018-093/2011 Elektro Primorska, d.d.

Številka: 018-093/2011-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljevanju: ZRPJN) po predsednici senata mag. Nataši Jeršič in Sonji Drozdek šinko ter mag. Maji Bilbija, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "Manjša gradbena dela na elektroenergetskih objektih", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika KASKADER d.o.o., Spodnja Kanomlja 66, Spodnja Idrija, ki ga zastopa odvetnik Denis Zobarič, Ferrarska ulica 14, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica (v nadaljevanju: naročnik) dne 20.04.2011

ODLOČILA

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "Manjša gradbena dela na elektroenergetskih objektih", objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN 11519/2010, z dne 29.11.2010, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 23.11.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je predmetni postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 11519/2010, z dne 29.11.2010.

Naročnik je dne 21.01.2011 sprejel Obvestilo o oddaji javnega naročila, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika za sklop 1 (DE Gorica) izbral ponudnika Lampe storitve z gradbeno mehanizacijo Peter Lampe s.p., Višnje 30, Col (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop 1), za sklop 2 (DE Koper) ponudnika CPK d.d., Ulica 15. maja 14, Koper (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop 2), sklopa 3 (DE Sežana) naročnik ni oddal, sklop 4 (DE Tolmin) pa je oddal ponudniku MARC d.o.o., Vipavska cesta 4, Ajdovščina.

Dne 01.02.2011 je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje nepopolnost in nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika za sklop 1 in ponudbe izbranega ponudnika za sklop 2. Vlagatelj navaja, je naročnik s sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila ravnal v nasprotju z določili ZJN-2, saj sta izbrani ponudbi za sklop 1 in sklop 2 nepopolni. Vlagatelj je tudi mnenja, da sklop 3 (DE Sežana) sploh ne bi smel biti predmet javnega naročila in bi se prioriteta sklopa 3 morala ukiniti ter na njeno mesto postaviti naslednjo prioriteto. Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila in priglaša povračilo revizijskih stroškov.

Naročnik je dne 16.02.2011 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo dne 21.02.2011 vložil pritožbo zoper sklep o zavrženju. Državna revizijska komisija je dne 09.03.2011 s sklepom št. 018-051/2011-5 pritožbi ugodila in razveljavila naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo ter naročniku naložila, da o vlagateljevem revizijskem zahtevku, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odloči skladno z določilom 16. člena ZRPJN.

Naročnik je dne 28.03.2011 sprejel sklep o zahtevku za revizijo, s katerim ga je zavrnil kot neutemeljenega.

Vlagatelj je dne 04.04.2011 podal vlogo, iz katere izhaja, da nadaljuje postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je z vlogo "Umik revizije-pritožbe na postopek javnega naročila z dne 01.02.2011" dne 08.04.2011 nepreklicno umaknil zahtevek za revizijo.

Določilo četrte alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN določa, da Državna revizijska komisija v primeru, ko pred sprejemom odločitve prejme pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo, izda sklep, s katerim postopek za revizijo ustavi. Vlagatelj je revizijski zahtevek umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, zato je Državna revizijska komisija skladno s četrto alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 20.04.2011

Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Denis Zobarič, Ferrarska ulica 14, Koper
- ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica
- Lampe storitve z gradbeno mehanizacijo Peter Lampe s.p., Višnje 30, Col
- CPK d.d., Ulica 15. maja 14, Koper
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana