018-113/2011 Slovensko narodno gledališče Maribor

Številka: 018-113/2011-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spr.; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Sonje Drozdek šinko in Miriam Ravnikar šurk kot članic senata v zvezi s postopkom revizije postopka oddaje javnega naročila za nabavo vezanih plošč po pritožbi vlagatelja Imexa, d. o. o., Zaloška cesta 163, Ljubljana, ki ga zastopa Aleksandra Jurakk, odvetnica v Ljubljani (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Slovensko narodno gledališče Maribor, Slovenska cesta 27, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), 6. 5. 2011

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi odločitev o zahtevku za revizijo, kot izhaja iz sklepa z dne 20. 4. 2011.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je sodelujoče ponudnike v postopku oddaje javnega naročila za razpisani predmet (objava 4. 2. 2011 na portalu javnih naročil, pod št. objave NMV405/2011) z "Obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika" št. 09M/01022011 z dne 14. 3. 2011 obvestil, da bo okvirni sporazum sklenil s štirimi ponudniki, med katerimi pa ni vlagatelja.

Zoper to odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 4. 4. 2011 in predlagal njeno razveljavitev.

Naročnik je vlagatelja z dopisom z dne 14. 4. 2011 pozval, da dopolni zahtevek za revizijo s potrdilom o vplačilu takse po 22. členu ZRPJN.

Vlagatelj je naročniku kot prilogo dopisu z dne 18. 4. 2011 posredoval dokazilo o vplačilu takse v višini 2.500 eurov, ki ga je opravil 18. 4. 2011.

Naročnik je s sklepom z dne 20. 4. 2011 zahtevek za revizijo zavrnil z obrazložitvijo, da je vlagatelj takso vplačal šele 18. 4. 2011 in ne že ob vložitvi zahtevka za revizijo 4. 4. 2011.

Vlagatelj je 22. 4. 2011 vložil "Pritožbo zoper zavrženje revizijskega zahtevka vlagatelja in podredno zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo" z dne 22. 4. 2011 in predlagal razveljavitev izpodbijanega sklepa, podredno pa nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik odločil le procesno ter navaja, da je zahtevek za revizijo dopolnil pravilno in pravočasno. V utemeljitev pritožbe se vlagatelj sklicuje na sklep št. 018-227/2010.

Na poziv Državne revizijske komisije (dopis št. 018-113/2011-2 z dne 3. 5. 2011) je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo kot prilogo dopisu z dne 4. 5. 2011.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija skladno s 23. členom ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporno, ali je vlagatelj s predložitvijo dokazila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN na dan 18. 4. 2011 (torej s predložitvijo dokazila o tem, da je vplačal takso šele po prejemu naročnikovega poziva za predložitev potrdila o vplačilu takse), zadostil zahtevi iz prvega odstavka 22. člena ZRPJN, ki zahteva, da mora vlagatelj plačati takso ob vložitvi zahtevka za revizijo, kar naročnik razlaga tako, da bi moral vlagatelj takso vplačati že 4. 4. 2011, ko je (dejansko) vložil zahtevek za revizijo.

Potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN je sestavina zahtevka za revizijo (gl. 6. točko četrtega odstavka 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, mora pozvati vlagatelja na dopolnitev zahtevka za revizijo (peti odstavek 12. člena ZRPJN). Če vlagatelj ne dopolni zahtevka za revizijo pravočasno, ga naročnik zavrže s sklepom (peti odstavek 12. člena ZRPJN).

Iz sklepa z dne 20. 4. 2011 je razvidno, da je naročnik ugotovil pomanjkljivosti dokazila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN; kar pomeni, da je ugotovil, da niso izpolnjene procesne (postopkovne) predpostavke za meritorno (vsebinsko) obravnavo zahtevka za revizijo. Vendar je kljub temu zahtevek za revizijo zavrnil, ne pa zavrgel. Čeprav je iz naročnikovega ravnanja razvidno, da je naročnik dejansko ravnal po petem odstavku 12. člena ZRPJN (ki je sicer tudi najbližja pravna podlaga njegovemu ravnanju), se je (napačno) oprl na prvi odstavek 16. člena ZRPJN in vlagatelju dal pravni pouk po prvem odstavku 17. člena ZRPJN, ne pa po petem odstavku 12. člena ZRPJN, tj. da lahko v treh dneh po prejemu sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Da bi Državna revizijska komisija vlagatelju zagotovila pravno varstvo, je štela, da je naročnik ravnal po petem odstavku 12. člena ZRPJN in zahtevek za revizijo dejansko zavrgel.

Vlagatelj v vlogi z dne 22. 4. 2011, ki jo je kot primarno treba obravnavati kot pritožbo (po petem odstavku 12. člena ZRPJN), pravilno izpostavlja, da je naročnikovo ravnanje napačno. Državna revizijska komisija se je o podobnih procesnih situacijah že večkrat opredelila (npr. v zadevi št. 018-227/2010, na katero se sklicuje tudi vlagatelj) in ocenila, da je skladno z ZRPJN plačilo takse mogoče tudi po pozivu naročnika in ne zgolj "ob vložitvi zahtevka za revizijo", ker bi (le ozka) jezikovna razlaga brez upoštevanja namenske razlage te zakonske določbe vodila k (med drugim) nedopustnemu omejevanju pravice ponudnikov do pravnega varstva v postopkih javnega naročanja. Državna revizijska komisija dodaja, da je zakonsko besedilo "ob vložitvi zahtevka za revizijo" treba razumeti v pomenu, da takse ne odmeri šele naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo, ampak, da ZRPJN zahteva, da vlagatelj vplača takso pred naročnikovo odločitvijo o zahtevku za revizijo. Tako interpretacijo podpirata tako zahteva iz petega odstavka 12. člena ZRPJN, ki naročniku nalaga pozivanje vlagatelja na dopolnitev zahtevka za revizijo, kot tudi prvi odstavek 21. člena ZRPJN, ki tudi Državni revizijski komisiji nalaga, da pozove vlagatelja na dopolnitev zahtevka za revizijo, če tega ni storil že naročnik. Sicer pa bi naročnikova interpretacija vodila tudi do situacije, ko bi naročnik lahko zahtevek za revizijo zavrgel zaradi svojega neskladnega ravnanja, ker bi ponudnike napačno poučil o potrebni višini takse (prim. druga alinea prvega odstavka 79. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik v odločitvi o oddaji javnega naročila v zvezi s pravnim varstvom med drugim navesti višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja), nato pa pričakoval, da bodo ponudniki vplačali takso, ki je višja od tiste, o kateri jih je poučil, ne da bi imeli možnosti dopolniti zahtevek za revizijo s potrdilom o vplačilu pravilnega zneska takse.

Upoštevajoč navedeno je Državna revizijska komisija ocenila pritožbi skladno s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo, kot izhaja iz sklepa z dne 20. 4. 2011.

Ker je Državna revizijska komisija obravnavala vlogo z dne 22. 4. 2011 le v obsegu pritožbe, o podrejenem predlogu (nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo) ni odločala.

Ker je Državna revizijska komisija razveljavila naročnikovo odločitev, je skladno s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s 16. členom ZRPJN.

S tem sta odločitvi Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljeni.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 6. 5. 2011

Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Slovensko narodno gledališče Maribor, Slovenska cesta 27, 2000 Maribor,
- odvetnica Aleksandra Jurakk, Pražakova ulica 20, 1000 Ljubljana,
- Les3, d. o. o., Ulica padlih borcev 34, 6258 Prestranek,
- Slovenijales trgovina, d. o. o., Plemljeva 8, 1210 Ljubljana - šentvid,
- Arel oprema, d. o. o., Bilje 8, 5292 Renče,
- Inpos, d. o. o., Opekarniška cesta 2, 3000 Celje,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.