018-076/2011 Mestna občina Novo mesto

Številka: 018-76/2011-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter Vide Kostanjevec in Miriam Ravnikar-šurk, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "KANALIZACIJA V KS BIRČNA VAS" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj CGP, d. d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 22. aprila 2011 sprejela

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 21. februarja 2011 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu "OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka 354-29/2010-1806/31, z dne 02. februarja 2011.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v znesku 5.000,00 eurov (EUR) in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa.

Obrazložitev

Naročnik je dne 28. maja 2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "KANALIZACIJA V KS BIRČNA VAS", obvestilo o javnem naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo dne 10. junija 2010 objavljeno na Portalu javnih naročil in sicer pod številko objave JN4848/2010 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je dne 16. avgusta 2010 sprejel "OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka 354-29/2010-1806/15, katere razveljavitev je vlagatelj zahteval z zahtevkom za revizijo z dne 03. septembra 2010. Naročnik je dne 20. septembra 2010 sprejel sklep številka 354-29/2010-1806/25, s katerim je omenjeni vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 03. septembra 2010 zavrnil kot neutemeljen, kot neutemeljeno pa je zavrnil tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Po prejemu omenjenega sklepa naročnika je vlagatelj Državno revizijsko komisijo obvestil, da zahteva nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, Državna revizijska komisija pa je dne 24. novembra 2010 sprejela sklep številka 018-262/2010-5, s katerim je (v 1. točki izreka) vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 03. septembra 2010 ugodila in razveljavila naročnikovo "OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka 354-29/2010-1806/15, z dne 16. avgusta 2010.

Naročnik je dne 02. februarja 2011 sprejel novo "OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka 354-29/2010-1806/31 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o oddaji naročila), iz katerega med drugim izhaja, da se "za izvedbo javnega naročila sprejme ponudba ponudnika" "GPI TEHNIKA d.o.o., Dolenje Kamence 56, 8000 Novo mesto" (v nadaljnjem besedilu: ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša).

Obvestilo o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, prejel dne 14. februarja 2011, dne 23. februarja 2011 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo z dne 21. februarja 2011 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga in zahteva, da Državna revizijska komisija ugotovi zatrjevane kršitve naročnika in zahtevku za revizijo ugodi, tako da razveljavi obvestilo o oddaji naročila. Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga in zahteva tudi, da mu naročnik povrne stroške, nastale z revizijo.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, soglasje za popravo računskih napak naročniku posredoval prepozno, to je 22 minut po roku, ki ga je v pozivu (na odpravo računskih napak) določil naročnik, zato bi moral naročnik ponudbo omenjenega ponudnika, tudi upoštevaje določbe lastne razpisne dokumentacije (na straneh 19 in 20) in načelo enakopravne obravnave ponudnikov, izločiti.

Naročnik je vlagatelja s pozivom številka 354-29/2010-1806/37, z dne 24. februarja 2011, pozval, da zahtevek za revizijo dopolni "z dokazilom o vplačani taksi". Omenjeni poziv je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, prejel dne 28. februarja 2011, dne 03. marca 2011 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno na pošto oddal vlogo z dne 03. marca 2011, poimenovano "DOPOLNITEV ZAHTEVKA ZA REVIZIJO", skupaj s prilogo.

Naročnik je dne 07. marca 2011 sprejel sklep številka 354-29/2010-1806/38, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, obenem pa je zavrnil tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov, nastalih z revizijo (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik zatrjuje, da je bila izbrana ponudba, ne glede na ugotovljeno računsko napako, pred in po ugotovljeni računski napaki glede na skupno končno vrednost (z davkom na dodano vrednost) najugodnejša. Naročnik nadaljuje, da roka, ki ga za posredovanje soglasja za popravo računskih napak določi naročnik, ni mogoče šteti za prekluzivnega, pa tudi, da v konkretnem primeru ni šlo za dopolnitev izbrane ponudbe v smislu "prvega in drugega odstavka 78. člena ZJN-2", pač pa za popravo očitne računske napake. Po zatrjevanju naročnika naj bi bil sporni "dokument dejansko pripravljen ob 11.55 uri, kar pa pomeni, da je izbrani ponudnik v trenutku poteka roka za predložitev zahtevanega soglasja" z njim "že razpolagal". Svoja stališča v zvezi z rokom za podajo soglasja za popravo računskih napak in presojo njegove pravočasnosti naročnik utemeljuje tudi s smiselno uporabo določb zakona, ki ureja upravni postopek, v nadaljevanju pa dodaja, da ponudbe, za katero ni izkazano (in dokazano), da ne izpolnjuje zahtev razpisne dokumentacije, ni dopustno označiti za nepopolno in je izločiti iz postopka oddaje javnega naročila. Naročnik je tudi mnenja, da je v predmetnem postopku javnega naročanja v celoti sledil načelu gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, prejel dne 16. marca 2011, dne 18. marca 2011 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno na pošto oddal vlogo z dne 18. marca 2011, poimenovano "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO".

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 354-29/2010-1806/42, z dne 24. marca 2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji zadevnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje tega javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je vlagatelja in naročnika z dopisom številka 018 - 76 / 2011 - 4, z dne 08. aprila 2011, obvestila o podaljšanju roka za odločitev v zadevi.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno s tretjim in šestim odstavkom 22. člena ZRPJN ter tretjo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da v konkretnem primeru med vlagateljem in naročnikom ni sporno, da je v izbrani ponudbi (v obrazcu, poimenovanem "OBRAZEC šT. 22 - PREDRAČUN") v postopku oddaje zadevnega javnega naročila prišlo do nekaterih (očitnih) računskih napak, da je naročnik ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, s pozivom pozval na podajo soglasja za popravo (očitnih) računskih napak in umik oznake "zaupno" (iz "Obrazca št. 22 - Predračun"), pa tudi, da je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, soglasje za popravo računskih napak in umik oznake "zaupno" (iz "Obrazca št. 22 - Predračun") v svoji ponudbi podal naročniku 22 minut po poteku roka, ki ga je v pozivu številka 354-29/2010-1806/13, z dne 05. avgusta 2010 (v nadaljnjem besedilu: poziv številka 354-29/2010-1806/13), določil naročnik. Smiselno enak zaključek je na podlagi vpogleda v odstopljeno dokumentacijo spisa zadeve napravila tudi Državna revizijska komisija, saj je ugotovila, da
- je naročnik ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, s pozivom številka 354-29/2010-1806/13 pozval na podajo soglasja za popravo računskih napak, pa tudi na umik oznake "zaupno" (iz "Obrazca št. 22 - Predračun"),
- je naročnik v pozivu številka 354-29/2010-1806/13 s krepkim tiskom zapisal, da je rok za podajo soglasja za popravo očitnih računskih napak v izbrani ponudbi "do petka 06. avgusta 2010, do 14.00 ure", z navadnim tiskom pa, da lahko ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, soglasje pošlje (tudi po telefaksu ali skeniranega na elektronski naslov) oziroma ga prinese osebno,
- je naročnik v pozivu številka 354-29/2010-1806/13 s krepkim tiskom zapisal, da je rok za podajo soglasja za umik oznake "zaupno" iz "Obrazca št. 22 - Predračun" v izbrani ponudbi "do petka 06. avgusta 2010, do 14.00 ure", z navadnim tiskom pa tudi, da lahko ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, oznako zaupno umakne na "naslovu družbe, ki jo je naročnik najel za svetovanje". V primeru, da ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, poda pisno izjavo, da oznako "zaupno" umika iz celotnega "obrazca št. 22 - Predračun", je naročnik dopustil, da se omenjena izjava pošlje tudi po telefaksu ali skenirano na elektronski naslov,
- je naročnik ponudniku, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, poziv številka 354-29/2010-1806/13 posredoval po telefaksu dne 05. avgusta 2010 ob 20. uri in 38 minut, po elektronski pošti pa istega dne ob 21. uri in 51 minut,
- je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, naročniku dne 06. avgusta 2011 ob 14. uri in 22 minut po elektronski pošti (in s spremnim besedilom "V zvezi s ponudbo za JN št.4848/2010 (Kanalizacija Birčna vas) vam pošiljamo dve izjavi in sicer: 1./ Izjava -soglasje za popravo očitnih računskih napak 2./ Izjava-Umik oznake ZAUPNO") posredoval skeniran dokument z dne 06. avgusta 2011, poimenovan "SOGLASJE ZA POPRAVO OČITNIH RAČUNSKIH NAPAK" (v nadaljnjem besedilu: soglasje za popravo računskih napak), ter skeniran dokument z dne 06. avgusta 2011, poimenovan "UMIK OZNAKE ZAUPNO" (v nadaljnjem besedilu: soglasje za umik oznake zaupno). Iz soglasja za popravo računskih napak izhaja, da ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v njem daje soglasje za popravo računskih napak v svoji ponudbi, ki jih je ugotovil naročnik in ga o njih obvestil s pozivom številka 354-29/2010-1806/13, iz soglasja za umik oznake zaupno pa, da ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v njem "iz obrazca št. 22 - PREDRAČUN" umika oznako "zaupno", kot je to zahteval naročnik v pozivu številka 354-29/2010-1806/13.

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz Zapisnika o vpogledu v ponudbeno dokumentacijo številka 354-29/2010-1806/33, z dne 18. februarja 2011 (v nadaljnjem besedilu: zapisnik o vpogledu v ponudbeno dokumentacijo), ki povzema potek postopka vpogleda vlagatelja v izbrano ponudbo, med drugim izhaja, da je naročnik na vprašanje vlagatelja, podano na vpogledu v izbrano ponudbo, ki se je glasilo, "ali je ponudnik GPI TEHNIKA d.o.o. izjavo o podaji soglasja za popravo računske napake in izjavo o umiku oznake zaupnosti poslal samo po elektronski pošti ali tudi na kateri drug način", odgovoril, da "je ponudnik GPI TEHNIKA d.o.o. posredoval izjavo o podaji soglasja za popravo računske napake in izjavo o umiku oznake zaupnosti skenirane samo po elektronski pošti". Iz zapisnika o vpogledu v ponudbeno dokumentacijo nadalje izhaja, da je pri vpogledu v izbrano ponudbo sodeloval tudi predstavnik ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, ne izhaja pa, da bi citiranemu odgovoru naročnika kakorkoli oporekal. V omenjenem zapisniku je še zapisano, da si je vsak od predstavnikov ponudnikov zapisnik prebral in nanj nima pripomb.

Ob vpogledu v "NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE" številka 354-29/2010-1806/03, z dne 04. junija 2010 (v nadaljnjem besedilu: navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe), je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v njih med drugim določil, da bo popolne ponudbe "pregledal ali so brez računskih napak" (sedmi odstavek točke "16. Vrednost ponudbe:" navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), pa tudi, da sme očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati. Naročnik se je zavezal, da bo ob tem upošteval ustaljeno prakso Državne revizijske komisije (zadnji odstavek točke "3. Popolna ponudba:" navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Postopek za primer, če bi pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitno računsko napako, je naročnik predvidel v osmem odstavku točke "16. Vrednost ponudbe:" navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, v katerem je zapisal: "V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudbe odkril očitno računsko napako, bo ponudnika pozval k obrazložitvi očitne računske napake v ponudbi in podaji soglasja, da naročnik lahko popravi očitno računsko napako. Na podlagi tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregled in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati". V devetem odstavku točke "16. Vrednost ponudbe:" navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je naročnik predvidel tudi posledico za primer, da ponudnik, pri katerem naročnik odkrije v ponudbi očitno računsko napako, pisnega soglasja k popravi očitne računske napake v ponudbi ne bo podal v roku, ki ga bo določil naročnik. Naročnik je v ta namen kot posledico določil sankcijo izločitve (ponudbe) iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila.

Smiselno zelo podobno je naročnik določil tudi za primer, da bodo kot "zaupno" ali kot "poslovna skrivnost" označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem. Naročnik je namreč določil, da bo v takšnem primeru ponudnika pozval, da "oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne", če ponudnik v roku, ki ga (bo) določi(l) naročnik, ne bo preklical zaupnosti, pa je naročnik določil, da bo (njegovo) ponudbo izločil (zadnji odstavek točke "4. Zaupnost postopka oziroma dokumentov:" navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

Glede na doslej navedeno Državna revizijska ugotavlja, da je vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo uspel izkazati, da je naročnik s tem, ko je odločil, da se "za izvedbo javnega naročila sprejme ponudba ponudnika" "GPI TEHNIKA d.o.o., Dolenje Kamence 56, 8000 Novo mesto", pa čeprav
- je v pozivu številka 354-29/2010-1806/13 s krepkim tiskom zapisal, da je rok za podajo soglasja za popravo očitnih računskih napak in umik oznake "zaupno" iz "Obrazca št. 22 - Predračun" v izbrani ponudbi "do petka 06. avgusta 2010, do 14.00 ure",
- iz odstopljene dokumentacije ne izhaja, da bi morebiti ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v roku, ki ga je za podajo soglasja za popravo očitnih računskih napak in umik oznake "zaupno" iz "Obrazca št. 22 - Predračun" določil naročnik, podal predlog za podaljšanje roka za dostavo omenjenih soglasij,
- je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, naročniku soglasje za popravo računskih napak in soglasje za umik oznake zaupno posredoval po elektronski pošti dne 06. avgusta 2011 ob 14. uri in 22 minut, torej (22 minut) po izteku roka, ki ga je v pozivu številka 354-29/2010-1806/13 določil naročnik,
- je v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe za primer, da ponudnik, pri katerem naročnik odkrije v ponudbi očitno računsko napako, pisnega soglasja k popravi očitne računske napake v ponudbi ne bo podal v roku, ki ga bo določil, predvidel sankcijo izločitve (ponudbe) iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila,
kršil določbe lastne razpisne dokumentacije (deveti odstavek točke "16. Vrednost ponudbe:" navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), pa tudi načeli transparentnosti javnega naročanja in enakopravne obravnave ponudnikov, ki izhajata iz 8. oziroma 9. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2). Naročnik namreč s svojim ravnanjem (ko izbrane ponudbe ni izločil, pa čeprav je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, soglasje za popravo računskih napak v svoji ponudbi podal naročniku po izteku roka, določenega v pozivu številka 354-29/2010-1806/13) ponudbe (ponudnika) ni izbral po postopku, ki si ga je v razpisni dokumentaciji (v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe) predpisal sam, prav tako pa ni zagotovil, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja (upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila). Naročnik bi v konkretnem primeru zagotovil, da med ponudniki v fazi sprejema odločitve (obvestila) o oddaji naročila postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, zgolj v primeru, če bi (dosledno) sledil postopku, ki si ga je v razpisni dokumentaciji (v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe) predpisal sam.

Omenjenega zaključka ne spreminjajo niti zatrjevanja in sklepi naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. V konkretnem primeru tako za presojo zakonitosti naročnikih ravnanj ni pravno relevanten trenutek, ko naj bi bil dokument dejansko pripravljen oziroma naj bi z njim ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, dejansko razpolagal (po zatrjevanju naročnika naj bi bil "dokument dejansko pripravljen ob 11.55 uri, kar pa pomeni, da je izbrani ponudnik v trenutku poteka roka za predložitev zahtevanega soglasja" z njim "že razpolagal"). Državna revizijska komisija ob tem še dodaja, da pravno predvidljivost v konkretnem primeru vzpostavlja prav to, da naročnik (dosledno) sledi postopku, ki si ga je v razpisni dokumentaciji (v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe) predpisal sam, ne vzpostavlja pa je že citirano naročnikovo stališče. Res je tudi, da je bil rok za podajo soglasja za popravo očitnih računskih napak in umik oznake "zaupno" iz "Obrazca št. 22 - Predračun" v izbrani ponudbi dokaj kratek, vendar pa ne gre prezreti niti, da je tudi omenjeni rok postavil (določil) prav naročnik sam. Prav tako načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti v konkretnem primeru (upoštevaje določbo devetega odstavka točke "16. Vrednost ponudbe:" navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in določbe ZJN-2) ne prevlada načel transparentnosti javnega naročanja in enakopravne obravnave ponudnikov. Res je, da mora naročnik v postopku javnega naročanja slediti tudi načelu gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, vendar pa mora naročnik v postopku javnega naročanja slediti tudi ostalim načelom, na katerih temelji javno naročanje, ter ostalim določbam ZJN-2, še posebej pa postopku, ki si ga je v razpisni dokumentaciji (v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe) predpisal sam. Naročnik je namreč tisti, ki določi vsebino razpisne dokumentacije, glede na omenjeno pa mora postopek javnega naročanja voditi zgolj ob doslednem upoštevanju vseh zahtev, ki jih je določil v razpisni dokumentaciji. Sprejeti naročnikovo stališče, po katerem bi lahko naročnik naknadno odločal, kako bo interpretiral posamezne določbe razpisne dokumentacije (četudi bi se te, kot v konkretnem primeru deveti odstavek točke "16. Vrednost ponudbe:" navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, dejansko lahko izkazale kot pretirano stroge), pa bi pomenilo ne le kršitev lastnih navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, temveč tudi poseg v načelo transparentnosti javnega naročanja (8. člen ZJN-2) in načelo enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2).

V posledici vsega doslej navedenega je Državna revizijska komisija na podlagi tretje alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 21. februarja 2011 ugodila in razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v dokumentu "OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka 354-29/2010-1806/31, z dne 02. februarja 2011.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga in zahteva, da mu naročnik povrne stroške, nastale z revizijo, to je "takso v višini 5000,00 EUR".

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju (upoštevaje ugotovljen znesek že vplačane dolžne takse za revizijo v višini 5.000,00 EUR) na podlagi tretjega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN kot potreben strošek, nastal z revizijo, priznala strošek takse (za zahtevek za revizijo) v znesku 5.000,00 EUR.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v znesku 5.000,00 eurov (EUR) in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 22. aprila 2011


Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
- CGP, d. d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto
- GPI TEHNIKA, d. o. o., Dolenje Kamence 56, 8000 Novo mesto
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije