018-035/2011 Cankarjev dom

Številka: 018-35/2011-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter Sonje Drozdek-šinko in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Obnova stolov v Gallusovi dvorani" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj OCEAN, d. o. o., Kamnik, šipkova ulica 6, 1241 Kamnik (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katerega zastopa odvetnik Zmagoslav Marovt, Rozmanova 12, 1000 Ljubljana, zoper ravnanje naročnika CANKARJEV DOM, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 09. marca 2011 sprejela

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 30. decembra 2010 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu "OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA", znak naročnika CD-TS-VS/stgdd24, z dne 06. decembra 2010.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.960,00 eurov (EUR) in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, po poteku tega roka (v primeru zamude) pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 15. februarja 2010 sprejel sklep (znak naročnika CD-TS-VS/stgd4) o začetku postopka oddaje javnega naročila "Obnova stolov v Gallusovo dvorani" (v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila), obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 01. marca 2010 (pod številko objave JN1542/2010) oziroma dne 31. marca 2010 (pod številko objave JN2536/2010), dne 02. aprila 2010 pa (pod številko dokumenta 097691) tudi v Uradnem glasilu Evropske unije, to je v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (TED - Tenders Electronic Daily), številka 2010/S 65 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo). Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku je bilo na Portalu javnih naročil (pod številko objave JN6783/2010) objavljeno dne 27. julija 2010, v Uradnem glasilu Evropske unije, to je v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 145, pa so bile dodatne informacije (pod številko dokumenta 222775) objavljene dne 29. julija 2010.

Vlagatelj je dne 08. aprila 2010 priporočeno s povratnico na pošto oddal zahtevek za revizijo, z dne 08. aprila 2010 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo z dne 08. aprila 2010). Naročnik je dne 21. aprila 2010 sprejel odločitev o omenjenem zahtevku za revizijo, številka CD-TS-VS/stgd21c, v kateri je ugotovil, da ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo z dne 08. aprila 2010 ne bi spremenil razpisne dokumentacije, ter ocenil, da so navedbe kršitev neutemeljene, postopka oddaje zadevnega javnega naročila pa ni potrebno razveljaviti. Ker je vlagatelj postopek revizije postopka oddaje zadevnega javnega naročila nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo, je Državna revizijska komisija dne 09. junija 2010 sprejela sklep, s katerim je zahtevku za revizijo z dne 08. aprila 2010 v delu ugodila (ter delno razveljavila postopek oddaje javnega naročila), v delu pa ga je zavrnila.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb, znak naročnika CD-TS-VS/stgd19a, z dne 17. avgusta 2010, izhaja, da so v postopku oddaje zadevnega javnega naročila pravočasno prispele tri ponudbe, med njimi tudi ponudba vlagatelja.

Naročnik je dne 06. decembra 2010 sprejel "OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA", znak naročnika CD-TS-VS/stgdd24 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o oddaji naročila), ki ga je vlagatelj, kakor to izhaja iz podatkov v spisu zadeve, prejel dne 08. decembra 2010. Iz obvestila o oddaji naročila med drugim izhaja, da se obnova stolov v Gallusovi dvorani dodeli "najugodnejšemu ponudniku Stol, pisarniški stoli d.o.o., Korenova 5, 1241 Kamnik" (v nadaljnjem besedilu: ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša).

Vlagatelj je dne 10. decembra 2010 na pošto priporočeno (s povratnico) oddal vlogo z dne 09. decembra 2010, poimenovano "Vloga za vpogled v dokumentacijo in prošnja za dodatno obrazložitev JN 6783/2010". Omenjeno vlogo je naročnik, kakor to izhaja iz odtisa njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel dne 13. decembra 2010, dne 15. decembra 2010 pa je sprejel "Dodatn[o] obrazložitev o oddaji naročila", znak naročnika CD-TS-VS/stgdd23a (v nadaljnjem besedilu: dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila). Dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 21. decembra 2010.

Vlagatelj je dne 31. decembra 2010, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, na pošto priporočeno (s povratnico) oddal zahtevek za revizijo, z dne 30. decembra 2010, ki ga je naročnik, kakor to izhaja iz odtisa njegove prejemne štampiljke na njem, prejel dne 03. januarja 2011 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev naročnika, vsebovano v obvestilu o oddaji naročila, ter zahteva, da mu naročnik povrne "stroške z revizijo". V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj
- zatrjuje, da v najugodnejši ponudbi in drugi najugodnejši ponudbi ponujeno blago ne izpolnjuje naročnikovih tehničnih zahtev glede gostote in negorljivosti (po standardu DIN 4102 B1), poleg tega pa ni ustrezno tudi v delu, ki se nanaša na zahteve naročnika glede pene ter "visokokakovostno blago za sedeže, Piling vsaj 4-5 po BS EN ISO 12945-2 : 2000, Čiščenje po DIN EN ISO 105-C03 pri 40° vsaj razred 5, Svetlobna obstojnost vsaj 6 po ISO 105 B02:1999, Odpornost na obrabo vsaj 4 (mokro in suho) po ISO 10-X12:2002",
- izpodbija naročnikove navedbe, ki se nanašajo na njegovo ponudbo,
- zatrjuje kršitve naročnika v povezavi z vzorci stolov ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, oziroma ponudnika, katerega ponudba je bila uvrščena na drugo mesto.

Naročnik je vlagatelja s pozivom, znak naročnika CD-TS-VS/stgdd21a, z dne 06. januarja 2011 pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo. Omenjeni poziv je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 10. januarja 2011, dne 13. januarja 2011 pa je vlagatelj, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, na pošto priporočeno (s povratnico) oddal "PREGLED PROMETA".

Naročnik je dne 26. januarja 2011 sprejel odločitev, znak naročnika CD-TS-VS/stgdd23f, poimenovano "Zadeva: zahtevek za revizijo ponudnika Ocean d.o.o." (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo), s katero je ("skladno s 1. odstavkom 16. člena ZRPJN") odločil tako, da "delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila" in "sprejme nov sklep o izboru najugodnejšega ponudnika". V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik zavrača vlagateljeva zatrjevanja, da naj v najugodnejši ponudbi in drugi najugodnejši ponudbi ponujeno blago ne bi izpolnjevalo naročnikovih tehničnih zahtev glede gostote in negorljivosti (po standardu DIN 4102 B1), pa tudi glede pene in ostalih tehničnih zahtev, ki jih v zahtevku za revizijo izpostavlja vlagatelj, ter dodaja, da je bil vlagatelj o vzorcih zelo natančno seznanjen, pri čemer je v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila prejel pet dokumentov, ki izkazujejo dostavo vzorca s strani ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, oziroma ponudnika, katerega ponudba je bila uvrščena na drugo mesto.

Naročnik je dne 26. januarja 2011 sprejel tudi "OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA", znak naročnika CD-TS-VS/stgdd24a (v nadaljnjem besedilu: novo obvestilo o oddaji naročila), ki ga je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 31. januarja 2011.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 31. januarja 2011, istega dne pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno (s povratnico) na pošto oddal vlogo z dne 31. januarja 2010 (očitna pomota, pravilno: z dne 31. januarja 2011; opomba Državne revizijske komisije), poimenovano "Zahteva za nadaljevanje postopka revizije javnega naročila "Obnova stolov v Gallusovi dvorani", pred Državno revizijsko komisijo". V omenjeni vlogi vlagatelj med drugim sporoča naročniku, da zahteva nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa, znak naročnika CD-TS-VS/stgdd21e, z dne 04. februarja 2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje predmetnega javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno s tretjim in šestim odstavkom 22. člena ZRPJN ter tretjo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da iz obvestila o zadevnem naročilu (številka naročila CD-TS-VS-JN-2/10-S/stgd), ki je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 01. marca 2010 (in dne 31. marca 2010) pod točko "IV.1.1)" "Vrsta postopka" izhaja, da se predmetno javno naročilo izvaja po odprtem postopku. Smiselno povsem enak zaključek izhaja tudi iz razpisne dokumentacije (točka "1.1. Povabilo k oddaji ponudbe") in objave v Uradnem glasilu Evropske unije, to je v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 65, z dne 02. aprila 2010. Ker
- se zadevno javno naročilo izvaja po odprtem postopku, obvestilo o javnem naročilu iz 2. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) pa je bilo objavljeno pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 19/2010 - ZJN-2B; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2B), torej pred dnem 11. aprila 2010,
- iz razpisne dokumentacije (v točki "0.0. Uvodno pojasnilo") jasno izhaja, da je "[t]a razpis" "nadaljevanje postopka za obnovo stolov v Gallusovi dvorani", "št. naročila naročnika CD-TS-VS-JN-2/10-S/stgd",
- iz objave na Portalu javnih naročil številka JN2536/2010, z dne 31. marca 2010, izhaja podatek "OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO" "JN6783/2010, Sedeži; datum objave: 27.7.2010",
- iz obvestila, ki je bilo na Portalu javnih naročil (pod številko objave JN6783/2010) objavljeno dne 27. julija 2010, izhaja, da to predstavlja obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, ne pa na primer obvestila o (javnem) naročilu (2. točka prvega odstavka 57. člena ZJN-2),
gre torej pritrditi naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (točka "3.5. število postopkov") zatrjuje, da gre v konkretnem primeru za en postopek obnove stolov, v posledici pa zaključiti, da se postopek oddaje predmetnega javnega naročila na podlagi prvega odstavka 58. člena ZJN-2B izvede po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo (novele) ZJN-2B.

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo navedel razloge za zavrnitev (oziroma izločitev) vlagateljeve ponudbe, ki jih v obvestilu o oddaji naročila in dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila ni (jasno) ugotovil, v posledici pa vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo z njimi ni bil seznanjen. Naročnik je namreč v odločitvi o zahtevku za revizijo odločil, da se vlagateljeva ponudba zavrne (oziroma izloči), ker ne izpolnjuje pogoja glede celotnega obsega del in glede referenc, vlagatelju pa očita tudi, da so nekateri podani podatki zavajajoči, pa čeprav je (predhodno) v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila zapisal, da je pogoja glede "pokrivanj[a] posla v celoti" in glede referenc v vlagateljevi ponudbi obravnaval kot izpolnjena. V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija opominja naročnika, da je že v več svojih odločitvah zapisala, da je naročnik dolžan v postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb ponudbe pregledati, v odločitvi o dodelitvi naročila oziroma v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila pa navesti vse razloge, zaradi katerih je ponudbo določenega ponudnika izločil kot nepopolno. Učinkovito pravno varstvo (4. točka prvega odstavka 3. člena ZRPJN) je namreč lahko v postopkih oddaje javnih naročil zagotovljeno le, če ima ponudnik v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila možnost izpodbijati vse naročnikove ugotovitve, ki se nanašajo na nepopolnost njegove ponudbe. Ker v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (praviloma) ni dopustno navajati novih kršitev, tudi naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo ne sme navajati (novih) razlogov za nepopolnost ponudbe določenega ponudnika, ki jih ni navedel že v odločitvi o dodelitvi naročila ali dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila. Z opisanim ravnanjem naročnika bi bil namreč ponudnik onemogočen v možnosti učinkovitega uveljavljanja pravnega varstva. Iz navedenih razlogov zato domnevne nepravilnosti vlagateljeve ponudbe, ki jih naročnik navaja šele v odločitvi o zahtevku za revizijo, v predmetnem postopku revizije postopka oddaje zadevnega javnega naročila ne morejo biti (pravno) relevantne.

Državna revizijska komisija naročnika tudi opozarja, da v ZRPJN ni najti ustrezne pravne podlage za njegovo odločitev (v odločitvi o zahtevku za revizijo), da v primeru (kot je zadevni), ko je (po vsebini) vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila (vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da se zahtevku za revizijo, v katerem zatrjuje tudi nepopolnost izbrane ponudbe ter drugouvrščene ponudbe, ugodi in razveljavi obvestilo o oddaji naročila, naročnik pa je sledil vlagateljevemu pravovarstvenemu predlogu zgolj v posledici, ki je neločljivo povezana z ugoditvijo zahtevku za revizijo, ne pa z njegovo zavrnitvijo). V primeru, ko naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo (po vsebini) zavrne kot neutemeljen, namreč postopka oddaje javnega naročila ne razveljavi (za kar, če zahtevek za revizijo ni utemeljen, tudi ni nobene potrebe), pač pa naročnik postopek oddaje javnega naročila delno ali v celoti razveljavi (le) v primeru, ko vlagateljevemu zahtevku za revizijo (po vsebini) ugodi (druga oziroma tretja alineja prvega odstavka 23. člena ZRPJN). Ker je naročnik v posledici doslej opisanih ravnanj (kot je to predvidel že v odločitvi o zahtevku za revizijo, v kateri je med drugim zapisal, da "delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila" "in sprejme nov sklep o izboru najugodnejšega ponudnika") brez ustrezne pravne podlage sprejel tudi novo obvestilo o oddaji naročila (znak naročnika CD-TS-VS/stgdd24a, z dne 26. januarja 2011), omenjenemu novemu obvestilu o oddaji naročila ni mogoče priznati pravne veljave in ga je kot takšnega potrebno označiti za pravno neupoštevnega.

V posledici navedenega, pa tudi upoštevaje vse (ostale) specifične konkretne okoliščine dejanskega stanja postopka oddaje zadevnega javnega naročila, je Državna revizijska komisija najprej pristopila k obravnavi vlagateljevega zahtevka za revizijo v delu, v katerem ta zatrjuje, da v najugodnejši ponudbi in drugi najugodnejši ponudbi ponujeno blago ne izpolnjuje naročnikovih tehničnih zahtev glede gostote, zaradi česar sta omenjeni ponudbi (po njegovem mnenju) iz razlogov, navedenih v zahtevku za revizijo, "nepravilni, neprimerni in posledično nepopolni".

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vpogledala v razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila, pri tem pa ugotovila, da je naročnik v njej (tretja alineja 61. točke, uvrščene v podpoglavje "4.7. Pogoji za kakovost in lastnosti obnovljnega stola", pa tudi naslov "Zahteve za obnovo stola" poglavja "8. Tehnična dokumentacija") v povezavi z blagom za stole med drugim postavil (tehnično) zahtevo "Gostota sedaj 380-420 g/m2, zahteva nad 400 g/m2". V posledici navedenega je Državna revizijska komisija zaključila, da je v povezavi z blagom za stole naročnik med drugim zahteval gostoto blaga "nad 400 g/m2".

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija sledila vlagateljevemu dokaznemu predlogu in izvedla dokaz z vpogledom v "ponudb[o] in ponudben[o] dokumentacij[o] izbranega ponudnika - pri naročniku" ter "ponudb[o] in ponudben[o] dokumentacij[o] podjetja Lesnina MG oprema d.d., Ljubljana - pri naročniku". Ob vpogledu v izbrano ponudbo je Državna revizijska komisija ugotovila, da v njej ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, ponuja "[t]apetniško blago (XTREME PLUS ali CHATEAU PLUS)" (dokument, poimenovan "TEHNIČNI OPIS PRENOVLJENEGA STOLA S CENAMI, SKUPNA CENA"). Pri tem iz priložene fotokopije kataloga ponujenega blaga za stole, poimenovanega "Xtreme Plus", izhaja podatek "Weight" "310g/m² Â"5%", iz izvirnika priloženega kataloga ponujenega blaga za stole, poimenovanega "Xtreme plus", podatek "Weight" "285g/m² Â"5%", iz izvirnika priloženega kataloga ponujenega blaga za stole, poimenovanega "Château plus", pa podatek "Weight" "250g/m² Â"5%". Smiselno zelo podoben zaključek je očitno ob pregledu, ali izbrana ponudba izpolnjuje (tehnično) zahtevo "Gostota sedaj 380-420 g/m2, zahteva nad 400 g/m2", napravil tudi naročnik, ki je v ocenjevalnem listu (ki ni poimenovan), pa tudi v ocenjevalnem listu, poimenovanem "Ocenjevalni list za ponudbo: Stol, pisarniški stoli d.o.o.", zapisal (smiselno) enaka podatka "285g/m²" (za blago, poimenovano "Xtreme plus") oziroma "250g/m²" (za blago, poimenovano "Château plus"). Podatek glede gostote ponujenega blaga "Xtreme Plus" ("Weight" "310g/m²") poleg tega izhaja tudi iz spletne strani http://www.camirafabrics.com/content/samplecentre/products. asp"productid=39, podatek glede gostote ponujenega blaga "Château plus" ("Weight" "250g/m²") pa iz spletne strani http://www.camirafabrics.com/content/samplecentre/products. asp"productid=1116. V posledici navedenega je Državna revizijska komisija zaključila, da omenjeni podatki, ki v trenutku poteka roka za prejem ponudb izhajajo iz izbrane ponudbe, kljub sprejetemu obvestilu o oddaji naročila očitno niso sporni niti naročniku, saj jih v več svojih dokumentih sam povzema.

Navedenemu zaključku naročnik smiselno še dodatno pritrjuje, ko v odločitvi o zahtevku za revizijo (v točki "3.14. Gramatura 400g/m²") sam navaja, da je dne 11. novembra 2010 (torej po poteku roka za prejem ponudb) "opazil nizke gramature ponujenega blaga" ter z dopisom z dne 12. novembra 2010 ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, pozval na zagovor ponudbe. Ob vpogledu v odstopljeno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila je Državna revizijska komisija ugotovila, da je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, na podlagi že omenjenega dopisa z dne 12. novembra 2010 naročniku kasneje dostavil tudi vzorca dveh (drugih) vrst blaga drugega proizvajalca (proizvajalca T.), za omenjeno blago pa na podlagi ročno zapisanih podatkov na etiketah, prilepljenih na samem blagu, zatrjuje, da izpolnjuje (tehnično) zahtevo po gostoti blaga "nad 400 g/m2" (v odstopljeni dokumentaciji se pri tem nahaja tudi izvirnik kataloga ponujenega blaga, poimenovanega "Lucia"). Smiselno zelo podoben zaključek izhaja tudi iz odločitve o zahtevku za revizijo, v kateri je naročnik (v točki "3.14. Gramatura 400g/m²") zapisal, da so bili dostavljeni trije vzorci, od katerih dva izpolnjujeta zahteve po gramaturi. Omenjenih vzorcev oziroma kataloga Državna revizijska komisija pri svoji odločitvi ni upoštevala, saj po vsebini ne predstavljajo pojasnila izbrane ponudbe, temveč njeno nedopustno spremembo (78. člen ZJN-2) po poteku roka za prejem ponudb. Skladno z drugim odstavkom 78. člena ZJN-2 namreč ponudnik ne sme spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Ker se podatek o gostoti blaga veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila torej ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v izpostavljenem delu svoje ponudbe ne bi smel spreminjati.

Ob vpogledu v drugouvrščeno ponudbo (torej ponudbo ponudnika "Lesnina MG oprema d.d.", Ljubljana) je Državna revizijska komisija ugotovila, da iz nje prav tako izhaja, da je v njej ponujeno blago "Xtreme plus" in "Château plus", v ponudbi pa je priložena fotokopija kataloga blaga za stole, poimenovanega "Xtreme Plus" (s podatkom "Weight" "310g/m² Â"5%"), izvirnik kataloga ponujenega blaga za stole, poimenovanega "Xtreme plus" (s podatkom "Weight" "285g/m² Â"5%"), ter izvirnik kataloga ponujenega blaga za stole, poimenovanega "Château plus" (s podatkom "Weight" "250g/m² Â"5%"). Upoštevaje vse omenjeno je torej pritrditi vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (tretji odstavek na strani 3) zatrjuje, da oba ponudnika (ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, ter ponudnik "Lesnina MG oprema d.d.", Ljubljana) "ponujata blago, ki je predmet razpisa od istega proizvajalca".

V posledici vsega doslej navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo uspel izkazati, da je naročnik s tem, ko je izbrano ponudbo in drugouvrščeno ponudbo (torej ponudbo ponudnika "Lesnina MG oprema d.d.", Ljubljana) opredelil (v končni posledici) za popolno, kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, v povezavi z 78. členom ZJN-2 ter 16. in 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2, pa tudi v povezavi z določbami lastne razpisne dokumentacije (tretja alineja 61. točke, uvrščene v podpoglavje "4.7. Pogoji za kakovost in lastnosti obnovljnega stola", pa tudi naslov "Zahteve za obnovo stola" poglavja "8. Tehnična dokumentacija"). V postopku oddaje javnega naročila mora namreč naročnik po opravljenem pregledu in (dopustni) dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 izločiti vse tiste ponudbe, ki niso popolne, naročnik pa ni ravnal v skladu z omenjenimi določbami, saj je izbrano ponudbo in drugouvrščeno ponudbo opredelil za popolno, ne da iz omenjenih ponudb (v trenutku poteka roka za prejem ponudb) izhajalo izpolnjevanje (tehnične) zahteve po gostoti "nad 400 g/m2" (gostota ponujenega blaga, poimenovanega "Xtreme plus", oziroma blaga, poimenovanega "Château plus", upoštevaje podatke v navedenih ponudbah ne ustreza naročnikovi (tehnični) zahtevi). Naročnik bi moral tako ugotoviti, da sta izbrana in drugouvrščena ponudba v (že večkrat) izpostavljenem delu neprimerni, posledično pa nepopolni.

Doslej navedeni zaključek Državne revizijske komisije potrjujejo tudi naslednja dejstva oziroma ugotovitve:
- iz razpisne dokumentacije (v točki "2. 23. Primernost materialov, opreme in storitev" poglavja "2. Navodilo ponudnikom") med drugim izhaja, da so primerni vsi materiali, oprema in storitve, ki ustrezajo pogojem, specifikacijam in omejitvam v razpisni dokumentaciji, zlasti pa pogodbenim določilom in zahtevam iz projekta PZR/PZI,
- iz razpisne dokumentacije (v točki "4.9. Dokazovanja" poglavja "4. Ugotavljanje ustreznosti ponudb in sposobnost ponudnika") med drugim izhaja, da izpolnjevanje pogojev ponudnik dokazuje s predložitvijo zahtevanih dokumentov, navedenih v razpisni dokumentaciji, s podpisanimi izjavami ter predanim vzorcem obnovljenega stola,
- iz obvestila o oddaji naročila in Poročila "o analizi ponudb z namenom izbora najboljšega ponudnika po razpisu za izbiro izvajalca za obnovo stolov v Gallusovi dvorani", z dne 06. decembra 2010, znak naročnika CD-TS-VS/stgdd23, med drugim izhaja, da so bili pogoji izpolnjeni "šele po pridobitvi dodatnih pojasnil in informacij", iz priloženega ocenjevalnega lista izbrane ponudbe pa izhajata podatka "Extreme plus" "285" (g/m²) oziroma "Chateau plus" "250" (g/m²). Enak podatek "Extreme plus" "285" (g/m²) izhaja tudi iz priloženega ocenjevalnega lista drugouvrščene ponudbe (torej ponudbe ponudnika "Lesnina MG oprema d.d.", Ljubljana),
- iz elektronskega sporočila, ki ga je naročnik prejel s strani ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša (omenjeno elektronsko sporočilo je bilo naročniku poslano dne 09. decembra 2010 ob "12:46", torej po sprejemu obvestila o oddaji naročila), izhaja zavedanje slednjega, da ponujeno blago ne odgovarja zahtevam naročnika. Ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, je namreč v zadevnem elektronskem sporočilu zapisal: "Blago za tapeciranje - Ker nobeno blago od ponujenih ne odgovarja zahtevam naročnika, ne bomo pojasnjevali parametrov ponujenega blaga (Xtreme Plus in Chateau Plus), saj smo se ob zagovoru ponudbe dogovorili, da poskušamo pri naših dobaviteljih na podlagi poslanega vzorca blaga iz obstoječih stolov pridobiti vzorce blaga, ki bili zelo podobni obstoječemu, seveda ob dejstvu, da odgovarjajo vsem zahtevanim parametrom",
- naročnik (sam) v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila ugotavlja, da "[n]oben od ponudnikov nima ustreznega blaga na vzorcu" (tretji odstavek poglavja "Material blago" na tretji strani dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila),
- iz beležke vpogleda vlagatelja v izbrano ponudbo, z dne 16. decembra 2010, med drugim izhaja, da je naročnik na zatrjevanje vlagatelja, da "[p]onujeni material (Extrem plus) ne ustreza razpisnim zahtevam", odgovoril: "Ja. Naročnik zahteva material po razpisnih zahtevah".
Poleg tega naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila (sam) priznava, da so njegove zahteve za blago "dejansko težke, velike, mejne".

Zaključka Državne revizijske komisije, da je vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo uspel izkazati, da je naročnik s tem, ko je izbrano ponudbo in drugouvrščeno ponudbo (torej ponudbo ponudnika "Lesnina MG oprema d.d.", Ljubljana) opredelil (v končni posledici) za popolno, kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, v povezavi z 78. členom ZJN-2 ter 16. in 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2, pa tudi v povezavi z določbami lastne razpisne dokumentacije, ne spreminja niti točka "2.35. Vrednotenje ponudb" poglavja "2. Navodilo ponudnikom", po kateri bo (ker gre za razmeroma kompleksen posel) predvidoma opravljen zagovor (posameznih) ponudb, s čimer bo natanko opredeljen ponujeni predmet in vnaprej opredeljeni pogodbeni elementi. Omenjeno določbo je namreč razumeti v povezavi z določbami ZJN-2, zlasti v povezavi z določbo 78. člena ZJN-2 o dopustnih dopolnitvah ponudbe ter pravili o pojasnjevanju ponujenega predmeta, pa tudi v povezavi s preostalimi določbami razpisne dokumentacije, po katerih bo komisija (naročnika) preverila, ali ponujeni material izpolnjuje zahteve naročnika, ponudnika povprašala za kakšno informacijo, če ponudba ne bo čisto jasna, če bo v njej napaka, nečitljivost ali nedoslednost ter na tej osnovi zahtevala pisno pojasnilo, prav tako pa ponudnika po potrebi poklicala na zagovor ponudbe (točka "4.9. Dokazovanja" poglavja "4. Ugotavljanje ustreznosti ponudb in sposobnost ponudnika"). Iz razpisne dokumentacije v izpostavljenem delu izhaja tudi, da bo komisija (naročnika) ugotavljala in ocenjevala sposobnost ponudnikov z analizo v ponudbi predanih podatkov, opravila pregled in test dostavljenega vzorca obnovljenega stola ter izločila ponudbe, ki ne izpolnjujejo pogojev iz razpisne dokumentacije. Zagovora ponudb, kot ga je poimenoval naročnik, tako ni mogoče razumeti na način, da bi v odprtem postopku (po katerem v konkretnem primeru naročnik oddaja zadevno javno naročilo) na zagovoru ponudniki morebiti lahko spreminjali tiste dele ponudbe, ki se vežejo na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila (78. člen ZJN-2), niti v smislu, ki velja za postopke po 27., 28. oziroma 29. členu ZJN-2. Za vse omenjene postopke izvedbe javnega naročanja morajo biti namreč izpolnjeni pogoji, ki izhajajo iz ZJN-2, naročnik pa v konkretnem primeru, kot že zapisano, javno naročanje izvaja po odprtem postopku.

Ker je Državna revizijska komisija že v posledici doslej izvedenih dokaznih predlogov ocenila, da je dejansko stanje, potrebno za odločitev v predmetnem revizijskem postopku, ustrezno razjasnjeno, v posledici ugotovljenega dejanskega stanja pa zaključila, da je vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo uspel izkazati kršitve naročnika v postopku oddaje zadevnega javnega naročila, v nadaljevanju ni izvedla ostalih dokaznih predlogov, ki jih v zahtevku za revizijo navaja vlagatelj. Tudi njihova morebitna izvedba namreč ne bi pripeljala do drugačne odločitve Državne revizijske komisije v predmetni zadevi.

Ker je Državna revizijska komisija že doslej zaključila, da je vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo uspel izkazati, da je naročnik s tem, ko je izbrano ponudbo in drugouvrščeno ponudbo (torej ponudbo ponudnika "Lesnina MG oprema d.d.", Ljubljana) opredelil za primerno, v končni posledici pa za popolno, kršil določbe ZJN-2, pa tudi določbe lastne razpisne dokumentacije, v nadaljevanju ni obravnavala preostalih (domnevnih) kršitev naročnika, ki jih v povezavi z opredelitvijo izbrane ponudbe in drugouvrščene ponudbe (torej ponudbe ponudnika "Lesnina MG oprema d.d.", Ljubljana) za popolno zatrjuje vlagatelj. Tudi obravnava preostalih zatrjevanih (domnevnih) kršitev naročnika namreč v ničemer ne bi mogla vplivati na položaj vlagatelja v zadevnem revizijskem postopku, niti na zadevno odločitev Državne revizijske komisije.

Glede na vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi tretje alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, da se vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 30. decembra 2010 ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu "OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA", znak naročnika CD-TS-VS/stgdd24, z dne 06. decembra 2010.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo Državni revizijski komisiji predlaga, naj odloči, da mu je naročnik dolžan povrniti naslednje "stroške z revizijo": "taksa:5000 EUR" in "odv. nagrada za zastopanje:1400 EUR in 20% DDV". Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov "skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve naročnika oz. Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo do plačila, v 15 dneh, da ne bo izvršbe".

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju (upoštevaje zlasti tretji in šesti odstavek 22. člena ZRPJN) priznala naslednje potrebne stroške, nastale z revizijo:
- takso (za zahtevek za revizijo) v višini 5.000,00 EUR,
- nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 EUR, ki jo je Državna revizijska komisija določila na podlagi 22. člena ZRPJN, skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009 - ZOdv-C in 35/2009 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije) ter 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 in 35/2009 - ZOdv-C; v nadaljnjem besedilu: Zakon o odvetniški tarifi). Državna revizijska komisija je namreč po pravičnem preudarku in ob upoštevanju vseh okoliščin primera ocenila, da gre v konkretnem primeru za povprečen primer,
- 20 % davek na dodano vrednost v višini 160,00 EUR, izračunan na podlagi tarifne številke 6007 Zakona o odvetniški tarifi glede na nagrado za revizijski postopek (na podlagi "Seznam[a] davčnih zavezancev - fizične osebe, ki opravljajo dejavnost" v stisnjeni obliki, ki izkazuje stanje podatkov na dan 09. marca 2011, dostopen pa je na spletni strani Ministrstva za finance, Davčne uprave Republike Slovenije, je namreč mogoče zaključiti, da je pooblaščeni odvetnik, ki zastopa vlagatelja, v seznamu davčnih zavezancev vpisan kot davčni zavezanec),
skupaj torej 5.960,00 eurov (EUR). Državna revizijska komisija je višjo stroškovno zahtevo vlagatelja zavrnila, saj je ocenila, da stroški nad priznano višino niso bili potrebni oziroma zanje ni najti pravne podlage v veljavnih predpisih.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.960,00 eurov (EUR) in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, po poteku tega roka (v primeru zamude) pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 09. marca 2011


Predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- CANKARJEV DOM, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana
- Zmagoslav Marovt, Rozmanova 12, 1000 Ljubljana
- STOL PISARNIšKI STOLI, d. o. o., Kamnik, Podgorje, Korenova cesta 5, 1241 Kamnik
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije