018-044/2011 DARS, d. d.

Številka: 018-44/2011-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu Sonje Drozdek-šinko, kot predsednice senata, mag. Maje Bilbija in Miriam Ravnikar šurk, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izdelavo "PZI projekta in izvlečka iz PZI projekta za potrebe razpisa za izvedbo elektrostrojnih varnostnih naprav v predoru Markovec na odseku hitre ceste Koper - Izola" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj IBE, d. d., Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katerega zastopa Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana, zoper ravnanje naročnika DARS, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 14. marca 2011 sprejela

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 10. januarja 2011 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji zadevnega javnega naročila številka 402-26/10-RPP/DG-190, z dne 29. decembra 2010.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.984,00 eurov (EUR), in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, po poteku tega roka (v primeru zamude) pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10. avgusta 2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izdelavo "PZI projekta in izvlečka iz PZI projekta za potrebe razpisa za izvedbo elektrostrojnih varnostnih naprav v predoru Markovec na odseku hitre ceste Koper - Izola" (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo). Obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo pod številko objave JN9220/2010 dne 28. septembra 2010 objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 01. oktobra 2010 pa je bilo pod številko dokumenta 292057 objavljeno tudi v Uradnem glasilu Evropske unije, to je v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (TED - Tenders Electronic Daily), številka 2010/S 191. Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku so bila dne 04. oktobra 2010 (pod številko objave JN9423/2010), dne 27. oktobra 2010 (pod številko objave JN10351/2010) in dne 02. novembra 2010 (pod številko objave JN10546/2010) objavljena na Portalu javnih naročil, dodatne informacije pa v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije številka 2010/S 195 (pod številko dokumenta 296871) dne 07. oktobra 2010, v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije številka 2010/S 211 (pod številko dokumenta 321894) dne 29. oktobra 2010 ter v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije številka 2010/S 215 (pod številko dokumenta 329012) dne 05. novembra 2010.

Naročnik je dne 29. decembra 2010 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, številka 402-26/10-RPP/DG-190 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se zadevno javno naročilo odda ponudniku "ENERKO energo konzalting d.o.o., Maribor" (v nadaljnjem besedilu: ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz vročilnice, vrnjene naročniku, prejel dne 30. decembra 2010, dne 10. januarja 2011 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, na pošto priporočeno (s povratnico) oddal zahtevek za revizijo, z dne 10. januarja 2011 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da Državna revizijska komisija (zahtevku za revizijo ugodi in) razveljavi odločitev o oddaji naročila, obenem pa odloči, da je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške revizijskega postopka. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj
- zatrjuje, da je predmet postopka oddaje zadevnega javnega naročila izdelava PZI projektne dokumentacije tudi za strojne varnostne naprave, ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, pa v nasprotju s pogojem razpisne dokumentacije ni navedel odgovornega projektanta za izdelavo strojnih načrtov PZI dokumentacije,
- zatrjuje, da ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v povezavi z izkazovanjem referenc ni upošteval zahteve naročnika, po kateri se v primeru, da so bila istovrstna dela izvedena v sklopu drugih del, vrednost 100.000,00 EUR nanaša le na istovrstna dela in ne na vrednost celotnega naročila. Po stališču vlagatelja bi tako moral ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, od vrednosti (referenčnih) del odšteti tako izvedbo projekta hidrantnega omrežja kot tudi izvedbo vseh ostalih projektov (EKO, PVE, POV in PN), ki ne predstavljajo izvedbe istovrstnih del,
- zatrjuje, da je iz navedbe, da 15 % podizvajalskega dela ustreza vrednosti pogodbe med ponudnikom, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, ter podizvajalcem, v znesku 50.000,00 EUR, po preračunu razvidno, da ponudbena cena v izbrani ponudbi znaša 333.333,33 EUR, kar pa ne drži. Smiselno enako zatrjuje vlagatelj tudi glede navedbe 10 % podizvajalskega dela za drugega podizvajalca ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša,
- zatrjuje, da je naročnik ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, z dopisom z dne 01. decembra 2010 nezakonito pozval na dopolnitev ponudbe. Po prepričanju vlagatelja je namreč naročnik s tem, ko je ponudniku, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, omogočil dopolnjevanje njegove že nepopolne ponudbe, ravnal nezakonito, saj ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, za kader (I. S.), za katerega je v obrazcu "5.1.(m)" zapisal, da ni zaposlen pri njem, sploh ni predložil obrazca "5.1(n)" in obrazca "Podatki o podizvajalcu",
- zatrjuje, da je iz pisnega dogovora med ponudnikom, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, in podizvajalcem ("ENERKO BIRO, projektiranje in inženiring, d.o.o.") razvidno, da ne gre za podizvajalca, pač pa za skupna ponudnika.

Naročnik je vlagatelja s pozivom številka 402-26/11-RPP/DG-190-1, z dne 12. januarja 2011, pozval, da zahtevek za revizijo dopolni "s predložitvijo potrdila o vplačilu takse v višini 5.000,00 evrov". Omenjeni poziv je vlagatelj, kakor to izhaja iz poštne povratnice, vrnjene naročniku, prejel dne 13. januarja 2011, dan kasneje pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, na pošto priporočeno (s povratnico) oddal vlogo, poimenovano "DOKAZILO O PLAČILU TAKSE ZA ZAHTEVEK ZA REVIZIJO", znak vlagatelja UM/MB ("Zap. številka 7/025/2011"), z dne 14. januarja 2011.

Naročnik je dne 01. februarja 2011 sprejel sklep številka 402-20/11-166/190, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, obenem pa odločil, da se zavrne tudi vlagateljeva zahteva po povrnitvi stroškov revizijskega postopka (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik
- zatrjuje, da v razpisni dokumentaciji ni eksplicitno definiral kadrov, ki so jih bili ponudniki dolžni vpisati v obrazec 5.1 (m), iz (drugih delov) ponudbene dokumentacije izbrane ponudbe pa je razvidno, da ima ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, zagotovljen tudi kader, odgovoren za izdelavo načrtov strojnih instalacij in strojne opreme. Iz javno dostopnih podatkov tako (po zatrjevanju naročnika) izhaja, da ima podizvajalec "Enerko-Pro d.o.o." zaposlenih več kadrov strojne stroke, ki so vsi vpisani v "imenik IZS in izpolnjujejo pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov",
- zatrjuje, da vlagatelj neutemeljeno oporeka, da ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, ni upošteval zahteve, da se v primeru, da so bila istovrstna dela izvedena v sklopu drugih del, vrednost 100.000,00 EUR nanaša le na istovrstna dela in ne na vrednost celotnega naročila. Iz predložene pogodbe namreč izhaja, da je znašala vrednost izdelave PZI projekta 70 % pogodbene vrednosti del, to je 114.200,00 EUR (z davkom na dodano vrednost),
- zatrjuje, da je vrednost podizvajalskega dela (15 %), izražena v nominalnem znesku, odraz dogovora med ponudnikom, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, ter podizvajalcem, medtem ko v % izražena vrednost podizvajalskega dela izraža razmerje med ponudbeno vrednostjo in deležem podizvajalskega dela, ki je na račun komercialne odločitve ponudnika o končni ponudbeni ceni tik pred oddajo ponudbe lahko nekoliko drugačna od nominalno določene vrednosti, v kar pa naročnik ne more oziroma nima pravice posegati,
- zatrjuje, da dopolnitev ponudbe v delu, ki se nanaša na kader (I. S.), za katerega je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v obrazcu "5.1.(m)" zapisal, da ni zaposlen pri njem, ne pomeni vsebinskega dopolnjevanja ponudbe, saj je iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe (vsaj deloma) že izhajalo, da bo obveznost izpolnjena s podizvajalcem,
- zatrjuje, da zgolj besedna zveza v pisnem dogovoru med ponudnikom, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, in podizvajalcem ("ENERKO BIRO, projektiranje in inženiring, d.o.o."), da sta podpisnika zainteresirana za skupno izvedbo naročila, ne utemeljuje drugačnega statusa podizvajalca, kot izhaja iz izbrane ponudbe.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz poštne povratnice, vrnjene naročniku, prejel dne 02. februarja 2011, dne 04. februarja 2011 pa je vlagatelj, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno (s povratnico) na pošto oddal vlogo z dne 04. februarja 2011, poimenovano "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO" (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo). V omenjeni vlogi vlagatelj naročnika obvešča, da bo nadaljeval revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 402-38/11-RPP/SS-190, z dne 09. februarja 2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje predmetnega javnega naročila (v vsebini, ki izhaja iz priloženega popisa spisa), v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno s tretjim in šestim odstavkom 22. člena ZRPJN ter tretjo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da iz odločitve o oddaji naročila izhaja, da je bilo pri ocenjevanju usklajenosti ponudb z zahtevami iz razpisne dokumentacije v povezavi z vlagateljevo ponudbo ugotovljeno, da jo je vlagatelj pravočasno in ustrezno dopolnil, smiselno enak zaključek pa je naročnik napravil tudi glede izbrane ponudbe.

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da v zahtevku za revizijo vlagatelj zatrjuje več kršitev naročnika, ki naj bi jih ta storil pri pregledu izbrane ponudbe in opredelitvi izbrane ponudbe za popolno ponudbo. V posledici navedenega je Državna revizijska komisija najprej pristopila k obravnavi vlagateljevih navedb, v katerih ta zatrjuje, da je naročnik ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, z dopisom z dne 01. decembra 2010 nezakonito pozval na dopolnitev ponudbe. Po prepričanju vlagatelja je namreč naročnik s tem, ko je ponudniku, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, omogočil dopolnjevanje njegove že nepopolne ponudbe, ravnal nezakonito, saj ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, za kader (I. S.), za katerega je v obrazcu "5.1.(m)" zapisal, da ni zaposlen pri njem, sploh ni predložil obrazca "5.1(n)" in obrazca "Podatki o podizvajalcu".

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija sledila vlagateljevemu dokaznemu predlogu in izvedla dokaz z "vpogled[om] v dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila" (v povezavi z dokaznim predlogom "kot doslej"). Ob vpogledu v razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v njej med drugim določil, da morajo ponudniki, da bi bili upravičeni sodelovati v postopku oddaje javnega naročila, izpolnjevati pogoje za ugotavljanje sposobnosti, med drugim tudi pogoj, podan v podčlenu 5.1 (m). Izpolnjevanje omenjenega pogoja so ponudniki dokazovali na način, kot je pri pogoju naveden, obrazci in izjave za dokazovanje sposobnosti ponudnikov pa so bili podani v poglavju 10 (prvi odstavek podčlena 5.1 poglavja 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Vsebina izpolnjenih obrazcev je morala ustrezati zahtevam iz obrazca, podanega v razpisni dokumentaciji, ne glede na način izpolnjevanja (tretji odstavek podčlena 5.1 poglavja 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

V podčlenu 5.1 (m) poglavja 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je naročnik med drugim določil, da mora ponudnik razpolagati s tehničnim osebjem oziroma strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, zlasti s tistimi, ki so odgovorni za izvedbo del, v ponudbi pa mora biti naveden odgovorni vodja projekta kot tudi ostali odgovorni projektanti in ostali kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila. Za dokazovanje navedenega pogoja so morali ponudniki izpolniti obrazec 5.1 (m), vključen v poglavje 10, poimenovan "SEZNAM KLJUČNIH KADROV, ODGOVORNIH ZA IZVEDBO DEL", ter navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi.

Vsak ponudnik se je lahko skliceval na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi, v takem primeru pa je moral naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo je (naročnik) štel pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen. Naročnik je ob tem (v Dodatku številka 2 k razpisni dokumentaciji) določil tudi, da se gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in ki ponudniku zagotavlja kadre za izvedbo javnega naročila, šteje za podizvajalca, zanj pa je potrebno izpolniti vse zahteve za podizvajalce, ki so navedene v podčlenu 5.1 (n) poglavja 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (predzadnji in zadnji odstavek podčlena 5.1 (m) poglavja 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, v povezavi z Dodatkom številka 2 k razpisni dokumentaciji).

V primeru navajanja podizvajalcev (prav tako pa tudi v primeru zagotavljanja kadrov drugih gospodarskih subjektov iz podčlena 5.1 (m) poglavja 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) je moral (vsak) ponudnik izpolniti obrazec 5.1 (n), vključen v poglavje 10, poimenovan "SEZNAM PODIZVAJALCEV, KATERIM BO PONUDNIK ZAUPAL DELNO IZVEDBO NAROČILA (IZPOLNITI V PRIMERU PODIZVAJALCEV)", za vsakega od podizvajalcev, navedenega v obrazcu 5.1 (n) poglavja 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe pa je moral ponudnik v ponudbi predložiti še obrazec "PODATKI O PODIZVAJALCU" in v njem izpolniti vse navedene rubrike ter soglasje podizvajalca, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna njegovo terjatev do glavnega izvajalca (drugi odstavek podčlena 5.1 (n) poglavja 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, v povezavi z Dodatkom številka 2 k razpisni dokumentaciji in Obvestilom o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, pod številko objave JN10351/2010 objavljenim na Portalu javnih naročil dne 27. oktobra 2010).

Glede na doslej navedeno je Državna revizijska komisija sledila vlagateljevemu dokaznemu predlogu in izvedla dokaz z "vpogled[om] v ponudbo izbranega ponudnika in njeno dopolnitev" (v povezavi z dokaznim predlogom "kot doslej"). Ob vpogledu v izbrano ponudbo je Državna revizijska komisija ugotovila, da se v njej nahaja izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec 5.1 (m), poimenovan "SEZNAM KLJUČNIH KADROV, ODGOVORNIH ZA IZVEDBO DEL". V omenjenem obrazcu je, kot pravilno ugotavlja vlagatelj, v tabeli, poimenovani "ODGOVORNI PROJEKTANTI", vpisana tudi oseba I. S., pri čemer je v stolpcu pod rubriko "Zaposlen pri ponudniku DA/NE" za omenjeno osebo zapisano "NE". V posledici navedenih (citiranih) podatkov je Državna revizijska komisija zaključila, da iz omenjenega dokumenta izhaja, da oseba I. S. ni zaposlena pri ponudniku, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, pa tudi, da
- se ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v izpostavljenem delu svoje ponudbe sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, kar pomeni, da je moral naročniku v ponudbi predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila (pisni dogovor, sklenjen za ta namen),
- se gospodarski subjekt, ki ponudniku zagotavlja kadre za izvedbo zadevnega javnega naročila, šteje za podizvajalca, zanj pa je bilo potrebno izpolniti vse zahteve za podizvajalce. To pomeni, da je moral ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, izpolniti tudi obrazec 5.1 (n), za podizvajalca pa v ponudbi predložiti še obrazec "PODATKI O PODIZVAJALCU" in v njem izpolniti vse navedene rubrike ter soglasje podizvajalca, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna njegovo terjatev do glavnega izvajalca.

Ob vpogledu v izbrano ponudbo Državna revizijska komisija v njej ni našla pisnega dogovora, sklenjenega z gospodarskim subjektom, na katerega kapacitete se ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v izpostavljenem delu svoje ponudbe sklicuje, pač pa je v ponudbi našla predložen izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 5.1 (n), poimenovan "SEZNAM PODIZVAJALCEV, KATERIM BO PONUDNIK ZAUPAL DELNO IZVEDBO NAROČILA (IZPOLNITI V PRIMERU PODIZVAJALCEV)". Na omenjenem obrazcu je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, kot svojega edinega podizvajalca navedel gospodarski subjekt "ENERKO-PRO d.o.o., Kraigherjeva ulica 19 A, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah", obrazcu pa med drugim (za tega podizvajalca) priložil tudi izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec "PODATKI O PODIZVAJALCU".

Do smiselno enakega zaključka je v fazi pregledovanja ponudb (izbrane ponudbe) očitno prišel tudi naročnik, saj iz dokumentacije odstopljene zadeve izhaja, da je ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, s pozivom z dne 01. decembra 2010 pozval, da svojo ponudbo dopolni tako, da za osebo I. S. predloži "ustrezna dokazila oziroma pisne dogovore, iz katerih bo razvidno, da" bo imel na voljo "sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila, kot je zahteva iz osmega odstavka podčlena 5.1 (m) Navodil ponudnikom". Naročnik je ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, ob tem opozoril, da bo v primeru, če svoje ponudbe ustrezno ne bo dopolnil, njegovo ponudbo izločil. Ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, je potrdil, da je omenjeni poziv prejel dne 01. decembra 2010, dne 06. decembra 2010 pa je naročniku (po telefaksu) posredoval dopolnitev svoje ponudbe, in sicer na novo izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec 5.1 (n), nov izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec "PODATKI O PODIZVAJALCU" (za podizvajalca "ENERKO BIRO, projektiranje in inženiring, d.o.o."), novo izpolnjeno, žigosano in podpisano soglasje (za podizvajalca "ENERKO BIRO, projektiranje in inženiring, d.o.o.") o tem, da "naročnik namesto glavnega izvajalca poravna" terjatev omenjenega podizvajalca "do glavnega izvajalca", ter "PISNI DOGOVOR S PODIZVAJALCEM" ("ENERKO BIRO, projektiranje in inženiring d.o.o.") "O ZAGOTAVLJANJU POTREBNIH KADROVSKIH KAPACITET ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA".

Iz novo izpolnjenega, žigosanega in podpisanega obrazca 5.1 (n) izhaja, da je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, kot svojega podizvajalca navedel tudi gospodarski subjekt "ENERKO BIRO, projektiranje in inženiring, d.o.o., Popovičeva ulica 1, 2000 Maribor", slednji pa naj bi kot podizvajalec izvedel elektro instalacije, ki predstavljajo 10 % (pogodbene vrednosti) del. Smiselno enak zaključek gre napraviti tudi na podlagi vpogleda v obrazec "PODATKI O PODIZVAJALCU". Državna revizijska komisija pri tem (v nasprotju z zatrjevanji vlagatelja v zahtevku za revizijo) pritrjuje naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (predzadnji odstavek na strani 7) navaja, da zgolj besedna zveza v "PISN[EM] DOGOVOR S PODIZVAJALCEM" ("ENERKO BIRO, projektiranje in inženiring d.o.o.") "O ZAGOTAVLJANJU POTREBNIH KADROVSKIH KAPACITET ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA", da sta podpisnika omenjenega dogovora zainteresirana za skupno izvedbo javnega naročila, "v ničemer ne utemeljuje drugačnega statusa podizvajalca, kot izhaja iz ponudbe izbranega ponudnika". Iz vsebine izbrane ponudbe in njenih dopolnitev namreč v preostalem delu jasno izhaja, da ponudnik "ENERKO energo konzalting d.o.o., Maribor" oddaja ponudbo sam (brez partnerjev), gospodarski subjekt "ENERKO BIRO, projektiranje in inženiring, d.o.o.", pa navaja zgolj kot svojega podizvajalca.

Državna revizijska komisija je že v mnogih svojih sklepih zapisala, da morata ponudnik oziroma ponudba vsebinsko izpolnjevati pogoje (po naravi stvari ter glede na specifičnost postopka oddaje javnega naročila) že v trenutku poteka roka za prejem ponudb, sicer bi bila stroga pravila javnega naročanja v zvezi s pravočasnostjo ponudb in zavrnitvijo nepravočasnih ponudb popolnoma brezpredmetna. Naknadno dopolnjevanje formalno nepopolne ponudbe se zato lahko ob omejitvah, ki jih Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) določa v 17. točki prvega odstavka 2. člena ter 78. členu, nanaša le na formalne (in ne vsebinske) nepopolnosti, pa tudi zgolj na tiste primere, ko ponudnik določeno zahtevo sicer v trenutku predložitve ponudbe vsebinsko izpolnjuje, vendar pa iz ponudbenih dokumentov, ki naj bi izpolnjevanje te zahteve dokazovali in katerih predložitev je v razpisni dokumentaciji zahteval naročnik, to ni jasno razvidno.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da podatek o tem, da naj bi v postopku oddaje zadevnega javnega naročila elektro instalacije, ki predstavljajo 10 % (pogodbene vrednosti) del, kot podizvajalec ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, izvedel gospodarski subjekt "ENERKO BIRO, projektiranje in inženiring, d.o.o., Popovičeva ulica 1, 2000 Maribor", iz izbrane ponudbe v vsebini, kot je bila predložena naročniku pred potekom roka za prejem ponudb, (v nobenem od njenih delov) ni (vsaj deloma) razviden, niti ni iz ponudbe v vsebini, kot je bila predložena naročniku pred potekom roka za prejem ponudb, razviden podatek o tem, pri kom naj bi bila oseba I. S. dejansko zaposlena. Prav tako je smiselno pritrditi vlagatelju v tem, da nekateri na novo predloženi dokumenti (nov izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec "PODATKI O PODIZVAJALCU", pa tudi novo izpolnjeno, žigosano in podpisano soglasje) nosijo datum 06. december 2010, "PISNI DOGOVOR S PODIZVAJALCEM" ("ENERKO BIRO, projektiranje in inženiring d.o.o.") "O ZAGOTAVLJANJU POTREBNIH KADROVSKIH KAPACITET ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA" pa datum sklenitve 04. december 2010, kar v posledici pomeni, da so bili izdani (pisni dogovor pa sklenjen) po poteku roka za prejem ponudb (ta je bil določen na 09. november 2010) in po izdaji ter prejemu naročnikovega poziva (z dne 01. decembra 2010) ponudniku, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, na dopolnitev ponudbe. Navedeno še dodatno napeljuje na zaključek, da je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, s tem, ko je naročniku posredoval dopolnitev svoje ponudbe (v tej pa navedel, da naj bi v postopku oddaje zadevnega javnega naročila elektro instalacije kot podizvajalec ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, izvedel gospodarski subjekt "ENERKO BIRO, projektiranje in inženiring, d.o.o., Popovičeva ulica 1, 2000 Maribor"), po poteku roka za prejem ponudb in po prejemu naročnikovega poziva z dne 01. decembra 2010, nedopustno in v nasprotju z določbami ZJN-2 (vsebinsko) spremenil svojo ponudbo.

Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je bilo dejansko stanje v zadevi številka 018-203/2007, na katero se z namenom utemeljitve svojih ravnanj v odločitvi o zahtevku za revizijo (na strani 7) sklicuje naročnik, drugačno od dejanskega stanja v tokratni zadevi. V zadevi številka 018-203/2007 je namreč takratni vlagatelj (kot bistveno in za razliko od tokrat obravnavane zadeve) že v svoji ponudbi oziroma "v izjavi (OBR-6) navedel tri podizvajalce oz. kooperante, skupaj z deli, ki naj bi jih opravljali, vrednost teh del in deležem javnega naročila, ki ga ta dela predstavljajo", takratni naročnik pa je od vlagatelja "zahteval, da naj mu glede na prijavljene podizvajalce kot dokazilo priloži pisni dogovor med subjekti, sklenjen za ta namen, skupaj z opisom del, ki jih bo opravljal in vrednostjo" (podčrtala Državna revizijska komisija). V omenjeni zadevi je torej takratni vlagatelj (za razliko od tokratne zadeve) že v svoji ponudbi "navedel tri podizvajalce oz. kooperante", glede na prijavljene podizvajalce pa je takratni naročnik takratnega vlagatelja pozval na predložitev pisnega dogovora, sklenjenega v ta namen. Takratni naročnik je pri tem takratnemu vlagatelju očital, da je na podlagi njegovega pisnega poziva "prijavil nove podizvajalce", pa tudi, da je s spremembo podizvajalcev spremenil svojo osnovno ponudbo. Poleg tega (kot bistvenega v tokratni zadevi) tudi ne gre prezreti, da so bili dokumenti, predloženi na podlagi poziva na dopolnitev ponudbe tokratnega naročnika, z dne 01. decembra 2010, izdani (pisni dogovor pa sklenjen) po poteku roka za prejem ponudb in po izdaji ter prejemu omenjenega naročnikovega poziva na dopolnitev ponudbe. Vse navedeno (zlasti pa datum sklenitve doslej že večkrat omenjenega pisnega dogovora) kaže na to, da je v trenutku poteka roka za prejem ponudb (tokratni) ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, z namenom pridobitve zadevnega javnega naročila sodeloval zgolj z enim podizvajalcem, to je gospodarskim subjektom "Enerko-Pro d.o.o.".

V posledici vsega doslej navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo uspel izkazati, da je naročnik s tem, ko je izbrano ponudbo opredelil za (pravilno in) popolno, kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, v povezavi z 78. členom ZJN-2 ter 16. in 19. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2, pa tudi v povezavi z že doslej izpostavljenimi določbami lastne razpisne dokumentacije. V postopku oddaje javnega naročila mora namreč naročnik po opravljenem pregledu in (dopustni) dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 izločiti vse tiste ponudbe, ki niso popolne, naročnik pa ni ravnal v skladu z omenjenimi določbami, saj je ponudniku, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, dopustil in omogočil, da je po poteku roka za prejem ponudb in po prejemu naročnikovega poziva z dne 01. decembra 2010 nedopustno in v nasprotju z določbami ZJN-2 (vsebinsko) spremenil svojo ponudbo.

Ker je Državna revizijska komisija že doslej zaključila, da je vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo uspel izkazati, da je naročnik s tem, ko je izbrano ponudbo opredelil za (pravilno in) popolno, kršil določbe ZJN-2, pa tudi določbe lastne razpisne dokumentacije, v nadaljevanju ni obravnavala preostalih (domnevnih) kršitev naročnika, ki jih v povezavi z opredelitvijo izbrane ponudbe za popolno, zatrjuje vlagatelj. Tudi obravnava preostalih zatrjevanih (domnevnih) kršitev naročnika namreč v ničemer ne bi mogla vplivati na položaj vlagatelja v zadevnem revizijskem postopku, niti na zadevno odločitev Državne revizijske komisije.

V posledici vsega doslej navedenega je Državna revizijska komisija na podlagi tretje alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 10. januarja 2011 ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji zadevnega javnega naročila številka 402-26/10-RPP/DG-190, z dne 29. decembra 2010.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo Državni revizijski komisiji predlaga, naj odloči, da mu je naročnik dolžan povrniti naslednje stroške revizijskega postopka: "taksa za postopek revizije", "nagrada za postopek" "1.975,00 EUR" in "izdatki (tar. št. 6002 ZOdvT)" "20,00 EUR", vse "povečano za 20% DDV". Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov "v 15 dneh od odločitve o zahtevku za revizijo, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva poteka roka za izpolnitev obveznosti dalje do plačila".

V obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo vlagatelj priglaša tudi stroške "obvestil[a] o nadaljevanju postopka pred DKOM" v znesku "50,00 EUR", povečane za 20 % davek na dodano vrednost.

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju (upoštevaje zlasti tretji in šesti odstavek 22. člena ZRPJN) priznala naslednje potrebne stroške, nastale z revizijo:
- takso (za zahtevek za revizijo) v višini 5.000,00 EUR,
- nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 EUR, ki jo je Državna revizijska komisija določila na podlagi 22. člena ZRPJN, skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009 - ZOdv-C in 35/2009 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije) ter 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 in 35/2009 - ZOdv-C; v nadaljnjem besedilu: Zakon o odvetniški tarifi). Državna revizijska komisija je namreč po pravičnem preudarku in ob upoštevanju vseh okoliščin primera ocenila, da gre v konkretnem primeru za povprečen primer,
- izdatke za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev v pavšalnem znesku 20,00 EUR, ki jih je Državna revizijska komisija določila na podlagi 22. člena ZRPJN, skladno z Zakonom o odvetniški tarifi (tarifna številka 6002),
- 20 % davek na dodano vrednost v višini 164,00 EUR, izračunan na podlagi tarifne številke 6007 Zakona o odvetniški tarifi glede na nagrado in izdatke za revizijski postopek (na podlagi "Seznam[a] davčnih zavezancev - pravne osebe" v stisnjeni obliki, ki izkazuje stanje podatkov na dan 14. marca 2011, dostopen pa je na spletni strani Ministrstva za finance, Davčne uprave Republike Slovenije, je namreč mogoče zaključiti, da je pooblaščena odvetniška pisarna, ki zastopa vlagatelja, v seznamu davčnih zavezancev vpisana kot davčni zavezanec),
skupaj torej 5.984,00 eurov (EUR). Državna revizijska komisija je višjo stroškovno zahtevo vlagatelja zavrnila, saj je ocenila, da stroški nad priznano višino niso bili potrebni oziroma zanje ni najti pravne podlage v veljavnih predpisih.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.984,00 eurov (EUR), in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, po poteku tega roka (v primeru zamude) pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 14. marca 2011


Predsednica senata
Sonja Drozdek-šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- DARS, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
- IBE, d. d., Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana
- ENERKO ENERGO KONZALTING, d. o. o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije