018-060/2011 Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-60/2011-11

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljevanju: ZRPJN), po predsednici senata Vidi Kostanjevec ter Miriam Ravnikar šurk in mag. Maji Bilbija, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Vzdrževanje svetlobno signalnih naprav, območje Novo mesto" na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik konzorcij Elektromehanika Branko Gregorčič s.p., Zabrdje 26, Mirna in Iskra sistemi d.d., Stegne 21. Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Križanec, Dalmatinova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 18.04.2011

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo, z dne 13.01.2011, se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila, št. 43001-190/2010, z dne 07.01.2011.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 3.340,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 27.09.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 29.09.2010, pod št. objave JN 9255/2010.

Naročnik je dne 07.01.2011 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 13.01.2011 podal zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, dne 14.01.2011 pa še zahtevo za vpogled v celotno ponudbeno dokumentacijo. Naročnik je vlagatelju omogočil vpogled v ponudbeno dokumentacijo dne 17.01.2011. Dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila je naročnik izdal dne 19.01.2011. V dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila je naročnik pojasnil, da je razlog za zavrnitev ponudbe vlagatelja sledeč:
- vlagatelj je kot referenco za funkcijo odgovornega vodje del navedel "Nabava materiala za vzdrževanje semaforske opreme", ki pa ne predstavlja istovrstnega posla, saj je pri referenčnem poslu šlo izključno za dobavo opreme na lokacijo kupca. Za te posle tudi ni bil imenovan odgovorni vodja del, pač pa le predstavnik podjetja-prodajalca.
- tudi referenčni posel "Križišče Deteljica Domžale" ne ustreza razpisnim pogojem, saj je v ponudbeni dokumentaciji za referenčni posel pripravljen s strani Iskra sistemi d.d. naveden D.L. in ne A.S., ki ga je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila vlagatelj imenoval kot odgovornega del.


Vlagatelj je dne 31.01.2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik neupravičeno izločil ponudbo vlagatelja kot nepopolno ponudbo. Vlagatelj navaja, da je pojasnilo naročnika, objavljeno na Portalu javnih naročil dne 04.11.2010, ki se nanaša na istovrstnost posla, nejasno ter, da je vlagatelj pojasnilo razumel, da lahko za odgovornega vodjo del predloži referenco, ki se nanaša na vzdrževalna dela ali na semaforje in ne, da mora biti referenca sestavljena iz ustreznih vzdrževalnih del javne razsvetljave in semaforjev. Vlagatelj tudi zavrača razumevanje naročnika, da referenčni posel "Nabava materiala za vzdrževanje semaforske opreme" vključuje samo dobavo opreme, ne pa tudi ostala investicijske dela, saj iz predmeta referenčne pogodbe jasno izhaja, da posel obsega vsa investicijska dela na cesti in nikakor ne samo dobavo opreme na lokacijo kupca. Nadalje vlagatelj navaja, da je okvirni sporazum za referenčni posel pripravljen s strani naročnika, zaradi česar konzorcijski partner ni imel vpliva na njegovo vsebino in na to, kako je naročnik opredelil predstavnika izvajalca. Konzorcijski partner- Iskra sistemi d.d. je znotraj podjetja sprejel odločbo, s katero je bil A.S. imenovan kot odgovorni vodja del, kar vlagatelj kot dokazilo prilaga zahtevku za revizijo.

Kot neutemeljeno ocenjuje vlagatelj ugotovitev naročnika, da je tudi referenca za odgovornega vodjo del "Križišče Deteljica Domžale" neustrezna, saj je bil v času oddaje ponudbe kot odgovorni vodja del imenovan D. L., ki pa je bil dejansko odgovorni nadzornik, kar je naročnik ugotovil tudi sam in navedel v dopisu. Interne odločbe na tem projektu določajo, da je bil odgovorni vodja del za referenčni projekt A.S., njegov namestnik pa D. L., v gradbeni knjigi pa je podpisan D. L.

Nadalje vlagatelj naročniku očita, da iz razpisne dokumentacije ne izhaja zahteva, da mora biti v predmetnem referenčnem projektu, s katerim vlagatelj dokazuje izpolnjevanje pogoja iz 3.5.3. točke razpisne dokumentacije, ista oseba, torej da je referenčni pogoj enak kadrovskemu pogoju.

Vlagatelj naročniku še očita, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi navedel odgovornega vodjo del M.J., ki se je v imenik IZS vpisal šele 18.05.2010, zaradi česar ne izpolnjuje kadrovskega pogoja, da opravlja funkcijo odgovornega vodje del že 5 let. Vlagatelj še ugotavlja, da se predložena referenca izbranega ponudnika za "Sklop 2 NG, sklop 3 KP in sklop 5 LJ" v referenčni vrednosti 928.461,99 EUR nanaša na redno vzdrževanje cestne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav na državnih cestah, predmetni referenčni projekt pa je bil zaključen v letu 2009. Pri navedenem referenčnem delu je bil odgovorni vodja del V. B. in ne M. J., ki je kot odgovorni vodja del priglašen na predmetnem javnem razpisu. Po mnenju vlagatelja pa je potrebno ponudbo izbranega ponudnika označiti kot nepopolno ponudbo tudi iz razloga, ker iz zdravniškega spričevala za delavca L.K. in S.V. ni razvidno, da sta usposobljena za delo na višini. Nadalje vlagatelj navaja, da je del ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika, ki izkazuje izpolnjevanje tehničnih zahtev za kader intervencije na semaforskih napravah za I.R. v tujem jeziku, brez ustreznih prevodov, čeprav je naročnik zahteval, da je celotna ponudbena dokumentacija v slovenskem jeziku, formalno nepopolna ponudba pa ne more biti priznana kot popolna ponudba dokler ponudnik teh nepravilnosti ne odpravi.

Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila z dne 07.01.2011 in priglaša povračilo stroškov.

Naročnik je dne 18.02.2011 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi naročnik navaja, da je pri preveritvi ustreznosti reference Križišče Deteljica-Domžale ugotovil, da je vrednost referenčnega posla 120.933,00 EUR (in ne 130.068,48 EUR) ter, da je kot odgovorni vodja del v referenčnem poslu naveden M.L. in ne A.S., kot to zatrjuje vlagatelj. Vlagatelj je naročniku sicer posredoval dopis, v katerem je navedel, da je bil M.L. pri referenčnem poslu pomotoma neveden namesto A.S., kar pa naročnik na podlagi pregledane dokumentacije v zvezi s predloženo referenco zavrača kot neresnično. Naročnik navaja, da je po pregledu dokumentacije v zvezi z predloženo referenco, ki se nanaša na Križišče Deteljica v Domžalah ugotovil, da je bil kot odgovorni vodja del imenovan D.L.

Nadalje naročnik pojasnjuje, da je šlo pri referenčnem poslu "Nabava materiala za vzdrževanje semaforske opreme" izključno za dobavo opreme, kar je razvidno iz okvirnega sporazuma, sklenjenega med vlagateljem in JP LPT d.o.o. Dobavo opreme ni mogoče šteti kot istovrstno delo, ki ga je naročnik opredelil kot vzdrževanje ali investicijska dela na avtocestah, državnih cestah ali občinskih cestah, ki obsegajo naprave javne razsvetljave in semaforjev, zato naročnik ocenjuje, da vlagatelj ni uspel izkazati, da navedena referenca predstavlja istovrstno delo. Ker je šlo v referenčnem poslu za dobavo opreme, v njem ni mogel nastopiti odgovorni vodja del, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji in kot ga opredeljuje Zakon o graditvi objektov. Naročnik tudi zavrača navajanje vlagatelja, da je postavil zahtevo po identičnosti odgovornega vodje del v referenčnem poslu s tistim, ki je priglašen kot odgovorni vodja del v predmetnem javnem naročilu. Razlog zaradi katerega je naročnik ponudbo vlagatelja izločil kot nepopolno ni bila neustreznost referenc gospodarskega subjekta (ki jih naročnik sploh ni preverjal), ker je naročnik že pri preverjanju ustreznosti kadrovskih referenc ugotovil, da so neustrezne, pri čemer dodaja, da referenca "Nabava materiala za vzdrževanje semaforske opreme", ki jo je vlagatelj kot referenco navedel tudi v okviru izkazovanja pogoja po 3.1.5. točki razpisne dokumentacije, ni ustrezna, ker ne gre za istovrstno delo.

Naročnik se je opredelil tudi do navedb vlagatelja povezanih z domnevno nepopolnostjo ponudbe izbranega ponudnika in navedel, da v razpisni dokumentaciji ni bil postavljen pogoj po identičnosti odgovornega vodje del v referenčnem poslu, s tistim, ki je priglašen kot odgovorni vodja del v predmetnem javnem naročilu. Naročnik navaja, da se je M.J. nominirani odgovorni vodja del v ponudbi izbranega ponudnika dne 18.05.2010 vpisal v imenik Inženirske zbornice Slovenija, tako da ima pridobljen status pooblaščenega inženirja elektrotehnične stroke in ima pravico nastopati kot odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte. Naročnik navaja, da je po preverjanju ustreznosti reference "Sklop 2 NG, sklop 3 KP in sklop 5 LJ", sklenjene med naročnikom in izbranim ponudnikom ugotovil, da je bil v času sklenitve pogodbe imenovan V.B., vendar je izbrani ponudnik tekom izvajanja pogodbe naročnika obvestil, da V.B. ni več zaposlen pri njih, zato je bil kot odgovorni vodja del imenovan M.J. S pridobitvijo statusa pooblaščenega inženirja je M.J. dobil pravico nastopati kot odgovorni vodja del tudi za zahtevne objekte, kar pa ne pomeni, da ni mogel nastopati kot odgovorni vodja posameznih del. Ker naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil, da je morala odgovorna oseba v preteklosti nastopati kot odgovorni vodja del za zahtevne objekte, pač pa le kot odgovorni vodja del, naročnik ocenjuje, da je kadrovska referenca v ponudbi izbranega ponudnika ustrezna. Naročnik zavrača ugotovitve vlagatelja, da delavca L.K. in S.V. nista usposobljena za delo na višini, saj je iz druge strani zdravniškega spričevala jasno razvidno, da izpolnjujeta zahtevo po usposobljenosti za delo na višini. Dejstvo, da je spričevalo I.R. napisano v srbohrvaškem jeziku po mnenju naročnika predstavlja nebistveno formalno nepopolnost ponudbe in je naročnik vsebino dokumentov razumel, zato je ponudbo izbranega ponudnika štel kot formalno popolno.

Vlagatelj je dne 24.02.2011 podal zahtevo za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo. Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, je naročnik z dopisom, z dne 02.03.201 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 10.03.2011 javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o., Ljubljana (nadaljevanju: JP LPT d.o.o.) pozvala na predložitev razpisne dokumentacije in okvirnega sporazuma referenčnega posla Nabava materiala za vzdrževanje semaforske opreme. Zahtevano dokumentacijo je Državna revizijska komisija prejela dne 14.03.2011.

Državna revizijska komisija je dne 11.04.2011 naročnika pozvala na odstop gradbenih dnevnikov izdelanih za semaforizacijo križišča Deteljica in naročnik je dne 14.04.2011 zahtevano dokumentacijo odstopil Državni revizijski komisiji.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z določilom 22. in 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.


Državna revizijska komisija je presojala utemeljenost vlagateljeve navedbe, da je naročnik neupravičeno ocenil, da vlagatelj za izkazovanje kadrovske usposobljenosti za odgovornega vodjo del A.S. ni priložil ustrezne reference.

Uvodoma Državna revizijska komisija po pregledu razpisne dokumentacije ugotavlja, da je naročnik v točki 3.1.4. razpisne dokumentacije (Kadrovske zmogljivosti) zapisal:
"3.1.4.1. Ponudnik mora v času trajanja pogodbe zagotoviti odgovornega vodjo del, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:
- strokovni izpit za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte
- vpis v imenik pooblaščenih inženirjev
- v obdobju zadnjih 5 let pred objavo tega naročila odgovorni vodja del pri najmanj enem istovrstnem in vsaj 70% toliko vrednem poslu, kot je ponudbena cena (z DDV) za to naročilo

dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: odgovorni vodja del), navedeni skladno s predlogo.

opomba: Naročnik si pridružuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva izkaze o ustrezni strokovni usposobljenosti, vpisu v imenik, referenčnem posluâ??..
Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrsten in po obsegu primerljiv posel, kot so dela iz specifikacije naročila, kot jih je odgovorna oseba prevzema v ponudbi.".

Naročnik je kot referenco za izkazovanje kadrovske usposobljenosti zahteval, da nominirani odgovorni vodja del izpolnjuje zgoraj predpisane zahteve naročnika. Naročnik je tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije podal odgovor (objavljen na Portalu javnega naročila dne 29.09.2010) ter pojasnil, da se kot istovrstni posel štejejo vzdrževalna dela (v neprekinjenem obdobju vsaj 1 leto) ali investicijska dela na avtocestah, državnih cestah ali občinskih cestah, ki obsegajo naprave:
-javne razsvetljave;
-semaforjev.
Glede na zahtevo razpisne dokumentacije in pojasnilo naročnika, z dne 29.09.2010, Državna revizijska komisija ugotavlja, da mora ponudnik, kot reference za izkazovanje izpolnjevanja kadrovske usposobljenosti predložiti referenco, da je odgovorni vodja del v obdobju zadnjih 5 let nastopal kot odgovorni vodja del pri najmanj enem istovrsten in vsaj 70 % toliko vrednem poslu, kot je predmetno javno naročilo (v obdobju zadnjih del pred objavo obravnavanega naročila), s področja vzdrževalnih in investicijskih del na avtocestah, državnih cestah ali občinskih cestah, ki obsegajo naprave javne razsvetljave ali semaforjev. Odgovorni vodja del mora imeti strokovni izpit za odgovornega vodjo del in biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev.

Pred presojo ustreznosti priložene vlagateljeve reference za odgovornega vodjo del A.S., Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo ugotavlja, da je naročnik v točki 3.1.5. (Reference) določil:
"Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je v zadnjih letih pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj en istovrsten in vsaj 70% toliko vreden posel, kot ga povzema v ponudbi.
Za istovrsten posel šteje opravljanje vzdrževalnih del (v neprekinjenem obdobju vsaj 1 leto) ali investicijskih del na avtocestah, državnih cestah ali občinskih cestah, ki obsegajo naprave:
-javne razsvetljave;
- semaforje.".

Državna revizijska komisija poudarja, da iz citiranih določil razpisne dokumentacije izhaja zahteva naročnika po dveh vrstah referenc, in sicer zahteva po referenci, ki izkazuje kadrovsko usposobljenost odgovornega vodje del (točka 3.1.4.1. razpisne dokumentacije) in zahteva po referencah, ki izkazujejo usposobljenost gospodarskega subjekta-ponudnika (točka 3.1.5. razpisne dokumentacije). Ponudnik lahko predloži različne reference, tako za izkazovanje kadrovske usposobljenosti, kakor tudi za izkazovanje usposobljenosti gospodarskega subjekta. Poudariti je potrebno, da zahteva po izkazovanju usposobljenosti gospodarskega subjekta-ponudnika ne izključuje, da bi isto referenco ponudnik predložil tudi za izkazovanje kadrovske usposobljenosti (seveda ob pogoju, da je pri referenčnem poslu, ki ga je ponudnik predložil za izkazovanje reference gospodarskega subjekta-ponudnika, sodeloval kot odgovorni vodja del nominirani odgovorni vodja del v predmetnem javnem naročilu!), ni pa mogoče zahteve naročnika tolmačiti v obratni smeri (tako kot to navaja vlagatelj v zahtevku za revizijo), da mora biti odgovorni vodja del na referenčnem projektu v okviru izkazovanja referenčnega pogoja za izkazovanje usposobljenosti gospodarskega subjekta (točka 3.1.5. razpisne dokumentacije) isti, kot priglašeni odgovorni vodja del za predmetno javno naročilo. Iz razpisne zahteve izhajata jasno določeni referenci, ki se nanašata na zahtevo po predložitvi referenc, ki izkazujejo kadrovsko usposobljenost ločeno (razen, kadar je odgovorni vodja del prijavljen na tem javnem razpisu, sodeloval kot odgovorni vodja del tudi v referenčnem poslu v okviru izkazovanja usposobljenost gospodarskega subjekta) od reference, ki se nanaša na izkazovanje usposobljenosti gospodarskega subjekta. Iz dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 19.01.2011, izhaja, da je naročnik nepopolnost vlagateljeve ponudbe vezal izključno na neizpolnjevanja pogoja po izkazovanju kadrovske usposobljenosti odgovornega vodje del A.S., zato se v nadaljevanju te obrazložitve Državna revizijska komisija, zaradi navedenega, ni več spuščala v presojo utemeljenosti tovrstnih vlagateljevih navedb.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo vlagatelja iz katere izhaja, da je vlagatelj za priglašenega odgovornega vodjo del A.S. kot referenčna posla navedel "Križišče Deteljica Domžale" in "Nabava materiala za vzdrževanje semaforske opreme".

Po navedbah vlagatelja, je bil v času oddaje ponudbe kot odgovorni vodja del za referenčni posel "Semaforizacija križišča Deteljica Domžale" imenovan D. L., ki pa je bil dejansko odgovorni nadzornik, kar je naročnik ugotovil tudi sam in navedel v dopisu. Interne odločbe Iskra sistemi d.d. na tem projektu določajo, da je bil odgovorni vodja del za referenčni projekt A.S., njegov namestnik pa D. L., v gradbeni knjigi pa je podpisan D. L.

Državna revizijska komisija je na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo v zvezi s projektom semaforizacija križišča Deteljica, in v gradbene dnevnike za navedeni projekt, ugotavlja, da je za Iskra sistemi d.d. D.L. podpisoval gradbene dnevnike, kot odgovorni vodja del. Glede na določilo 76. člena ZGO-1 mora odgovorni vodja del oziroma odgovorni vodja posameznih del o vodenju gradnje oziroma posameznih del voditi ustrezno evidenco z vsakodnevnimi vpisi v dnevniku o izvajanju del. ZGO-1 nalaga odgovornemu vodji del (posameznih del), da se vodi ustrezna evidenca z vsakodnevnimi vpisi v gradbeni dnevnik. Ker je gradbeni dnevnik v zvezi z izvajanjem semaforizacije križišča Deteljica v Domžalah podpisoval D.L. in ne A.S., Državna revizijska komisija zaključuje, da je v referenčnem poslu "Križišče Deteljica Domžale" kot odgovorni vodja del nastopal D.L. Državna revizijska komisija je na podlagi vpogleda v gradbeni dnevnik ugotovila, da sta na prvi strani vpisana kot odgovorni vodja del s področja elektrotehnike A.S. in D.L., vendar je gradbene dnevnike podpisoval D.L. (oziroma zanj po pooblastilu B.O.) in tudi knjigo obračunskih izmer, ki se mora skladno s tretjim odstavkom 82. člena ZGO-1, poleg gradbenega dnevnika, voditi takrat, kadar so cene v gradbeni pogodbi določene za mersko enoto posameznih del, je kot odgovorni vodja del podpisoval D.L.

Glede na zapisano in ugotovljeno, Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v okviru revizijskih navedb in predloženih dokazil ni uspel izkazati, da je nominirani odgovorni vodja del v predmetnem postopku oddaje javnega naročila A.S. v referenčnem projektu "Križišče Deteljica Domžale" nastopal kot odgovorni vodja del.

Državna revizijska komisija je preverila tudi ustreznost reference, ki jo je vlagatelj predložil za izkazovanje kadrovske usposobljenosti nominiranega odgovornega vodje del A.S.- "Nabava materiala za vzdrževanje semaforske opreme".

Državna revizijska komisija je dne 14.03.2011 od naročnika referenčnega posla - JP LPT d.o.o. pridobila razpisno dokumentacijo za postopek oddaje javnega naročila "Nabava materiala za vzdrževanje semaforske opreme" in okvirni sporazum, sklenjen med naročnikom referenčnega posla JP LPT d.o.o. in vlagateljem. Na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo referenčnega javnega naročila, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je predmet referenčnega posla dobava blaga in materiala in je v točki 2.3.2. razpisne dokumentacije podan opis dobave: semaforski digitalni dajalci, prikazovalniki hitrosti, števci prometa, mobilni semaforji, odštevalni prikazovalniki, led prikazovalniki, semaforske krmilne naprave, signalni dajalci, prometni stožci in drugo. Na podlagi vpogleda v opis predmeta referenčnega javnega naročila, Državna revizijska komisija zavrača navedbe vlagatelja, da so predmet referenčnega posla "Nabava materiala za vzdrževanje semaforske opreme" tudi investicijska dela, saj iz razpisne dokumentacije tovrsten opis predmeta javnega naročila ne izhaja.

V razpisni dokumentaciji za dobavo materiala za vzdrževanje semaforskih naprav ni bil zahtevan odgovorni vodja del, saj predmet referenčnega javnega naročila (ki je dobava blaga), tega ne zahteva. Glede na predmet referenčnega posla Državna revizijska komisija ugotavlja, da že zaradi vsebine predmeta referenčnega posla reference ni mogoče upoštevati, saj ne izpolnjuje zahteve naročnika, v zvezi z referenco za izkazovanje kadrovske usposobljenosti in sicer, da je odgovorni vodja del sodeloval pri najmanj enem istovrstnem in vsaj 70 % toliko vrednem poslu. Namreč dobave blaga ni mogoče upoštevati kot istovrstni posel, ki ga je naročnik v odgovoru (objavljenem na Portalu javnega naročila dne 29.09.2010) opredelil kot vzdrževalna dela (v neprekinjenem obdobju vsaj 1 leto) ali investicijska dela na avtocestah, državnih cestah ali občinskih cestah, ki obsegajo naprave javne razsvetljave ali semaforjev.

Tudi na podlagi vpogleda v okvirni sporazum, sklenjen med vlagateljem in JP LPT d.o.o. dne 21.05.2009, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bil A.S. (ki je v predmetnem javnem naročilu nominirani odgovorni vodja del vlagatelja) imenovan za predstavnika prodajalca za izvajanje okvirnega sporazuma in ne kot odgovorni vodja del, ki z razpisno dokumentacijo za referenčno javno naročilo ni bil zahtevan in ga glede na predmet referenčnega posla niti ni mogoče zahtevati.

Zaradi zapisanega Državna revizijska komisija zavrača navedbe vlagatelja, da je bil v referenčnem poslu imenovani predstavnik prodajalca za izvajanje okvirnega sporazuma A.S. dejansko odgovorni vodja del.

V posledici navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik ravnal v nasprotju z določili ZJN-2, ko je ponudbo vlagatelja iz razloga, ker preloženi referenci za izkazovanje kadrovske usposobljenosti nominiranega odgovornega vodje del A.S. (referenca "Križišče Deteljica Domžale" in referenca "Nabava materiala za vzdrževanje semaforske opreme") nista ustrezni, izločil kot nepopolno ponudbo.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevih navedb, povezanih z domnevno nepopolnostjo ponudbe izbranega ponudnika, s stališča enakopravnosti ponudnikov, ki zahteva, da morajo biti ponudniki v bistveno podobnih dejanskih in pravnih okoliščinah obravnavani enako.
V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da v ponudbi izbranega ponudnika nominirani odgovorni vodja del M.J. ne izpolnjuje zahtev razpisne dokumentacije, saj se je v Imenik inženirske zbornice (v nadaljevanju: IZS) vpisal šele leta 2010.

Kot že zapisano je naročnik za izkazovanje kadrovske usposobljenosti zahteval, da mora imeti imenovani odgovorni vodja del strokovni izpit za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev in v obdobju zadnjih 5 let pred objavo tega naročila kot odgovorni vodja del sodelovati pri najmanj enem istovrstnem in vsaj 70 % toliko vrednem poslu, kot je ponudbena cena (z DDV) za predmetno javno naročilo.

Institut odgovornega vodje del ureja Zakon o ograditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami; v nadaljevanju: ZGO-1), ki v 4.3.2. točki prvega odstavka 2. člena opredeljuje, da je odgovorni vodja del posameznik, ki izvajalcu odgovarja za skladnost vseh del pri gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradbenimi predpisi in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih. Da posameznik pridobi pravico nastopati kot odgovorni vodja del mora imeti skladno s prvim odstavkom 77. členom ZGO-1 pridobljeno univerzitetno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj tremi leti delovnih izkušenj pri gradnjah, ali pridobljeno visoko strokovno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj petimi leti delovnih izkušenj pri gradnjah ali posameznik, ki ima pridobljeno višjo strokovno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj sedmimi leti delovnih izkušenj pri gradnjah, ali tehnik oziroma posameznik, ki ima pridobljeno srednjo izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj desetimi leti delovnih izkušenj pri gradnjah.

Predmet javnega naročila glede na opis (razviden iz predmeta in opisa del) spada med zahtevne objekte in je naročnik za odgovornega vodjo del zahteval strokovni izpit za zahtevne objekte (skladno s 1.7. točko prvega odstavka 2. člena ZGO-1 je zahtevni objekt tisti objekt, v katerem se zadržuje večje število oseb, ali objekt, ki ima velike dimenzije, ali objekt za katerega je vedno obvezna presoja vplivov na okolje po zakonu, ki ureja varstvo okolja, ali drug objekt, če je tako določeno s posebnimi predpisi).

Odgovorni vodja za zahtevne objekte pa je na podlagi drugega odstavka 77. člena ZGO-1 lahko samo posameznik, ki ima pridobljeno univerzitetno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične smeri z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in ima najmanj pet let delovnih izkušenj pri gradnjah, pri tej zbornici pa je tudi vpisan v ustrezen imenik, ali posameznik, ki ima visoko strokovno izobrazbo gradbene oziroma druge podobne tehnične smeri z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in ima najmanj sedem let delovnih izkušenj pri gradnjah, pri tej zbornici pa je tudi vpisan v ustrezen imenik ali posameznik, ki ima višjo strokovno izobrazbo gradbene oziroma druge podobne tehnične smeri z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in ima najmanj deset let delovnih izkušenj pri gradnjah, pri tej zbornici pa je tudi vpisan v ustrezen imenik.

Upoštevajoč določila razpisne dokumentacije, kot izhajajo iz 3.1.4.1. točke razpisne dokumentacije (Kadrovske zmogljivosti) in citirana določila ZGO-1, Državna revizijska komisija ponovno povzema, je naročnik za odgovornega vodjo del zahteval kumulativno izkazovanje naslednjih pogojev: da je v obdobju zadnjih 5 let pred objavo tega naročila kot odgovorni vodja del sodeloval pri najmanj enem istovrstnem in vsaj 70 % toliko vrednem poslu, kot je ponudbena cena (z DDV) za predmetno javno naročilo, da ima opravljen strokovni izpit za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte ter, da je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev.


Po vpogledu v izbrano ponudbo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik kot odgovornega vodjo del imenoval M.J. V izbrani ponudbi je priloženo potrdilo IZS z dne 18.05.2010, s katero se je M.J. vpisal v imenik IZS in pridobil status pooblaščenega inženirja s področja elektrotehnične stroke tako, da ima pravico nastopati kot odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte in kot odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je imenovani odgovorni vodja del v izbrani ponudbi M.J. leta 2010 pridobil pravico nastopati kot odgovorni vodja del tako za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte. Državna revizijska komisija glede na zakonska določila ZGO-1 in zahteve razpisne dokumentacije v zvezi s kadrovsko zmogljivostjo zaključuje, da imenovani odgovorni vodja del M.J. ne izpolnjuje pogojev za odgovornega vodjo del, saj v smislu zahtev razpisne dokumentacije v obdobju pred letom 2010 (natančneje pred dnem 18.05.2010) ni mogel nastopati kot odgovorni vodja del. Referenčni posel za odgovornega vodjo del M.J. "Vzdrževanje cestne razsvetljave in svetlobno signalizacijskih naprav na državnih cestah -sklop 2 NG, sklop 3 KP in sklop 5 LJ" se namreč nanaša na obdobje 2008-2009, takrat pa nominirani odgovorni vodja del še ni imel pridobljenega statusa pooblaščenega inženirja za opravljanje dela odgovornega vodje del za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte.

Ob ugotovljenem Državna revizijska komisija ne more slediti argumentaciji naročnika (kot izhaja iz obrazložitve sklepa o zavrniti zahtevka za revizijo z dne 18.02.2011), da naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil, da je morala odgovorna oseba v preteklosti nastopati kot odgovorni vodja del za zahtevne objekte, pač pa le kot odgovorni vodja del, ki je lahko tudi odgovorni vodja posameznih del. Državna revizijska komisija lahko sledi naročnikovi razlagi v delu, ki se nanaša, da v razpisni dokumentaciji ni zahtevano, da je imenovani odgovorni vodja del sodeloval kot odgovorni vodja del pri zahtevnih objektih, vendar pri tem ne more (in ne sme) spregledati dejstva, da je naročnik podal zahtevo, da mora biti imenovani odgovorni vodja del v obdobju zadnjih 5 let pred objavo javnega naročila odgovorni vodja del (in ne posameznih del!) pri najmanj enem istovrstnem in vsaj 70 % toliko vrednem poslu. Skladno z že zapisanim prvim odstavkom 77. člena ZGO-1 pa mora imeti odgovorni vodja del ne glede na stopnjo izobrazbe opravljen strokovni izpit za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici. šele ko posameznik s pridobljeno ustrezno izobrazbo opravi strokovni izpit se lahko vpiše v imenik IZS. Kajti določilo drugega odstavka 127. člena ZGO-1 se glasi "V imenik IZS se lahko vpiše posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima v Republiki Sloveniji pridobljeno univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo ali da ima v Republiki Sloveniji nostrificirano diplomo o pridobitvi takšne izobrazbe, ki zagotavlja znanja, potrebna za izdelovanje načrtov iz 3. do 8. točke drugega odstavka 36. člena tega zakona, znanja s področja opravljanja geodetskih storitev, odgovornega vodenja del in drugih inženirskih storitev,
2. ima pri IZS opravljen strokovni izpit za odgovorno gradbeno in drugo projektiranje, opravljanje geodetskih storitev, odgovorno vodenje del oziroma opravljanje drugih inženirskih storitev in
3. da ima urejeno zavarovanje odgovornosti za škodo v skladu z določbami tega zakona.".

Državna revizijska komisija v zaključku obravnavane navedbe ugotavlja, da v izbrani ponudbi imenovani odgovorni vodja del M.J. pred dnem 18.05.2010 ni mogel nastopiti kot odgovorni vodja del, zato gre ugotoviti, da navedena referenca "Vzdrževanje cestne razsvetljave in svetlobno signalizacijskih naprav na državnih cestah -sklop 2 NG, sklop 3 KP in sklop 5 LJ", ki se je izvajala v letih 2008-2009 ne izkazuje izpolnjevanja v razpisni dokumentaciji podanih zahtev v zvezi s kadrovskimi zmogljivostmi ponudnika.

Državna revizijska komisija izpostavlja, da mora naročnik skladno z 80. členom ZJN-2 v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb, v skladu z 78. členom tega zakona, izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolnost ponudbe se na podlagi 16. točke prvega odstavka 2. členu ZJN-2 med drugim veže na primernost ponudbe, neprimerna ponudba pa je na temelju 20. točke istega člena ZJN-2 tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da izbrana ponudba ne izpolnjuje zahtev v zvezi s kadrovsko usposobljenostjo odgovornega vodje del M.J., kot to izhaja iz 3..1.4.1. točke razpisne dokumentacije, obravnavani revizijski navedbi priznava njeno utemeljenost.

V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da iz zdravniškega spričevala L.K. in S.V. ne izhaja, da sta usposobljena za delo na višini in ponudba izbranega ponudnika ne sledi zahtevi naročnika.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v točki 3.1.4.5. (Kadrovske zmogljivosti) med drugim določil, da: "Ponudnik mora v času trajanja pogodbe zagotoviti vsaj dva delavca: Vzdrževalca-električarja, ki izpolnjujeta naslednje zahteve:
- vsaj poklicna izobrazba elektro ali druge ustrezne smeti
- 2 leti delovnih izkušenj na delih vzdrževanja svetlobno signalnih naprav, spremenljive prometne signalizacije in cestne razsvetljave
- usposobljenost za delo na višini".

Iz citirane razpisne dokumentacije izhaja zahteva naročnika, da sta delavca vzdrževalca-električarja usposobljena za delo na višini. Po pregledu ponudbe izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik kot vzdrževalca-električarja prijavil L.K. in S.V. Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik izbranega ponudnika z dopisom, z dne 16.12.2010, med drugim pozval na posredovanje dokazila, da prijavljena vzdrževalca-električarja izkazujeta usposobljenost za delo na višini. Izbrani ponudnik je dne 22.12.2010 naročniku posredoval zdravniško spričevalo za L.K. in S.V. Zdravniški spričevali se nahajata na v spisovni dokumentaciji o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v zdravniško spričevalo za V.S. izdano dne 05.03.2009 ugotavlja, da je na drugi strani zdravniškega spričevala v rubriki "pomembni podatki iz ocene tveganja so" zapisano "po oceni tveganja-delo na višini". Iz prve strani zdravniškega spričevala izhaja ugotovitev zdravnice A.S.M. dr. med., da V.S. izpolnjuje posebne zahteve za navedeno delovno mesto. Enako je Državna revizijska komisija ugotovila tudi na podlagi vpogleda v zdravniško spričevalo za L.K. izdano dne 18.01.2007, zato zaključuje, da je izbrani ponudnik izkazal, da sta prijavljena vzdrževalca-električarja L.K. in S.V. usposobljena za delo na višini in obravnavano revizijsko navedbo ocenjuje kot neutemeljeno.

Kot slednjo je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljeve navedbe, da so podatki za elektrotehnika I.S. v srbohrvaškem jeziku, to pa predstavlja formalno nepopolnost ponudbe, ki je naročnik ni odpravil, kot to zahteva 78. člena ZJN-2.

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo ugotavlja, da je naročnik v točki 4.1. med drugim zapisal, da mora biti ponudbena dokumentacija napisana v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z zahtevami in predlogami razpisne dokumentacije.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v točki 3.1.4.2. (Kadrovske zmogljivosti) med drugim določil, da: "Ponudnik mora v času trajanja pogodbe zagotoviti Strokovno osebo za intervencije na semaforskih napravah, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- vsaj V. stopnja izobrazbe tehnične smeri
- vsaj 2 leti delovnih izkušenj na delih vzdrževanju, projektiranju ali izvedbi semaforske naprave
- strokovna usposobljenost (opravljen tečaj) na semaforskih krmilnih napravah.".

Po pregledu ponudbe izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik kot strokovno osebo za intervencijo na semaforskih napravah prijavil I.S., kot dokazila za izpolnjevanje zahtevanih pogoje pa je priložil spričevali o končani V. stopnji izobrazbe v srbohrvaškem jeziku. Na podlagi poziva naročnika, z dne 16.12.2010, je izbrani ponudnik dne 22.12.2010 naročniku posredoval potrdilo o udeležbi I.S. na šolanju od 24.-25. 2008 za semaforske naprave MSKE 60 v slovenskem jeziku.

Državna revizijska komisija upoštevajoč določilo razpisne dokumentacije, ki zahteva, da mora biti ponudbena dokumentacija v slovenskem jeziku in upoštevajoč določilo 78. člena ZJN-2, ki naročniku nalaga, da mora v primeru, ko sam na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe, ugotavlja, da bi moral naročnik pred oddajo javnega naročila izbranega ponudnika pozvati na dopolnitev ponudbe v delu, ki se nanaša na dokumente, ki v ponudbi niso bili priloženi v slovenskem jeziku. Kljub zapisanemu pa Državna revizijska komisija v konkretnem primeru glede na ugotovljeno dejstvo, da izbrana ponudba ne izpolnjuje zahteve razpisne dokumentacije iz točke 3.1.4.1. (odgovorni vodja del) ugotavlja, da odprava tovrstne nepravilnosti v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ne bi bila več smiselna.


V zaključku vsega navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik postopal v nasprotju z določili ZJN-2, ko je ponudbo izbranega ponudnika, ki ne izpolnjuje zahteve razpisne dokumentacije iz točke 3.1.4.1., označil kot popolno ponudbo in jo izbral kot najugodnejšo. Državna revizijska komisija vlagateljeve revizijske navedbe, ki se nanašajo na popolnost vlagateljeve ponudbe sicer ni ocenila kot utemeljene, vendar je glede na ugotovljeno nepopolnost izbrane ponudbe, in vlagateljev predlog po razveljavitvi odločitve o oddaji javnega naročila z dne 07.01.2011, vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in skladno z določilom tretje alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila, št. 43001-190/2010, z dne 07.01.2011.


S tem je utemeljena odločitev Državna revizijske komisije kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da mu naročnik povrne vse stroške nastale z revizijo, in sicer takso v višini 2.500,00 EUR, strošek sestave zahtevka za revizijo po odvetniku v znesku 1.400,00 EUR z 20 % DDV.

V primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo (tretji odstavek 22. člena ZRPJN), Državna revizijska komisija je vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in je vlagatelju na podlagi tretjega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN po pravičnem preudarku ob upoštevanju vseh okoliščin primera, kot potrebne priznala stroške za takso v višini 2.500,00 EUR ter nagrado za revizijski postopek v višini 700,00 EUR z 20 % DDV, vse skupaj v znesku 3.340,00 EUR.

Na podlagi navedenega je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 3.340,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).
V Ljubljani, 18.04.2011

Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetniška družba Križanec, Dalmatinova 5, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana
- Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja in javno zasebno partnerstvo, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.