018-136/2011 Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-136/2011-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spr.; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu Miriam Ravnikar šurk kot predsednice senata ter članic mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v zvezi s postopkom revizije postopka oddaje javnega naročila za večja vzdrževalna dela na regionalni cesti R1-216, odsek 1175 Krka-Žužemberk, od km 13+030 do km 13+490, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja CGP, d. d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, ki ga zastopa Mirko Bandelj, odvetnik v Ljubljani (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 20. 5. 2011

ODLOČILA

Vloga "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije" z dne 9. 5. 2011 se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je v postopku javnega naročanja (objava 11. 1. 2011 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN279/2011) z "Odločitvijo o oddaji javnega naročila" št. 43001-236/2010 z dne 28. 3. 2011 sodelujoče ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika AGM Nemec, d. o. o., Sedraž 3, Laško (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Po vpogledu v dokumentacijo (zapisniki št. 43001-236/2010 z dne 6. 4. 2011) je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 11. 4. 2011 ter predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila in uveljavljal povrnitev stroškov.

Naročnik je s sklepom št. 43001-236/2010/42 z dne 4. 5. 2011 zahtevek za revizijo zavrgel in zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, zavrnil. Naročnik je ugotovil, da vlagatelj ni izkazal aktivne legitimacije, kot jo določa prvi odstavek 9. člena ZRPJN.

Vlagatelj je z vlogo "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije" z dne 9. 5. 2011 zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je 16. 5. 2011 od naročnika prejela dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik 4. 5. 2011 sprejel sklep, iz katerega je razvidno, da je:
- zahtevek za revizijo zavrgel, pri čemer je pojasnil, da je to storil, ker je ugotovil, da vlagatelj ni izkazal aktivne legitimacije, kot jo določa prvi odstavek 9. člena ZRPJN,
- odločitev sprejel na podlagi 13. člena ZRPJN,
- vlagatelja poučil, da lahko zoper sklep v roku 3 dni od njegovega prejema vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da vlagatelj zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo ni vložil pritožbe na Državno revizijsko komisijo, ampak je naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, ker je naročnik "neutemeljeno zavrnil" zahtevek za revizijo. Ne iz strukture (npr. vlogo z dne 9. 5. 2011 je vlagatelj izrecno naslovil na naročnika in ne na Državno revizijsko komisijo), ne iz naziva, ne (kot bistveno) iz vsebine vloge "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije" z dne 9. 5. 2011 ni mogoče ugotoviti, da vlagatelj v njej kakorkoli nasprotuje naročnikovi odločitvi, da zavrže zahtevek za revizijo. Državna revizijska komisija sicer vlagateljeve vloge z dne 9. 5. 2011 ni dobila neposredno od vlagatelja (niti v vednost).

V konkretni zadevi naročnik zahtevka za revizijo ni obravnaval meritorno, ampak je ocenil, da vlagatelj ni izkazal aktivne legitimacije, kot jo določa prvi odstavek 9. člena ZRPJN. Naročnik je torej preizkušal, ali so izpolnjene procesne predpostavke za vsebinsko obravnavo zahtevka za revizijo. Vendar vlagatelj zoper to naročnikovo odločitev kljub pravnemu pouku ni vložil pritožbe na Državno revizijsko komisijo, kot to sicer določa drugi odstavek 13. člena ZRPJN, ampak je naročniku sporočil, naj o zahtevku za revizijo odloča Državna revizijska komisija, čeprav za tako ravnanje Državne revizijske komisije niso (bili) izpolnjeni pogoji po ZRPJN.

Ker bi vlagatelj zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo lahko vložil zgolj pritožbo, te pa (tudi v primeru, če upoštevamo vsebino vloge "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije" z dne 9. 5. 2011), kot že ugotovljeno, ni vložil, vloge "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije" z dne 9. 5. 2011 ni mogoče obravnavati kot dopustno, zaradi česar je Državna revizijska komisija ob upoštevanju prvega odstavka 23. člena ZRPJN (ob upoštevanju pravila a maiore ad minus), in tudi kot v primerljivi zadevi št. 018-017/2008, odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija tudi pojasnjuje, da bi morala vlogo "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije" z dne 9. 5. 2011 zavreči tudi v primeru, če bi jo sicer upoštevala kot pritožbo, saj bi ta bila prepozna (prim. št. 018-163/2009), ker vložitve pri naročnika in ne pri Državni revizijski komisiji po oceni Državne revizijske komisije ne bi bilo mogoče pripisati ne očitni pomoti ne nevednosti vložnika (tu: vlagatelja).

Državna revizijska komisija je prejela vlogo "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije" z dne 9. 5. 2011 od naročnika kot odstopljeno dokumentacijo, in sicer po pošti 16. 5. 2011 (kot prilogo dopisu št. 43001-236/2010/44 z dne 13. 5. 2011), ne pa tudi (morebiti) neposredno od vlagatelja.

Iz dokumentacije izhaja, da je vlagatelj vlogo "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije" z dne 9. 5. 2011 vložil v ovojnico z okencem, pri čemer je kot relevantne mogoče ugotoviti:
- na ovojnici je nalepljena nalepka za priporočeno pošiljko "RR 33556 006 5 SI" skupaj z datumom 9. 5. 2011,
- na vlogi so napisani podatki o naslovniku - naročniku "Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 LJUBLJANA".

Državna revizijska komisija je tudi ugotovila, da je pooblaščenec prejel sklep, s katerim je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo, 5. 5. 2011 (razvidno iz poštne povratnice). Skladno z ZRPJN je možno vložiti pritožbo zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo. To tudi piše v pravnem pouku sklepa z dne 4. 5. 2011.

V skladu s pravili o računanju rokov iz drugega odstavka 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s spr.; v nadaljevanju: ZPP) (v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN) in upoštevajoč prvi odstavek 137. člena ZPP (v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN) glede vročanja pooblaščencem je rok za vložitev pritožbe začel teči 6. 5. 2011 (petek), tretji dan pa je bil 8. 5. 2011 (nedelja), zato se je rok za vložitev pritožbe skladno s četrtim odstavkom 111. člena ZPP (v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN) iztekel 9. 5. 2011 (ponedeljek).

V drugem odstavku 112. člena ZPP (v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN) je določeno, da, če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj vlogo "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije" z dne 9. 5. 2011 vložil (skladno s podatkom s poštne nalepke na ovojnici; priporočena pošiljka) 9. 5. 2011 (ponedeljek), torej znotraj roka oziroma še pravočasno, hkrati pa ugotavlja, da je zaradi podatkov o naslovniku pošiljka prispela k naročniku in ne k Državni revizijski komisiji. Iz drugega odstavka 112. člena ZPP (v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN) je razvidno, da se v primeru pošiljanja vloge priporočeno po pošti "šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena"; torej je bila vloga "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije" z dne 9. 5. 2011 glede na relevantne podatke izročena naročniku, ne pa Državni revizijski komisiji.

Naročnik je Državni revizijski komisiji vlogo "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije" z dne 9. 5. 2011 odstopil kot prilogo dopisu, oddanem po pošti 13. 5. 2011, ta pa je vlogo "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije" z dne 9. 5. 2011 in dokumentacijo, odstopljeno po pošti, prejela 16. 5. 2011; torej po poteku tridnevnega roka iz drugega odstavka 13. člena ZRPJN.

Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju bi Državna revizijska komisija morala presoditi, ali bi bili izpolnjeni pogoji za uporabo instituta nevednosti ali očitne pomote vložnika (tu: vlagatelja) iz devetega odstavka 112. člena ZPP (v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN), ki določa: "Če je bila vloga, ki je vezana na rok, izročena ali poslana nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa prispe k pristojnemu sodišču po izteku roka, se šteje, da je bila pravočasno vložena, če je mogoče vložitev pri nepristojnem sodišču pripisati nevednosti vložnika, ki nima pooblaščenca iz tretjega odstavka 86. člena oziroma iz tretjega odstavka 87. člena tega zakona, ali očitni pomoti vložnika."

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da vlagatelja v konkretnem primeru zastopa odvetnik (pooblaščenec), zaradi česar ne bi bili izpolnjeni pogoji za uporabo instituta nevednosti vložnika. Vendar bi instituta nevednosti vložnika ne mogli uporabiti niti zato, ker je bil vlagatelj v pravnem pouku sklepa št. 43001-236/2010/42 z dne 4. 5. 2011 pravilno poučen, da lahko vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija pa tudi ocenjuje, da ne bi bili izpolnjeni niti pogoji za uporabo instituta očitne pomote vložnika, saj je bila vloga naslovljena na naročnika in ne na Državno revizijsko komisijo, zaradi česar je pošiljka bila vročena naročniku in ne Državni revizijski komisiji.

Glede na navedeno bi Državna revizijska komisija skladno s prvo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN vlogo "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije" z dne 9. 5. 2011, če bi jo morala šteti za pritožbo, zavrgla kot prepozno.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 20. 5. 2011

Predsednica senata
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.
predsednica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
- Odvetniška pisarna Mirko Bandelj, d. o. o., Trdinova ulica 7, 1000 Ljubljana,
- AGM Nemec, d. o. o., Sedraž 3, 3270 Laško,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.