018-033/2011 Univerza v Ljubljani

Številka: 018-033/2011-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici mag. Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "nakup fitnes opreme", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Velnes d.o.o., Malečnik 62, Malečnik (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 7.3.2011

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja, z dne 7.1.2011, se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, ki je vsebovana v dokumentu Obvestilo o izbiri ponudnika za nakup fitnes opreme, št. NMV 01/2010, z dne 23.12.2010.

2. Zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 2.500,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 25.11.2010 sprejel sklep, da se predmetno javno naročilo "nakup fitnes opreme" izvede po postopku oddaje naročila male vrednosti. Dne 23.12.2010 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je kot najugodnejšega ponudnika izbral družbo Planet Sport d.o.o., Brodišče 5, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev dne 7.1.2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugovarja naročnikovi odločitvi. Vlagatelj v revizijskem zahtevku pojasnjuje, da mu naročnik ni poslal poziva na ugotovitev, katere artikle vlagatelj ponuja, ampak mu je poslal le Zapisnik o odpiranju ponudb, v katerem je vlagatelja zaprosil, da pošlje izpolnjen obrazec, v katerega je bilo potrebno ponovno vpisati cene artiklov. Po vlagateljevih navedbah je bilo potrebno naročniku dodatno poslati le obrazec z vpisanimi cenami artiklov in ne dodatne obrazložitve, katere artikle ponujajo ponudniki. Pri tem se vlagatelj ne strinja z naročnikovimi ugotovitvami, da je v obrazcu ponudbe naveden samo model kolesa, ne pa tudi model eliptika ter model kardio naprave, ki omogoča izbiro in prilagajanje gibanja. Vlagatelj zatrjuje, da je v poslanih obrazcih jasno podano, katere artikle ponuja. Iz predračuna št. P06/2010 je po vlagateljevih navedbah v stolpcih Koda in Artikel razvidno, da ponuja "eliptik" MX-E1x Matrix Crosstrainer in "Kardio napravo, ki omogoča izbiro in prilagajanje gibanja" MX-A3x Matrix Ascent Trainer. Iz obrazca Naprave v ponudbi je, po vlagateljevih navedbah, za vsako napravo posebej podana slika in podroben opis ter specifikacije ponujane opreme. Za "eliptik" je med ostalimi zapisano Profesionalni eliptik Matrix Crosstrainer E1x, za "Kardio naprava, ki omogoča izbiro in prilagajanje gibanja" pa je zapisano Profesionalni vzpenjajoči- eliptični trenažer Matrix Ascent Trainer A3x. V katalogu Matrix so, po vlagateljevih navedbah, podrobno opisane vse Matrix naprave. Pod kodo E1 x je zapisan ponujan "eliptik", pod kodo "Kardio naprava, ki omogoča izbiro in prilagajanje gibanja" pa A3x. Na podlagi vseh priloženih obrazcev je, po vlagateljevih navedbah, neizpodbitno in jasno navedeno, katere naprave vlagatelj ponuja. Vlagatelj zatrjuje, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje in na podlagi navedenega predlaga razveljavitev naročnikove odločitve o izbiri in povračilo stroškov postopka.

Naročnik je dne 25.1.2011 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik v obrazložitvi sklepa navaja, da je dne 10.12.2010 vsem ponudnikom posredoval Zapisnik o odpiranju ponudb z dne 9.12.2010. Obenem je naročnik vsem ponudnikom posredoval tudi zaprosilo št. 259-213-10/10-SP-KaC v priloženem obrazcu, kjer je bilo po naročnikovih trditvah nedvoumno označeno, kaj je potrebno navesti oz. izpolniti. Vlagatelj je po naročnikovih navedbah v poslanem obrazcu v celoti in pravilno izpolnil le prvo vrstico (torej le za artikel kolo), iz česar naročnik sklepa, da je vlagatelj zagotovo razumel naročnikovo zahtevo, kaj mora v obrazcu izpolniti. Vlagatelj po naročnikovih trditvah v vseh ostalih vrsticah in pri tem v vseh ostalih artiklih ni navedel, katere artikle ponuja, oz. je drug stolpec, kjer je bilo potrebno navesti model, ostal prazen. Ravno iz stolpca "model" pa je bilo razvidno, katere artikle ponuja vlagatelj. Naročnik je v omenjenem dopisu in zaprosilu izrecno navedel, da naj ponudniki naročniku do 14.12.2010 pošljejo izpolnjen priložen obrazec. Ob tem je naročnik navedel, da naj ponudniki navedejo enake cene, kot so jih navedli na predračunu ob prijavi na razpis. V zvezi z vlagateljevimi očitki, da je iz podatkov, ki so navedeni v predračunu vlagatelja, razvidno, da je za "Kardio naprava, ki omogoča izbiro in prilagajanje gibanja" ponujena naprava MX-A3x Matrix Ascent Trainer oz. profesionani vzpenjajoči-eliptični trenažer, naročnik pojasnjuje, da ponujena naprava ne ustreza razpisnim pogojem. Kajti po naročnikovih navedbah je ponujena naprava eliptični trenažer in ne naprava, ki jo je zahteval naročnik. Naročnik prav tako ugotavlja, da za naprave ni podanega natančnega opisa, saj so podatki v katalogu zelo skopi, med drugim v katalogu ni navedeno, da naprava Matrix Ascent Trainer MX-A3x, ki jo vlagatelj ponuja, deluje samonapajalno, kot je bilo v razpisni dokumentaciji zahtevano. Naročnik je na podlagi pregleda na spletni strani www.matrixfitness.com.au, kjer so opisane naprave, ki jih vlagatelj ponuja, ugotovil, da kardio naprava ne zadostuje vsem zahtevanim razpisnim pogojem, zaradi česar je katalog vlagatelja neprimeren, nepopolen in celo zavajajoč. Poleg tega je naprava MX-A3x Matrix Ascent Trainer "eliptik" z možnostjo spreminjanja naklona in ni podobna napravi, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji in na Portalu javnih naročil. Na podlagi navedenega naročnik ugotavlja, da je vlagateljeva ponudba glede na določila ZJN-2 neprimerna, saj ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje naročnikovih zahtev. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 28.1.2011, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 2.2.2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 4.02.2011, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je naročnika na podlagi 2. odstavka 17. člena ZRPJN pozvala na odstop celotne dokumentacije o oddaji javnega naročila v izvirniku. Naročnik je Državni revizijski komisiji zahtevano dokumentacijo v izvirniku odstopil 18.2.2011.

V obravnavanem primeru je med strankama sporno naročnikovo ravnanje, ki je vlagateljevo ponudbo kot nepopolno izločil iz postopka oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija je pri presoji predmetnega spora v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, v vlagateljevo ponudbo, Predračun št. P06/2010, Zapisnik o odpiranju ponudb z dne 9.12.2010, v naročnikov poziv k podpisu Zapisnika o odpiranju ponudb in izpolnitvi obrazca z dne 10.12.2010. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika ter listinske dokumentacije, je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba 1. odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku, ki v primeru javnih naročil iz prvega odstavka 12. člena tega zakona ne sme biti daljši od 60 dni, v primeru drugih javnih naročil pa 45 dni, sprejme odločitev o oddaji naročila. Svojo odločitev mora obrazložiti in navesti ugotovitve ter razloge zanjo (1. odstavek 79. člena ZJN-2).

Iz Obvestila o izbiri ponudnika za nakup fitnes opreme, z dne 23.12.2010, izhaja, da je naročnik v obravnavanem primeru vlagateljevo ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega naročila, ker ta v prispelem obrazcu ni navedel model "eliptika" ter model "Kardio naprave, ki omogoča izbiro in prilagajanje gibanja". Državna revizijska komisija je pri presoji naročnikovih ugotovitev preverjala vlagateljeve ugovore in zatrjevanja, da njegova ponudbena dokumentacija že od vsega začetka vsebuje navedbo obeh zahtevanih artiklov.
Iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik v obrazcu 9 "Predračun" razpisne dokumentacije od ponudnikov zahteval navedbo cene artiklov, pri čemer ponudnikom ni bilo potrebno navesti ponujanega modela artikla, medtem ko so v obrazcu 12 "tehnične specifikacije in opis storitev" navedene zahteve, ki jih mora ponujena oprema vsebovati. Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja ugotavlja, da je vlagatelj, poleg izpolnjenega obrazca št. 9, priložil tudi svoj predračun, v katerem so, v nasprotju z naročnikovimi ugotovitvami, navedeni (po naročnikovi oceni manjkajoči) ponujeni modeli zahtevanih artiklov. Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da je v Predračunu št. P06/2010 jasno navedeno, da vlagatelj za artikel "eliptik" ponuja napravo MATRIX Crosstrainer MX-E1x, za artikel "Kardio naprava, ki omogoča izbiro in prilagajanje gibanja" pa MATRIX Ascent Trainer MX-A3x. Sledenje izhaja tudi iz prilog k obrazcu št. 12. Državna revizijska komisija na podlagi navedenega zaključuje, da je naročnik v obravnavanem primeru z oceno, da vlagatelj v ponudbeni dokumentaciji ni navedel modelov zahtevanih artiklov, nepopolno in zmotno ugotovil dejansko stanje. Naročnik vlagateljeve ponudbe iz navedenih razlogov namreč ne bi smel izločiti iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. Poleg tega samo dejstvo, da so iz vlagateljeve ponudbe razvidni modeli ponujenih artiklov, priznava tudi naročnik, ki šele sedaj v revizijskem postopku ugotavlja, da ponujena modela ne izpolnjujeta naročnikovih razpisnih zahtev. Prav tako pa Državna revizijska komisija zavrača naročnikova zatrjevanje, da je vlagateljeva ponudba nepopolna iz razloga, ker vlagatelj, na podlagi naročnikovega zaprosila, z dne 10.12.2010, obrazca ni pravilno izpolnil, saj ni pri vseh artiklih navedel, kateri model ponuja. V obvestilu o izbiri za nakup fitnes naprave je naročnik pojasnil, da je ponudnikom poslal poziv, da bi ugotovil, katere artikle ponujajo. Glede na to, da gre v obravnavanem primeru ugotoviti, da je vlagatelj v svoji ponudbeni dokumentaciji jasno navedel, katere modele zahtevane opreme ponuja, je takšno pozivanje brezpredmetno in poleg tega tudi nedopustno. Kajti pozivanje na dopolnitev ponudbe je na podlagi 78. člena ZJN-2 dopustno samo v primeru, v kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna. Ni pa dopustno dopolnjevanje tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Kar pomeni, da če ponudnik ponujanega predmeta javnega naročila oz. modela opreme v ponudbeni dokumentaciji sploh ni določil, ga v okviru pravil dopolnjevanja ponudbe naknadno ni mogoče pozivati. Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija ocenjuje, da je naročnik v obravnavanem primeru kršil določbo 78. člena ZJN-2, ker je vlagatelja, v okviru dopisa št. 259-213-10/10-SP-KaC, pozival k izpolnitvi obrazca, v katerega je moral vpisati ponujeni model zahtevanega artikla.

Državna revizijska komisija v nadaljevanju prav tako zavrača tudi naročnikova zatrjevanja, da je vlagateljeva ponudba nepopolna iz razloga, ker "kardio" naprava, ki jo v svoji ponudbi ponuja vlagatelj, ne ustreza pogojem iz razpisne dokumentacije. Naročnik mora namreč, na podlagi 1. odstavka 79. člena ZJN-2, v svoji odločitvi jasno obrazložiti in navesti vse ugotovitve ter razloge zanjo. Tako mora naročnik v svoji odločitvi o oddaji javnega naročila navesti vse razloge za zavrnitev ponudb in razlogov za zavrnitev ne sme navajati šele v revizijskem zahtevku, kakor je to v obravnavanem primeru storil naročnik. Naročnik je namreč šele v sklepu o zavrnitvi vlagateljevega revizijskega zahtevka podal oceno, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje naročnikovih pogojev. S takšnim ravnanjem pa je naročnik, po presoje Državne revizijske komisije, posegel v vlagateljevo pravico do pravnega varstva, saj se je vlagatelj šele z naročnikovo odločitvijo o revizijskem zahtevku prvič seznanil z naročnikovimi dodatnimi razlogi za izločitev njegove ponudbe iz postopka oddaje javnega naročila, zoper katere pa se vlagatelj v revizijskem zahtevku ni mogel izreči.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljevemu revizijskemu zahtevku ugodila in odločila tako, kakor izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer za plačilo takse 2.500,00 EUR. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, mora naročnik vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 2.500,00 EUR. Na podlagi navedenega je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 2.500,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 07.03.2011mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Velnes d.o.o., Malečnik 62, 2229 Malečnik,
- Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana,
- Planet Sport d.o.o., Brodišče 5, 1236 Trzin,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.