018-057/2011 Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.

Številka: 018-057/2011-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, s spremembami; v nadaljevanju: ZRPJN) po predsednici senata mag. Maji Bilbija in Miriam Ravnikar šurk ter mag. Nataši Jeršič, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "Dobava vodovodnega materiala za obdobje od 1.1.2011 do 31.12.2011" začetega na podlagi pritožbe ponudnika MINERVA ŽALEC d.d., Ložnica pri Žalcu 37, Žalec, ki ga zastopa odvetnik Milan štumberger, Efenkova 61, Velenje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., Pot na Tojnice 40, Vrhnika (v nadaljevanju: naročnik) dne 15.03.2011

ODLOČILA

Vlagateljeva pritožba, z dne 28.02.2011, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 06.12.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je predmetni postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 11815/2010, z dne 07.12.2010.

Naročnik je dne 28.01.2011 sprejel dokument št. 1/9-11/10, Odločitev o oddaji javnega naročila, s katero so kot najugodnejši ponudniki za posamezne sklope izbrani naslednji ponudniki:
- sklop 1 (Fazonski kosi LTŽ za vodovod; sesalna košara INOX) Zagožen d.o.o., Cesta ob železnici 3, Žalec
- sklop 2 (Montažno demontažni kos) Zagožen d.o.o., Žalec,
- sklop 3 (Multijoint spojke) Coma Commerce d.o.o., Trpinčeva 39, Ljubljana 3 (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop 3),
- sklop 4 (Navrtni zasun, streme, koleno vrtljivo, vgradilne garniture) izbrani ponudnik za sklop 3,
- sklop 5 (Zračni ventil, kotni plovni ventil) izbrani ponudnik za sklop 3,
- sklop 6 (Reparaturna objemka) izbrani ponudnik za sklop 3,
- sklop 7 (Podzemni in nadzemni hidranti, slepi pokrov in ključ za hidrant, spojke) eKomunala d.o.o., šmartinska cesta 152, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop 7),
- sklop 8 (Zasuni z vgradilnimi garniturami, lovilec nesnage) izbrani ponudnik za sklop 7,
- sklop 9 (Nepovratni ventil, krogelni ventil, regulator nivoja, reducirni ventil) Zagožen d.o.o., Žalec,
- sklop 10 (Cestna kapa in podstavek) Zagožen d.o.o., Žalec,
- sklop 11 (Vodomerni jaški) Zagožen d.o.o., Žalec,
- sklop 12 (Fitingi, cevi in kolena) Gaber d.o.o., Industrijska 3, Grosuplje,
- sklop 13 (Zaščitni opozorilni trak, tesnilni material in mast za montažo) Zagožen d.o.o., Žalec,
- sklop 14 (Končniki, prirobnice in obojke, PE cevi in PVC spojke) Zagožen d.o.o., Žalec (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop 14).

Vlagatelj je dne 04.02.2011 vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila in pisno opozorilo za spremembo odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 28.01.2011.

Naročnik je dne 09.02.2011 zavrnil izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila iz razloga, ker je vlagatelj zahtevo za dodatno obrazložitev podal prepozno.

Dne 10.02.2011 je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje nepopolnost in nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika za sklop 14. Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik za sklop 14 ne razpolaga z lastnim certifikatom, saj je v ponudbi priložil certifikat skladnosti ZAG C 1034, z dne 01.03.2006, ki se glasi na ime MINERVA ŽALEC d.d., predelava plastike in kovin, Pongrac 101, Griže. Zaradi neustreznosti in neveljavnosti certifikata izbrani ponudnik za sklop 14 ne izpolnjuje razpisne zahteve iz točke 2.6.2.3., zato je po mnenju vlagatelja potrebno ponudbo izbranega ponudnika za sklop 14 zavrniti, kakor je naročnik predvidel v 2.9.2. točki razpisne dokumentacije. Vlagatelj še zatrjuje, da je izbrani ponudnik za sklop 14 podal prenizko ceno ("dumping" ceno), ki je nerealna in je podana zgolj z namenom, da na takšen način pridobi naročnikovo pozornost in s tem vpliva na njegovo odločitev. V zahtevku za revizijo vlagatelj še dodaja, da vsi njegovi proizvodi, ki so v stiku s pitno vodo ustrezajo zahtevam Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/02, s spremembami).


Naročnik je dne 23.02.2011 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da vlagatelj za sklop 14 ne izkazuje aktivne legitimacije, ker se je vlagateljeva ponudba glede na merilo najnižje cene umestila na zadnje, četrto mesto med popolnimi ponudbami v tem sklopu. Naročnik navaja, da vlagatelj ne izpodbija popolnosti ponudbe drugouvrščenega in tretjeuvrščenega ponudnika v sklopu 14, zato vlagatelj dejansko nima možnosti, da bi se predmetni sklop javnega naročila oddal njemu. Naročnik navaja, da četudi bi se po ponovnem opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika za sklop 14 izkazalo, da je ponudba izbranega ponudnika za sklop 14 nepopolna, bi se pred ponudbo vlagatelja uvrstili drugouvrščena in tretjeuvrščena ponudba, ki ju je naročnik ocenil kot popolni ponudbi, vlagatelj pa njuni popolnosti ni oporekal.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo dne 28.02.2011 vložil pritožbo zoper naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, z dne 23.02.2011. V pritožbi vlagatelj navaja, da je v zahtevku za revizijo postavil jasen zahtevek, v katerem nedvoumno predlaga spremembo odločitve o oddaji javnega naročila "tako, da bo oddaja javnega naročila skladna z razpisnimi pogoji." Nadalje vlagatelj v pritožbi navaja "Kar pomeni, da izpodbija celoten razpisni postopek, tako da bo izveden v skladu z razpisnimi pogoji, torej tako, da bo preveril, ali sta ponudnika eKomunala in Coma Commerce predložila ustrezen certifikat kakovosti za uporabo PE cevi.â?? Sicer gre za podjetji, ki nimata ustreznega certifikata o skladnosti, pač pa imata pogodbeno urejene pravne relacije z Minervo Žalec d.d. glede uporabe njenih PE cevi za oskrbo s pitno vodo".

Naročnik je z dopisom z dne 04.03.2011 odstopil spisovno dokumentacijo Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je med naročnikom in vlagateljem sporno, ali je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo upravičeno zavrgel. Medtem ko naročnik zatrjuje, da vlagatelj ni aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo, vlagatelj v pritožbi zatrjuje nasprotno.

Določilo prvega odstavka 9. člena ZRPJN določa, da lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. V skladu z navedeno določbo ZRPJN mora vlagatelj zahtevka za revizijo za to, da bi se mu priznalo procesno upravičenje za vodenje revizijskega postopka, kumulativno izkazati tako (1) interes za dodelitev naročila kot tudi (2) realno stopnjo verjetnosti, da bi mu zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila (zaradi zatrjevanih naročnikovih nepravilnosti v postopku), lahko nastala škoda.

V konkretnem primeru naročnik vlagatelju oporeka, da vlagatelj ni verjetno izkazal, da mu je bila ali da bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Naročnik namreč navaja, da so se pred ponudbo vlagatelja po merilu najnižje cene, poleg ponudbe izbranega ponudnika za sklop 14, uvrstili še dve ponudbi ponudnika eKomunala d.o.o., in Coma Commerce d.o.o., katerih popolnosti vlagatelj v zahtevku za revizijo ni izpodbijal.

Državna revizijska komisija je vpogledala v Odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 28.01.2011 in pri tem ugotovila, da so za sklop 14 (Končniki, prirobnice in obojke, PE cevi in PVC spojke) v postopku oddaje zadevnega javnega naročila pravočasno prispele ponudbe šestih ponudnikov.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik predmetno javno naročilo oddal po odprtem postopku in je kot merilo v razpisni dokumentaciji določil merilo cene-100 točk, ki jo je ovrednotil po formuli: skupna vrednost ponudbe T = najnižja skupna vrednost ponudbe/ ponujena skupna vrednost ponudbe X 100. Iz spisovne dokumentacije (odločitve o oddaji javnega naročila in zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 20.12.2010) je nadalje razvidno, da je za sklop 14 najvišje število točk prejel izbrani ponudnik za sklop 14, in sicer 100 točk, medtem ko je vlagatelj prejel četrto najvišje število točk, in sicer 87,62 točk, pred ponudbo vlagatelja sta se uvrstili ponudbi ponudnika E-KOMUNALA d.o.o. z 95,93 točkami in Coma Commerce d.o.o. z 94,71 točk.

Nadalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v odločitvi o oddaji javnega naročila za sklop 14 zapisal: "Naročnik je za sklop 14 prejel šest ponudb ponudnikov: Zagožen d.o.o., Vigrad d.o.o. Celje, Coma Commerce d.o.o., eKomunala d.o.o., Minerva Žalec d.d. in Vodotehnik KM d.o.o.
Ponudbe so izpolnjevale zahteve iz razpisne dokumentacije. Ponudba ponudnika Zagožen d.o.o. je dosegla 100 točk, ponudba podjetja eKomunala d.o.o. 95,93 točk, ponudba podjetja Coma Commerce d.o.o. 94,71 točk in podjetja Minerva Žalec d.d. 87,62 točk.
Ponudbi podjetij Vigrad d.o.o. in Vodotehnik KM d.o.o. sta bili iz nadaljnje obravnave izločeni, saj nista izpolnjevali zahtev naročnika.".

Iz navedene obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila izhaja, da je naročnik za ponudbe ponudnikov Zagožen d.o.o., eKomunala d.o.o., Coma Commerce d.o.o. in Minerva Žalec d.d. ugotovil, da so popolne in jih ovrednotil glede na postavljeno merilo, medtem ko je za ponudbi ponudnikov Vigrad d.o.o. in Vodotehnik KM d.o.o. izločil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja, ker nista izpolnjevali zahtev naročnika.

Iz spisovne dokumentacije, natančneje iz obrazcev za ocenjevanje ponudb, z dne 20.12.2010, izhaja, da je naročnik za preverjanje popolnosti pravočasno prispelih ponudb predvidel tabelo za ocenjevanje ponudb. V tabeli je naročnik navedel vse zahtevane listine, in sicer zahtevane z obrazci, od Obr. A do Obr. L, bianco menico za resnost ponudbe skupaj s pooblastilom za izpolnitev in ponudnikove priloge iz točke 3. tehnične lastnosti (certifikati, atesti in ostalo), kakor je določil v 2. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Kot je razvidno iz izpolnjenih tabel je naročnik za vsako prispelo ponudbo ugotavljal prisotnost listin v ponudbi. Iz izpolnjenih tabel je razvidno, da naročnik ni preverjal zgolj (formalne) prisotnosti zahtevanih prilog v ponudbah, pač pa se je do priloženih dokumentov tudi vsebinsko opredelil, saj je pri posameznih ponudbah dopisal ugotovljene pomanjkljivosti.

Kot je razvidno iz tabele za ocenjevanje ponudbe ponudnika Vigrad d.o.o., Celje, je naročnik ugotovil prisotnost vseh zahtevanih prilog (kar je razvidno iz kljukice zapisane na obrazcu pred opisom vsake listine), vendar je pri izpolnitvi obrazca Obr. I- Podatki o podizvajalcu ugotovil, da mu manjkata datum, žig in podpis ter je ugotovljeno pomanjkljivost dopisal v tabelo. Iz spisovne dokumentacije nadalje izhaja, da je naročnik ponudnika Vigrad d.o.o. pozval na dopolnitev ponudbe, vendar pozvani ponudnik dopolnitve ponudbe pravočasno ni posredoval.

Nadalje iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik preveril tudi popolnost ponudbe ponudnika Vodotehnik KM d.o.o., za katerega iz tabele o ocenjevanju ponudb izhaja, da na obrazcu Obr. E-Soglasje za pridobitev osebnih podatkov manjka podpis ter, da manjkajo po ena referenca za vsak sklop in dve referenci za sklop 4, kar je naročnik dopisal v tabeli. Iz spisovne dokumentacije je razvidno, da je naročnik ponudnika Vodotehnik d.o.o. dne 27.12.2010 pozval na dopolnitev ponudbe ter, da je ponudnik Vodotehnik KM d.o.o. ponudbo dne 06.01.2011 dopolnil.

Nadalje je iz spisa o predmetnem javnem naročilu razvidno, da je naročnik na Davčnem uradu Republike Slovenije (skrajšano DURS) preverjal morebitne blokade transakcijskih računov ponudnikov zaradi neplačanih dospelih terjatev. Iz ocenjevalnega lista pravočasno prispelih ponudb, z dne 12.01.2011, izhaja, da je naročnik dve ponudbi izločil iz nadaljnje obravnave, ker je od DURS pridobil obvestilo o neplačanih davčnih obveznostih ponudnikov.

Državna revizijska komisija poudarja, da skladno z veljavnim določilom sedmega odstavka 49. člena ZJNVETPS, ki se je spremenil na podlagi novele ZJNVETPS-B (Uradni list RS, št. 19/2010), ki je pričela veljati dne 11.4.2010, naročnik v odprtem postopku, postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi in postopku oddaje naročila male vrednosti naročnik odda javno naročilo potem, ko:
a) razvrsti pravočasne ponudbe glede na merila,
b) preveri, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.
Navedeno določilo naročnika zavezuje, da pravočasno prispele ponudbe razvrsti glede na postavljeno merilo in preveri (le) popolnost tiste ponudbe, ki je po postavljenem merilu najugodnejša ponudba. V kolikor naročnik ugotovi, da po merilu najugodnejša ponudba ni popolna, preveri popolnost druge naslednje ponudbe glede na merilo. Določilo 49. člena ZJNVETPS naročniku torej nalaga, da preveri popolnost ponudbe, ki je po merilu najugodnejša ponudba, pri čemer pa določba naročnika ne omejuje pri njegovi odločitvi, da v fazi (prvega) preverjanja in ocenjevanja ponudb preveri tudi popolnost ostalih pravočasnih ponudb. V kolikor pa naročnik v fazi (prvega) preverjanja in ocenjevanja ponudb preveri popolnost vseh pravočasno prispelih ponudb, mora neizbrani ponudnik svoj pravni položaj zavarovati tako, da v vloženem pravnem sredstvu kot kršitev navede odločitev naročnika o priznanju popolnosti ponudb vseh ponudnikov, ki so se po postavljenem merilu uvrstili na mesta pred ponudbo neizbranega ponudnika (vlagatelja), saj ima le v primeru, da so očitane kršitve naročnika utemeljene možnost biti izbran kot najugodnejši ponudnik.
V konkretnem revizijskem postopku je Državna revizijska komisija na podlagi dokumentov iz spisovne dokumentacije ugotovila, da je naročnik preverjal popolnost vseh pravočasno prispelih ponudb za sklop 14. Ugotovljeno je bilo, da je naročnik glede na vsebino razpisne dokumentacije pregledal vseh šest pravočasno prispelih ponudb za sklop 14 in zaključil, da štiri ponudbe izpolnjujejo zahteve razpisne dokumentacije (dve ponudbi pa je naročnik zaradi neizpolnjevanja zahtev razpisne dokumentacije izločil).

Za učinkovito uveljavljanje pravnega varstva bi moral vlagatelj v konkretnem primeru, glede na dejstvo, da je naročnik po opravljenem pregledu vseh pravočasnih ponudb po merilu najnižje ponudbene cene štiri ponudbe ocenil kot popolne ponudbe in jih ovrednotil, verjetno izkazati, da mu je bila ali da bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila (drugi kumulativno določen element za priznanje aktivne legitimacije iz 9. člena ZRPJN), v zahtevku za revizijo:
- bodisi zatrjevati kršitve naročnika v povezavi z naročnikovo ugotovitvijo, da so tako izbrana ponudba za sklop 14, kakor tudi drugouvrščena ponudba (ponudba ponudnika eKomunala d.o.o.) in tretjeuvrščena ponudba (ponudba ponudnika Coma Commerce d.o.o) pravočasni, pravilni, primerni in sprejemljivi,
- bodisi zatrjevati kršitve naročnika v povezavi z naročnikovim ocenjevanjem njegove ponudbe po merilu za izbiro (v smislu, da bi morala biti vlagateljeva ponudba v primeru, če bi jo naročnik pravilno ocenil po merilu za izbiro, najugodnejša),
- bodisi zatrjevati kršitve naročnika v povezavi z naročnikovim ocenjevanjem (vsaj) izbrane ponudbe za sklop 14 in drugouvrščene ter tretjeuvrščene ponudbe po merilu za izbiro (v smislu, da bi morala biti vlagateljeva ponudba v primeru, če bi omenjene ponudbe naročnik pravilno ocenil po merilih za izbiro, najugodnejša), oziroma podobno.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje ničesar od naštetega, niti ni na kakšen drug ustrezen način verjetno izkazal, da mu je bila ali da bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Vlagatelj namreč kot pravno relevantno
navaja, da ponudba izbranega ponudnika za sklop 14 ni popolna ponudba iz razloga, ker izbrani ponudnik ne razpolaga z lastnim certifikatom in, da je certifikat neveljaven. Kot izhaja iz zahtevka za revizijo "Naročnik je zato dolžan preveriti ponudbo, ali je Zagožen d.o.o. podal v ponudbi resnična dokazila. Ter ga posledično temu izločiti, ker dokazila niso resnična (člen 77. ZJNVETPS).".

Iz navedene vsebine zahtevka za revizijo jasno izhaja, da vlagatelj vlaga zahtevek za revizijo iz razloga, ker je po njegovem mnenju izbira najugodnejšega ponudnika v sklopu 14 nepravilna in nezakonita. Prav tako je iz vsebine zahtevka za revizijo jasno razbrati, da vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje zgolj kršitve naročnika v povezavi z naročnikovo ugotovitvijo, da je ponudba izbranega ponudnika za sklop 14 popolna ponudba. Morebitnih kršitev naročnika v povezavi z naročnikovo ugotovitvijo, da sta drugouvrščena ponudba (ponudba ponudnika eKomunala d.o.o.) in tretjeuvrščena ponudba (ponudba ponudnika Coma Commerce d.o.o) pravočasni, pravilni, primerni in sprejemljivi, vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje. Čeprav mora biti za izvajanje dokazov (najprej) izpolnjena primarna komponenta zahtevka za revizijo, to je vlagateljeva trditev o kršitvi, bi bilo potrebno tudi sicer v povezavi z vlagateljevimi dokaznimi predlogi, navedenimi v zahtevku za revizijo, ugotoviti, da se nanašajo zgolj na ponudbo izbranega ponudnika za sklop 14 ("v dokaz prilaga oba certifikata (pri čemer je neveljavni okrožen)".).

Vlagatelj v pritožbi sicer navaja, da je v zahtevku za revizijo nedvoumno zapisal, da izpodbija celoten razpisni postopek, tako da bo izveden v skladu z razpisnimi pogoji, torej tako, da bo naročnik preveril, ali ponudnika eKomunala d.o.o. in Coma Commerce d.o.o. razpolagata z ustreznim certifikatom kakovosti za uporabo PE cevi. Državna revizijska komisija glede na predhodno obrazložitev tega sklepa ugotavlja, da iz vlagateljevega zahtevka za revizijo v nobenem delu ne izhaja, da se neustreznost certifikata kakovosti za uporabo PE cevi nanaša tudi na ponudbi drugouvrščenega ponudnika (ponudba ponudnika eKomunala d.o.o.) in tretjeuvrščenega ponudnika (ponudba ponudnika Coma Commerce d.o.o.).

Državna revizijska komisija izpostavlja določilo četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, skladno s katerim mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti:
1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo,
2. naziv naročnika,
3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti,
4. kršitve,
5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
6. potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo jasno navesti kršitve naročnika in navesti dejstva in dokaze, s katerimi se očitane kršitve dokazujejo. Kršitev, ki jo vlagatelj v zahtevku za revizijo očita naročniku se nanaša izključno na očitek naročniku o izboru ponudbe izbranega ponudnika za sklop 14, saj je se vsebina zahtevka za revizijo nanaša na domnevno nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika za sklop 14. Tudi predlagani dokazi "v dokaz prilaga oba certifikata (pri čemer je neveljavni okrožen)" se nanaša na certifikat o skladnosti C 1034, ki je bil priložen v ponudbi izbranega ponudnika za sklop 14. Da se zahtevek za revizijo nanaša izključno na očitek naročniku o izboru ponudbe izbranega ponudnika za sklop 14 (in ne tudi na domnevno nepopolnost ponudbe drugouvrščenega in tretjeuvrščenega ponudnika iz enakega razloga) izhaja tudi iz zaključka zahtevka za revizijo, saj je vlagatelj zapisal "Naročnik je zato dolžan preveriti ponudbo, ali je Zagožen d.o.o. podal v ponudbi resnična dokazila. Ter ga posledično temu izločiti, ker dokazila niso resnična (člen 77. ZJNVETPS).". Državna revizijska komisija še dodaja, da v kolikor bi vlagatelj želel izpodbijati naročnikovo ugotovitev o popolnosti ponudbe drugouvrščenega in tretjeuvrščenega ponudnika v predmetnem sklopu zaradi domnevno ustrezno predloženega certifikata kakovosti za uporabo PE cevi, bi moral vlagatelj v zahtevku za revizijo najprej navesti, da izpodbija popolnost ponudb drugouvrščenega (ponudba ponudnika eKomunala d.o.o.) in tretjeuvrščenega (ponudba ponudnika Coma Commerce d.o.o.) ponudnika ter jasno in določno navesti dejstva ter predložiti dokaze, na podlagi katerih bi bilo mogoče preveriti utemeljenost tovrstnih navedb.

Kot že zapisano, mora ponudnik za izkazovanje aktivne legitimacije za vložitev zahtevka za revizijo izkazati interes za dodelitev naročila in realno stopnjo verjetnosti, da bi mu zaradi očitanih kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila lahko nastala škoda. Ker je vlagatelj v zahtevku za revizijo izpodbijal le popolnost ponudbe izbranega ponudnika za sklop 14, ne pa tudi popolnosti ostalih dveh ponudb, ki ju je naročnik v odločitvi o oddaji javnega naročila ocenil kot ponudbi, ki izpolnjujeta zahteve razpisne dokumentacije in, ki sta se po merilu najnižje cene uvrstili na mesta pred ponudbo vlagatelja, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni uspel izkazati, da bi mu zaradi očitane kršitve naročnika (ki se nanaša le na naročnikovo odločitev o izboru ponudbe izbranega ponudnika za sklop 14) lahko nastala škoda.

V posledici ugotovljenega je Državna revizijska komisija zaključil, da je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila naročnik ravnal v skladu z določbami ZRPJN, ko je po prejemu vlagateljevega zahtevka za revizijo na podlagi prvega odstavka 13. člena ZRPJN (najprej) preveril, ali ga je vložila upravičena oseba iz 9. člena ZRPJN ter je po ugotovitvi, da ga je vložila oseba, ki ni izkazala aktivne legitimacije, na podlagi drugega odstavka 13. člena ZRPJN, upravičeno zavrgel s sklepom, z dne 23.02.2011.

Glede na omenjeni zaključek je Državna revizijska komisija na podlagi 2. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, da se vlagateljeva pritožba, z dne 28.02.2011, zavrne kot neutemeljena.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 15.03.2011Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- odvetnik Milan štumberger, Efenkova 61, Velenje
- Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., Pot na Tojnice 40, Vrhnika
- Zagožen d.o.o., Cesta ob železnici 3, Žalec
- Coma Commerce d.o.o., Trpinčeva 39, Ljubljana
- eKomunala d.o.o., šmartinska cesta 152, Ljubljana
- Gaber d.o.o., Industrijska 3, Grosuplje
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana