018-087/2011 Cerod, d.o.o.

Številka: 018-087/2011-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Sonje Drozdek šinko, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izvajanje obratovalnega monitoringa na odlagališču nenevarnih odpadkov Leskovec v obdobju 2011 do 2015" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika CEROD, d.o.o., Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik), dne 18.4.2011

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja z dne 4.3.2011 se v delu, ki se nanaša na sklop 1, glede razveljavitve naročnikove odločitve o izločitvi vlagateljeve ponudbe, kot neutemeljen zavrne.

V preostalem delu se zahtevek za revizijo zavrže.

2. Zahtevku za revizijo vlagatelja z dne 4.3.2011 se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika za sklop 4, ki je vsebovana v dokumentu Obvestilo o izidu javnega naročila, št. GV-JN-1/2011, z dne 15.2.2011.

3. Zahtevi za povrnitev stroškov se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 1.250,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu "Čiščenje prostorov univerzitetnega kliničnega centra Maribor" objavil dne 26.1.2011, na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN786/2011. Naročnik oddaja naročilo po odprtem postopku.

Dne 15.2.2011 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. GV-JN-1/2011, s katero je kot najugodnejšega ponudnika za sklop 1 in 4 izbral družbo Erico d.o.o., Koroška cesta 58, Velenje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 4. 3.2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem trdi, da je bila njegova ponudba za sklop 1 in 4 neupravičeno zavrnjena. Vlagatelj meni, da je naročnikova utemeljitev nezakonita in nepravilna. Vlagatelj v nadaljevanju trdi, da je iz njegove ponudbe razvidno, da je predložil izjavo, da bo izvedel javno naročilo za sklop 1 s podizvajalcem- Zavodom za zdravstveno zavarovanje Kranj. V svoji ponudbi je tudi predložil pooblastilo Ministrstva za okolje in prostor, Agencija RS, št. 35468-31/2003 z dne 17.11.2005, iz katerega izhaja, da ima Zavod za zdravstveno zavarovanje Kranj veljavno pooblastilo za izdelavo ocene odpadkov in njegovo izjavo o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Vlagatelj zatrjuje, da je pripravil ponudbo za sklop 1 s podizvajalcem, kar je v skladu z naročnikovim določilom v dodatnih pojasnilih razpisne dokumentacije, objavljenim na Portalu javnih naročil. Glede naročnikovega očitka na nenavedbo cene, vlagatelj poudarja, da je pri sestavi ponudbe v celoti sledil naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj trdi, da je v ponudbi jasno navedel, da za odpadke s klasifikacijsko številko 20 03 01 po veljavnih prepisih, to je Uredbi o odlaganju odpadkov na odlagališčih, v okviru predmetnega postopka odvzema reprezentativnih vzorcev ni potrebno zagotavljati, zaradi česar posledično ni potrebno izvajati kontrole kemične analize. Vlagatelj opozarja, da bi ravnal nepravilno in nepošteno, če bi v ponudbi navedel cene za neke nedoločene kontrolne kemične analize, ki se ne opravljajo po veljavnih prepisih. Na podlagi navedenega vlagatelj zatrjuje, da je njegova ponudba v sklopu 1 popolna in jo je naročnik nezakonito izločil oz. zavrnil in s tem kršil 2. odstavek 41. člena v povezavi s 16. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-2 in 1. odstavek 80. člena ZJN-2. Vlagatelj v nadaljevanju opozarja, da je izbranemu ponudniku z dnem 16.3.2010 potekla veljavnost pooblastila za izdelavo ocene odpadkov in da pri tem izbrani ponudnik ni navedel in predložil dokazil, da bo predmet naročila po tem datumu izvajal s podizvajalcem. Poleg tega izbrani ponudnik po navedenem datumu ne bo mogel veljavno izpolnjevati predmetnega javnega naročila za sklop 1. Ponudba izbranega ponudnika je zaradi tega nepopolna in neprimerna. Vlagatelj v nadaljevanju za sklop 4 navaja, da izbrani ponudnik za navedeni sklop ni izkazal, da ima pooblastilo za izvedbo vseh del, ki zadevajo monitoring emisije snovi v podzemnih vodah. Iz predložene odločbe o izdaji pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode, št. 35455-4/2008-2, z dne 11.2.2009, izbranega ponudnika pa je po vlagateljevih navedbah razvidno, da izbrani ponudnik nima pooblastila za kemijske analize nekaterih parametrov, saj izbrani ponudnik, razen navedene odločbe, drugih dokazil ni predložil. Ker izbrani ponudnik v ponudbi skladno z razpisno dokumentacijo ni predložil ustreznih dokazil, njegova ponudba tudi za sklop 4 po vlagateljevih trditvah ni popolna. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se naj razveljavi naročnikova odločitev o izbiri za sklop 1 in 4 ter se mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 23.3.2011 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik glede vlagateljevih očitkov, da izbranemu izvajalcu z dnem 16.3.2011 poteče veljavnost pooblastila, pojasnjuje, da je na dan odpiranja ponudb dne 9.2.2011 za razliko od vlagatelja izbrani ponudnik razpolagal z veljavnim pooblastilom MOP-ARSO ter da je tudi predložil izjavo o izpolnjevanju pogojev (priloga P3) za opravljanje dejavnosti. Naročnik je pri svoji odločitvi za izbor izvajalca glede na razpis upošteval veljavne dokumente, priložene izjave in izpolnjene tabele za vse sklope. Na vse tehnične zahteve in dovoljenja med izvajanjem obratovalnega monitoringa za obdobje 5 let pa mora po naročnikovih navedbah paziti izvajalec, ter jih na zahtevo naročnika tudi predložiti. Glede predložitve veljavnega pooblastila pa mora, po mnenju naročnika, vsak izvajalec sam poskrbeti za ustrezno podaljšanje, kajti v nasprotnem primeru je to razlog za prekinitev sklenjene pogodbe. Glede vlagateljevih ugovorov glede navedbe cene, naročnik pojasnjuje, da vlagatelj tabele za sklop 1 ni v celoti izpolnil, zaradi česar je tudi naročnik štel vlagateljevo ponudbo za nepopolno. Naročnik poudarja, da je v svoji dokumentaciji izrecno poudaril, da mora ponudba za posamezen sklop vsebovati vse stroške izvajanja obratovalnega monitoringa in izdelave ocen odpadka po posamezni analizi, po letih in za celotno predvideno časovno obdobje, kar pa s strani vlagatelja v tabeli ni bilo prikazano. Glede vlagateljevih očitkov za sklop 4 pa naročnik pojasnjuje, da vlagatelj le predvideva, da izbrani ponudnik ne bo mogel izvesti javnega naročila, ker nima ustreznega pooblastila, oz. da iz odločbe z dne 11.2.2009 ne izhaja pooblastilo za kemijske analize. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik za sklop 4 predložil odločbo ARSO, iz katere izhaja, za kakšne analize je pooblaščen. Upoštevaje vsebino odločbe, pa lahko ostale parametre pooblaščenec izvaja s podizvajalcem, za kar pa mora, glede na predloženo izjavo o izpolnjevanju pogojev, na naročnikovo zahtevo navedeno tudi predložiti. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 25.3.2010, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 31.3.2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 1.4.2011, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Državna revizijska je v obravnavanem primeru presojala zakonitost naročnikovega ravnanja pri izbiri ponudbe izbranega ponudnika kot najugodnejšega ponudnika za sklopa 1 in 4.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, v Poročilo (analiza) o izvedbi javnega naročila, št. GV-JN-1/2011, z dne 15.2.2011,v Obvestilo o izidu javnega naročila, z dne 15.2.2010, ponudbo vseh ponudnikov. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 1. in 3. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba 1. odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladnu z 78. členom ZJN-2 izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega (19. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija na podlagi Poročila (analiza) o izvedbi javnega naročila, št. GV-JN-1/2011, z dne 15.2.2011, ugotavlja, da je vlagatelj v obravnavanem primeru oddal ponudbo za vse sklope, pri čemer je bilo ugotovljeno, da za sklop 1 ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, in sicer iz razloga, ker ni predložil ustreznega pooblastila in navedel cen.

Državna revizijska komisija je najprej presojala vlagateljeve navedbe za sklop 1.

Naročnik je v II. točki NAVODILO ZA SESTAVO PONUDBE razpisne dokumentacije določil:" Ponudbi morajo biti priloženi naslednji dokumenti:
1. Podatki o ponudniku, ki mora biti izdelan na obrazcu naročnika ter potrjen s strani ponudnika (Priloga 1).
2. Ponudbeni predračun ponudnika (Priloga 1).
Ponudnik mora v ponudbeno ceno vključiti vse stroške, ki bodo nastali pri izvedbi predmetnega naročila v časovnem obdobju petih (5-ih) let. Cena mora vsebovati morebitne popuste. Iz ponudbene cene mora biti razviden letni znesek za delo, ki je predmet naročila ter skupni znesek za obdobje PET let, in sicer za vsak sklop posebejâ??
IV. PONUDBENA CENA MORA VSEBOVATI tudi (VELJA ZA VSAK SKLOP):
- Vse stroške izvajanja obratovalnega monitoringa in izdelave ocen odpadka (materialne stroške, stroške dela in transportne stroške) za leto, po posamezni analizi, po letih, za celotno obdobje
- stroške izdelave vmesnih poročil in letnih poročil za MOP, izdelava spremembe programa izvajanja monitoringa podzemnih vod CeROD - Odlagališče nenevarnih odpadkov Leskovec,
- stroške ločeno po merilnih mestih na analizo za posamezen sklop, na leto in skupaj ter brez DDV-ja,
- ločeno stroške po dodatnih zahtevah posameznega sklopa,
- stroške svetovanja na uro in izdelave predlogov ukrepov ob neskladnostih po sklopih."

Iz navedene naročnikove zahteve izhaja, da so morali ponudniki za sklop 1 izpolniti tabelo s cenami za posamezne postavke (Analiza pred predelavo, Analiza po obdelavi, stroški po dodatnih zahtevah-60 ocen odpadkov, svetovanje na uro (8 ur mesečno)). Državna revizijska komisija je vpogledala v vlagateljevo ponudbo in ugotovila, da gre naročniku pritrditi, da vlagatelj pod postavkami Analiza pred predelavo, Analiza po obdelavi, stroški po dodatnih zahtevah-60 ocen odpadkov ni navedel ponudbene cene. Na podlagi česar Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo za sklop 1 na podlagi 1. odstavka 80. člena ZJN-2 izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. Vlagateljeve ponudbe na podlagi 22. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007, z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju OZ) namreč ni mogoče šteti kot ponudbe. Na podlagi omenjene določbe je ponudba določeni osebi dan predlog za sklenitev pogodbe, ki vsebuje vse bistvene sestavine pogodbe, tako da bi se z njegovim sprejemom pogodba lahko sklenila. Pri tem pa upoštevaje določbo 3. odstavka 29. člena OZ bistveno sestavino pogodbe predstavlja ravno cena. Državna revizijska komisija pri presoji slednjega ni sledila vlagateljevim trditvam, da ni navedel cene za analize, ker se te ne opravljajo po veljavnih predpisih, kakor je to tudi bilo zahtevano v okviru tehničnih podatkov za pripravo ponudbe. Naročnik je v zvezi z določitvijo cene prepričljivo pojasnil, da je v IV: točki razpisne dokumentacije pojasnjeno, kaj morajo vse ponudniki pri oblikovanju cene upoštevati, med drugim izdelavo ocen odpadka po posamezni analizi, po letih, kar pa s strani vlagatelja, kakor ugotavlja tudi naročnik, ni bilo prikazano. Pri tem je potrebno naročniku pritrditi, da bi vlagatelj lahko, če je imel pomisleke glede analiz, od naročnika zahteval dodatne informacije, ali bi pa za sporne predpostavke določil ceno 0. Ponudb namreč ni mogoče primerjati, če nimajo cene, poleg tega pa, kakor je bilo že zgoraj navedeno, takšne ponudbe, ki ne vsebuje ponudbene cene, kjer je z razpisno dokumentacijo zahtevano, ni mogoče obravnavati kot ponudbo. Državna revizijska komisija upoštevaje določbo 1. odstavka 9. člena ZRPJN, ki določa, da lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, ugotavlja da vlagatelju v obravnavanem primeru ni mogoče odrekati dejanskega interesa za pridobitev javnega naročila. Toda v nadaljevanju je potrebno vendarle ugotoviti, da je možnost nastanka škode vlagatelju, zaradi domnevnih kršitev, ki jih vlagatelj naročniku očita v zahtevku za revizijo glede 1. sklopa, dejansko izključena. Državna revizijska komisija se strinja z naročnikovim ravnanjem, ki je vlagateljevo ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega naročila, na podlagi česar vlagatelj v obravnavanem primeru ni izkazal vrejetnosti nastaneka škode. Vlagateljev položaj se namreč tudi v primeru, če se ugotovi morebitno naročnikovo protipravno ravnanje pri ocenjevanju ponudb in izbiri najugodnejšega ponudnika, v ničemer ne spremeni in nanj tudi nima vpliva, zato Državna revizijska komisija nadaljnih vlagateljevih navedb v okviru sklopa 1 ni presojala in je odločila tako, kakor izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala vlagateljeve očitke za sklop 4.

Za sklop 4 Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v obravnvanem primeru med strankama nesporno, da iz odločbe o izdaji pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemnih voda, št. 35455-4/2008-2, z dne 11.2.2009, ki ga je izbranemu ponudniku izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, izhaja, da izbrani ponudnik nima pooblastila za kemijske analize za parametre: biromidi, fenolne snovi, alifatski halogenirani ogljikovodiki, organoklorni pesticidi in kloroacetanilidni herbicidi. Naročnik je v razpisni dokumentaciji, ki se nanaša na tehnične podatke za pripravo ponudbe, med pogoji, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati, zahteval predložitev dokazila o veljavni akreditaciji za izvajanje obratovalnega monitoringa odlagališč odpadkov (pooblastilo MOP/vpis).
Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika ugotavlja, da je izbrani ponudnik v obravnavanem primeru predložil zahtevano dokazilo o veljavni akreditaciji za izvajanje obratovalnega monitoringa, vendar s pomanjkljivim pooblastilom za kemijske analize nekaterih parametrov, kar je med strankami v obravnavanem primeru tudi nesporno. Pri tem je potrebno naročniku pritrditi, da iz vsebine odločbe v nadaljevanju izhaja, da :"Vse ostale parametre iz Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode lahko pooblaščenec izvaja s podizvajalcem, ki si je za te parametre pridobil pooblastilo Ministrstva za okolje in prostor za izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode", vendar gre v obravnvanem primeru na podlagi vpogleda v ponudbeno dokumentacijo ugotoviti, da izbrani ponudnik v ponudbi za sklop 4 podizvajalca ni navedel. Glede navedbe podizvajalcev je naročnik na vprašnje, objavljeno na Portalu javnih naročil št. objave JN786/2011, enega izmed ponudnikov: "Ali lahko ponudnik nastopa za posamezen sklop z podizvajalci, ki izpolnjuje vse potrebne pogoje" Ali se lahko odda ponudba le za posamezen sklop"" odgovoril: "Da, ponudnik lahko nastopa tudi s podizvajalcem (predložiti dokazilo), ob pogoju izpolnjevanja vseh kriterijev v razpisu. Ponudnik lahko odda ponudbo za vse sklope, ali le za posamezni sklop (označi za katerega se prijavlja)." Kar odkazuje na dejstvo, da so morali ponudniki v primeru sodelovanja s podizvajalci v ponudbi predložiti ustrezno pooblastilo. V obravnavanem primeru pa Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da izbrani ponudnik dokazila o nastopu s podizvajalcem v ponudbi ni predložil. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ocenjuje, da ponudnik ni predložil ustreznega zahtevanega dokazila o veljavni akreditaciji za izvajanje obratovalnega monitoringa odlagališč odpadkov (pooblastilo MOP/vpis), na podlagi česar gre ugotoviti, da je naročnik kršil določbo 1. odstavka 80. člena ZJN-2, ker ponudbe izbranega ponudnika kot nepravilne ni izločil iz postopka oddaje javnega naročila. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija odločila tako, kakor izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer za plačilo takse 2.500,00 EUR. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, mora naročnik vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Glede na to, da je vlagatelj v obravnavanem primeru z zahtevkom za revizijo uspel le deloma, je Državna revizijska komisija vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 1.250,00 EUR.
Na podlagi navedenega je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 1.250,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 18.4.2011Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto,
- CEROD, d.o.o., Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto,
- Erico d.o.o., Koroška cesta 58, 3320 Velenje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.