018-105/2011 Elektro Slovenija d.o.o.

Številka: 018-105/2011-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice senata mag. Maje Bilbija ter članic senata Miriam Ravnikar šurk in mag. Nataše Jeršič, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Dobava vodnika Al/ACS 240/40 za DV 2 x 110 kV Cirkovce-Zlatoličje" začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Eltima, šlandrova ulica 8, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 4.5.2010

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja z dne 31.3.2011 se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, ki je vsebovana v dokumentu Odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku, št. 240/BT/5/2011, z dne 21.3.2011.

2. Zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 2.500,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu "Dobava vodnika Al/ACS 240/40 za DV 2 x 110 kV Cirkovce-Zlatoličje" objavil dne 26.1.2011 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN810/2011.
Naročnik je dne 21.3.2011 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je družbo DALEKOVOD d.o.o., Zavetiška 1, Ljubljana, izbral kot najugodnejšega ponudnika (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 31.3.2010 vložil zahtevek za revizijo, v kateremu zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, zaradi neustrezno potrjenih referenc proizvajalca in nepravilno izpolnjenega obrazca potrdilo o referencah proizvajalca, pomanjkljivo izpolnjenega obrazca tehnične dokumentacije 3. točke SPECIFIKACIJA VODNIKA, v podtočki 3.1.5, ter zaradi neustreznih certifikatov o kvaliteti ponujanega blaga. V nadaljevanju vlagatelj pojasnjuje, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi s strani naročnika predložil potrjen obrazec potrdilo o referencah proizvajalca za tip opreme-vodnika ACSR/ACS 240/40, kar pa ne ustreza naročnikovi zahtevi iz 2 alineje 3. točke razpisne dokumentacije, kjer je naročnik zahteval, da je potrebno predložiti reference za ponujen tip vodnika AI/ACS 240/40. Poleg tega se na obrazcu, ki ga je v svoji ponudbi predložil izbrani ponudnik, na mestu, kjer je zahtevan žig in podpis odgovorne osebe ponudnika, nahaja žig in podpis odgovorne osebe proizvajalca. V nadaljevanju vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni izpolnil tabele 3.1.5 Zahtevana količina vodnika, zaradi česar je njegova ponudba nepopolna, ter da nobeden od predloženih certifikatov nima ustrezne oznake, ki bi zagotavljala sledljivost dokumentov, kot je zahtevana za organizacije, ki poslujejo skladno s sistemom kakovosti poslovanja ISO certifikata 9001:2008. Na podlagi navedenega vlagatelj dvomi v verodostojnost ISO certifikata 9001:2008 proizvajalca Lumpi-Berndorf Draht und Seilwerk GmbH.

Vlagatelj je na poziv naročnika dne 5.4.2011 svojo vlogo dopolnil s potrdilom o plačilu takse in postavil zahtevo o povrnitvi stroškov.

Naročnik je dne 7.4.2011 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da se razpisani vodnik definira s tehničnim standardom SIST EN 50182. V elektrotehnični praksi se pojavljajo tudi drugačni zapisi za isti vodnik z jedrom, narejenim iz ACS žic in zunanjim plaščem iz aluminijevih žic. Oznake so AI/ACS, ACSR/ACS itd. Da gre po naročnikovem mnenju za isti vodnik, je to razvidno iz njegove sestave, ki je določena v tehnični dokumentaciji in v dokumentu proizvajalca o sestavi, ki je prikazan na njegovi spletni strani ter iz priloženih dokumentov v 8. točki izbrane ponudbe. Po naročnikovih navedbah je omenjeno dejstvo razvidno tudi iz priloženega dokumenta v vlagateljevi ponudbi Poročilo št. P-27385 Kvalitativni prevzem vodnika AI/ACS 240/40 mm. V okviru vlagateljeve ponudbe pa se nahaja še dokument Type test report, kjer po naročnikovih navedbah ravno tako piše ACSR conductor, tako da tudi sam vlagatelj uporablja različne oznake za ponujeni vodnik. Glede vlagateljevih ugovorov o nepravilno izpolnjenem potrdilu o referencah proizvajalca, pa naročnik pojasnjuje, da v 3. točki navodil razpisne dokumentacije ni postavljena zahteva po izrecni navedbi ponudnika, zato naročnik meni, da vlagateljev očitek ni utemeljen. Naročnik v nadaljevanju prav tako zavrača vlagateljeve navedbe o pomanjkljivo izpolnjenem obrazcu iz tehnične dokumentacije. Naročnik pojasnjuje, da je iste podatke izbrani ponudnik že navedel v dokumentu: specifikacija pogodbene cene skladno s ponudbo št. 11-021, z dne 22.2.2011, in jih je na podlagi 1. odstavka 82. člena ZJNVETPS tudi preveril. Glede vlagateljevih ugovorov certifikatu pa naročnik navaja, da v razpisni dokumentaciji ni zahteval nobenih posebnih pogojev, ki jih vlagatelj v svoji vlogi razlaga. Naročnik meni, da je vlagateljevo zatrjevanje, in sicer da je izbrani ponudnik v tehnični dokumentaciji predložil ISO certifikat, nato pa vlagatelj izpostavlja dvom v verodostojnost listin, sam s seboj v nasprotju. Naročnik pojasnjuje, da zatrjevanje dvoma ne zadošča stopnji prepričanja, ki je nujni stnadard za sprejem sleherne odločitve in pomeni nesklepčnost vlagateljevega očitka v zvezi s certifikatom. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 15.4.2011, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 18.4.2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 19.4.2010, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

V obravnavanem primeru je med strankama sporno, ali je ponudba izbranega ponudnika popolna.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v predloženo dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, in sicer v zahtevek za revizijo, v odločitev naročnika o oddaji javnega naročila z dne 21.3.2011, št. 240/BT/5/2011, ter v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in v razpisno dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija skladno z določilom 3. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN ter z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08; v nadaljevanju: ZJNVETPS) v 17. točki prvega odstavka 2. člena določa, da je popolna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Formalno nepopolna ponudba je tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna (18. točka prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS). Medtem ko je kot nepravilna ponudba določena tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence, ali ne izpolnjuje pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika ali kandidata (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS). Če naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 82. členom tega zakona ugotovi, da je ponudba neprimerna, jo mora v nadaljevanju izločiti. Kajti na podlagi prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS mora naročnik izločiti vse ponudbe, ki niso popolne.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija najprej presojala vlagateljeve navedbe glede pomanjkljivo izpolnjenega obrazca iz tehnične dokumentacije. Naročnik je v 3. točki Specifikacija vodnika predvidel tabele, ki so jih morali ponudniki izpolniti. Med drugimi je bila pod točko 3.1.5 določena tabela za zahtevano količino vodnika, v katero so morali ponudniki, glede na zahtevan predmet Vodnik AI/ACS 240/40 skupaj dolžina 47280m, vpisati ceno na enoto, DDV, znesek brez DDV in skupaj z DDV. Na podlagi vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija sicer vlagatelju pritrjuje, da izbrani ponudnik ni izpolnil omenjene tabele, vendar v nadaljevanju ugotavlja, da so vsi zahtevani podatki navedeni in jasno razvidni iz Specifikacije pogodbene cene, skladno s ponudbo št. 11-021 z dne 22.2.2011, kakor pravilno ugotavlja tudi naročnik. Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija naročniku pritrjuje, da je zahtevane podatke lahko preveril že v okviru ponudbene dokumentacije in da v obravnavanem primeru ni bilo potrebe na podlagi 1. odstavka 82. člena ZJNVETPS po pozivanju izbranega ponudnika na dopolnitev ponudbe. Prav tako pa navedena pomanjkljivost po oceni Državne revizijske komisije ni takšna, da bi imela za posledico nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika, kakor to zatrjuje vlagatelj.
Državna revizijska komisija je v nadaljevanju preverila utemeljenost vlagateljevih ugovorov o predloženih certifikatih. Ponudniki so morali na podlagi 3. točke Pogoji za sodelovanje razpisne dokumentacije predložiti med drugim tudi certifikat ISO 9001/2000 od proizvajalca vodnika ter ponudnika in certifikat o kvaliteti za ponujeno delo. Med strankama je nesporno, da je v obravnavanem primeru izbrani ponudnik predložil oba zahtevana certifikata, sporna pa je njuna verodostojnost. Državna revizijska komisija pri tem v celoti zavrača vlagateljeva zatrjevanja, da je vlagateljeva ponudba nepopolna iz razloga, ker predložena certifikata nimata ustrezne oznake, zaradi česar vlagatelj utemeljeno dvomi v njuno verodostojnost. Državna revizijska komisija je vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in ugotovila, da je bil za proizvajalca izdan certifikat ISO 9001:2008 s strani The international certification network, za ponudnika pa s strani Lloyd's Register Quality Assurance Quality in da oba vsebujeta tako datum izdaje kot datum veljavnosti in registrsko številko. Državna revizijska komisija naročniku v celoti pritrjuje, da imata oba certifikata vse potrebne oznake, zaradi česar vlagateljevemu zatrjevanju v obravnavanem primeru o neverodostojnosti certifikatov ni sledila, saj vlagatelj ni predložil nobenih dokazil, ki bi dokazovala nasprotno. Enako dejstvo gre ugotoviti tudi za certifikat o kvaliteti za ponujeno opremo. Glede slednjega se Državna revizijska komisija z naročnikom strinja, da iz razpisne dokumentacije ne izhaja, kdo mora biti izdajatelj certifikata. Prav tako zgolj vlagateljevo zatrjevanje, da je certifikat neverodostojen, ker nima ustrezne oznake, še ne izkazuje dejstva, da je ta tudi dejansko neveljaven. Za ugotovitev ne/obstoja slednjega dejstva namreč ne zadošča le vlagateljev dvom o verodostojnosti certifikata, ampak je potrebno zatrjevana dejstva na podlagi pravila o trditvenem dokaznem bremenu (215. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN) tudi dokazati. V obravnavanem primeru pa Državna revizijska komisija ocenjuje, da vlagatelj ni uspel dokazati, da bi bili predloženi certifikati neveljavni.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala vlagateljeve navedbe glede ustreznosti predloženih referenc. Iz 3. točke razpisne dokumentacije izhaja: "Ponudnik mora predložiti spodaj navedene reference, ki morajo v celoti izpolnjevati pogoje iz tehničnega dela razpisne dokumentacije '488 DZR IZVL_AI ACS/ 2 x 110 CIR-ZLATOL 2010-17D. Ponudnik naj navede naročnika, proizvajalca, številko pogodbe, datum podpisa pogodbe, naslov projekta-objekta, kamor je dobavil opremo, leto izdelave, količino in tip dobavljene opreme, oceno kvalitete dobavljene opreme, kontaktno osebo naročnika, telefonsko številko in e-mail. Upoštevane bodo reference, ki bodo potrjene na predloženem obrazcu "Potrdilo o referencah proizvajalca". Reference morajo biti potrjene s strani naročnika." Državna revizijska komisija je vpogledala v predloženo potrdilo o referencah proizvajalca izbranega ponudnika in pri tem ocenila, da izbrani ponudnik ni predložil ustreznih referenc. Potrdilo o referencah proizvajalca, kakor to zatrjuje tudi vlagatelj, namreč ni podpisano s strani izbranega ponudnika in tako ne dokazuje dejstva, da je izbrani ponudnik opravil zahtevano dobavo opreme, ki je predmet obravnavanega javnega naročila. Kajti namen zahteve po izkazovanju referenc je v tem, da ponudnik v postopku oddaje javnega naročila izkaže svojo usposobljenost za izvedbo predmeta javnega naročila. Navedeno pomeni, da naročnikove zahteve po izkazovanju usposobljenosti za dobavo opreme ponudnika, ne more nadomestiti potrdilo, ki je bilo izdano proizvajalcu in potrjuje, da je proizvajalec opreme uspešno izdelal in opravil dobavo blaga, ampak je bilo to dokazno breme na ponudniku. Ponudnik je tisti, ki je moral izkazati, da je že uspešno opravil dobavo blaga, ki se s predmetnim naročilom zahteva. Na podlagi navedenega gre vlagatelju pritrditi, da je naročnik kršil določbo prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS, ker ponudbe izbranega ponudnika ni izločil iz postopka oddaje javnega naročila zaradi neustreznih referenc, saj ni uspel izkazati svoje usposobljenosti za izvedbo predmetnega naročila. Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku iz navedenih razlogov že ugodila, se v nadaljevanju ni več spuščala v presojo ostalih vlagateljevih navedb.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljevemu revizijskemu zahtevku ugodila in odločila tako, kakor izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer za plačilo takse 5.000,00 EUR. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, mora naročnik vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 2.500,00 EUR. Pri tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila izhaja, da je ocenjena vrednost predmetnega naročila nižja od 387.000,00 EUR (brez DDV), glede katere je na podlagi 1. odstavka 17. člena ZJNVETPS objava v Uradnem listu Evropske unije obvezna. Ker v obravnavanem primeru objava v Uradnem listu Evropske unije ni bila obvezna, je pa bila obvezna objava na Portalu javnih naročil, je naročnik na podlagi določbe 1. odstavka 22. člena ZRPJN vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 2.500,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 4.5.2011

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Eltima, šlandrova ulica 8, 1231 Ljubljana,
- Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
- DALEKOVOD d.o.o., Zavetiška 1, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.