018-043/2011 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-043/2011-11

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s sprem., v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Miriam Ravnikar šurk in Vide Kostanjevec kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izvedba pripravljalnih del v zvezi z nadomestno novogradnjo v Splošni bolnišnici Celje", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MOLLIER, d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 14. 4. 2011

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se delno ugodi in se razveljavi razpisna dokumentacija:

- v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije za operacijsko mizo "OP miza, fiksen steber in modularna plošča", kot so določene v mapi 2 - "Dobava in montaža opreme za ureditev operacijskega bloka Oddelka za urologijo" - sklop 4 in v odgovorih naročnika na portalu javnih naročil,
- v delu, ki se nanaša na določitev finančnega pogoja v zvezi z izkazovanjem letnih prihodkov od poslovanja, kot je določen v 3. alineji obrazca C 04 razpisne dokumentacije (mapa 1).

V preostalem delu se zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 2.500,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 6. 9. 2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku. Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je naročnik objavil na portalu javnih naročil dne 5. 11. 2010, pod št. objave JN10676/2010, in v Uradnem listu EU dne 9. 11. 2010, pod št. objave 2010/S 217-332614.

Vlagatelj je z vlogo z dne 12. 1. 2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik tehnične zahteve določil diskriminatorno in v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja, zaradi česar sam ne more predložiti primerne in popolne ponudbe. V konkretnem primeru so bile, pojasnjuje vlagatelj, tehnične specifikacije prepisane iz spletne strani oziroma katalogov proizvajalca Maquet â?? Getinge Group, prav tako pa so navedene tudi blagovne znamke in tipi proizvodov proizvajalca Getinge, zaradi česar teh tehničnih specifikacij ne more izpolniti noben drug ponudnik. Vlagatelj navaja, da je prišlo do naklepne izključitve vse ostale ponudbe predmeta javnega naročila, saj le en proizvajalec na trgu v celoti izpolnjuje strokovne kriterije naročnika. Vlagatelj v nadaljevanju navaja konkretne kršitve v zvezi z določanjem minimalnih tehničnih zahtev.
V sklopu 2 je naročnik v okviru strojnih inštalacij zahteval "Termodezinfektor, enokomorni, kap. 30 košar/uro - parno gretje", pri katerem je pripisal "Kot na primer: Proizvod: Getinge Tip: 88 turbo". Na tem mestu je zahteval tudi "Ultrazvočni čistilec za čiščenje kirurških inštrumentov in ostalih votlih inštrumentov", pri katerem je pripisal "Kot na primer: Proizvod: Getinge Tip: Medicsafe". Naročnik torej za obe omenjeni poziciji želi proizvod proizvajalca Getinge, s čimer je kršil deveti odstavek 37. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10; v nadaljevanju: ZJN-2). Vlagatelj navaja, da je na portalu zastavil vprašanje, ki se je nanašalo termodezinfektor, naročnik pa je v odgovoru potrdil, da zahteva točno ta model, saj je zapisal, da lahko ponudnik ponudi termodezinfektor, ki z drugimi merami, večjo kapaciteto ali drugimi priključnimi močmi sicer odstopa od proizvoda, ki je enakovredno opisan v popisih, vendar mora ustrezati zahtevanim tehničnim karakteristikam v razpisni dokumentaciji, zahtevam v temu odgovoru, navedbam v razpisni dokumentaciji ter namenu razpisanega termodezinfektorja. S tem je naročnik vlagatelju odgovoril, da sicer lahko ponudi drug proizvod, vendar mora biti popolnoma enakih tehničnih karakteristik kot v razpisni dokumentaciji, navaja vlagatelj. Vlagatelj je na portalu zastavil tudi vprašanje, ki se je nanašalo na ultrazvočni čistilec za čiščenje kirurških inštrumentov in ostalih votlih inštrumentov, vendar je naročnik tudi pri tem odgovoru potrdil, da zahteva točno ta model. Ob tem je zapisal, da je v letu 2010 Splošna bolnišnica Celje za potrebe opravljanja zdravstvene dejavnosti nabavila robotski sistem "da Vinci S HD", proizvajalec robotskega sistema pa pogojuje varno obratovanje sistema pod pogojem, da se pripadajoči kirurški instrumenti čistijo in sterilizirajo v stroju "Medisafe Sonic Irrigator PCF system". Ponudniki lahko ponudijo samo ta proizvod ali drug enakovreden proizvod, vendar mora biti ta testiran od neodvisne validacijske organizacije ter testiran (odobren) s strani proizvajalca robotskega sistema INTUITIVE SURGICAL, INC; za uporabo s sistemi "da Vinci SURGICAL SYSTEM Instruments". S temi zahtevami je naročnik razširil svoje zahteve in postavil nove dodatne pogoje, ki jih drugi proizvajalci ne morejo izpolniti, saj naročnik od njih zahteva, da se povežejo tako s proizvajalcem robotskega sistema kot tudi z neodvisno validacijsko organizacijo, ki ga bo testirala. Vlagatelj zato zahteva, da naročnik v tem delu določi tehnično specifikacijo tako, da bo dobavitelj namesto termodezinfektorja dimenzij 125 * 100 * 190 cm (š*g*v) lahko ponudil termodezinfektor dimenzij cca. 100 * 900 * 250 cm (š*g*v) ter da bo lahko namesto priključne moči 15kW ponudil termodezinfektor s priključno močjo cca. 25kW.
V sklopu 4 je naročnik zahteval "OP mizo, fiksen steber in modularno ploščo" ter v tabeli določil tehnične zahteve. Vlagatelj navaja, da je iz zahtev, ki jih je naročnik podal v razpisni dokumentaciji, razvidno, da so slednje natančen prepis tehničnih karakteristik iz prospekta Maquet Magnus (stran 21). Vlagatelj je na naročnika naslovil vprašanje, na podlagi katerega je naročnik tehnično specifikacijo prilagodil tako, da bi lahko tudi vlagatelj zahtevka ponudil konkurenčen proizvod, vendar je kasneje objavil dodatna pojasnila, s katerimi je določil takšne tehnične zahteve, ki jih ne more izpolniti noben proizvajalec na svetu. Zatem je naročnik na vprašanje dobavitelja proizvajalca Maquet za operacijsko mizo Magnus podal pojasnilo, s katerim je popolnoma zaprl razpisno dokumentacijo, saj je na vprašanje distributerja, ki ponuja operacijske mize proizvajalca Maquet Getinge Group, odgovoril pritrdilno in s tem omogočil, da lahko razpisnim zahtevam zadosti le proizvajalec Maquet Getinge Group z operacijsko mizo Magnus. Vlagatelj zahteva, da naročnik spremeni tehnično specifikacijo tako, da lahko maksimalna spodnja višina, merjena od tal operacijske dvorane, odstopa +/- 15% od zahtev naročnika, ter da lahko minimalna zgornja višina, merjene od tal operacijske dvorane, odstopa +/- 15% od zahtev naročnika.
Vlagatelj navaja, da je naročnik v obrazcu C 04. "Izjava in dokazila ponudnika o finančni in poslovni sposobnosti za izvedbo javnega naročila" določil zahteve v zvezi z višino letnega prihodka. Tudi iz te zahteve izhaja domneva, da je naročnik prilagajal razpisno dokumentacijo ponudniku, ki je zastopnik programa Maquet Getinge Group, na podlagi česar vlagatelj sklepa, da je celotna razpisna dokumentacija pripravljena v sodelovanju z zastopnikom omenjenega proizvajalca. Že samo dejstvo, da je naročnik kot zahtevan minimalni letni promet oziroma letne prihodke od poslovanja za leta 2007, 2008 in 2009 za sklop 3 zahteval 3.500.000 EUR, je zelo vpadljivo. Podatki, ki jih je vlagatelj pridobil na AJPES-u, kažejo, da je imela družba Medicoengineering, d.o.o., sledeče prihodke iz poslovanja: leto 2007 5.507.899 EUR, leto 2008 3.601.514 EUR, leto 2009 5.402.138 EUR. Naročnik je brez objektivnega razloga vztrajal pri svoji zahtevi za minimalni letni promet za sklop 3, čeprav je bil na portalu javnih naročil postavljen predlog, da naj se upošteva povprečni letni promet v tej višini in naj se upoštevajo predvsem izkazi za leto 2009 oziroma trend poslovanja podjetja kot najboljši pokazatelj trdne in solidne rasti in razvoja podjetja. Vlagatelj ne razume, zakaj se je naročnik odločil za takšno višino zahtevanih letnih prihodkov, če je ta vrednost vsekakor enkrat višja od okvirne/ocenjene vrednosti ponudbe za omenjeni sklop in verjetno tudi od naročnikovih zagotovljenih sredstev. Iz naročnikovega odgovora na vlagateljevo vprašanje je tudi razvidno, da ni upošteval vlagateljevega predloga in je ravnal v nasprotju z ekonomsko varnostjo, saj je poslovno leto 2009 vsekakor pomembnejše za ekonomsko stabilnost podjetja kot predhodna leta, kar nazadnje izhaja tudi iz bonitete ponudnika.
Vlagatelj nadaljuje, da je naročnik v obrazcu C 06. "Dokazila ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi" določil kadrovske zahteve. Tudi iz njih izhaja, da je naročnik prilagajal pogoje razpisne dokumentacije družbi Medicoengineering, d.o.o., ki je zastopnik programa Maquet Getinge Group. Iz letnih prihodkov od poslovanja za leto 2009 je pod točko 20. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju razvidno, da je imela ta družba v letu 2009 zaposlenih 11,94 ljudi, kar je tudi minimalna zahteva naročnika za izpolnjevanje kadrovskih zahtev.
Na podlagi navedenega vlagatelj primarno predlaga razveljavitev celotnega postopka oddaje predmetnega javnega naročila, podrejeno pa spremembo razpisne dokumentacije, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je dne 2. 2. 2011 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa navaja, da je v razpisni dokumentaciji navedel tehnične specifikacije za termodezinfektor, med katerimi so navedene zunanje dimenzije največ 125*100*x190 cm (š*g*v) +/- 10 % zaradi prostorske omejitve, kapaciteta 30 DIN košar / h ter priključna moč 15 kW, kar je tudi predmet tega zahtevka za revizijo. Na vprašanje št. 52 je naročnik odgovoril, da so v popisu navedene tehnične specifikacije za termodezinfektor, enokomorni, kap. 30 košar/uro â?? parno gretje. Na dnu popisa je dodatno naveden primeroma tudi "enakovreden" proizvod in tip termodezinfektorja, saj drugače ni bilo mogoče zadosti natančno opisati predmeta naročila v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 37. člena ZJN-2. Naročnik je tudi pojasnil, naj ponudniki natančno upoštevajo tudi vsebino razpisne dokumentacije na strani 82, kjer je navedeno, da pri določenih postavkah navedeni "enakovredni" proizvodi niso zahteva naročnika, pač pa služijo kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda. Glede vprašanja, ali se lahko ponudi termodezinfektor, ki odstopa pri zunanjih dimenzijah, in sicer 110*91,5*256 cm (š*G*V), velja naslednja omejitev: "Glede na zasnovo prezračevanja je maksimalna višina termodezinfektorja lahko največ 220 cm. Nad napravami je namreč predvidena odvodna napa, ki je zaprta z dekorativno masko, na kateri so predvidene prezračevalne odprtine (rešetke)." Ponudnik lahko ponudi termodezinfektor, ki z drugimi merami, večjo kapaciteto ali drugimi priključnimi močmi sicer odstopa od proizvoda, ki je "enakovredno" opisan v popisih, vendar mora ustrezati zahtevanim tehničnim karakteristikami v razpisni dokumentaciji, zahtevam v temu odgovoru, navedbam v razpisni dokumentaciji ter namenu razpisanega termodezinfektorja. Drug (ponujen) proizvod lahko posledično vpliva na razpisana pripadajoča GOI dela oz. spremembo teh predvidenih del. V tem primeru mora ponudnik v fazi izvedbe del na svoje stroške zagotoviti morebitno spremembo projektne dokumentacije (PZI, PID) ter morebitno spremembo pripadajočih gradbeno â?? obrtnih, inštalacijskih in drugih del. Vsi stroški predvidenih in spremenjenih del morajo biti zajeti že v ponudbi. Če je potrebno, se ponudbi predloži tudi dodatna specifikacija, ki opredeljuje spremenjena dela. Pred pričetkom GOI del na objektu bo moral ponudnik v fazi izvedbe del naročniku obvezno predložiti spremenjeno PZI dokumentacijo v potrditev. S tem odgovorom je naročnik odpravil vse morebitne omejitve konkurence med različnimi ponudniki oziroma proizvajalci, saj dopušča dobavo in montažo termodezinfektorja s strani vseh možnih proizvajalcev na svetu, vendar v mejah funkcionalnih zahtev predmeta javnega naročila. Naročniku je namreč pomembna funkcionalna zahteva predmeta javnega naročila glede najmanjše kapacitete 30 DIN košar / h, vendar je pri izbiri termodezinfektorja treba upoštevati omejitev glede njegove največje višine 220 cm zaradi predvidene montaže odvodne nape nad termodezinfektorjem. Sicer pa je lahko termodezinfektor drugih dimenzij
in drugih priključnih moči, ustrezati pa mora ostalim tehničnim karakteristikami v razpisni dokumentaciji. Naročnik navaja, da ne more ugoditi vlagatelju, da se lahko ponudi termodezinfektor dimenzij cca 100*900*250 cm (š*g*v), saj je visok 250 cm in se posledično nad njim ne more vgraditi odvodna napa. Pri tem gre verjetno tudi za lapsus vlagatelja, saj je navedel preglobok termodezinfektor (900 cm). Lahko pa vlagatelj ponudi termodezinfektor s priključno močjo 25 kW, vendar mora biti termodezinfektor nižji od 220 cm, ustrezati pa mora tudi ostalim zahtevanim pogojem.
V zvezi z ultrazvočnim čistilcem za čiščenje kirurških inštrumentov in ostalih votlih inštrumentov naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji navedel tehnične specifikacije in da je na vprašanje št. 52, odgovoril, da so v popisu navedene tehnične specifikacije za ultrazvočni čistilec za čiščenje kirurških inštrumentov in ostalih votlih inštrumentov. Na dnu popisa je dodatno naveden primeroma tudi "enakovreden" proizvod in tip čistilca, saj drugače ni bilo mogoče zadosti natančno opisati predmeta naročila. Ponudniki naj v zvezi s slednjo navedbo natančno upoštevajo tudi vsebino razpisne dokumentacije na strani 82, kjer je navedeno, da pri določenih postavkah navedeni "enakovredni" proizvodi niso zahteva naročnika, pač pa služijo kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda. Naročnik dodatno pojasnjuje, da je v letu 2010 Splošna bolnišnica Celje za potrebe opravljanja zdravstvene dejavnosti nabavila robotski sistem "da Vinci S LID". Proizvajalec robotskega sistema pogojuje varno obratovanje sistema pod pogojem, da se pripadajoči kirurški instrumenti čistijo in sterilizirajo v stroju "Medisafe Sonic Irrigator PCF system". Ponudniki lahko ponudijo samo ta slednji proizvod ali drug "enakovreden" proizvod, vendar mora biti ta testiran od neodvisne validacijske organizacije ter testiran (odobren) s strani proizvajalca robotskega sistema INTUITIVE SURGICAL, INC; za uporabo s sistemi "da Vinci SURGICAL SYSTEM. Instruments". Drug (ponujen) proizvod lahko posledično vpliva na razpisana pripadajoča GOI dela oz. spremembo teh predvidenih del. V tem primeru mora ponudnik v fazi izvedbe del na svoje stroške zagotoviti morebitno spremembo projektne dokumentacije (PZI, PID) ter morebitno spremembo pripadajočih gradbeno â?? obrtnih, inštalacijskih in drugih del. Vsi stroški predvidenih in spremenjenih del morajo biti zajeti že v ponudbi. Če je potrebno, se ponudbi predloži tudi dodatna specifikacija, ki opredeljuje spremenjena dela. Pred pričetkom GOI del na objektu bo moral ponudnik v fazi izvedbe del naročniku obvezno predložiti spremenjeno PZI dokumentacijo v potrditev. Naročnik navaja, da je s tem odgovorom pojasnil, da proizvajalec varno in zanesljivo obratovanje robotskega sistema pogojuje s tem, da se pripadajoči kirurški instrumenti čistijo in sterilizirajo v strojih "Medisafe Sonic Irrigator PCF system" in da mora biti drug "enakovreden" proizvod testiran od neodvisne validacijske organizacije ter odobren s strani proizvajalca robotskega sistema. Proizvajalec robotskega sistema še posebej navaja, da je lahko čiščenje in sterilizacija kirurških instrumentov robotskega sistema s stroji, ki niso ustrezno validirani in odobreni z njihove strani, neustrezno. Bolnišnice morajo zahtevati od ponudnikov strojev za čiščenje in dezinfekcijo potrdilo, s katerim ponudniki dokazujejo kompatibilnost njihovega stroja za čiščenje in dezinfekcijo z robotskim sistemom. Naročnik navaja, da mu je pomembna funkcionalna zahteva predmeta javnega naročila. Pri tem se ne strinja z navedbami vlagatelja revizijskega zahtevka, da ponudniki ne morejo izpolniti zahtev naročnika, saj lahko ponudijo stroj "Medisafe Sonic Iffigator PCF system" ali drug "enakovreden" proizvod, vendar mora biti ta testiran od neodvisne validacijske organizacije ter testiran (odobren) s strani proizvajalca robotskega sistema.
Na očitke glede specifikacij operacijske mize naročnik odgovarja, da je v razpisni dokumentaciji navedel tehnične specifikacije za operacijsko mizo, med katerimi je navedena tudi nastavljiva višina operacijske mize: 595 - 1315 mm. Glede operacijske mize je bilo na portalu javnih naročil postavljenih več vprašanj (št. 13, 18 in 31). Z odgovori na vprašanja je naročnik odpravljal vse morebitne omejitve konkurence med različnimi ponudniki oziroma proizvajalci, dokler ni prišlo do točke, kjer se je naročnik odločil, da ne more več ugoditi vsem zastavljenim vprašanjem ponudnikov, saj bi prišlo do prevelikih popuščanj pri funkcionalnih zahtevah predmeta javnega naročila glede nastavljive višine operacijske mize. Zato je naročnik v dveh pojasnilih razpisne dokumentacije (dne 23. 12. 2010 in dne 28. 12. 2010) na portalu javnih naročil objavil naslednje pojasnilo: "Dodatno naročnik po tehtnem premisleku glede višine operacijske mize zahteva: Bruto višina operacijske mize (z blazino vred) naj bo nastavljiva v intervalu od spodnje do zgornje višine:
maksimalna spodnja višina merjena od tal operacijske dvorane je 660 mm,
minimalna zgornja višina merjena od tal operacijske dvorane je 1470 mm.
Tehnična rešitev naročnikove zahteve v pojasnilu naj bo izvedena na podlagi veljavnih predpisov, standardov in normativov na tem področju, na podlagi navodil proizvajalca ponujene operacijske mize ter na podlagi prostorske tehnične smernice. Naročnik navaja, da je s tem pojasnilom odpravil vse morebitne omejitve konkurence med različnimi ponudniki oziroma proizvajalci, saj dopušča tehnične rešitve s strani vseh možnih proizvajalcev na svetu, v tem delu je pomembna le zagotovitev "bruto višine operacijske mize (z blazino vred)". Z odgovorom na vprašanje št. 37 je naročnik zgolj omilil zahtevane tehnične specifikacije iz svojih pojasnil, saj je omilil bruto višine operacijske mize (z blazino vred); prej je bila zahtevana "maksimalna spodnja višina merjena od tal operacijske dvorane" 660 mm, po novem pa je ta višina omiljena na 770 mm. Zahteva je omiljena zaradi manjšega potrebnega minimalnega hoda nastavljivosti operacijske mize med spodnjo in zgornjo višino nastavljivosti operacijske mize (prej 810 mm, sedaj 700 mm). Naročnik navaja, da je z odgovorom št. 37 odpravil vse morebitne omejitve konkurence med različnimi ponudniki oziroma proizvajalci, saj je dopustil tehnične rešitve s strani vseh možnih proizvajalcev na svetu. V tem delu je pomembna le zagotovitev "bruto višine operacijske mize (z blazino vred)", tehnična rešitev, kako bo ponudnik zagotovil zahtevane višine, pa je prepuščena vsakemu ponudniku posebej ob upoštevanju predpisov. Naročnik posledično ne bo ugodil zahtevi vlagatelja, da naj spremeni prvotno zahtevano višino operacijske mize 595-1315 mm z odstopanji +/- 15 %, saj bi to pomenilo, da je maksimalna spodnja višina operacijske mize 684 mm, minimalna zgornja višina operacijske mize pa 1117 mm, kar bi pomenilo bistveno manjšo funkcionalnost od zahtevane (minimalni hod nastavljivosti operacijske mize bi tako znašal samo 433 mm, iz zahtevanih višin pa je razvidno, da je potreben minimalni hod 700 mm).
Glede pogoja finančne in poslovne sposobnosti naročnik navaja, da je finančno sposobnost prilagodil posameznemu sklopu glede na višino ocenjene vrednosti del posameznega sklopa in predviden rok izvedbe del štirih mesecev. Naročnik je zato upošteval, da naj bi bila finančna sposobnost ponudnika za posamezno leto glede na posamezni sklop trikratna vrednost ocenjene vrednosti posameznega sklopa. Vlagatelj ugotavlja, da je imel potencialni ponudnik, za katerega naj bi bil pripravljen predmetni razpisni pogoj, v letih 2007-2009 povprečni letni prihodek iz poslovanja v višini 4.837.183,66 EUR, kar bistveno presega povprečje, ki ga je predlagal vlagatelj, torej 3,5 mio EUR v zadnjih treh letih. Po mnenju naročnika ni logične povezave med tistim, kar trdi vlagatelj, in dejanskim stanjem pri potencialnem ponudniku, za katerega naj bi bil razpisni pogoj pripravljen. Če bi trditev vlagatelja držala, bi bil razpisni pogoj v zvezi z letnim prihodkom za sklop 3. še bistveno višji. Glede na to, da je bistveni del predmeta javnega naročila izvedba GOI del, je naročnik predvsem upošteval, da bodo ponudniki tega javnega naročila družbe, ki se ukvarjajo z izvedbo gradbenih del, pri čemer bi le-ti z lahkoto dosegali predmetni razpisni pogoj. Predmetni razpisni pogoj namenoma ni zaostren, saj je naročnik želel, da bi se za predmetno javno naročilo javilo čim več potencialnih ponudnikov. Glede na naravo posla pa je naročnik predvideval, da bodo ponudniki družbe, ki se ukvarjajo z izvajanjem gradbenih del, njihovi partnerji v skupni ponudbi ali podizvajalci pa dobavitelji opreme, kamor sodi tudi vlagatelj. Vlagatelj je imel tako glede na naravo posla, ki je predmet javnega naročila, legitimno možnost, da si za partnerja pri oddaji ponudbe izbere družbo, ki upravlja dejavnost gradbenih del in bi tako lahko brez problemov izpolnil predmetni razpisni pogoj, namesto da je tako družbo vzel za podizvajalca.
Na očitke v zvezi s kadrovskim pogojem naročnik odgovarja, da je pri pripravi razpisnih pogojev upošteval, da bodo ponudniki za predmetno javno naročilo zlasti družbe, registrirane za opravljanje gradbenih del. Ker je predmet izvedbe javnega naročila v bistveni meri izvajanje gradbenih del, je naročnik upravičeno zahteval, da ponudnik za posamezni sklop, glede na zahtevnost izvedbe del posameznega sklopa in obseg del, predloži dokazila tudi glede števila zaposlenih. Na ta način si je naročnik zagotovil, da bo ponudnik zagotavljal zadostno število delavcev, da bo sposoben sprejeto delo opraviti. Naročnik je pri določitvi števila zaposlenih za posamezni sklop predvsem upošteval svoje lastne izkušnje iz preteklih izvedenih javnih naročil. Naročnik ugotavlja, da so vlagateljeve navedbe o tem, da naj bi bilo število zaposlenih za sklop 3 predpisano za določenega ponudnika, neutemeljene, saj zahteva le-ta po dostopnih podatkih (kot to navaja sam vlagatelj za leto 2009) ne dosega predpisanega števila zaposlenih. Naročnik še navaja, da je pri določitvi kriterijev glede ekonomsko finančne sposobnosti in kadrovske sposobnosti izhajal tudi iz javnega naročila za GOI dela: Ureditev operacijskega bloka Oddelka za urologijo v Splošni bolnišnici Celje â?? druga faza, katerega vrednost je bila 180.000 EUR. V razpisni dokumentaciji je naročnik navedel pogoj, da je ponudnik v vsakem posameznem letu 2007, 2008 in 2009 izkazoval prihodke od poslovanja iz naslova izvajanja gradenj večje od 3.500.000,00 EUR (letno) in da ima kot ponudnik brez morebitnih podizvajalcev ali partnerjev najmanj dvanajst redno zaposlenih oseb za nedoločen čas. Nato je naročnik v času razpisa prejel vprašanje v zvezi s postavljenimi pogoji, glede na predviden obseg del in dejstvo, da so v letu 2009 podjetjem bistveno upadli prihodki. Naročnik je odgovoril, da naj ponudnik v vsakem posameznem letu 2007 in 2008 izkaže prihodke od poslovanja iz naslova izvajanja gradenj večje od 3.500.000,00 EUR (letno), in v letu 2009 izkaže prihodke od poslovanja iz naslova izvajanja gradenj v vrednosti vsaj 2.500.000,00 EUR (letno). Znižanje je bilo glede na postavljeno vprašanje v zvezi z vrednostjo predmeta javnega naročila utemeljena. Glede števila redno zaposlenih ni bilo vprašanj. Naročnik je na odpiranju prejel vrsto ponudb in javno naročilo uspešno zaključil. Glede na vrednost sklopa 3, na katerega se nanaša zahtevek vlagatelja, so razpisni pogoji postavljeni povsem korektno, na način, da omogočajo zadostno konkurenco ter skladno s preteklimi izkušnjami naročnika, še navaja naročnik.
Naročnik zaključuje, da pogojev ne sme popravljati tako, da bi jih prilagodil vlagatelju zgolj zato, ker jih sam ni sposoben izpolnjevati. Vlagatelj želi s svojim revizijskim zahtevkom izsiliti, da bo naročnik razpisne pogoje prilagodil tako, da bo tudi sam sposoben oddati ponudbo, pri čemer za vlagatelja ni pomembno, kakšni pogoji so pravilni v smislu nediskriminatornosti in enakega obravnavanja ponudnikov, temveč zahteva od naročnika, da te kriterije in pogoje spremeni tako, da bodo ustrezali njemu samemu. Naročnik pa pogojev ne sme prilagajati posameznemu ponudniku; če meni, da tisto, kar vlagatelj sicer lahko izpolni, ne ustreza namenu javnega naročila in naročniku ne bo zagotavljalo izbire takega izvajalca, ki bo sposoben naročilo dejansko izvesti, naročnik pogojev ni dolžan spremeniti tako, da bi to ustrezalo vlagatelju, ne bi pa več ustrezalo željam in zahtevam naročnika, ki so skladne s predmetom in vrednostjo ter drugimi parametri javnega naročila.

Vlagatelj je naročnika z vlogo z dne 7. 2. 2011 obvestil, da bo nadaljeval revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj v vlogi odgovarja na nekatere naročnikove trditve in dodatno pojasnjuje revizijske navedbe.

Po prejemu vlagateljevega obvestila, da bo nadaljeval revizijski postopek, je naročnik z dopisom z dne 10. 2. 2011 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je naročnika na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN z dopisi z dne 22. 2. 2011, 16. 3. 2011 in 30. 3. 2011 pozvala, naj ji posreduje originalno dokumentacijo in odgovor na vprašanja v zvezi s tehničnimi specifikacijami za operacijsko mizo. Zahtevano dokumentacijo je Državna revizijska komisija prejela dne 2. 3. 2011, pojasnila v zvezi s specifikacijami pa dne 5. 4. 2011.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je zahtevek za revizijo delno utemeljen, in sicer zaradi razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo najprej zatrjuje, da je naročnik tehnične specifikacije za posamezne dele opreme določil na način, ki omogoča sodelovanje le določenemu ponudniku, medtem ko sam zaradi diskriminatornih zahtev ne more predložiti popolne ponudbe.

Izhodišče za presojo revizijskih navedb predstavljajo že temeljna načela javnega naročanja. Naročnik v skladu s prvim odstavkom 7. člena ZJN-2 (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki) ne sme omejevati konkurence med ponudniki, zlasti ne sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v nasprotju s tem zakonom, pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence. Prvi in drugi odstavek 9. člena ZJN-2 (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) določata, da mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo. V skladu z 10. členom ZJN-2 (načelo sorazmernosti) mora naročnik javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila.

Naročnik s tehničnimi specifikacijami opiše predmet javnega naročila. Na podlagi takega opisa se potencialni ponudniki sploh seznanijo s potrebami naročnika in ocenijo, ali lahko sami ponudijo ustrezen predmet ustrezne kvalitete. Način in obseg opisa predmeta javnega naročila je seveda odvisen od lastnosti in kompleksnosti samega predmeta. Naročnik s tehničnimi specifikacijami točno opredeli lastnosti predmeta javnega naročila oz. specificira zahtevane značilnosti predmeta, kot npr. stopnjo kakovosti, uporabljene materiale, proizvodne postopke, okoljske lastnosti, stopnjo varnosti itd. Gre za zahtevane značilnosti predmeta javnega naročila, ki naj bi izražale pričakovanja naročnika glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila. Tehnične specifikacije so nujne informacije, ki jih ponudniki potrebujejo za pripravo popolnih, medsebojno primerljivih in konkurenčnih ponudb, ter predstavljajo izhodišče za presojo, ali je posamezen ponudnik ponudil takšen predmet javnega naročila, ki je v skladu z naročnikovimi potrebami in pričakovanji.

Natančneje so pravila za določanje tehničnih specifikacij definirana v 37. členu ZJN-2. V skladu s prvim odstavkom 37. člena ZJN-2 se tehnične specifikacije navedejo v dokumentaciji javnega naročila, kot npr. v obvestilu o javnem naročilu, razpisni dokumentaciji ali dodatnih dokumentih. Kadarkoli je to mogoče, je potrebno tehnične specifikacije določiti tako, da upoštevajo standarde za dostop za invalidne osebe ali standarde za gradbene objekte, namenjene vsem uporabnikom. Drugi odstavek 37. člena ZJN-2 določa, da morajo tehnične specifikacije omogočati enakopraven dostop vsem ponudnikom in ne smejo ustvarjati ovir za dostop javnih naročil konkurenčnim gospodarskim subjektom. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila, vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika, tako, da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki. V skladu z devetim odstavkom 37. člena ZJN-2 se tehnične specifikacije, če tega ne upravičuje predmet naročila, ne smejo sklicevati na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke, patente, tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo, če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi s tem bili izločeni. To sklicevanje je dovoljeno v primerih, ko drugače ni mogoče opisati predmeta naročila, v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 37. člena ZJN-2; pri takem sklicevanju se navede besedo "ali enakovredni".

Najpomembnejše pravilo zgoraj citiranih določil ZJN-2 je, da morajo biti tehnične specifikacije oblikovane na način, ki omogoča enakopraven dostop vsem ponudnikom. Vendar zagotavljanje enakopravnega dostopa ne pomeni, da mora naročnik svoje zahteve oblikovati tako, da sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila omogoči prav vsem ponudnikom na relevantnem trgu. Naročnik namreč prav z določanjem posameznih zahtev, tudi tehničnih specifikacij, ponudnike razvrsti na tiste, ki zahteve izpolnjujejo in zato lahko sodelujejo v postopku, ter tiste, ki ene ali več posameznih zahtev ne izpolnjujejo in zato v postopku ne morejo sodelovati. Naročniki so v postopkih oddaje javnih naročil upravičeni postavljati pogoje, ki imajo za posledico omejevanje kroga potencialnih ponudnikov za izvedbo javnega naročila oziroma njihovo razlikovanje, vendar pa sta takšno omejevanje potencialnih ponudnikov in njihova diferenciacija dopustna le iz razlogov, ki so za javno naročilo bistveni, oziroma le na podlagi okoliščin, ki so objektivno opravičljive. Predpisi s področja oddaje javnih naročil od naročnikov ne zahtevajo, da ponudnike v postopkih oddaje javnih naročil obravnavajo enako, saj si ti tudi dejansko (v izhodiščih) niso enaki; naročniki so dolžni zagotoviti enakopravnost njihovega obravnavanja predvsem v smislu zagotovitve nediskriminatornosti le-tega. Z drugimi besedami: naročnik lahko svoje zahteve oblikuje na način, da ponudnike, ki zaradi objektivno utemeljenih okoliščin ponujajo boljšo izvedbo javnega naročila, postavi v boljši položaj, oz. da ponudnike, ki niso zmožni ponuditi predmeta z določenimi lastnostmi in ustrezno stopnjo kvalitete, izloči iz postopka oddaje javnega naročila. Kot je bilo že zapisano, pa mora imeti naročnik za tovrstno omejevanje konkurence objektivno opravičljive in strokovno utemeljene razloge, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila.

Vlagatelj naročniku očita, da je v delu, ki se nanaša na termodezinfektor (sklop 2, sterilizacija - strojne instalacije, strojna in tehnološka oprema), tehnične specifikacije določil tako, da obema pozicijama ustrezajo le proizvodi proizvajalca Getinge. Navedeno vlagatelj utemeljuje s tem, da je naročnik v specifikacijah navedel blagovno znamko, kar naj bi bilo v nasprotju z devetim odstavkom 37. člena ZJN-2.

Kot je bilo že zapisano, deveti odstavek 37. člena ZJN-2 določa, da se tehnične specifikacije, če tega ne upravičuje predmet naročila, ne smejo sklicevati na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke, patente, tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo, če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi s tem bili izločeni. To sklicevanje je dovoljeno v primerih, ko drugače ni mogoče opisati predmeta naročila, pri čemer je treba pri takem sklicevanju navesti besedo "ali enakovredni". Iz tehničnih specifikacij za termodezinfektor je razvidno, da je naročnik to pozicijo natančno opisal, saj je v številnih alinejah določil posamezne tehnične parametre in funkcionalnosti, ki jih mora izpolnjevati ponujena oprema. Na koncu splošnih specifikacij je naročnik pri tej poziciji zapisal naslednje besedilo:

"Kot na primer:
Proizvod: Getinge
Tip: 88 turbo".

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku v tem delu ni mogoče očitati kršitve devetega odstavka 37. člena ZJN-2. Naročnik je namreč pozicijo termodezinfektorja natančno opisal s splošnimi tehničnimi specifikacijami, proizvod proizvajalca "Getinge" pa je navedel le primeroma, česar deveti odstavek 37. člena ZJN-2 ne prepoveduje, pod pogojem, da se s takim navajanjem ne daje prednosti določenim proizvodom. Vlagatelj v tem delu zahtevka za revizijo ni niti navedel, še manj pa dokazal, da bi bile obširne tehnične specifikacije za termodezinfektor prirejene tako, da bi jih lahko izpolnil le eden izmed ponudnikov oz. da bi bil lahko ponujen le določen proizvod, saj je zanj sporna le navedba proizvoda proizvajalca "Getinge". Ker je ta proizvod naročnik v specifikacijah navedel le primeroma in ker je ob tem navedel obširne splošne tehnične zahteve, za katere pa vlagatelj v ničemer ni konkretiziral, v katerih delih naj bi bile prirejene določenemu proizvodu, Državna revizijska komisija vlagatelju v tem delu ni sledila.

Vlagatelj se ob tem sicer sklicuje na naročnikove odgovore na zastavljena vprašanja, iz katerih naj bi izhajalo, da naročnik dejansko zahteva točno določen proizvod, vendar Državna revizijska komisija po pregledu odgovorov in vprašanj tega ni mogla ugotoviti.

V zvezi s termodezinfektorjem je bilo na portalu javnih naročil postavljeno naslednje vprašanje:

"4. Termodezinfektor, enokomorni, kap. 30 košar/uro - parno gretje

V popisu navajate točno določenega proizvajalca in model termodezinfektorja. S tem ne samo, da prejudicirate ampak tudi določate točno določenega proizvajalca.

Naročnika sprašujemo ali lahko ponudimo termodezinfektor, ki odstopa pri zunanjih dimenzijah in sicer 110x91,5x256 cm (šxGxV). Glede prostora smo preverili v načrtu PZI št. 2.2, kjer je višina določena na 280cm, kar pomeni, da ni težav za vgradnjo predlaganega termodezinfekrtorja"

Prav tako zahtevate visoko zmogljiv termodezinfektor, ki ima kapaciteto 30 DIN košar/h, vendar takšni termodezinfektorji ne morejo učinkovito opraviti termodezinfekcije pri 15 kW. Ali lahko ponudimo termodezinfektor s priključno močjo 25 kW""

Na zastavljeno vprašanje je naročnik v odgovoru št. 52 odgovoril:

"V popisu so v skladu z 37. členom ZJN-2 navedene tehnične specifikacije za termodezinfektor, enokomorni, kap. 30 košar/uro - parno gretje. Na dnu popisa je dodatno naveden primeroma tudi "enakovreden" proizvod in tip termodezinfektorja, saj drugače ni bilo mogoče zadosti natančno opisati predmeta naročila v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 37. člena ZJN-2. Ponudniki naj v zvezi s slednjo navedbo natančno upoštevajo tudi vsebino razpisne dokumentacije na strani 82, kjer je navedeno, da pri določenih postavkah navedeni "enakovredni" proizvodi niso zahteva naročnika, pač pa služijo kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda itd.

Glede vprašanja, ali se lahko ponudi termodezinfektor, ki odstopa pri zunanjih dimenzijah in sicer 110x91,5x256 cm (šxGxV), velja naslednja omejitev: "Glede na zasnovo prezračevanja je maksimalna višina termodezinfektorja lahko največ 220 cm. Nad napravami je namreč predvidena odvodna napa, ki je zaprta z dekorativno masko, na kateri so predvidene prezračevalne odprtine (rešetke)."

Ponudnik lahko ponudi termodezinfektor, ki z drugimi merami, večjo kapaciteto ali drugimi priključnimi močmi sicer odstopa od proizvoda, ki je "enakovredno" opisan v popisih, vendar mora ustrezati zahtevanim tehničnim karakteristikami v razpisni dokumentaciji, zahtevam v temu odgovoru, navedbam v razpisni dokumentaciji ter namenu razpisanega termodezinfektorja. Drug (ponujen) proizvod lahko posledično vpliva na razpisana pripadajoča GOI dela oz. spremembo teh predvidenih del. V tem primeru mora ponudnik v fazi izvedbe del na svoje stroške zagotoviti morebitno spremembo projektne dokumentacije (PZI, PID) ter morebitno spremembo pripadajočih gradbeno - obrtnih, inštalacijskih in drugih del. Vsi stroški predvidenih in spremenjenih del morajo biti zajeti že v ponudbi. Če je potrebno, se ponudbi predloži tudi dodatna specifikacija, ki opredeljuje spremenjena dela. Pred pričetkom GOI del na objektu bo moral ponudnik v fazi izvedbe del naročniku obvezno predložiti spremenjeno PZI dokumentacijo v potrditev."

Iz citiranega odgovora je razvidno, da naročnik z njim potrjuje, da ni zahteval le proizvodov proizvajalca "Getinge" oz. da je proizvode tega proizvajalca navedel le primeroma, pri čemer je izrecno zapisal, da lahko ponudniki ponudijo tudi proizvode drugih proizvajalcev, ki pa morajo izpolnjevati splošne tehnične zahteve. Sicer pa je postavljenega vprašanja in odgovora razvidno, da sta za vlagatelja sporni dve postavki, pri katerih od naročnika pričakuje ustrezno spremembo oz. prilagoditev, da bo lahko ponudil svoj proizvod. Ti dve postavki sta dimenzije termodezinfektorja ter priključna moč. Glede slednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v odgovoru št. 52 pojasnil, da se lahko ponudi tudi proizvod z drugačno priključno močjo. To je potrdil tudi v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, saj je izrecno navedel, da lahko vlagatelj ponudi tudi termodezinfektor s priključno močjo 25 kW. Pač pa obstaja še vedno spor glede možnih dimenzij termodezinfektorja. Naročnik je namreč v specifikacijah zahteval naslednje dimenzije:

"največ 125x100x190 (š*G*V) +/- 10 % zaradi prostorske omejitve".

Kot je razvidno iz citiranega vprašanja in zahtevka za revizijo, vlagatelj pričakuje, da bo naročnik spremenil dimenzije tako, da bo lahko ponudil termodezinfektor z dimenzijami 110x91,5x256. Od predlaganih dimenzij odstopa predvsem višina termodezinfektorja, saj jo je naročnik sprva omejil na 209 cm (190 cm + 10%), kasneje (v odgovoru št. 52) pa na 220 cm, medtem ko vlagatelj ponuja termodezinfektor z višino 250 cm. V zvezi z maksimalno višino termodezinfektorja naročnik pojasnjuje, da je omejena na 220 cm zato, ker je nad napravami predvidena odvodna napa, ki je zaprta z dekorativno masko, na kateri so predvidene prezračevalne odprtine (rešetke). Po mnenju Državne revizijske komisije navedena okoliščina lahko predstavlja opravičljiv in strokovno utemeljen razlog, ki je neposredno povezan s predmetom javnega naročila in zaradi katerega je naročnik upravičen omejiti maksimalne dimenzije termodezinfektorja. Vlagatelj po drugi strani v zahtevku za revizijo ne navaja, da razlog, zaradi katerega je naročnik omejil višini termodezinfektorja, ne bi obstajal oz. da bi bilo mogoče namestiti tudi termodezinfektor z drugačnimi dimenzijami. Sicer pa je iz naročnikovega odgovora št. 52 prav tako razvidno, da dopušča tudi termodezinfektor z drugačnimi dimenzijami, vendar pa mora v primeru, če to vpliva na gradbeno-obrtniška dela, ponudnik na svoje stroške poskrbeti za morebitno spremembo projektne dokumentacije.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljeve revizijske navedbe v delu, ki se nanaša na termodezinfektor, niso utemeljene, saj vlagatelj po eni strani ni izkazal, da bi bile tehnične specifikacije za termodezinfektor prilagojene le proizvodom proizvajalca Getinge, po drugi strani pa tudi ni zatrjeval, da naročnik ni imel objektivno utemeljenih razlogov za omejevanje višine termodezinfektorja oz. da bi bilo mogoče kljub odvodni napi namestiti termodezinfektor z dimenzijami, kot ga ponuja vlagatelj.

Po mnenju vlagatelja naj bi naročnik tudi v delu, ki se nanaša na ultrazvočni čistilec za čiščenje kirurških inštrumentov in ostalih votlih inštrumentov (sklop 2, sterilizacija - strojne instalacije, strojna in tehnološka oprema), tehnične specifikacije določil tako, da tej poziciji ustreza le proizvod proizvajalca Getinge. Tudi v tem delu je naročnik v številnih alinejah določil posamezne tehnične parametre in funkcionalnosti, ki jih mora izpolnjevati ponujena oprema, na koncu pa je pri tej poziciji zapisal:

"Kot na primer:
Proizvod: Getinge
Tip: Medicsafe"

Na portalu javnih naročil je bilo tudi v tem delu postavljeno vprašanje, in sicer:

"5. Ultrazvočni čistilec za čiščenje kirurških inštrumentov in ostalih votlih inštrumentov

V popisu navajate točno določenega proizvajalca in model termodezinfektorja. S tem ne samo, da prejudicirate ampak tudi določate točno določenega proizvajalca.

Ponujamo ultrazvočni čistilec v skladu z evropskimi smernicami in standardi: EN ISO 15883-1/2 in HTM 2030. CE medical device (community rule 93/42 CEE) in CE oznako.

Naročnika sprašujemo ali lahko ponudimo ultrazvočni čistilec v skladu z veljavnimi standardi naslednjih dimenzij: 80x70x127cm (šxGXV)""

Naročnik je na postavljeno vprašanje odgovoril:

"V popisu so v skladu z 37. členom ZJN-2 navedene tehnične specifikacije za ultrazvočni čistilec za čiščenje kirurških inštrumentov in ostalih votlih inštrumentov. Na dnu popisa je dodatno naveden primeroma tudi "enakovreden" proizvod in tip čistilca, saj drugače ni bilo mogoče zadosti natančno opisati predmeta naročila v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 37. člena ZJN-2. Ponudniki naj v zvezi s slednjo navedbo natančno upoštevajo tudi vsebino razpisne dokumentacije na strani 82, kjer je navedeno, da pri določenih postavkah navedeni "enakovredni" proizvodi niso zahteva naročnika, pač pa služijo kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda itd.

Naročnik dodatno pojasnjuje, da je v letu 2010 Splošna bolnišnica Celje za potrebe opravljanja zdravstvene dejavnosti nabavila robotski sistem "da Vinci S HD". Proizvajalec robotskega sistema pogojuje varno obratovanje sistema pod pogojem, da se pripadajoči kirurški instrumenti čistijo in sterilizirajo v stroju "Medisafe Sonic Irrigator PCF system". Ponudniki lahko ponudijo samo ta slednji proizvod ali drug "enakovreden" proizvod, vendar mora biti ta testiran od neodvisne validacijske organizacije ter testiran (odobren) s strani proizvajalca robotskega sistema INTUITIVE SURGICAL, INC; za uporabo s sistemi "da Vinci SURGICAL SYSTEM Instruments".

Drug (ponujen) proizvod lahko posledično vpliva na razpisana pripadajoča GOI dela oz. spremembo teh predvidenih del. V tem primeru mora ponudnik v fazi izvedbe del na svoje stroške zagotoviti morebitno spremembo projektne dokumentacije (PZI, PID) ter morebitno spremembo pripadajočih gradbeno - obrtnih, inštalacijskih in drugih del. Vsi stroški predvidenih in spremenjenih del morajo biti zajeti že v ponudbi. Če je potrebno, se ponudbi predloži tudi dodatna specifikacija, ki opredeljuje spremenjena dela. Pred pričetkom GOI del na objektu bo moral ponudnik v fazi izvedbe del naročniku obvezno predložiti spremenjeno PZI dokumentacijo v potrditev."

Drugače kot pri odgovoru, ki se nanaša na termodezinfektor, je naročnik v tem odgovoru izrecno pojasnil, da naroča prav čistilec "Medisafe Sonic Irrigator PCF system". V tem primeru torej ne gre za to, da bi naročnik proizvod proizvajalca Getinge navedel le primeroma, temveč ga zahteva primarno, medtem ko lahko ponudniki drug enakovreden proizvod ponudijo le v primeru, če je testiran od neodvisne validacijske organizacije ter testiran (odobren) s strani proizvajalca robotskega sistema INTUITIVE SURGICAL, INC.

Glede na zapisano bi bilo treba v tem delu ugotavljati, ali ima naročnik objektivno utemeljene in strokovno upravičene razloge za omejevanje potencialnih ponudnikov oz. za to, da primarno zahteva proizvod določenega proizvajalca, ostale proizvode pa dopušča le pod določenimi (restriktivnimi) pogoji. V zvezi s tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo v tem delu ne navaja nobenih dejstev, na podlagi katerih bi bilo mogoče presojati takšno naročnikovo ravnanje. Vlagatelj je namreč zahtevek za revizijo utemeljil zgolj na tem, da je naročnik v tehničnih specifikacijah za ultrazvočni čistilec za čiščenje kirurških inštrumentov in ostalih votlih inštrumentov primeroma navedel proizvod določenega proizvajalca, pri čemer vlagatelj ni zatrjeval, da naročnikovi razlogi, kot jih je podal v citiranem odgovoru, ne bi bili utemeljeni. Naročnik je namreč že v odgovoru št. 52 pojasnil, da primarno zahteva proizvod proizvajalca Getinge, in sicer z obrazložitvijo, da proizvajalec že nabavljenega robotskega sistema varno delovanje le-tega pogojuje s tem, da se morajo pripadajoči kirurški instrumenti čistiti in sterilizirati v tem čistilcu. Čeprav navedena okoliščina po mnenju Državne revizijske komisije lahko predstavlja opravičljiv in strokovno utemeljen razlog, ki je neposredno povezan s predmetom javnega naročila in zaradi katerega bi lahko bil naročnik upravičen zahtevati določen tip ultrazvočnega čistilca, vlagatelj v zahtevku za revizijo ne navaja, da naročnikovo pojasnilo ni pravilno oz. da razlogi, ki jih navaja naročnik, ne obstajajo. Z drugimi besedami: vlagatelj ne navaja, da čiščenje instrumentov v točno določenem ultrazvočnem čistilcu ne bi bilo bistveno oz. da bi bilo čiščenje v drugih, neatestiranih ultrazvočnih čistilcih, enako varno in ne bi v ničemer vplivalo na varno delovanje robotskega sistema. Vlagateljevim navedbam v tem delu zato v skladu s pravilom o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena (212. in nasl. členi Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in spremembe; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN) ni mogoče slediti.

Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da je naročnik tehnične specifikacije za operacijsko mizo (sklop 4 - urologija) prepisal iz prospekta Maquet Magnus (priloga 2 zahtevka za revizijo). Po vpogledu v razpisno dokumentacijo (tehnične specifikacije za operacijsko mizo - mapa 2 - dobava in montaža opreme za "Ureditev operacijskega bloka oddelka za urologijo" - sklop 4) ter prospekt Maquet Magnus Državna revizijska komisija ugotavlja, da so številne postavke motoriziranega uravnavanja operacijske mize iz tehničnih specifikacij popolnoma identične s postavkami iz kataloga proizvajalca Maquet Magnus. Naročnik je namreč v razpisni dokumentaciji določil posamezne postavke motoriziranega uravnavanja z naslednjimi vrednostmi:

Nastavljiva višina: 595 - 1315 mm
Nagib (stranski) + 45o / - 45o
Pomik hrbtne plošče + 90o / - 60o
Pomik nožnih plošč + 90o / - 90o
Longitudinalni pomik 460 mm
Funkcija avtomatskega 0-položaja DA - hitri sistem izravnave (hitreje od 30 sek)
Dvižni hod 720 mm
Teža (brez vgradnje osnovne plošče) 217 kg
Nosilnost mize 250 kg

V katalogu proizvajalca Maquet Magnus so postavke motoriziranega uravnavanja določene z naslednjimi opisi:

Height (upper edge of cushion) 595 - 1315 mm
Stationary column
Height (upper edge of cushion) 625 - 1345 mm
Mobile column
Inclination head/foot down 80o/80o
Tilt, left/right 45o / 45o
Longitudinal shift 460 mm
Back plates up/down + 90o / - 60o
Leg plates up/down + 90o / - 90o
Max. patient weight incl. accessories 250 kg

Ob primerjavi (prvotnih) tehničnih specifikacij za operacijsko mizo ni mogoče spregledati dejstva, da so določene postavke (nastavljiva višina, stranski nagib, pomik hrbtne plošče, pomik nožnih plošč, longitudinalni pomik, dvižni hod in nosilnost mize) v celoti identične s tistimi iz kataloga proizvajalca Maquet Magnus. Po mnenju Državne revizijske komisije očitno ujemanje posameznih vrednosti ni le naključno in je dejansko šlo za prepisovanje specifikacij iz kataloga določenega proizvajalca. Ob tem naročnik v tem delu ni primeroma navedel blagovne znamke, kot je to storil npr. pri termodezinfektorju in ultrazvočnem čistilcu. Naročnik v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, tudi ni v ničemer pojasnil, zakaj so posamezne vrednosti iz razpisne dokumentacije popolnoma identične s tistimi iz kataloga proizvajalca Maquet Magnus. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je naročnik s tem kršil drugi in deveti odstavek 37. člena ZJN-2, saj je s prepisanimi tehničnimi specifikacijami omejil konkurenco oz. dal prednost točno določenemu proizvajalcu operacijskih miz, s čimer je ostale ponudnike prikrito diskriminiral.

Naročnik v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, sicer navaja, da je z odgovori na postavljena vprašanja, ki so se nanašala na operacijsko mizo, odpravil vse morebitne omejitve konkurence med različnimi ponudniki oz. proizvajalci, saj naj bi dopustil tehnične rešitve s strani vseh možnih proizvajalcev na svetu, pomembna pa naj bi bila le zagotovitev bruto višine operacijske mize (z blazino vred).

Državna revizijska komisija po pregledu vseh vprašanj in odgovorov, ki so bila objavljena na portalu javnih naročil in se nanašajo na operacijsko mizo, ugotavlja, da naročnik s pojasnili ni odpravil omejitev konkurence, temveč je s številnimi odgovori, s katerimi je spreminjal tehnične specifikacije, in pojasnili, s katerimi je še dodatno spreminjal že spremenjene tehnične specifikacije za operacijsko mizo, le-te določil na nepregleden in nejasen način.

Na portalu javnih naročil so namreč bila v zvezi z operacijsko mizo postavljena naslednja vprašanja in odgovori:

Vprašanje in odgovor št. 18:

"Ali lahko ponudimo OP mizo najvišjega cenovnega razreda priznanega evropskega proizvajalca, ki odstopa od naročnikovih zahtev v naslednjih točkah in ima naslednje karakteristike:

-Nastavljiva višina: 668 - 1218
-Nagib (stranski): +45°/-45°
-Pomik hrbtne plošče: +85°/-45°
-Longtitudinalni pomik: 350 mm
-Funkcija avtomatskega 0-položaja: DA hitri sistem izravnave
-Dvižni hod: 550 mm
-Nosilnost mize: 360 kg

-Ročnim IR (infra rdeče) brezžičnim krmilnikom, plastično ohišje z membransko tipkovnico in LCD zaslonom s prikazom stanja napolnjenosti baterije. Možnost shranitve 10 želenih položajev mize. Tipkovnica je preprosta za uporabo in odporna na razkužila, obratovanje z integriranim kompletom baterij, ki zadostuje za več dni obratovanja; zvočno signaliziranje nizkega stanja napolnjenosti baterije. Brezžični krmilnik se napaja preko napajalne enote.

-Vzdolžni pomik 350 mm, da se omogoči â"žc-armsâ"ś skeniranje (slikovno pregledovanje) celotnega telesa.

Dodatni segmenti op plošče za splošno kirurgijo

-Univerzalni modul na motorni pogon dimenzije ca. 289 x 582 x 236mm
-Infuzijsko stojalo, po višini nastavljivo ca. od 800 - 1500mm, s 4 kljukicami

Trenutnim naročnikom zahtevam, lahko zadosti le en ponudnik. Skladno z veljavno zakonodajo, ki prepoveduje prejudiciranje določenega proizvajalca in omejuje konkurenco. Sprašujemo vas ali lahko ponudimo OP mizo z zgornjimi karakteristikami, ki minimalno odstopajo od zahtev naročnika, a vendar je funkcionalno povsem identična naprava" Prosimo za nedvoumen odgovor z DA ali NE."

Na navedeno vprašanje je naročnik odgovoril pritrdilno, zatem pa je dne 23. 12. 2010 v zvezi s tem odgovorom objavil dodatno pojasnilo glede višine operacijske mize, in sicer:

"Dodatno naročnik po tehtnem premisleku glede višine operacijske mize zahteva:
Bruto višina operacijske mize (z blazino vred) naj bo nastavljiva v intervalu od spodnje do zgornje višine:
1) maksimalna spodnja višina merjena od tal operacijske dvorane je 660 mm
2) minimalna zgornja višina merjena od tal operacijske dvorane je 1470 mm."

V zvezi z višino operacijske mize je bilo na portalu javnih naročil ponovno zastavljeno vprašanje (št. 37) z naslednjo vsebino:

"V pojasnilu razpisne dokumentacije in odgovora št. 18, ki ga je naročnik objavil 03.12.2010 ob 13.07, ter dodatne zahteve po tehtnem razmisleku z dne 23.12. ob 12.19 uri se zahteva maksimalna spodnja višina operacijske mize 660 mm in minimalna zgornja višina 1470 mm, torej z hodom 810 mm. Produkta z takšnimi karakteristikami ni na tržišču in nihče ne more podati pravilne in popolne ponudbe. Najverjetneje gre za lapsus zato sprašujemo sledeče:

Ali lahko kot ustrezen artikel ponudimo operacijsko mizo , katera ima :
- maksimalno spodnjo višino 535 mm + 80 mm blazina = 615 mm
- minimalno zgornjo višino 1235 mm + 80 mm blazina = 1315 mm
torej z hodom od najnižje do najvišje pozicije 700 mm, na željo naročnika pa bomo steber pritrdili z distančno ploščo debeline 155 mm, kar bi rezultiralo sledeče karakteristike :
- maksimalno spodnjo višino 535 mm + 80 mm blazina + 155 mm distančna plošča = 770 mm
- minimalna zgornja višina 1235 mm + 80 mm blazina + 155 mm distančna plošča = 1470 mm

Prosimo za nedvoumen odgovor z DA ali NE."

Na to vprašanje je naročnik odgovorili pritrdilno.

Iz citiranih vprašanj in odgovorov je razvidno, da je naročnik začetne tehnične specifikacije za operacijsko mizo, ki jih je oblikoval na podlagi kataloga proizvajalca Maquet Magnus, najprej spremenil tako, da je odobril celotne konkretne tehnične specifikacije drugega proizvajalca operacijskih miz, zatem pa je (po tehtnem premisleku) eno izmed postavk (višina operacijske mize) spremenil, s čimer je ponovno omejil konkurenco med ponudniki. Ker po tehtnem premisleku spremenjenih tehničnih zahtev glede višine operacijske mize očitno ni bilo več mogoče izpolniti (iz vprašanja št. 37 je razvidno, da naj bi v zvezi z višino operacijske mize prišlo do lapsusa), je eden izmed ponudnikov ponovno postavil vprašanje, v katerem je predstavil konkretne tehnične specifikacije operacijske mize, ki jo ponuja on, naročnik pa je te (konkretne) specifikacije potrdil.

Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila morajo biti glede na določbe 37. člena ZJN-2 opisane jasno in nedvoumno, specifikacije, ki že na začetku temeljijo na katalogu določenega proizvajalca in se kasneje spreminjajo z odobravanjem in spreminjanjem konkretnih tehničnih specifikacij drugih proizvajalcev, pa te zahteve ne izpolnjujejo. Kot je bilo že zapisano, deveti odstavek 37. člena ZJN-2 določa, da se tehnične specifikacije, če tega ne upravičuje predmet naročila, ne smejo sklicevati na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke, patente, tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo, če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi s tem bili izločeni. V predmetnem postopku oddaje javnega naročila so bile tehnične specifikacije oblikovane na podlagi operacijske mize določene blagovne znamke, kasneje pa spremenjene zopet na podlagi konkretnih tehničnih specifikacij operacijskih miz določenih blagovnih znamk, pri čemer na ta način oblikovane specifikacije dajejo prednost enemu izmed ponudnikov. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije za operacijsko mizo, razveljavila.

Vlagatelj v nadaljevanju zahtevka za revizijo navaja, da je naročnik v obrazcu C 04 "Izjava in dokazila ponudnika o finančni in poslovni sposobnosti za izvedbo javnega naročila" prilagodil vrednosti letnih prihodkov točno določenemu ponudniku.

Te revizijske navedbe je treba presojati z vidika 10. člena ZJN-2, ki določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. Izhodišče za določanje ekonomske in finančne sposobnosti predstavlja 44. člen ZJN-2, ki v prvem odstavku določa, da lahko naročnik od kandidatov in ponudnikov zahteva, da izpolnjujejo tudi pogoje iz tega člena. Izpolnjevanje minimalnih pogojev za priznanje sposobnosti za posamezno naročilo mora biti v povezavi in sorazmerno s predmetom naročila. Pogoje za priznanje sposobnosti je naročnik dolžan navesti v obvestilu o javnem naročilu bodisi opisno bodisi s sklicevanjem na določbe tega zakona. Drugi odstavek 44. člena ZJN-2 določa, da lahko naročnik kot dokaz o finančni in ekonomski sposobnosti gospodarskega subjekta od njega zahteva predložitev enega ali več od naslednjih dokumentov, iz katerih bo lahko ugotovil izpolnjevanje zahtevane finančne in ekonomske sposobnosti:

a) ustrezne bančne izpiske, podatke o boniteti poslovanja ali, če je to primerno, dokazilo o škodnem zavarovanju poklicnega tveganja;

b) računovodske izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov in poslovnih knjig z vsebino, kot jo naročnik določi v razpisni dokumentaciji, če jih zakonodaja države, v kateri je gospodarski subjekt registriran, zahteva;

c) različne oblike izpisov prometa ter, v kolikor je to primerno, prometa na področju javnega naročila za največ zadnja tri poslovna leta, upoštevajoč datum ustanovitve podjetja ali začetka poslovanja gospodarskega subjekta, če so informacije o tem prometu na voljo.

Naročnik je v obrazcu C 04 razpisne dokumentacije (mapa 1) predvidel podpis izjave, v kateri je bilo treba med drugim potrditi tudi izpolnjevanje naslednjega pogoja iz 3. alineje:

"IZJAVLJAMO

- da smo glede na posamezen ponujen sklop v tabeli v vsakem posameznem letu 2007, 2008 in 2009 izkazovali letne prihodke od poslovanja večje od:

SKLOP Predmet JN Letni prihodek (EUR)
1. Ureditev zaklonišč 400.000,00
2. Posodobitev centralne sterilizacije 2.000.000,00
3. Izvedba GOI del ter dobava in montaža opreme za "Ureditev OP septičnega bloka" 3.500.000,00
4. Dobava in montaža opreme za "Ureditev operacijskega bloka Oddelka za urologijo" 1.000.000,00

Opomba: V kolikor ponudnik ponudi več sklopov, se upoštevajo kot potrebni letni prihodki od poslovanja samo v višini največjega letnega prihodka enega od vseh ponujenih sklopov."

Vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim navaja, da ni jasno, zakaj se je naročnik odločil za takšno višino zahtevanih letnih prihodkov, saj je ta vrednost enkrat višja od okvirne (ocenjene) vrednosti ponudbe. Naročnik v zvezi s tem v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, pojasnjuje, da je finančno sposobnost prilagodil posameznemu sklopu glede na višino ocenjene vrednosti del sklopa in predviden rok izvedbe del (štiri mesece), zato je upošteval, da naj bi bila finančna sposobnost ponudnika za posamezno leto glede na posamezen sklop trikratna vrednost ocenjene vrednosti sklopa.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz naročnikovega pojasnila v ničemer ne izhaja, da bi bil citirani finančni pogoj sorazmeren s predmetom javnega naročila. Zgolj dejstvo, da naj bi bil predmet naročila izveden v roku štirih mesecev, še ne pomeni, da je mogoče pri letnem prihodku kot vrednostni prag določiti trikratno vrednost posameznega sklopa. Po mnenju Državne revizijske komisije med takšno zahtevo in rokom izvedbe naročila ni nobene logične povezave, naročnik pa ob tem tudi ni v ničemer pojasnil, zakaj naj bi bil ponudnik, ki ima letni prihodek trikrat višji od vrednosti sklopa, na katerega se prijavlja, finančno bolj usposobljen kot ponudnik, ki te (trikratne) vrednosti ne dosega.

Ob tem je Državna revizijska komisija vpogledala tudi v sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila št. 4110-36/2008-31 z dne 6. 9. 2010, in ugotovila, da je naročnik ocenjene vrednosti po posameznih sklopih določil na naslednji način:

SKLOP Predmet JN Ocenjena vrednost (brez DDV-ja)
1. Ureditev zaklonišč 250.000,00 EUR
2. Posodobitev centralne sterilizacije 250.000,00 EUR
3. Izvedba GOI del ter dobava in montaža opreme za "Ureditev OP septičnega bloka" 950.000,00 EUR
4. Dobava in montaža opreme za "Ureditev operacijskega bloka Oddelka za urologijo" 260.000,00 EUR
Skupaj 1.710.000,00 EUR

Iz tabele je torej razvidno, da naročnik vrednostne pragove za letni prihodek ni določil kot trikratno vrednost ocenjene vrednosti posameznega sklopa, temveč so te vrednosti bodisi precej višje bodisi precej nižje od trikratne vrednosti sklopov in po posameznih sklopih povsem različne. Tako je vrednostni prag za prvi sklop 1.6 krat višji, vrednostni prag za drugi sklop 8 krat višji, vrednostni prag za tretji sklop 3,68 krat višji in vrednostni prag za četrti sklop 3,84 krat višji od ocenjene vrednosti posameznega sklopa. Naročnikovim navedbam, da je finančno sposobnost prilagodil posameznemu sklopu glede na višino ocenjene vrednosti del sklopa in predviden rok izvedbe del in da je zato finančna sposobnost ponudnika za posamezno leto glede na posamezen sklop trikratna vrednost ocenjene vrednosti sklopa, tako tudi iz tega razloga ni mogoče slediti.

Kot neutemeljen Državna revizijska komisija označuje tudi naročnikov argument, skladno s katerim naj bi bile izpodbijani finančni pogoj sposobne izpolniti predvsem družbe, ki se ukvarjajo z izvedbo gradbenih del, njihovi partnerji pa naj bi bile družbe, ki se ukvarjajo z dobavo opreme. Za presojo dopustnosti nekega pogoja namreč ni odločilno, kolikšno število subjektov ga izpolnjuje, temveč ali je pogoj povezan in sorazmeren s predmetom javnega naročila ter ali so okoliščine, na podlagi katerih se razlikuje med ponudniki, ki pogoj izpolnjujejo, in tistimi, ki ga ne, objektivno opravičljive. Argument naročnika, da lahko izpodbijani pogoj izpolni več ponudnikov skupaj, je neutemeljen tudi zato, ker naročnik od ponudnikov ni upravičen zahtevati, da se zaradi sodelovanja v postopkih javnega naročanja med seboj povezujejo (je pa takšno povezovanje ponudnikov njihova pravica po tretjem odstavku 4. člena ZJN-2).

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju v njegovih navedbah, da je izpodbijani finančni pogoj iz obrazca C 04 razpisne dokumentacije nesorazmeren s predmetom javnega naročila - objektivne okoliščine, ki bi upravičevale naročnikovo zahtevo po ponudnikovem izkazu letnega prihodka v višini, ki je več kot trikrat večja od ocenjene vrednost predmetnega javnega naročila, v zadevi namreč niso izkazane. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na določitev višine letnih prihodkov, razveljavila.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku očita kršitev pravil javnega naročanja tudi v delu, ki se nanaša na določitev kadrovskega pogoja.

Tudi te revizijske navedbe je treba presojati z vidika načela sorazmernosti (10. člen ZJN-2), v skladu s katerim se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila, ter z vidika prvega in drugega odstavka 45. člena ZJN-2, v skladu s katerima mora naročnik tehnično in/ali kadrovsko sposobnost gospodarskih subjektov preveriti ob narave, količino ali pomembnost in uporabo gradnje, storitve ali blaga.

Naročnik je zahteve v zvezi s kadrovskimi viri določil v obrazcu C 06 razpisne dokumentacije (mapa 1), v katerem je med drugim predvidel podpis naslednje izjave:

"Izjavljamo, da imamo za namen izvajanja del posameznega sklopa kot ponudnik brez morebitnih podizvajalcev ali partnerjev najmanj takšno število redno zaposlenih oseb za nedoločen čas s pogoji, kot je prikazano v tabeli:

SKLOP Predmet JN Najmanjše število zaposlenih in drugi pogoji
1. Ureditev zaklonišč 3
2. Posodobitev centralne sterilizacije 10
3. Izvedba GOI del ter dobava in montaža opreme za "Ureditev OP septičnega bloka" 12
4. Dobava in montaža opreme za "Ureditev operacijskega bloka Oddelka za urologijo" 5

Opomba: v kolikor ponudnik ponudi več sklopov, se pogoji ne seštevajo, ampak se preverjajo za vsak sklop posebej.

Ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev kadrovskih virov."

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v tem delu zahtevka za revizijo ni navedel nobenih dejstev, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotavljati, ali je zahtevano število zaposlenih v posameznih sklopih ustrezno in sorazmerno s predmetom javnega naročila oz. ali je zahtevano število zaposlenih res prirejeno točno določenemu ponudniku. Zgolj dejstvo, ki ga navaja vlagatelj, in sicer da naj bi eden izmed ponudnikov razpolagal s približno takšnim številom delavcev, kot se zahteva za sklop 3, še ne zadostuje za ugotovitev, da je pogoj bodisi nesorazmeren bodisi prirejen posameznemu ponudniku. Sicer pa tudi sam vlagatelj navaja le, da iz zahteve "skoraj zagotovo" izhaja, da je naročnik prilagajal pogoje določenemu ponudniku, ne da bi za to predložil kakršnakoli dokazila. Vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi ni v ničemer izkazal, da sam ne razpolaga z zahtevanim številom delavcev in da takšno število delavcev dejansko ni potrebno za izvedbo predmetnega javnega naročila. Vlagateljevim navedbam v tem delu zato v skladu s pravilom o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena (212. in nasl. členi ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN) ni mogoče slediti.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu s 3. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljevemu zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije za operacijsko mizo "OP miza, fiksen steber in modularna plošča", ter v delu, ki se nanaša na določitev finančnega pogoja v zvezi z izkazovanjem letnih prihodkov od poslovanja, razveljavila, v preostalem delu pa je zahtevek za revizijo na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrnila kot neutemeljenega.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, in sicer v višini 5.000,00 EUR za plačano takso.
Ker je zahtevek za revizijo delno utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju delno povrnejo potrebni stroški, nastali z revizijo. Potreben strošek je v skladu s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN 5.000,00 EUR za takso. Ker je zahtevek za revizijo delno utemeljen, je Državna revizijska komisija vlagatelju ob upoštevanju drugega odstavka 154. člena ZPP priznala stroške v višini 2.500,00 EUR. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 14. 4. 2011

predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, 1000 Ljubljana
- MOLLIER, d.o.o., Opekarniška cesta 3, 3000 Celje
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana