018-203/2010 Slovenske železnice d.o.o.

Številka: 018-203/2010-14

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice senata mag. Nataše Jeršič ter članic senata Vide Kostanjevec in mag. Maje Bilbija, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Razvoj ERTMS/ETCS na infrastrukturi koridorja D" začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba ALSTOM Ferroviaria S.p.A., Via Ottavio Moreno 23, Italija, ki jo po pooblastilu zastopa odvetnica Brigita Kraljič, Tomšičeva 1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 29.9.2010

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja, z dne 23.7.2010, se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, ki je vsebovana v dokumentu Odločitev o oddaji javnega naročila št. 1.-811/2010, z dne 5.7.2010.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 10.984,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu "Razvoj ERTMS/ETCS na infrastrukturi koridorja D" objavil dne 14.1.2009, na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN200/2009, s popravki pod objavami št. JN 557/2009 z dne 29.1.2009, št. JN 1144/2009 z dne 17.2.2009, št. JN 1758/2009 z dne 9.3.2009, št. JN 2105/2009 z dne 19.3.2009, št. JN 2429/2009 z dne 27.3.2009, št. JN 2737/2009 z dne 7.4.2009, št. JN4946/2009 z dne 19.6.2010, ter št. JN6790/2009 z dne 21.8.2010. Naročnik naročilo oddaja po odprtem postopku.

Naročnik je dne 5.7.2010 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je kot najugodnejšega ponudnika izbral konzorcij GH Holding, Tivolska cesta 30, Ljubljana in Thales Rail Signalling Solutions GesmbH, Scheydgasse 41, Dunaj, Avstrija.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 23.7.2010 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj meni, da je naročnikova odločitev nepravilna in nezakonita v delu, kjer je ponudba izbranega ponudnika sprejeta kot popolna. Vlagatelj navaja, da je bila v predmetnem postopku oddaje javnega naročila dne 15.2.2010 že izdana odločitev o oddaji naročila št. 1.-205/2010, pri kateri je strokovna komisija naročnika na podlagi končne evalvacije ugotovila 10 tehničnih pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika, zaradi česar je bila ponudba tudi označena kot neprimerna in nepopolna. V novi izpodbijani odločitvi o oddaji naročila št.-1811/2010, z dne 5.7.2010 pa je naročnik svojo odločitev brez kakršnekoli utemeljitve spremenil. Vlagatelj je prepričan, da izbrani ponudnik dokazil o skladnosti s specifikacijami in standardi (Knjiga 3, zahteva 1.5.23 in 1.5.25), ter spiska rezervnih delov za 3-letno vzdrževanje (Knjiga 3, zahteva 1.5.29) in specifikacije rezervnih delov (Knjiga 3, zahteva 2.18.1, 2.18.4 in 2.18.6) ni predložil, kakor to izhaja iz obrazložitve prve odločitve z dne 15.2.2010). Takšnih pomanjkljivosti, zgolj z obrazložitvijo ponudnika, nedvomno ni mogoče odpraviti. Glede na navedeno se vlagatelju poraja utemeljen sum, da je pri ponovni evalvaciji ponudb naročnik izbranemu ponudniku enostavno spregledal neizpolnjevanje navedenih zahtev in je tako ravnal nezakonito, v nasprotju z javnim razpisom, zaradi česar je vlagatelj zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo. Vlagatelj pa kljub dovoljenemu vpogledu s strani naročnika, ki mu ga je naročnik omogočil 22.7.2010, zadnji dan pred iztekom roka za vložitev revizijskega zahtevka, ni mogel preveriti, ali je ponudba izbranega ponudnika skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije glede tehnične in kadrovske sposobnosti ponudnika, ter ali ponujeni sistem izpolnjuje vse tehnične zahteve, s čimer sta bili vlagatelju kršeni pravica iz 27. člena ZJNVETPS in pravica do pravnega sredstva. Iz 1.5.24 in 1.5.25 točke Knjiga 3 razpisne dokumentacije je razvidno, da je bilo potrebno ponudbi predložiti certifikate opreme, ki jo nameravajo vgraditi, vključno s certifikati za balize, ki so bistvena oprema sistema ERTMS. Iz odločitve o oddaji naročila št. 1.-205/2010 izhaja, da potrebna dokazila o skladnosti s specifikacijami in standardi niso predložena. Pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika vlagatelj navedenih potrdil ni dobil na vpogled, prav tako mu naročnik ni potrdil obstoja ali neobstoja zahtevanih dokumentov. V nadaljevanju vlagatelj navaja, da je iz zapisnika o odpiranju ponudb razvidno, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi navedel, da za izvedbo del potrebuje 53. mesecev. Glede na to, da je bilo odpiranje ponudb določeno na dan 30.9.2009, vlagatelj navaja, da je jasno, da četudi bi dan po odpiranju izbrani ponudnik pričel z izvajanjem del, le-teh, glede na svojo izjavo pred koncem februarja 2014, ne bi bil sposoben zaključiti. Vlagatelj zatrjuje, da so začetni datum del, trajanje del ter ponujeni rok za izvedbo del neusklajeni, pri čemer so bili večkrat spreminjani in so še vedno popolnoma zmedeni in nejasni. Iz zapisnika o odpiranju ponudb je razvidno, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi navedel, da za izvedbo del potrebujejo 53 mesecev, medtem ko je kot rok izvedbe del navedel 27.5.2013. glede na omenjene podatke, bi se izvedba projekta morala začeti že januarja 2009, kar je 8 mesecev pred rokom za oddajo ponudb. Pri vpogledu v novo predloženi obrazec 3 ter 15, ki sta bila po pojasnilu naročnika predložena na podlagi poziva po 1. odstavku 82. člena ZJNVETPS, je bilo ugotovljeno, da je kot trajanje del navedeno 42 mesecev namesto prej navedenih 53 mesecev, kar je bistvena sprememba. Z dodatno posredovano dopolnitvijo ponudbe izbranega ponudnika formalna nepopolnost ni bila odpravljena, saj neusklajenost datuma začetka del, trajanja in končanja del ni bila odpravljena in bi moral naročnik tako ponudbo izločiti. Ker vlagatelju ni bil omogočen vpogled v terminski in finančni plan za izvedbo javnega naročila, vlagatelj tudi ni mogel preveriti sposobnost izbranega ponudnika, da naročilo izvede v 42 mesecih oz. pred 31.12.2013. Vlagatelj v to dvomi, saj je bil prvotno ponujeni rok za izvedbo del 53 mesecev zapisan v dveh ločenih obrazcih in prebran na zapisniku o odpiranju ponudb in zato nedvomno ne gre za pisno pomoto. Vlagatelj v nadaljevanju ugovarja, da bi izbrani ponudnik moral predložiti seznam rezervnih delov, zahtevan v Knjigi 3 pod točko 1.5.29. Ker tega ni storil, je po vlagateljevem mnenju potrebno njegovo ponudbo izločiti kot nepopolno. Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da je strokovna komisija naročnika najprej ugotovila, da zahteva za ustreznost dolžine ponujenega šolanja iz Knjige 3 pod 2.19.7 točko ni izpolnjena. Ker pa naročnik vlagatelju ni dovolil vpogleda v katalog šolanj, vlagatelj ni mogel preveriti, ali je izbrani ponudnik predložil podroben terminski plan in vsebino šolanja. Po tem, ko je vlagatelj vpogledal v ponudbo izbranega ponudnika, je vlagatelj prepričan, da je izbrani ponudnik kot strokovnjake, ki bodo opravljali naloge odgovornega vodje projekta ter odgovornega projektanta, definirane po ZGO-1, navedel osebe, ki ne izpolnjujejo zahtev iz razpisne dokumentacije. Ker vlagatelju vpogled v obrazce 10 in 11 glede strokovnjakov s temi nalogami ni bil omogočen, vlagatelj Državno revizijsko komisijo poziva, da vpogleda v omenjene obrazce. Vlagatelj v nadaljevanju zatrjuje, da izbrani ponudnik ni predložil ustreznih certifikatov, zahtevanih v 1.5.25 točki razpisne dokumentacije. Prav tako vlagatelj Državno revizijsko komisijo poziva, da vpogleda v relevantne dele ponudbe izbranega ponudnika in tako pridobi potrebne dokaze glede nepopolnosti ponudbe, pri tem pa naj vpogleda predvsem v naslednje dokumente: glede 1. točke: v dele tehničnega dela ponudbe, ki se nanaša na zahtevo glede prepustnosti oz. razpoložljivosti proge, glede tehničnega dela ponudbe v povezavi z 2. točko, glede tehničnega dela ponudbe v povezavi s 5. točko, v dele tehničnega dela ponudbe, ki se nanaša na vplivanje instaliranega dela sistema ERTMS/ETCS na delovanje obstoječih signalnovarnostnih naprav v povezavi s 7. točko, glede nadomestnih delov v povezavi z 8. točko in glede tehničnega dela ponudbe, ki se nanaša na opis vzdrževalnega orodja v povezavi z 10. točko. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se revizijskemu zahtevku ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev, izloči vlagateljevo ponudbo kot nepopolno ter vlagatelju povrne stroške postopka.

Naročnik je vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 9.8.2010, zavrnil. Naročnik glede vpogleda pojasnjuje, da je zahtevo za vpogled prejel 15.7.2010, vendar glede na čas dopustov, zasedenih sejnih prostorov in dokumentacije vpogleda ni uspel organizirati prej kot 22.7.2010. Glede vpogleda v ponudbeno dokumentacijo pa naročnik navaja, da je upošteval označbo poslovna skrivnost. Glede naročnikovih ugovorov, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni predložil vseh certifikatov opreme, ki jo namerava vgraditi, vključno s certifikati za balize, naročnik odgovarja, da je izpolnjevanje navedenih zahtev iz 1.5.24 točke razvidno iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika na straneh 221-222, 238, 243, 373-398, 429-459 in 497. Iz podane Tehnične zasnove na str. 880 in 909 pa je po naročnikovih navedbah razvidno, kateri tip evrobalize je izbrani ponudnik v svoji rešitvi ponudil (str. 908). Glede roka izvedbe del naročnik pojasnjuje, da ponudba izbranega ponudnika na strani 760 vsebuje terminski plan izvedbe projekta, ki izpolnjuje vse zahteve v razpisni dokumentaciji. Istočasno naročnik ugotavlja, da je izbrani ponudnik v obrazcu št. 3 zapisal rok za dokončanje del 27.5.2013 (enako kot v predloženem terminskem planu), v okviru dodatnih dopolnitev pa je izbrani ponudnik koregiral število mesecev, ki jih je napačno preštel na 53. Navedene številke so razvidne tudi iz podpisanega vzorca osnovne pogodbe, ki je prav tako del ponudbene dokumentacije, s čimer je rok za dokončanje del 27.5.2013 skladen s številom mesecev. Glede vlagateljevih ugovorov o rezervnih delih pa naročnik pojasnjuje, da vlagatelj pravilno ugotavlja, da so se v stroškovnih tabelah postavke z rezervnimi deli avtomatično izračunale, tako da ima izbrani ponudnik v stroškovnih tabelah (str. 1249-postavka 8. rezervni deli) pravilno izpisano višino postavke za rezervne dele (3%). Poleg tega naročnik ugotavlja, da je izbrani ponudnik podal spisek rezervnih delov v ponudbeni dokumentaciji na str. 757. Ponudba tudi opisuje, da bodo rezervni deli dobavljeni s strani ponudnika v garancijski dobi brez dodatnih plačil. V tem kontekstu razpisna dokumentacija tudi zahteva (Knjiga 3, točka 1.5.29), da ponudnik vključi strošek iz naslova dobave rezervnih delov v Stroškovne tabele, ki se nahajajo v Knjigi 4, pod postavko, ki je temu namenjena. Ker pa je bila po naročnikovih navedbah tabela zaklenjena, ponudnik ni mogel dopolniti tabele. Da bi bilo mogoče priskrbeti vse potrebne podatke, so bili spisek rezervnih delov in povezani izračuni vključeni v pogodbo o vzdrževanju, kar je bilo posebej pojasnjeno v odgovorih in dodatnih pojasnilih izbranega ponudnika, z dne 19.11.2009. Glede šolanja naročnik zatrjuje, da je bilo skladno z zahtevo v razpisni dokumentaciji opisana dolžina usposabljanja, ki ustreza zahtevam glede modularnosti. Ponudba izbranega ponudnika (str. 910-923) po naročnikovih navedbah vključuje katalog usposabljanj, ki je sestavljen iz štirih modulov (vsak traja 1 teden), ki ga lahko obiskuje 15 udeležencev. Ti moduli so fleksibilni in ponujajo več kot le enkrat do skupne dolžine šestih mesecev, kot bi to bilo nujno v povezavi z ETCS projektom. Naročnik se je prepričal o ustrezni dolžini izobraževanja iz cene šolanja, ki je del ponudbenega predračuna in s tem del ponudbene dokumentacije, iz katerega se lahko sklepa, da je dolžina izobraževanja v skladu z razpisno dokumentacijo. V povezavi z vlagateljevimi ugovori o usposobljenosti kadrov naročnik pojasnjuje, da je naročnik pravilno izpolnil obrazec št. 10, v katerem je navedel kader, s katerim bo na projektu sodeloval. Iz predložitve (iz 1.5.25 točke v povezavi s 1.5.24 točko Knjige 3) zahtevane izjave naročnik ugotavlja, da je bila slednja zahteva jasno izpolnjena. Tako ponudba izbranega ponudnika, ki je bila oddana 30.9.2009 in na poziv naročnika dodatno obrazložena dne 19.11.2009, opisuje skladnost ponujenih tehničnih rešitev s tehničnimi specifikacijami TSI in z vsemi upoštevanimi evropskimi standardi. Kot zadosten dokaz vsebuje ponudba izbranega ponudnika po naročnikovih navedbah skladnostna poročila, izdana s strani številnih priznanih in odobrenih neodvisnih ocenjevalcev ter priglašenih organov, ki izjavljajo, da je ponujeni sistem ETSC skladen z vsemi upoštevanimi in uporabljivimi specifikacijami. Glede neizpolnjevanja naročnikove zahteve v razpisni dokumentaciji pod točko 1.2.1. Knjiga 3, naročnik navaja, da je v ponudbi izbranega ponudnika jasno opisan, kot je to v razpisni dokumentaciji tudi zahtevano, decentralizirani sistem ETCS, ki bo dobavljen naročniku. Ponudba na str. 953-909 opredeljuje tehnični projekt za Slovenijo, na straneh 859/885-886 pa je pojasnjena prilagodljivost ponujenega sistema izbranega ponudnika in prav tako obrazložena harmonizacija z obstoječimi sistemi in infrastrukturo. Glede neizpolnjevanja točke 1.5.23 Knjiga 3 razpisne dokumentacije naročnik ocenjuje, da je zahteva glede predložitve dokazil o skladnosti s specifikacijami in standardi jasno izpolnjena. Kot zadosten dokaz vsebuje ponudba izbranega ponudnika po naročnikovih navedbah skladnostna poročila, izdana s strani številnih priznanih in odobrenih neodvisnih cenilcev ter priglašenih organov, ki izjavljajo, da je ponujeni sistem ETCS skladen z vsemi upoštevanimi in uporabljivimi specifikacijami. Glede izpolnjevanja razpisne zahteve pod 1.5.31 točko razpisne dokumentacije naročnik navaja, da je izdal poseben razpis za dobavo storitev certificiranja v povezavi s ETSC projektom, vendar v fazi ponudbe še ni bil znan priglašeni organ certificiranja v Sloveniji. Zato je izbrani ponudnik, skladno z zahtevo razpisne dokumentacije iz Knjige 3 pod točko 1.5.31 v zvezi s točko 5.1.1. potrdili svojo skladnost z evropskimi standardi in pa tudi z dodatnimi zahtevami ponudnika, ki so predmet izida posebnega razpisa. Postopki "CENELEC" kot osnova za navskrižno sprejemanje ETCS sistema so opisani na straneh 808/851-852 ponudbe izbranega ponudnika, pri čemer gre za znane CENELEC standarde, v osrčju katerih je varnostno tehnično poročilo skladno z ENV 50 129, ki vsebuje tudi vse v razpisni dokumentaciji zahtevane opise postopka certificiranja. Zahteva razpisne dokumentacije za opis postopka certificiranja je v ponudbi izbranega ponudnika v celoti in pravilno izpolnjena. V nadaljevanju glede izpolnjevanje 2.9.4 točke Knjige 3 naročnik pojasnjuje, da ETCS oprema, ko bo s strani izbranega ponudnika dobavljena, nima vpliva na obstoječe sisteme, kar dokazuje, da je bila omenjena oprema razvita v skladu s CENELEC standardi. Vsebinsko gre po naročnikovih navedbah za negativno predpostavko, katere izpolnjevanje je izbrani ponudnik izkazal na edini možen način, popolno in pravilno. Naročnik zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje 2.18.1, 2.18.4 in 2.18.6 točke razpisne dokumentacije. Glede naročnikove zahteve po opisu vzdrževanja in vzdrževalnega orodja za sistem ERTMS, naročnik pojasnjuje, da so vzdrževalna orodja opisana na str. 872-873 in 901-902 ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika. Na podlagi navedenega je naročnik vlagatelje zahtevek za revizijo zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 11.8.2010, postopek nadaljevala pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 1.9.2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 1.9.2010, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

V obravnavanem primeru je med strankama sporno, ali je ponudba izbranega ponudnika popolna in ali je naročnik postopal pravilno, ko je ponudbo izbranega ponudnika izbral kot najugodnejšo.

Državna revizijska komisija je pri presoji dejanskega vprašanja v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, v Poročilo o odpiranju, pregledu in analizi ponudb z dne 12.2.2010, v Poročilo o odpiranju, pregledu in analizi ponudb z dne 24.6.2010, Odločitev o oddaji javnega naročila št. 1.-205/2010, z dne 15.2.2010, v ponudbo izbranega ponudnika, v ponudbe preostalih ponudnikov, v dodatna pojasnila in dopolnitve k ponudbi izbranega ponudnika, z dne 19.11.2009. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 3. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08; v nadaljevanju: ZJNVETPS) v 17. točki prvega odstavka 2. člena določa, da je popolna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Formalno nepopolna ponudba je tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna (18. točka prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS). Medtem ko je kot neprimerna ponudba določena tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne odgovarja v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji (21. točka prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS). Če naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 82. členom tega zakona ugotovi, da je vlagateljeva ponudba neprimerna, jo mora v nadaljevanju izločiti. Kajti na podlagi prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS mora naročnik izločiti vse ponudbe, ki niso popolne.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik s sklepom št. 1.-205/2010, z dne 15.2.2010, s katerim je predmetno naročilo oddal ponudnikom v skupni ponudbi Iskra Sistemi d.d., Bombardier Transportation Italy S.p.a in SCT d.d, sprva ocenil, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna. šele po vložitvi revizijskega zahtevka s strani izbranega ponudnika, je naročnik s sklepom, z dne 6.4.2010, v revizijskem postopku ugotovil ravno nasprotno, in sicer, da je ponudba izbranega ponudnika popolna, zaradi česar je revizijskemu zahtevku tudi delno ugodil. Glede na to, da slednje dejstvo med naročnikom in izbranim ponudnikom tedaj ni bilo več sporno, in da lahko Državna revizijska komisija na podlagi 2. odstavka 19. člena ZRPJN odloča le v mejah zahtevka, Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenosti revizijskega zahtevka, vloženega s strani izbranega ponudnika, ni presojala naročnikove ocene popolnosti ponudbe izbranega.

Na podlagi navedenega je zato Državna revizijska komisija v nadaljevanju presojala vlagateljeve ugovore v povezavi z naročnikovim ocenjevanjem ponudbe izbranega ponudnika.

Tako je naročnik v Knjigi 3 v okviru določb o Obvezni dokumentaciji, ki jo mora ponudnik predložiti v ponudbeni dokumentaciji, pod točko 1.5.23 določil, da mora ponudnik podati dokazila o skladnosti ponujene tehnične rešitve zasnove razvoja in izvedbe sistema ERTMS/ETCS s tehničnimi specifikacijami TSI in vsemi relevantnimi evropskimi standardi. Pod točko 1.5.24 pa, da mora ponudnik podati izjave iz katerih je med drugim razvidno, da vgrajena oprema in sistem ERTMS/ETCS ustreza varnostnemu nivoju SIL 4. Da mora ponudnik za vso ponujeno opremo podati varnostna potrdila in potrdila o skladnosti (conformity), pa je določeno pod točko 1.5.25. V okviru dodatnih pojasnil razpisne dokumentacije, objaveljenih na Portalu javnih naročil pod št. objave JN200/2009, pa je naročnik dopustil, da izvajalec (ponudnik) v ponudbeni dokumentaciji priložiti zahtevana potrdila za komponente, ki so že v uporabi (ponujena oprema). Za komponente, ki jih bo tokom izvedbe projekta vgradil na progo, pa mora ponudnik pridobiti zahtevana potrdila v skladu z definiranimi postopki v razpisni dokumentaciji in veljavnimi predpisi.

Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da iz predložene dokumentacije izhaja, da je naročnik v svoji odločitvi št. 1.-205/2010, z dne 15.2.2010, kljub dodatnim pojasnilom in dopolnitvi ponudbe izbranega ponudnika, sprva ocenil, da ponudba izbranega ponudnika 1.5.25 točke razpisne dokumentacije ne izpolnjuje, ker izbrani ponudnik certifikata za ponujeno eurobalizo v svoji ponudbi ni predložil. Pri ponovnem ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika, pa je naročnik prišel do drugačnih zaključkov, zato je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, zlasti v tiste strani ponudbene dokumentacije (221-222, 238, 243, 373.398, 429-459, 497, 880-909), na katere se kot dokaz pri izpolnjevanju razpisnih zahtev v okviru ocenjevanja ponudb sklicuje naročnik. Državna revizijska komisija pri tem ugotavlja, da se na strani 221-222 nahaja potrdilo, da sistem ERTMS/ETCS ustreza varnostnemu nivoju SIL 4, na 238 strani je predložen certifikat za LEU/ETCS Level 1, na strani 243 je podana varnostna izjava ALTRAN SDB za Engineering Data Process ETCS N 1 V.4.0, na straneh 373-398 se nahaja varnostna ekspertiza za LEU strojno opremo PV 3.5 v okviru ponujanega sistema za samodejni nadzor vlakov ALTrac 6413, na straneh 429-459 ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika pa se ponovno nahaja varnostna ekspertiza za LEU sistem s programsko opremo BL 3.4.1, medtem ko je na strani 497 podana Izjava Thales glede zanesljivosti in razpoložljivosti LEU. Na podlagi navedenih in pregledanih dokumentov Državna revizijska komisija zaključuje, da nobeden od naštetih dokumentov ne vsebuje zahtevanega certifikata za ponujeno balizo. Za primerjavo je Državna revizijska komisija vpogledala tudi v ponudbeno dokumentacijo ponudnika Ansaldo STS in Siemens AG, ki sta zahtevani certifikat za ponujeni balizi predložila. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz Tehnične zasnove ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika (strani 880-909), na katere se sklicuje naročnik, mogoče razbrati le tehnične podatke za ponujeno balizo, nikjer v ponudbeni dokumentaciji pa zahtevanega certifikata za ponujeno opremo ni mogoče najti in to kljub dejstvu, da je naročnik izbranega ponudnika izrecno pozval na dopolnitev ponudbe z zahtevanimi dokumenti za ponujeno eurobalizo. Na podlagi navedenega gre ugotoviti, da izbrani ponudnik točko 1.5.25 razpisne dokumentacije, po kateri je moral za vso ponujeno opremo podati varnostna potrdila in potrdila o skladnosti, ne izpolnjuje.

Državna revizijska komisija je pri tem presojala tudi ugovore vlagatelja glede transparentnosti naročnikovega ravnanja, ki vlagatelju ni želel omogočiti vpogleda v zahtevana varnostna potrdila in potrdila o skladnosti ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika.
Državna revizijska komisija v zvezi s tem naročnika ponovno opozarja, da ga je že v sklepu št. 018-070/2010-19 opozorila, da mora biti ponudnik v skladu s 14. členom ZJNVETPS izbran na pregleden način in po predpisanem postopku ter da je v skladu s šestim odstavkom 27. člena ZJNVETPS načeloma celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu javna. Določba 1. odstavka 27. člena ZJNVETPS sicer določa, da mora naročnik zagotoviti, da so vsi podatki med postopkom oddaje javnega naročila, ki jih kot poslovno skrivnost določi ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, poslovna skrivnost. Pri čemer se za poslovno skrivnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 42/2006, z nadaljnjimi spremembami) štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom. S tem sklepom morajo biti seznanjeni družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost. Ne glede na to ali so določeni s sklepi iz prejšnjega odstavka, se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe so odgovorni za izdajo poslovne skrivnosti, če so vedeli ali bi morali vedeti za tako naravo podatkov. Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.
V obravnavanem primeru pa gre na podlagi vpogleda v Zapisnik o odpiranju ponudb, z dne 22.7.2010, ugotoviti, da je izbrani ponudnik na odpiranju sicer predložil Sklep o določitvi podatkov, ki se štejejo kot poslovna skrivnost, z dne 17.9.2010, med katere je po oceni izbranega ponudnika uvrščena izjava o skladnosti, ne pa tudi varnostno potrdilo. Poleg tega Državna revizijska komisija ocenjuje, da naročnik pri presoji vlagateljeve zahteve za vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika ni presojal, ali je bila označitev podatkov z oznako poslovna skrivnost upravičena. Namreč smisel javnih naročil je ravno v tem, da naročnik z enim izmed ponudnikov proti plačilu sklene pogodbo v skladu s postopkom javnega naročanja, pri pa mora zagotoviti enako obravnavo ponudnikov, kar implicira načelo transparentnosti javnega naročanja, kakor to izhaja tudi iz sodne prakse Sodišča Evropske unije (sodba SIAC Construction, št. C-19/00, recital 41, Universale-Bau št. C-470/99, recital 91-93). Tako gre v obravnavanem primeru na podlagi vpogleda v Zapisnik o vpogledu ponudbene dokumentacije, z dne 22.7.2010, ugotoviti, da so bili na vpogledu navzoči tudi predstavniki izbranega ponudnika in da je naročnik dopustili vpogled v zgolj tri certifikate, ne pa tudi v preostale certifikate, zlasti v sporni certifikat za eurobalizo. Državna revizijska komisija takšno ravnanje naročnika ocenjuje za netransparentno, saj se ni mogoče sklicevati na poslovno skrivnost pri spornem certifikatu, v preostale tri, ki niso sporni, pa vpogled dovoliti. Pri tem pa, kakor tudi izhaja iz omenjenega zapisnika, naročnik vlagatelju ni želel dati podatkov o tem, ali se omenjeni certifikat v ponudbeni dokumentaciji nahaja. Takšno naročnikovo ravnanje je po oceni Državne revizijske komisije v nasprotju z načelom transparentnosti 14. člen ZJNVETPS, po katerem mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. Poleg tega certifikati niso bili označeni kot poslovna skrivnost, pri tem pa je netransparentno naročnikovo ravnanje, da se nekateri certifikati za vpogled dostopni, drugi pa ne. Naročnik in izbrani ponudnik bi v obravnavanem primeru namreč morala vedeti, da bodo ponudniki na vpogledu želeli preveriti prvotno ugotovljene pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika in kako so bile le-te odpravljene, česar pa, kot je bilo že rečeno, iz Poročila o odpiranju, pregledu in analizi ponudb, z dne 24.6.2010, ni mogoče razbrati. Pri tem pa Državna revizijska komisija poudarja, da sporni certifikati dokazujejo zgolj dejstvo, da je ponujeni produkt skladen z obveznimi tehničnimi standardi in za izbranega ponudnika ne morejo predstavljati konkurenčne prednosti pred ostalimi ponudniki na trgu in s tem razloga za označitev omenjenih podatkov za poslovno skrivnosti.

Enake pomanjkljivosti gre ugotoviti tudi pri izpolnjevanju zahtev iz točke 2.19.7 Knjiga 3 razpisne dokumentacije, po kateri mora ponudnik izvesti šolanje treh sistemskih inženirjev, ki bodo sodelovali na vseh področjih uporabe sistema ERTMS/ETCS. šolanje mora vključevati podrobno poznavanje sistema ERTMS/ETCS, podrobno sistemsko diagnostiko, konfiguriranje, delovanje, vzdrževanje in kakršnokoli drugo posebno šolanje potrebno za sistemskega inženirja. Sistemski inženir mora prav tako pridobiti znanje za morebitne kasnejše nadgradnje sistema ERTMS/ETCS in za kasnejše šolanje osebja SŽ na vseh področjih uporabe navedenega sistema. Potrebno je poudariti, da mora sistemski inženir s strani izbranega ponudnika (oziroma proizvajalca sistema ERTMS/ETCS) pridobiti certifikat za kompetenco izvedbe vseh aktivnosti, ki jih mora izvajati. Podroben urnik šolanja mora biti predložen in usklajen s projektnim timom. Izbrani ponudnik krije stroške šolanja, vključno s prevozom, hrano in nastanitvijo. Okvirna vsebina in program šolanja ter vsi s tem povezani stroški morajo biti prikazani v ponudbeni dokumentaciji. Prav tako mora ponudnik v ponudbeni dokumentaciji specificirati in že upoštevati tudi dobavo vse potrebne strojne (instrumenti, orodja, prenosni računalnik, itd.) in programske opreme, ki jo bodo sistemski inženirji potrebovali za izvajanje vseh zanje predvidenih aktivnosti. šolanje sistemskih inženirjev mora trajati cca. 6 mesecev na osebo.
Tudi glede vpogleda v ponudbeno dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje naročnikovih zahtev glede šolanja, gre ugotoviti, da vlagatelju vpogled v navedeni del ni bilo omogočen. Kakor izhaja iz Zapisnika o vpogledu v ponudbo, z dne 22.7.2010, je bilo vlagatelju omogočeno le, da preveri, da Katalog šolanja obstaja, ni pa mogel preveriti, ali ponudbena dokumentacija izbranega ponudnika omenjene zahteve razpisne dokumentacije sploh izpolnjuje. Državna revizijska komisija ugotavlja, da omenjenega dela ponudbene dokumentacije izbrani ponudnik neposredno ni označil kot poslovno skrivnost, slednje je mogoče razbrati šele posredno iz naknadno predloženega Sklepa o določitvi poslovne skrivnosti (ki pa k ponudbeni dokumentaciji ni bil predložen) iz katerega izhaja, da je izbrani ponudnik kot poslovno skrivnost določil usposabljanje. Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ocenjuje, da za poslovno skrivnost ni mogoče označiti poteka šolanja, saj so zahteve v zvezi s slednjim natančno opisane že v okviru naročnikovih zahtev in je mogoče potek šolanja rekonstruirati že iz samih razpisnih zahtev. Poleg tega takšen podatek po oceni Državne revizijske komisije izbranemu ponudniku ne prinaša nobene konkurenčne prednosti niti ne vpliva na njegov konkurenčni položaj. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ocenjuje, da je naročnik tudi v obravnavanem primeru ravnal v nasprotju z načelom transparentnosti.
Državna revizijska komisija je v nadaljevanju preverila tudi izpolnjevanje omenjene zahteve s strani izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija tudi pri presoji obravnavane vlagateljeve navedbe ugotavlja, da je naročnik že v sklepu o izbiri, št. 1.-205/2010, z dne 15.2.2010, kljub dodatnim pojasnilom in dopolnitvam ponudbe izbranega ponudnika, sprva ocenil, da izbrani ponudnik naročnikove zahteve iz 2.19.7 točke razpisne dokumentacije, ki se nanaša na dolžino šolanja, ne izpolnjuje. Državna revizijska komisija je zato v okviru izvedbe dokaznega postopka vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika na stran 915, na katero se sklicuje tudi naročnik pri dokazovanju izpolnjevanja omenjene razpisne zahteve glede dolžine šolanja, in pri tem ugotavlja, da je na omenjeni strani opisano le usposabljanje tehnikov za
signalnovarnostne sisteme po dnevih, nikakor pa ni predvideno zahtevano šolanje sistemskih inženirjev za 6 mesecev, kakor je bilo to zahtevano z razpisno dokumentacijo. Na podlagi navedenega gre ugotoviti, da izbrani ponudnik šolanja v zahtevanih okvirih ne zagotavlja. Izpolnjevanje omenjene zahteve pa iz ponudbenega predračuna prav tako ni mogoče razbrati, na podlagi česar Državna revizijska komisija zaključuje, da izbrani ponudnik naročnikove zahteve iz 2.19.7 točke Knjiga 3 razpisne dokumentacije ne izpolnjuje.
Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ocenjuje, da je naročnik kršil določbo 84. člena ZJNVETPS, ker po opravljenem pregledu ponudb ponudbe izbranega ponudnika ni izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja zaradi neizpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije. Prav tako gre naročnikovo ravnanje pri vpogledu v ponudbeno dokumentacijo oceniti za netransparentno, s čimer je kršil veljavna pravila ZJNVETPS, zaradi česar je Državna revizijska komisija odločila tudi tako, kakor izhaja iz prve točke izreka tega sklepa. Upoštevaje dejstvo, da je vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom zahtevano pravno varstvo že uspel doseči, Državna revizijska komisija ostalih navedb v zvezi z nepopolnostjo ponudbe izbranega ponudnika v nadaljevanju ni več presojala.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa

Iz določil 3. odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer za plačilo takse, sestavo revizijskega zahtevka 1.400 EUR, izdatke (tar. št. 6002 ZOdvT) poštnina 20 EUR, poštnina 1,82 EUR in 1,10 EUR,vse povečano za 20% DDV. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, mora naročnik vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 10.000 EUR ter skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu - ZOdv-C (Uradni list RS, št. 35/09) nagrado za revizijski postopek v višini 800 EUR, katero je določila skladno s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi - ZOdvT (Uradni list RS, št. 67/08) po pravičnem preudarku, poštne in telekomunikacijske storitve 20 EUR, ob upoštevanju vseh okoliščin primera in 20% DDV na nagrado, vse skupaj v znesku 10.984 EUR. Državna revizijska komisija je višjo stroškovno zahtevo vlagatelja zavrnila, saj je ocenila, da stroški nad priznano višino niso bili potrebni, oziroma zanje ni najti pravne podlage v veljavnih predpisih. Izkazane stroške glede poštnih storitev pa je Državna revizijska komisija priznala že v okviru pavšalnega zneska.

Na podlagi navedenega je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 10.984 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 29.9.2010

Predsednica senata:
mag. Nataše Jeršič
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Brigita Kraljič, Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana,
- GH Holding, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana,
- Thales Rail Signalling Solutions GesmbH, Scheydgasse 41, 1210 Vienna, Avstrija,
- Slovenske Železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.