018-068/2011 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.

Številka: 018-068/2011-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek šinko, kot članic senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Gradniki za energetsko napajanje novega objekta za vodenje in kontrolo zračnega prometa - ATCC" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila skupna ponudnika IBE d.d, svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, Ljubljana in NTR inženiring d.o.o., Činžat 29, Fala (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE d.o.o., Kotnikova 19a, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.04.2011

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se v delu, v katerem je vlagatelj nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 12.10.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 26.10.2010, pod št. objave JN 10290/2010.

Naročnik je dne 03.02.2011 sprejel Odločitev o priznanju sposobnosti, s katero je obvestil prijavitelje, da je sposobnost priznal družbi Energomont d.d., Pot k sejmišču 26, Ljubljana, ki nastopa v skupnem nastopu z družbami Eneprom d.o.o., Leskoškova cesta 12, Ljubljana, Prinsis d.o.o., Peske 15, Trzin in Mides international d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana (v nadaljevanju: družba Energomont) in družbi Imos d.d., Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana v skupnem nastopu z družbo Elcom d.o.o., Litijska cesta 70, Ljubljana (v nadaljevanju: družba Imos). Iz navedene odločitve tudi izhaja, da vlagatelju in še dvema družbama (družbi Kovinotehna MKI d.o.o., Podbevškova ulica 15, Novo mesto in družbi Eurolux d.o.o., Litostrojska cesta 44 a, Ljubljana) sposobnost ni bila priznana.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 21.02.2011 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik nepravilno uporabil določilo tretjega odstavka 15. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJNVETPS) in mu nezakonito ni priznal sposobnosti. Vlagatelj citira določilo tretjega odstavka 15. člena ZJNVETPS in poudarja, da je za naročnika izvedel zgolj recenzijo PZR, v kateri je kot investitor naveden naročnik, kot odgovorni vodja projekta oseba B.V., kot projektant načrta električnih instalacij družba ELSING inženiring d.o.o., Ljubljana - Črnuče, kot odgovorni projektant električnih instalacij in opreme pa oseba J.B. Vsi načrti, ki se del razpisne dokumentacije, poudarja vlagatelj, vsebujejo iste navedbe projektanta, odgovornega vodje projekta ter odgovornega projektanta električnih instalacij in opreme, nihče od njih pa ni v nikakršnem poslovnem ali drugem razmerju z njim. Predmet recenzije, poudarja vlagatelj, je bila torej dokumentacija za razpis, ki v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami; v nadaljevanju: ZGO-1) ni projektna dokumentacija. Vlagatelj poudarja, da iz razloga, ker ne nastopa v vlogi izbranega projektanta, zanj ne velja omejitev iz tretjega odstavka 15. člena ZJNVETPS.

Vlagatelj še navaja, da je del predmetnega javnega naročila tudi izdelava in dopolnitev morebitnih manjkajočih delov v načrtu PZI in izdelava PID ter POV dokumentacije, kar pomeni, da bo izbrani ponudnik tudi projektant. Ker je projektiranje del predmetnega javnega naročila, poudarja vlagatelj, ni zakonske podlage za odvzem sposobnosti.

Vlagatelj še navaja, da je zahteval vpogled v prijavi družb Energomont in Imos in da sta oba prijavitelja svoje prijave opredelila kot poslovno skrivnost šele, ko je zahteval vpogled vanju. Vlagatelj ob tem še ugotavlja, da družba Energomont ni predložila sklepa o določitvi poslovne skrivnosti, družba Imos pa je predložila zgolj splošen sklep iz leta 2008, ki se nanaša na celotno dokumentacijo v postopkih javnih naročil, kar je v nasprotju s šestim odstavkom 27. člena ZJNVETPS. Vlagatelj še dodaja, da sta obe navedeni družbi oddali ponudbi s partnerji in s podizvajalci, za dokumente in dokazila slednjih pa tudi ni izkazano, da so opredeljeni kot poslovna skrivnost. Vlagatelj navaja, da mu je naročnik nezakonito onemogočil vpogled v celotni prijavi, tudi v tisti del dokumentacije, s katero družba Energomont in družba Imos dokazujeta sposobnost za sodelovanje v postopku. Vlagatelj v zvezi s tem še dodaja, da dvomi, da sta prijavi obeh navedenih družb v tem delu pravilni in popolni.

Vlagatelj v nadaljevanju zatrjuje, da je prijava družbe Energomont nepravilna in nepopolna. Kot navaja vlagatelj, je navedena prijava nepravilna med drugim tudi zato, ker je kot odgovornega vodjo posameznih del navedel osebo A.Z. V skladu s točko 5.2 poglavja 17 razpisne dokumentacije, ki je bila spremenjena z odgovorom naročnika dne 10.11.2010, so morali prijavitelji navesti odgovornega vodjo posameznih del, ki izpolnjuje pogoje iz ZGO-1. V skladu s prvim odstavkom 77. člena ZGO-1, zatrjuje vlagatelj, je lahko odgovorni vodja posameznih del tudi tehnik z opravljenim strokovnim izpitom in z najmanj tremi leti delovnih izkušenj. Kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev za osebo A.Z., ugotavlja vlagatelj, je družba Energomont sicer predložila potrdilo o strokovnem izpitu, vendar navedeno potrdilo ni ustrezno dokazilo o tem, da izpolnjuje pogoje za opravljanje nalog odgovornega vodje posameznih del. Ker je sporna oseba vpisana v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS kot odgovorni projektant in odgovorni nadzornik, ima opravljen izpit le za projektiranje in s tem ne izpolnjuje pogojev za odgovornega vodjo posameznih del.

Vlagatelj še zatrjuje, da je prijava družbe Energomont nepravilna tudi zato, ker za družbo Kolektor Sinabit d.o.o., Ljubljana - Črnuče, ki nastopa v vlogi podizvajalca za dobavo sistema za lokalni nadzor infrastrukture (LM), ni predložila certifikata ISO 14001 ter tipskih atestov in certifikatov za ponujeno opremo, kot je zahteval naročnik v točki 6.2 razpisne dokumentacije.

Vlagatelj v nadaljevanju citira naročnikovo zahtevo iz točke 6.7 razpisne dokumentacije, ki se nanaša na reference in navaja, da reference partnerja Eneprom d.o.o., Ljubljana niso ustrezne, saj ni potrjena izvedba in instalacija NN stikalnih blokov glede notranje delitve 4B in izvlačljivih odklopnikov.

Vlagatelj očita naročniku, da je prijava družbe Energomont nepravilna tudi iz razloga, ker sta vanjo priložena dva obrazca D/22 (seznam referenc) v angleškem jeziku.

Vlagatelj v nadaljevanju navaja pomanjkljivosti prijave družbe Imos. Vlagatelj zatrjuje, da je navedena prijava med drugim nepravilna zato, ker je partner Elcom d.o.o., Ljubljana ponudil dveh referenci (investitorja GPG d.d.), in sicer je pri prvi navedeno Tehnološki park I (leto izvedbe 2007-2008), pri drugi pa Tehnološki park II (leto izvedbe 2009). Družba Imos je ponudila tudi referenco Tax Group (leto izvedbe 2008), pri kateri je nastopala v vlogi investitorja. Ker niti iz obrazca D/22 niti iz obrazca D/23 ne izhaja, da prijavitelj v zvezi z navedenimi referencami izpolnjuje pogoje iz točke 6.7 razpisne dokumentacije oziroma, ker iz predmetnih obrazcev ne izhaja, da je bila dobavljena in instalirana oprema, ki je izrecno navedena v razpisni dokumentaciji, je prijava nepopolna.

Vlagatelj še navaja, da je prijava družbe Imos nepravilna tudi iz razloga, ker ne vsebuje zahtevanih referenc za sisteme za lokalni nadzor infrastrukture za vse gradnike napajalnega sistema, kot je zahteval naročnik v šesti alineji točke 6.7 razpisne dokumentacije. Za družbo Metronik d.o.o., Ljubljana, ki naj bi kot podizvajalec dobavila in instalirala sistem za lokalni nadzor infrastrukture, zatrjuje vlagatelj, v prijavo ni predložen niti seznam referenc na obrazcu D/22 niti ustrezno referenčno potrdilo na obrazcu D/23.

Vlagatelj na koncu še zatrjuje, da utemeljeno sumi, da družba Imos za podizvajalca Metronik d.o.o., Ljubljana in za podizvajalca Socomec Sicon Ups d.o.o., Ljubljana, ni predložila ustreznih dokazil in sporazumov s podizvajalci, v skladu s točko 8.1 do 8.5 razpisne dokumentacije.

Vlagatelj predlaga, da se odločitev o priznanju sposobnosti razveljavi in zahteva povrnitev revizijskih stroškov (v višini vplačane revizijske takse), skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Naročnik je s sklepom, z dne 08.03.2011, zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na nepriznanje sposobnosti vlagateljeve prijave ugodil, v preostalem delu pa je zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik je vlagatelju v celoti priznal tudi priglašene revizijske stroške (v višini plačane revizijske takse).

Naročnik navaja, da je vlagatelj nastopil v vlogi recenzenta, zato je njegovo prijavo neupravičeno izločil iz predmetnega postopka. Kot ugotavlja naročnik, se tretji odstavek 15. člena ZJNVETPS nanaša na izbranega projektanta. Iz navedenih razlogov, poudarja naročnik, je potrebno odločitev v delu, s katerim je bil vlagatelj izločen iz postopka oddaje javnega naročila, razveljaviti.

Naročnik zatrjuje, da vlagatelj v delu, ki se nanaša na priznanje sposobnosti družbama Energomont in Imos nima aktivne legitimacije. Četudi bi se izkazalo, da je takšna odločitev nezakonita, poudarja naročnik, vlagatelju ne bi povzročila nobene škode. Po zaključku I. faze naročnik namreč še ne bo izbral najugodnejšega ponudnika, če pa bo vlagatelj po uspešno zaključeni II. fazi oziroma na koncu II. faze oddal najugodnejšo ponudbo, bo javno naročilo dodeljeno vlagatelju, ne glede na to koliko subjektov je (bo) sodelovalo v I. in II. fazi tega postopka.

Naročnik še navaja, da institut vpogleda v ponudbe ni namenjen naključnemu iskanju napak v ponudbah drugih ponudnikov. Naročnik se pri tem sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije št. 018-286/2007 in poudarja, da ponudnik, ki razpolaga s konkretnimi informacijami o točno določenem domnevno nezakonitemu ravnanju naročnika, uporabi pravico do vpogleda v konkurenčne ponudbe kot sredstvo, s katerim te svoje domneve preveri. Kot poudarja naročnik, je vlagateljeva zahteva za vpogled zgolj splošna in nekonkretizirana, morebitnih nepravilnosti v zvezi z vpogledom pa vlagatelj ni pojasnil niti v revizijskem zahtevku. Naročnik še ugotavlja, da sta oba prijavitelja uspela izkazati, da bi jima z razkritjem podatkov, katere sta naknadno opredelila kot poslovno skrivnost, nastala občutna škoda.

Čeprav je naročnik ugotovil, da vlagatelj ni aktivno legitimiran v delu, ki se nanaša na (ne)pravilnost in (ne)popolnost prijav družbe Energomont in družbe Imos, pa je v nadaljevanju vlagateljeve očitke v tem delu revizijskega zahtevka obravnaval tudi po vsebini.

Naročnik navaja, da je od prijaviteljev zahteval, da navedejo le enega odgovornega vodjo posameznih del. Ker je družba Energomont navedla štiri odgovorne vodje del in ker naj bi po navedbah vlagatelja le eden izmed njih ne izpolnjeval zahtev iz razpisne dokumentacije, je prijava vseeno popolna. Sicer pa je edina pomanjkljivost, ki mu jo očita vlagatelj v zvezi z osebo A.Z. nanaša na strokovni izpit, ta očitek pa je neutemeljen, saj se 135. člen ZGO-1 ne nanaša na odgovornega vodjo posameznih del.

V zvezi z vlagateljevim očitkom, da družba Energomont za opremo (iz osnovne specifikacije ponujene opreme) ni predložila zahtevane dokumentacije, naročnik citira določilo točke 16.3 razpisne dokumentacije in navaja, da četudi bi navedena pomanjkljivost prijave dejansko obstajala, ne bi mogla biti razlog za izločitev prijavitelja. Kot izhaja iz razpisne dokumentacije, bo namreč prijaviteljem v II. fazi postopka omogočeno, da bodo opremo zamenjali ter za zamenjano opremo predložili tudi dokumentacijo. šele v II. fazi postopka, zatrjuje naročnik, se bo namreč preverjala tehnična ustreznost ponujene opreme oziroma se bo ugotavljalo, ali so predloženi vsi atesti in certifikati v zvezi z opremo. Naročnik v zvezi s tem še navaja, da edina izjema velja za točko 6.1 iz poglavja 17, saj gre pri tej točki za vzorec pogodbe in t.i. Service Level Agreement, za navedene dokumente pa je nesmiselno, da bi jih prijavitelji ponovno predložili v II. ali v III. fazi predmetnega postopka.

Iz enakih razlogov naročnik zavrača tudi vlagateljeve očitke, ki se nanašajo na reference družbe Energomont. Kot poudarja naročnik, gre tudi v tem delu za dokumentacijo, ki se nanaša na ponujeno opremo in katero bodo lahko prijavitelji v II. fazi zamenjali. Takšna sprememba pa bi povzročila, da prijavitelj za opremo, ki jo bo ponudil v II. fazi, ne bo imel ustreznih referenc, temveč reference za neustrezno opremo.

Glede dveh referenčnih prilog, ki naj bi jih družba Energomont predložila v angleškem jeziku, naročnik navaja, da so vse priloge D/22 priložene v slovenskem jeziku. Naročnik ponovno poudarja, da gre tudi v tem primeru za dokumentacijo, ki jo bo tekom II. faze postopka mogoče zamenjati. Naročnik v zvezi s tem še poudarja, da bi tudi sicer neprevedene listine lahko štel zgolj za formalno pomanjkljivost prijave in da je tudi vlagatelj v svoji ponudbi predložil več dokumentov v angleškem jeziku.

Naročnik še navaja, da iz zgoraj že navedenih razlogov zavrača tudi vlagateljeve navedbe, ki se nanašajo na prijavo družbe Imos oziroma na njegove očitke, ki se nanašajo na neustrezne reference.

Naročnik še navaja, da so vlagateljevi očitki v delu, ki se nanašajo na podizvajalce družbe Imos pavšalne in da bi, v kolikor bi takšne pomanjkljivosti res obstajale, prijavo izločil.

Naročnik na koncu še navaja, da bo pregledal vlagateljevo prijavo in mu bo v primeru, če je izpolnil vse zahteve iz razpisne dokumentacije, priznal sposobnost, po pravnomočnosti te odločitve pa bo nadaljeval z II. fazo postopka.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 03.02.2011, naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj zatrjuje, da se ne strinja z naročnikovo odločitvijo, s katero je naročnik zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na priznanje sposobnosti družbama Energomont in Imos zavrnil kot neutemeljen. Vlagatelj še poudarja, da vztraja tudi pri vseh kršitvah določil javnosti in zaupnosti.

Naročnik je dne 17.03.2011, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 31.03.2011 podaljšala rok za odločitev, o čemer je obvestila obe stranki.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu s 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da med strankama v tem postopku ni več spora o tem, da je bila vlagateljeva prijava nezakonito izločena iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Kot namreč izhaja iz naročnikove odločitve o vlagateljevem zahtevku za revizijo, je naročnik razveljavil izpodbijano odločitev v delu, v katerem vlagatelju ni priznal sposobnosti. Naročnik je navedel, da se določilo tretjega odstavka 15. člena ZJNVETPS ne more nanašati na vlagatelja, saj slednji ne nastopa v vlogi izbranega projektanta.

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da je naročnik v dvomu glede vlagateljeve aktivne legitimacije za vložitev revizijskega zahtevka, in sicer v tistem delu, ki se nanaša na priznanje sposobnosti družbama Energomonnt in Imos oziroma na vlagateljevo zatrjevanje, da sta prijavi obeh navedenih družb nepravilni in nepopolni. Kot izhaja iz naročnikove odločitve o vlagateljevem zahtevku za revizijo, je naročnik vlagatelju v delu, ki se nanaša na nepriznanje sposobnosti vlagateljeve prijave ugodil (in mu hkrati priznal tudi vse priglašene revizijske stroške), potem pa mu je odrekel aktivno legitimacijo v delu, ki se nanaša na obe prijavi, ki jima je naročnik priznal sposobnost. Naročnik je navedel, da vlagatelju s tem v zvezi ne more nastati škoda, saj po zaključku I. faze še ne bo izbral najugodnejšega ponudnika, če pa bo vlagatelj po uspešno zaključeni II. fazi oziroma v III. fazi oddal najugodnejšo ponudbo, bo javno naročilo dodeljeno vlagatelju, ne glede na to koliko subjektov je (bo) sodelovala v I. in II. fazi predmetnega postopka.

Naročnik postopek oddaje predmetnega javnega naročila izvaja po postopku s pogajanji po predhodni objavi. Naročnik je postopek razdelil na tri faze. Kot izhaja iz razpisne dokumentacije, je naročnik predvidel, da se bo vsaka izmed faz končala s sprejemom odločitve (prva s sprejemom odločitve o priznanju sposobnost, druga s sprejemom odločitve o priznanju tehnične ustreznosti za ponujeno opremo in tretja s sprejemom odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika na podlagi vnaprej določenih meril za ocenjevanje ponudb), zoper vsako izmed njih pa sodelujoči prijavitelji (ponudniki) lahko vložijo revizijski zahtevek. Ponudniki bodo torej morali, da se bodo lahko uvrstili v fazo preverjanja tehnične ustreznosti (torej v drugo fazo postopka) tekom prve faze izkazati izpolnjevanje postavljenih pogojev, ki se nanašajo na njihovo usposobljenost, za uvrstitev v fazo ocenjevanja ponudb (torej v tretjo fazo postopka) pa bodo morali tekom druge faze izkazati, da so izpolnili vse zahteve, ki se nanašajo na razpisano opremo.

Državna revizijska komisija se sicer strinja z naročnikom v tem, da v obravnavani (prvi) fazi postopka še ne bo izbrana nobena izmed sodelujočih družb in da vlagatelju v zvezi s tem ne more nastati škoda. Če pa bi sprejeli naročnikovo stališče, da vlagatelj v delu, ki se nanaša na priznanje sposobnosti družbama Energomont in Imos, nima aktivne legitimacije, vlagatelj v zvezi z očitanimi kršitvami ne bi imel zagotovljenega pravnega varstva. Ob upoštevanju opisane strukture razpisne dokumentacije bi se tako lahko zgodilo, da bi bila kot najugodnejši ponudnik izbrana družba, ki ni izpolnila vseh naročnikovih zahtev za priznanje sposobnosti, vlagatelj pa zoper takšno ravnanje naročnika formalno pravno ne bi mogel uspešno ugovarjati niti v prvi fazi postopka niti kasneje (v tretji fazi postopka oziroma v fazi izbire najugodnejšega ponudnika bosta namreč obe predhodni fazi postopka že pravnomočno končani). Zato je potrebno ugotoviti, da bi zatrjevane kršitve vlagatelja lahko vplivale na njegov položaj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila in bi, če vlagatelj ne bi imel možnosti njihove odprave v postopku pravnega varstva, lahko povzročile tudi škodo, ki bi se v konkretnem primeru kazala v tem, da vlagatelj zoper naročnikovo odločitev o priznanju sposobnosti sploh ne bi imel zagotovljenega pravnega varstva.

Nenazadnje pa je zlasti v korist naročnika (oziroma v prid razpisanemu poslu), da se pogaja zgolj s tistimi ponudniki, ki izpolnjujejo vse zahteve za priznanje sposobnosti, ki jih je postavil v razpisni dokumentaciji. Navedenega se očitno zaveda tudi naročnik sam, saj je vse vlagateljeve očitke, ki se nanašajo na nepravilnost in nepopolnost družbe Energomont in družbe Imos, obravnaval tudi po vsebini.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija vsebinsko obravnavala vlagateljev zahtevek za revizijo v delu, v katerem očita naročniku, da sta prijavi družbe Energomont in družbe Imos nepravilni in nepopolni.

Kot zatrjuje vlagatelj, naj bi bila prijava družbe Energomont nepravilna in nepopolna iz naslednjih razlogov: 1. ker oseba A.Z. ne izpolnjuje pogojev za odgovornega vodjo posameznih del, 2. ker za družbo Kolektor Sinabit d.o.o., Ljubljana - Črnuče, ki nastopa v vlogi podizvajalca za dobavo sistema za lokalni nadzor infrastrukture (LM), niso predloženi certifikata ISO 14001 ter tipski atesti in certifikati, 3. ker predložene reference partnerja Eneprom d.o.o., Ljubljana niso ustrezne, saj ni potrjena izvedba in instalacija NN stikalnih blokov glede notranje delitve 4B in izvlačljivih odklopnikov in 4. ker je družba Energemont predložila dva obrazca D/22 v angleškem jeziku. Vlagatelj zatrjuje, da naj bi bila prijava družbe Imos nepravilna iz naslednjih razlogov: 1. ker iz predloženih dokazil za reference partnerja Elcom d.o.o., Ljubljana (Tehnološki park I, Tehnološki park II in Tax Group) ne izhaja, da je bila dobavljena in instalirana oprema, ki je zahtevana v razpisni dokumentaciji, 2. ker ne vsebuje zahtevanih referenc za sisteme za lokalni nadzor infrastrukture za vse gradnike napajalnega sistema in 3. ker za podizvajalca Metronik d.o.o., Ljubljana in za podizvajalca Socomec Sicon Ups d.o.o., Ljubljana ni predložil zahtevanih dokumentov.

Vlagatelj zatrjuje, da je prijava družbe Energomont med drugim nepravilna zato, ker je v obrazec Priloga D/17, kot odgovornega vodjo posameznih del, navedel osebo A.Z, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje teh del.

Zahteve za odgovornega vodjo posameznih del je naročnik zapisal v točko 5.2 Poglavja 17:

"Prijavitelj mora navesti odgovornega vodjo posameznih del, ki izpolnjuje pogoje iz ZGO-1 in je vpisan v Inženirsko zbornico Slovenije kot pooblaščeni inženir elektro stroke.

DOKAZILO:
- priloga D/17,
- življenjepis imenovanega odgovornega vodje posameznih del, iz katerega je razvidno, da izpolnjuje zgoraj navedene pogoje,
- potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu oz. delovodskem/mojstrskem izpitu,
- izjava imenovane osebe, da se strinja, da bo opravljala naloge odgovornega vodje. posameznih del pri izvajanju javnega naročila."

Naročnik je, tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije, na vprašanje enega izmed potencialnih prijaviteljev, zgoraj citirano zahtevo omilil oziroma zapisal (odgovor je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 10.11.2010):

"V tem delu se razpisna dokumentacija spremeni tako, da se ne zahteva, da je imenovani odgovorni vodja del vpisan v Inženirsko zbornico Slovenije. V tem primeru je potrebno priložiti potrdilo o opravljenem strokovnem oz. mojstrskem izpitu. V vsakem primeru mora navedeni vodja posameznih del izpolnjevati vse pogoje iz ZGO-1. Naročnik ima pravico, da za imenovanega odgovornega vodjo posameznih del od ponudnika oz. od imenovanega vodje posameznih del zahteva predložitev kakršnihkoli dodatnih dokazil, ki so potrebna zaradi preverjanja izpolnjevanja pogojev iz ZGO-1. Ob tem je potrebno upoštevati, da mora imeti odgovorni vodja posameznih del ustrezne izkušnje iz elektro področja."

Pregled prijave družbe Energomont pokaže, da je ponudil štiri odgovorne vodje del in zanje priložil vso dokumentacijo, ki jo je zahteval naročnik (izpolnjene obrazce D/17, življenjepise, potrdila o opravljenih strokovnih izpitih in izjave, da se strinjajo z opravljanjem nalog odgovornega vodje posameznih del). Kot izhaja iz predloženih dokumentov imajo vse štiri osebe tudi delovne izkušnje z elektro področja, trije izmed njim pa so (kljub temu, da naročnik tega ne zahteva več) vpisani tudi v imenik Inženirske zbornice. Ker je naročnik tudi sicer zahteval (najmanj) enega odgovornega vodjo posameznih del in ker po vlagateljevih navedbah le eden izmed njih ne izpolnjuje citiranih pogojev, je Državna revizijska komisija vlagateljev očitek zavrnila.

Vlagatelj tudi očita naročniku, da mu je naročnik ni omogočil vpogleda v celotni prijavi družb Energomont in Imos.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v Zahtevi za vpogled v dokumentacijo, z dne 14.02.2011, zahteval vpogled v celotni prijavi družb Energomont in Imos ter vpogled v vse dopolnitve obeh prijav, v zahtevku za revizijo pa je v zvezi s tem zgolj pavšalno navedel, da mu ni bil omogočen vpogled v tisti del dokumentacije, s katero oba prijavitelja dokazujeta sposobnost. Iz zahtevka za revizijo pa je (vsaj v delu, ki se nanaša na prijavo družbe Imos) mogoče ugotoviti, da vlagatelju ni bil omogočen vpogled v tiste dokumente družbe Imos, ki se nanašajo na njene podizvajalce. Vlagatelj pa v zvezi s tem tudi zatrjuje, da utemeljeno dvomi, da je družba Imos za podizvajalca Metronik d.o.o., Ljubljana in za podizvajalca Socomec Sicon Ups d.o.o., Ljubljana predložila ustrezna dokazila, ki jih je v zvezi s podizvajalci zahteval naročnik v točkah od 8.1 do 8.5 razpisne dokumentacije.

Ker pa vlagatelj v revizijskem zahtevku niti ne zahteva vpogleda v obe sporni prijavi (oziroma v tiste njune dela, v katere mu vpogled ni bil omogočen) in iz razloga, ker je mogoče iz revizijskega zahtevka (vsaj delno) razbrati, v kateri del prijav (oziroma v kateri del prijave družbe Imos) vlagatelju ni bil omogočen vpogled, je Državna revizijska komisija v navedene dele vpogledala sama. Kot že izhaja iz te obrazložitve, vlagatelj zatrjuje, da mu ni bil omogočen vpogled v tisti del prijave družbe Imos, ki se nanaša na dokumente, ki so bili v zvezi s podizvajalci zahtevani v točkah od 8.1 do 8.5 razpisne dokumentacije, vlagatelj pa tudi dvomi, da je družba Imos te dokumente priložila v prijavo. Državna revizijska komisija je tako, skladno s preiskovalnim pooblastilom iz drugega odstavka 19. člena ZRPJN, sama vpogledala v vse tiste dokumente družbe Imos, ki jih je v zvezi s podizvajalci zahtevala razpisna dokumentacija v točkah od 8.1 do 8.5. Takšna odločitev je skladna tudi z dosedanjo prakso Državne revizijske komisije in je namenjena zagotavljanju učinkovitega pravnega varstva ponudnikom.

Pregled spornega dela prijave družbe Imos pokaže, da je za oba podizvajalca (to je za družbo Metronik d.o.o., Ljubljana in za družbo Socomec Sicon Ups d.o.o., Ljubljana) priložil vse listine oziroma vse dokumente, ki jih je v zvezi s podizvajalci zahteval naročnik. Tako je družba Imos za vsakega izmed njiju predložila Prilogi E/3 (Podatki o podizvajalcu), dve Prilogi E/4 (izjava prijavitelja, da bo pred zamenjavo podizvajalca ali uvedbo novega podizvajalca pridobil pisno soglasje naročnika), dve prilogi E/5 (izjava podizvajalca o tem, katera dela in v kakšni vrednosti naj bi opravili ter o tem, da jim je prijavitelj pravočasno poravnal zapadle poslovne obveznost), dve podizvajalski pogodbi, dve Prilogi D/4 (izjavi obeh podizvajalcev o registriranih dejavnostih in o tem, da imata potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje navedenih dejavnosti), dve Prilogi D/5 (izjavi obeh podizvajalcev, da nista bila obsojena za kazniva dejanja), dve prilogi D/6 (izjavi zakonitih zastopnikov obeh podizvajalcev, da nista bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja) dve Prilogi D/7 (izjavi obeh podizvajalcev, da zoper njiju ni bil začet postopek, katerega posledica bi bila prenehanje njegovega poslovanja, dva obrazca D/9 (izjavi obeh podizvajalcev, da imata poravnane davke in prispevke ter vse druge obvezne dajatve) in dve Prilogi D/10 (soglasje obeh podizvajalcev za pridobitev osebnih podatkov).

Ker je družba Imos priložila vse dokumente, ki jih je v zvezi s podizvajalci zahteval naročnik, Državna revizijska komisija predmetnemu očitku vlagatelja ni mogla slediti. Naročnik je s podanim odgovorom, ki ga je dne 24.11.2010 objavil na Portalu javnih naročil namreč zapisal (s tem odgovorom je naročnik natančno in jasno pojasnil zahteve, ki jih je v zvezi s podizvajalci sicer zapisal v točke od 8.1 do vključno 8.5 poglavja 17 razpisne dokumentacije), da mora prijavitelj, v kolikor oddaja ponudbo s podizvajalci, predložiti Prilogo E/3, Prilogo E/4, Prilogo E/5, podizvajalsko pogodbo ter Priloge D/4, D/5, D/6, D/7, D/9 in D/9a (Prilogo D/9a so morali prijavitelji predložiti zgolj v primeru, če je prijavljen podizvajalec tuja pravna oseba).

Vlagatelj nadalje zatrjuje, da sta prijavi družbe Energomont in Imos nepravilni tudi zato, ker nista izpolnili vseh zahtev iz 6. točke poglavja 17 razpisne dokumentacije (Zahtevana dokumentacija za ponujeno opremo). Kot namreč zatrjuje vlagatelj, je prijava družbe Energomont v tem delu nepravilna in nepopolna zato, ker za podizvajalca Kolektor Sinabit d.o.o, Ljubljana ni predložil certifikata ISO 14001 ter tipskih atestov in certifikatov za sistem za lokalni nadzor infrastrukture in iz razloga ker predložene reference partnerja Eneprom d.o.o., Ljubljana niso ustrezne (ker ni potrjena izvedba in instalacija NN stikalnih blokov glede notranje delitve 4B in izvlačljivih odklopnikov). Prijava družbe Imos pa naj bi bila v tem segmentu nepravilna in nepopolna zato, ker iz predloženih dokazil za reference partnerja Elcom d.o.o., Ljubljana (Tehnološki park I, Tehnološki park II in Tax Group) ne izhaja, da je bila dobavljena in instalirana oprema, ki je zahtevana v razpisni dokumentaciji.

Kot že izhaja iz te obrazložitve, je naročnik predmetni postopek s pogajanji razdelil na tri dele. Prva faza postopka je namenjena preverjanju usposobljenosti, druga faza je namenjena preverjanju tehnične ustreznosti, tretja faza pa je namenjena ponudbi cen za opremo, ki je bila ponujena (dogovorjena) v drugi fazi. Natančnejši pregled razpisne dokumentacije pokaže, da so naročnikova navodila v delu, ki se nanašajo na 6. točko 17. poglavja (Obvezna vsebina prijave - pogoji) v povezavi s 16. točko Navodila prijaviteljem za izdelavo prijave (Opis pogajanj) nejasna in nekonsistentna oziroma iz njih ni mogoče nedvomno razbrati, ali se nanašajo na prvo ali na drugo fazo postopka. Do takšnih navodil je prišlo najverjetneje iz razloga, ker je naročnik v prvi fazi od ponudnikov zahteval le "osnovno verzijo ponujene opreme", v drugi fazi pa je v zvezi s ponujeno opremo predvidel pogajanja oziroma je zapisal, da bo vse kvalificirane prijavitelje iz prve faze postopka v primeru, če mu ponujena osnovna verzija opreme ne bodo ustrezala pozval, da neustrezno opremo nadomestijo z ustrezno, zanjo pa (ponovno) predložijo tudi vso dokumentacijo iz 6. točke 17. poglavja razpisne dokumentacije. Kot izhaja iz točke 6, so vanjo vključene tudi zahteve, ki sodijo v prvo fazo predmetnega postopka oziroma v fazo ugotavljanja usposobljenosti, kar velja zlasti za naročnikove zahteve v zvezi z referencami. Iz točke 6.7, ki se nanaša na reference, pa tudi sicer ne izhaja (kot napačno zatrjuje naročnik), da bi morali prijavitelji izkazati reference, ki so (bodo) identične ponujeni opremi (bodisi iz osnovne verzije bodisi opreme, ki bo ponujena/zamenjana šele v drugi fazi) pač pa so referenčne zahteve (ki se nanašajo zgolj na dobavo opremo temveč tudi na njeno instalacijo) postavljene tako, da jih je možno izpolniti z dokazili o dobavi in montaži različne vrste opreme, če slednja zadostuje naročnikovim minimalnim zahtevam iz te točke (naročnik je namreč zapisal, "da so morali ponudniki v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila uspešno dobaviti in instalirati najmanj po tri transformatorje 1000 kVA ali več, SN stikalne bloke nazivni tok zbiralnic 630A ali več, sistem za neprekinjeno napajanje (UPS) moči 100 kVA ali več" â?? itd.).

V zvezi z zapisanim Državna revizijska komisija še pojasnjuje, da predmet konkretnega spora ni ugotavljanje zakonitosti (ustreznosti) posameznih zahtev razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, temveč ugotavljanje, ali prijavi družbe Energomont in družbe Imos te zahteve izpolnjuje. Zgolj takšni prijavi je namreč mogoče označiti za popolni v smislu 17. točke 2. člena ZJNVETPS, vse nepopolne prijave pa morajo biti, v skladu s prvim odstavkom 84. člena ZJNVETPS, po opravljenem pregledu in dopolnitvi (v skladu z 82. členom tega zakona), izločene. Ob opisanem dejanskem stanju je vlagatelj sicer imel možnost na naročnika nasloviti zahtevo za dodatno pojasnilo (na navedeno možnost je bil opozorjen v 3. točki Povabila k sodelovanju v postopku ali (v kolikor je bil mnenja, da naročnikove zahteve v spornem segmentu razpisne dokumentacije niso jasne oziroma določene v skladu s pravili javnega naročanja) vložiti zahtevek za revizijo, vendar je bil dolžan to storiti še pred potekom roka za oddajo ponudb (šesti odstavek 12. člena ZRPJN). Po poteku tega roka namreč vsebinska presoja zahtev iz razpisne dokumentacije ni več dopustna, zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le še preveri, ali ponudba izpolnjuje naročnikove zahteve na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji.

Ker iz 16. točke Navodila prijaviteljem za izdelavo prijave (Opis poganjanj) izhaja, da bo oprema predmet pogajanj šele v drugi fazi postopka in zlasti, da bo naročnik šele v drugi fazi "preveril tudi vso dokumentacijo, ki se nanaša na opremo (točka 6 iz točke 17)", je Državna revizijska komisija zavrnila vse vlagateljeve očitke, ki se nanašajo na ponujeno opremo oziroma na domnevno pomanjkljivo predloženo dokumentacijo v zvezi z njo in na domnevno neustrezne reference. Ker je torej naročnik izrecno zapisal, da je (bo) preverjanju opreme in preverjanju predloženih referenčnih potrdil (ter preverjanju vseh drugih zahtev in dokumentov iz točke 6) namenjena šele druga faza postopka, je Državna revizijska komisija vlagateljeve očitke v tem delu zahtevka za revizijo zavrnila. Kot je zapisala Državna revizijska komisija že v več svojih odločitvah, nejasne dokumentacije ni mogoče interpretirati v škodo ponudnikov oziroma, da od ponudnikov ni mogoče zahtevati več ali drugače kot je od njih zahtevala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija.

Ker je naročnik že v svoji odločitvi, z dne 21.02.201, vlagatelju v celoti priznal vse priglašene revizijske stroške, Državna revizijska komisija o stroških postopka ni odločala.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 11.04.2011

predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE d.o.o., Kotnikova 19a, Ljubljana
- IBE d.d, svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, Ljubljana
- NTR inženiring d.o.o., Činžat 29, Fala
- Energomont d.d., Pot k sejmišču 26, Ljubljana
- Eneprom d.o.o., Leskoškova cesta 12, Ljubljana
- Prinsis d.o.o., Peske 15, Trzin
- Mides international d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana
- Imos d.d., Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana
- Elcom d.o.o., Litijska cesta 70, Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana