018-056/2011 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Številka: 018-56/2011-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 in spremembe; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu Miriam Ravnikar šurk, kot predsednice senata, ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek šinko, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Igorja Luzarja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Operacijsko perilo in uniforme", zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, Slovenj Gradec (v nadaljevanju: naročnik), začetega na podlagi zahtevka za revizijo družbe SANOLABOR d.d., Leskoškova cesta 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), dne 4.3.2011

ODLOČILA

Vlagateljev predlog za izdajo sklepa po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN za zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila "Operacijsko perilo in uniforme" do pravnomočne odločitve o vlagateljevem zahtevku za revizijo z dne 23.2.2011, se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 14.2.2011 na Portalu javnih naročil, pod številko JN 1348/2011 objavil"OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI V SKLADU Z 61. ČLENOM ZJN-2" za oddajo javnega naročila "Operacijsko perilo in uniforme" po odprtem postopku.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil, da se šteje, da je ponudba oddana pravočasno, če do 1.3.2011 do 10.00 ure prispe na naslov naročnika.

Dne 23.2.2011, pred potekom roka za oddajo ponudb, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga spremembo določil 2. točke VII. člena navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (posebni pogoji naročnika), nadalje VI. člena vzorca kupoprodajne pogodbe (plačilni pogoji in način plačila)-OBR-9 in nazadnje še 2. točke Izjave o izpolnjevanju pogojev naročnika - OBR-11 razpisne dokumentacije.


Istega dne, torej 23.2.2011, je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil predlog za izdajo sklepa po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v predmetnem postopku. V obrazložitvi predloga vlagatelj navaja, da je dne 23.2.2011 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo zoper vsebino objave in razpisno dokumentacijo, ker naj bi določila slednjih zaradi pogojev, ki jih vsebujejo, pomenila grob poseg v določbe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011, ter Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS). Vlagatelj pojasnjuje, da so določila omenjenega zakona o revizijsko spornem vprašanju kogentna in brez izjem, zato naj bi naročnik po vlagateljevem mnenju skušal z zahtevami iz razpisne dokumentacije doseči obid zakona v zvezi z rokom plačil svojih obveznosti. Vlagatelj še dodaja, da so bile omenjene določbe ZIPRS sprejete v javnem interesu, ki da je v trenutnih tržnih razmerah izjemnega pomena, zato vlagatelj ocenjuje in hkrati predlaga Državni revizijski komisiji, da postavi javni interes ki ga zasleduje ZIPRS nad vse morebitne škodljive posledice zadržanja aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Dne 2.3.2011 je Državna revizijska komisija prejela naročnikov dopis, poimenovan "Obvestilo o zadržanju postopka JN1348/2011 naročnika Splošna bolnišnica Slovenj Gradec" z dne 1.3.2011, v katerem slednji Državno revizijsko komisijo obvešča, da so dne 25.2.2011 s strani vlagatelja prejeli njegov zahtevek za revizijo postopka javnega naročila z dne 23.2.2011, hkrati pa tudi njegov predlog za zadržanje aktivnosti naročnika zaradi vloženega zahtevka za revizijo z dne 23.2.2011. V zvezi s slednjim so na Portalu javnih naročil dne 28.2.2011 pod številko objave JN 1884/2011, datum objave 1.3.2011 objavili dodatne informacije, ki se nanašajo na zadržanje postopka s strani naročnika, kar je posledica sprejetja naročnikove odločitve, da postopek oddaje javnega naročila zadrži in tako ne izvede javnega odpiranja ponudb, ki je bilo predvideno dne 1.3.2011.

Po prejemu naročnikovega dopisa, s katerim jo je slednji obvestil o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) med drugim določa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila. Drugi odstavek 11. člena ZRPJN določa, da lahko naročnik ne glede na vložen zahtevek za revizijo nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, in da sme naročnik skleniti pogodbo o oddaji javnega naročila skladno z odločitvijo Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. Tretji odstavek 11. člena ZRPJN dopušča možnost, da lahko naročnik ob prejemu zahtevka za revizijo odloči, da se ne glede na prvi odstavek 11. člena ZRPJN izvajanje postopka oddaje javnega naročila zadrži do odločitve Državne revizijske komisije in o tem najpozneje v treh dneh obvesti vse udeležene v postopku oddaje javnega naročila. Četrti odstavek 11. člena ZRPJN določa, da lahko Državna revizijska komisija na predlog vlagatelja zahtevka za revizijo sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, da pri odločanju o predlogu vlagatelja Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja aktivnosti v postopku in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, in če Državna revizijska komisija predlogu ugodi, mora naročnik o tem obvestiti vse udeležene v postopku oddaje javnega naročila.

Iz besedila prvega in drugega odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da ZRPJN kot osnovno pravilo določa nesuspenzivnost zahtevka za revizijo, pri čemer pa velja prepoved sklenitve pogodbe o oddaji naročila. Temeljno pravilo zakona torej je, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega naročila oziroma zadrži le sklenitev pogodbe o oddaji naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o zadržanju nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila (torej aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila) pridržana za primer, ko se naročnik ob prejemu zahtevka za revizijo sam odloči, da bo zadržal nadaljnje aktivnosti (tretji odstavek 11. člena ZRPJN), oziroma za primer, ko vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila v celoti ali le deloma (četrti odstavek 11. člena ZRPJN).

Iz zgoraj navedenega dopisa naročnika z dne 1.3.2011 izhaja, da je naročnik pod številko objave 1884/2011, datum objave 1.3.2011, objavil dodatne informacije v zvezi z javnim naročilom pod številko JN1348/2011; Tekstilni izdelki,v kar se je z vpogledom na spletno stran Portala javnih naročil prepričala tudi Državna revizijska komisija,, in sicer se le-te glasijo: "Naročnik je na podlagi 2. tč. 12. člena ZRPJN prejel na vsebino razpisne dokumentacije v obravnavo Zahtevek za revizijo. Na podlagi 3. tč. 11. člena ZRPJN naročnik ZADRŽI izvajanje postopka javnega naročila. Glede na navedeno naročnik ne bo izvedel za jutri, za torek, dne 1.3.2011 predvidenega javnega odpiranja ponudb. Morebitne prejete ponudbe bo naročnik neodprte vrnil na naslove ponudnikov."

Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ocenjuje, da vlagatelj v svojem predlogu ni izkazal pravnega interesa, saj je le-ta za odločitev Državne revizijske komisije o predlogu za zadržanje nadaljnjih aktivnosti odpadel z odločitvijo naročnika, da zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do odločitve o vlagateljevem zahtevku za revizijo na podlagi 3. odstavka 11. člena ZRPJN. Iz omenjenega razloga se Državna revizijska komisija v nadaljnja ugotavljanja procesnih, kot tudi vsebinskih plati postavljenega predloga ni spuščala.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 8.3.2011
Predsednica senata
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.,
predsednica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- SANOLABOR d.d. Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana;
- Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec;
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana;
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne
službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana;
- arhiv Državne revizijske komisije (spis zadeve).