018-053/2011 Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Številka: 018-053/2011-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 in spremembe; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter Sonje Drozdek šinko in Miriam Ravnikar šurk kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izvajanje gradbenih del za potrebe EE vodov na OE Elektro Maribor z okolico, OE Elektro Murska Sobota, OE Elektro Ptuj, OE Elektro Gornja Radgona, OE Slovenska Bistrica" in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Elektromontažna, zemeljska in gradbena dela JAšARI UKA s.p., Grobelno 100, Grobelno, ki ga zastopa Odvetniška družba Gregorin-štifter in Gregorin, o.p., d.n.o., Ljubljanska cesta 8, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika ELEKTRO MARIBOR, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik) dne 10. 3. 2011

ODLOČILA

Naročnikova odločitev o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 6. 12. 2010, kot izhaja iz njegovega sklepa št. 12-DH/N-11/11 z dne 2. 2. 2011, se razveljavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 11.8.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, obvestilo o naročilu pa je dne 22.9.2010 objavil na portalu javnih naročil pod številko objave JN8973/2010. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 6.10.2010 je razvidno, da je naročnik prejel dvanajst pravočasnih ponudb. Po izvedenih pogajanjih je naročnik dne 25.11.2010 sprejel odločitev o oddaji naročila, in sicer da se predmetno javno naročilo v sklopu A in E dodeli ponudniku IZKOP, d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 6, Maribor, v sklopu B in D ponudniku GASHI gradbene storitve, d.o.o., Trg svobode 2, Slovenska Bistrica, v sklopu C ponudniku MIGROS MB, d.o.o., Meljska cesta 36, Maribor, v sklopu F pa ponudniku KOKOLLARI FERIZ, d.o.o., Ulica Toneta Melive 2, Slovenske Konjice.

Vlagatelj je z vlogo z dne 6.12.2010 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je zatrjeval, da so ponudbe določenih ponudnikov v posameznih sklopih nepopolne, zaradi česar bi jih moral naročnik izločiti. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila in ponovitev postopka izbire najugodnejšega ponudnika.

Naročnik je dne 22. 12. 2010 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel kot nepravočasnega. Zoper ta sklep je vlagatelj dne 24. 12. 2010 vložil pritožbo, ki ji je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-346/2010-5 z dne 19. 1. 2011 ugodila.

Naročnik je dne 2. 2. 2011 sprejel sklep št. 12-DH/N-11/11, s katerim je v celoti razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je zahtevek za revizijo obravnaval tako po procesni kot po vsebinski plati, saj je na vlagateljeve navedbe odgovoril že v sklepu št. št. 12-DH/N-216/10 z dne 22. 12. 2010. Naročnik navaja, da se zaveda ločenosti postopka oddaje javnega naročila in revizijskega postopka, vendar pa je zaradi nastopa novih dejstev primoran predmetni postopek oddaje javnega naročila razveljaviti v celoti. Na podlagi gospodarskega načrta za leto 2011 naročnik ne more izpolniti pogodbenih obveznosti v obsegu in višini, določeni v razpisni dokumentaciji. Postopek predmetnega javnega naročila se je začel septembra 2010 in je bila takrat predvidena ocenjena vrednost določena na podlagi obsega del do 31. 12. 2010. Zaradi nastopa novih okoliščin se je obseg del spremenil, vrednost, ki je bila predvidena za predmetno naročilo, pa se je zmanjšala za približno polovico. Naročnik je tako primoran odstopiti od izvedbe predmetnega naročila, saj nima dovolj zagotovljenih sredstev, pri čemer se sklicuje na peti odstavek 84. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list, št. 126/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJNVETPS) in navaja, da je s takim ravnanjem dosežen namen, ki ga je zasledoval vlagatelj z vložitvijo zahtevka za revizijo. Naročnik še navaja, da bo o svoji odločitvi in razlogih pisno obvestil vse ponudnike, ki so predložili ponudbo.

Vlagatelj je naročniku z vlogo z dne 11. 2. 2011 poslal zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. V vlogi navaja, da je dne 21. 1. 2011 prejel sklep Državne revizijske komisije, s katerim je bila razveljavljena naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, Državna revizijska komisija pa je naročniku naložila, da mora o zahtevku odločiti skladno s 16. členom ZRPJN. Ta člen določa, da mora naročnik o zahtevku za revizijo odločiti v 15 dneh, torej do 5. 2. 2011. Če vlagatelj odločitve naročnika ne prejme v 20 dneh, torej do 10. 2. 2011, se šteje, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil. Vlagatelj navaja, da do vključno 10. 2. 2011 ni prejel odločitve naročnika glede zahtevka za revizijo, zaradi česar na podlagi 17. člena ZRPJN sporoča, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj dalje navaja, da je prejel sklep naročnika z dne 2. 2. 2011, s katerim je naročnik v celoti razveljavil predmetni postopek oddaje javnega naročila. Po mnenju vlagatelja naročnik tega sklepa ni vročal pravilno, saj ga je poslal z navadno kuverto priporočeno s povratnico, ne pa v predpisani modri kuverti, ki vsebuje pravni pouk glede vročanja, zato je treba šteti, kot da sklep ni bil vročen. Kljub temu vlagatelj iz previdnosti tudi v tem delu sporoča, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj navaja, da je sklep z dne 2. 2. 2011 nezakonit, saj ne ZRPJN ne ZJNVETPS ne predvidevata možnosti razveljavitve postopka oddaje javnega naročila. Naročnik lahko le odstopi od izvedbe javnega naročila, ne sme pa ga razveljaviti. Po mnenju vlagatelja je naročnik tudi prekoračil zahtevek za revizijo, saj vlagatelj ni zahteval razveljavitev postopka, temveč le razveljavitev izbire, ob tem pa tudi ni odločal o stroških postopka.

Po prejemu obvestila o nadaljevanju postopka je naročnik Državni revizijski komisiji z dopisom z dne 17. 2. 2011 v odločanje odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Uvodoma je treba ugotoviti, da so vlagateljeve navedbe o tem, da do 10. 2. 2011 sploh ni prejel odločitve naročnika glede zahtevka za revizijo, neutemeljene. Kot je razvidno iz dokumentacije, je naročnik odločitev o zahtevku za revizijo sprejel dne 2. 2. 2011, vlagatelju pa je bila vročena dne 9. 2. 2011. Prav tako niso utemeljene vlagateljeve navedbe, da naj bi naročnik sklep z dne 2. 2. 2011 vročal napačno in da bi bilo zato treba šteti, da ta sklep sploh ni bil vročen. Prvi odstavek 16. člena ZRPJN določa, da mora naročnik odločitev o zahtevku sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo in jo posredovati v pisni obliki vlagatelju zahtevka za revizijo, pri čemer ne določa posebnih pravil vročanja. Naročnik je vlagatelju sklep z dne 2. 2. 2011 poslal priporočeno s povratnico, iz slednje pa je razvidno, da je vlagatelj sklep tudi prejel.

V nadaljevanju je treba odgovoriti na vprašanje, ali je naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo z dne 2. 2. 2011 prekoračil meje zahtevka za revizijo.

Kot je razvidno iz naročnikovega sklepa z dne 2. 2. 2011, je bil ta izdan na podlagi 13. in 16. člena ZRPJN, in sicer v zvezi z vlagateljevim zahtevkom za revizijo z dne 6. 12. 2010. V izreku tega sklepa je naročnik razveljavil celoten postopek oddaje predmetnega javnega naročila, v obrazložitvi pa je zapisal, da je primoran odstopiti od izvedbe predmetnega naročila, saj glede na nov gospodarski načrt nima dovolj zagotovljenih sredstev za njegovo izvedbo.

Prvi odstavek 16. člena ZRPJN med drugim določa, da naročnik po preverjanju odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. V skladu s tretjim odstavkom 16. člena ZRPJN naročnik zavrne zahtevek za revizijo, če ugotovi, da ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo ne bi sprejel drugačne odločitve. Ob uporabi 2. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in spremembe; v nadaljevanju: ZPP), ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, mora naročnik v revizijskem postopku odločati v mejah zahtevka za revizijo.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo z dne 6.12.2010 predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila in ponovitev postopka izbire najugodnejšega ponudnika. Iz sklepa naročnika z dne 2. 2. 2011 je razvidno, da je naročnik pri odločanju o vlagateljevem revizijskem zahtevku presegel njegove meje, saj je brez podlage v revizijskem zahtevku predmetni postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavil. S tem je po eni strani prekoračil meje zahtevka za revizijo, po drugi strani pa ni odločal o stroškovnem delu zahtevka za revizijo, na kar utemeljeno opozarja vlagatelj. Naročnikova odločitev o vlagateljevem revizijskem zahtevku je zato neskladna z določili 2. člena ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, ter v neskladju z določili 16. člena ZRPJN.

Ob tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da se naročnik, kljub temu, da je v sklepu z dne 2. 2. 2011 izrecno zapisal, da ga sprejema na podlagi 13. in 16. člena ZRPJN v zvezi z zahtevkom za revizijo, sploh ni vsebinsko opredeljeval do vlagateljevih revizijskih navedb niti ni presojal njihove utemeljenosti. Naročnik je v sklepu z dne 2. 2. 2011 sicer navedel, da se je do revizijskih navedb vsebinsko opredeljeval že v sklepu z dne 22. 12. 2010, s katerim je zavrgel zahtevek za revizijo. V zvezi s temi navedbami je treba opozoriti, da je bil naročnikov sklep z dne 22. 12. 2010 v celoti razveljavljen. Poleg tega je sklep z dne 22. 12. 2010 predstavljal procesno odločitev o zahtevku za revizijo, v kateri se naročnik meritorno ne opredeljuje do navedb iz zahtevka za revizijo, temveč odloča o obstoju procesnih predpostavk. Tudi sicer pa je naročnik v sklepu z dne 22. 12. 2010 vlagateljeve revizijske navedbe obravnaval kot neutemeljene, zato bi v primeru, če bi upoštevali naročnikovo argumentacijo iz sklepa z dne 22. 12. 2010 kot vsebinsko obrazložitev sklepa z dne 2. 2. 2011, to pomenilo neskladje med izrekom in obrazložitvijo sklepa.

Čeprav je naročnik v sklepu z dne 2. 2. 2011 zapisal, da se zaveda razlike med postopkom oddaje javnega naročila in revizijskim postopkom, je ob tem, ko je formalno odločal o zahtevku za revizijo na podlagi določb ZRPJN, dejansko sprejel odločitev v postopku oddaje javnega naročila iz petega odstavka 84. člena ZJNVETPS. S tem je ne samo presegel meje zahtevka za revizijo, temveč je tudi sprejel odločitev, ki bi jo lahko sprejel (ob izpolnjevanju pogojev, ki so določeni v ZJNVETPS) šele po zaključku revizijskega postopka.

Iz zgoraj navedenih razlogov je Državna revizijska komisija odločitev o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 6. 12. 2010, kot izhaja iz naročnikovega sklepa z dne 2. 2. 2011, razveljavila.

Skladno z določili tretjega odstavka 23. člena ZRPJN Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da o vlagateljevem revizijskem zahtevku odloči ponovno, in sicer skladno z določili 16. člena ZRPJN ter ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 10. 3. 2011

predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- ELEKTRO MARIBOR, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
- Odvetniška družba Gregorin - štifter in Gregorin, o.p., d.n.o., Ljubljanska cesta 8, 3000 Celje
- IZKOP, d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 6, 2000 Maribor
- GASHI gradbene storitve, d.o.o., Trg svobode 2, 2310 Slovenska Bistrica
- Migros MB, d.o.o., Meljska cesta 36, 2000 Maribor
- Kokollari Feriz, d.o.o., Ulica Toneta Melive 2, 3210 Slovenske Konjice
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana