018-031/2011 Občina Železniki

Številka: 018-31/2011-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu Sonje Drozdek-šinko, kot predsednice senata, ter mag. Nataše Jeršič in mag. Maje Bilbija, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA SELCA - DOLENJA VAS" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila REGENERACIJA, d. o. o., Kamniška cesta 47, 1217 Vodice, ter VIZING, d. o. o., Poljubinj 89H, 5220 Tolmin (v nadaljnjem besedilu oba skupaj: vlagatelj), katera zastopa odvetnik Danilo Grilj, Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana, zoper ravnanje naročnika OBČINA ŽELEZNIKI, Češnjica 48, 4228 Železniki (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 18. februarja 2011 sprejela

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 07. januarja 2011 se zavrže.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 23. septembra 2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, številka 431-10/2010-001, za predmet javnega naročila gradnja čistilne naprave Dolenja vas, obvestilo o javnem naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo dne 28. septembra 2010 (pod številko objave JN9209/2010) objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je dne 14. decembra 2010 sprejel "OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka 431-10/2010-026-029 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o oddaji naročila), iz katerega med drugim izhaja, da "se za izvedbo javnega naročila sprejme ponudba ponudnika" "PRIMORJE d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina" (v nadaljnjem besedilu: ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša).

Obvestilo o oddaji naročila je vlagatelj (gospodarski subjekt REGENERACIJA, d. o. o., Kamniška cesta 47, 1217 Vodice; v nadaljnjem besedilu: gospodarski subjekt Regeneracija, d. o. o.), kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, prejel dne 20. decembra 2010, dan kasneje pa je na pošto priporočeno oddal vlogo z dne 21. decembra 2010, poimenovano "ODGOVOR NA OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA" (v nadaljnjem besedilu: vloga z dne 21. decembra 2010). Naročnik je dne 27. decembra 2010 sprejel "Odgovor na dopis naslovljen "Odgovor na obvestilo o odločitvi o oddaji javnega naročila"", številka 431-10/2010-42 (v nadaljnjem besedilu: odgovor na vlogo z dne 27. decembra 2010), ki ga je vlagatelj (gospodarski subjekt Regeneracija, d. o. o.), kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, prejel dne 28. decembra 2010.

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz podatkov na spremnici v spisu zadeve, dne 07. januarja 2011 na pošto priporočeno oddal zahtevek za revizijo, z dne 07. januarja 2011 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo v celoti ugodi, spremeni odločitev o oddaji naročila in sprejme novo odločitev o oddaji naročila, s katero bo vlagateljevo ponudbo priznal(a) kot popolno ter jo glede na postavljeno merilo izbral(a) kot najugodnejšo, pa tudi, da naročnik vlagatelju povrne stroške, nastale z revizijo. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je naročnik s tem, ko je njegovo ponudbo izločil kot nepopolno, kršil določbe Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2). Vlagatelj zatrjuje, da izpolnjuje pogoj glede referenc, določen v "7. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe", v katerem je določeno, da mora za priznanje sposobnosti ponudnik imeti "reference, ki se nanašajo na čistilne naprave primerljive razpisani - mehansko - biološke čistilne naprave (SBR z dopolnjeno aeracijo):" "vsaj 2 (dva) zaključena objekta čistilnih naprav z enako mehansko - biološko tehnologijo čiščenja (SBR z dopolnjeno aeracijo), kot je razpisana, s kapaciteto med 300 PE in 2.000 PE, ne starejše od 10 let". Vlagatelj zatrjuje tudi kršitve naročnika v povezavi z vpogledom "v dokumentacijo in ponudbo izbranega ponudnika", saj mu naročnik (kot zatrjuje vlagatelj) ni omogočil vpogleda v reference ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša (te naj bi slednji označil kot poslovno skrivnost).

Naročnik je dne 20. januarja 2011 sprejel sklep številka 431-10/2010-42,43 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, obenem pa je kot neutemeljeno zavrnil tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov, nastalih z revizijo (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik Državno revizijsko komisijo poziva, da (predhodno) presodi, ali vlagatelj izpolnjuje pogoj pravočasnosti vložitve zahtevka za revizijo, v nadaljevanju obrazložitve odločitve o zahtevku za revizijo pa naročnik zatrjuje, da vlagateljeva referenca "ČN SBR 500 PE" na lokaciji Rudno polje na Pokljuki "ne ustreza" pogoju razpisne dokumentacije, ki se glasi "zaključena objekta čistilnih naprav z enako mehansko - biološko tehnologijo čiščenja (SBR z dopolnjeno aeracijo), kot je razpisana, s kapaciteto med 300 PE in 2.000 PE", in sicer v delu, ki se nanaša na enako mehansko stopnjo čiščenja. Naročnik v obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo zavrača tudi vlagateljeva zatrjevanja, povezana z vpogledom "v dokumentacijo in ponudbo izbranega ponudnika".

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, prejel dne 26. januarja 2011, dne 28. januarja 2011 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno na pošto oddal vlogo z dne 27. januarja 2011, poimenovano "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO" (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo).

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 431-10/2010-47, z dne 03. februarja 2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje tega javnega naročila (v vsebini, ki izhaja iz popisa spisa oziroma registratorjev), v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 22. členom ZRPJN ter prvo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da iz prvega odstavka 13. člena ZRPJN med drugim izhaja, da naročnik po prejemu zahtevka za revizijo preveri (tudi), ali je pravočasen.

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik sledil določbi prvega odstavka 13. člena ZRPJN in po prejemu vlagateljevega zahtevka za revizijo preveril, ali je ta pravočasen. V posledici omenjene preveritve je naročnik v odgovoru na vlogo z dne 27. decembra 2010 zapisal, da
- je obvestilo o oddaji naročila "vsebovalo tako razloge za izločitev ponudb ponudnikov, kot tudi prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnikov, katerih ponudbe je" izločil (zadnji odstavek na strani "1 od 3")
- iz vloge z dne 21. decembra 2010 "ni razvidno in ne izhaja, da je ponudnik vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila v smislu tretjega odstavka 79. člena ZJN-2" (prvi odstavek na strani "2 od 3")
- iz vloge z dne 21. decembra 2010 "ni razvidno in ne izhaja, da je ponudnik vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve v smislu tretjega odstavka 79. člena ZJN-2" (drugi odstavek na strani "2 od 3").

Upoštevaje določbe ZRPJN (zlasti prvo alinejo prvega odstavka 23. člena, po kateri Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo v primeru, ko je ta vložen nepravočasno, s sklepom zavrže), pa tudi ob smiselni uporabi prvega odstavka 274. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007 - ZPP-UPB3 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZPP), katerega določbe se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, smiselno uporabljajo glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, je Državna revizijska komisija najprej pristopila k predhodnemu preizkusu vlagateljevega zahtevka za revizijo, v posledici omenjenega predhodnega preizkusa pa zaključila, da je vlagateljev zahtevek za revizijo vložen nepravočasno.

Ob vpogledu v vlagateljevo vlogo z dne 21. decembra 2010 je Državna revizijska komisija ugotovila, da omenjene vloge po vsebini (torej ne glede na njeno poimenovanje "ODGOVOR NA OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA") ni mogoče razumeti kot zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila v smislu 79. člena ZJN-2. V vlogi z dne 21. decembra 2010 vlagatelj namreč povzema dejansko stanje in utemeljuje svoje stališče, da referenčno delo "ČN SBR REG 500 PE na Pokljuki ustreza razpisnim pogojem", prav tako pa prosi naročnika, da njegovi "referenci, ki nedvomno ustrezata pogojem razpisne dokumentacije," upošteva. Vlagatelj za citirano prošnjo naročniku sicer zapiše, da prosi za "obrazložitev in ustrezno odločitev", vendar je omenjeno prošnjo po obrazložitvi razumeti v povezavi s predhodno citirano prošnjo (da njegovi "referenci, ki nedvomno ustrezata pogojem razpisne dokumentacije," upošteva), v povezavi s prošnjo po (novi) "ustrezni odločitvi" in v povezavi s celotno (preostalo) vsebino vloge z dne 21. decembra 2010. Vlagateljevo vlogo z dne 21. decembra 2010 je tako po vsebini razumeti kot pisno opozorilo na odločitev naročnika, saj vključuje tudi predlog naročniku, da svojo odločitev spremeni in sprejme novo (vlagatelj naročnika prosi za "ustrezno odločitev"). Vendar pa pri tem (kot bistvenega) ne gre prezreti, da
- ZJN-2 instituta pisnega opozorila na odločitev naročnika ne vsebuje več, saj ga je ukinil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 19/2010 - ZJN-2B),
- je tudi (nekdanji) institut pisnega opozorila na odločitev naročnika določal, da rok za vložitev zahtevka za revizijo teče le od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila. Kadar se je torej naročnik na podlagi (nekdanjega) pisnega opozorila ponudnika odločil, da svoje odločitve o dodelitvi naročila ne bo spreminjal, to ni imelo nobenega vpliva na tek roka za vložitev zahtevka za revizijo, zato je bilo potrebno šteti, da je ta pričel teči že s trenutkom prejema odločitve o dodelitvi naročila.

Poleg tega ne gre prezreti niti dejstva, da je bilo v konkretnem primeru že naročnikovo obvestilo o oddaji naročila obrazloženo in je naročnik v njem navedel tako ugotovitve kakor tudi razloge za svojo odločitev, prav tako pa je obvestilo o oddaji naročila vsebovalo razloge za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran (vlagatelja), ter prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika, ki ni bil izbran (vlagatelja).

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija zaključila, da je desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo v konkretnem primeru vlagatelju pričel teči skladno s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN, torej s prejemom odločitve o dodelitvi naročila (kot izhaja iz obvestila o oddaji naročila).

Ob vpogledu v dokumentacijo, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je bilo obvestilo o oddaji naročila vlagatelju (gospodarskemu subjektu Regeneracija, d. o. o.), kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, vročeno dne 20. decembra 2010, kar (upoštevaje prvi odstavek 12. člena ZRPJN in smiselno uporabo 111. in 112. člena ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN) pomeni, da bi moral vlagatelj zahtevek za revizijo, da bi ga bilo mogoče šteti za pravočasno vloženega, vložiti najkasneje v četrtek, dne 30. decembra 2010. Pri pregledu poštne kuverte, v kateri je vlagatelj na pošto oddal zahtevek za revizijo, skupaj s prilogami, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je bil vlagateljev zahtevek za revizijo, kakor to izhaja iz podatkov na spremnici v spisu zadeve, skupaj s prilogami na pošto priporočeno oddan dne 07. januarja 2011, torej po izteku prekluzivnega desetdnevnega roka za njegovo vložitev, ki izhaja iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN, naročnik pa ga je skupaj s prilogami, kakor to izhaja iz odtisa njegove prejemne štampiljke na zahtevku za revizijo, prejel dne 10. januarja 2011. Če je namreč vloga vezana na rok, se šteje, da je vložena pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču (smiselno: naročniku), preden se rok izteče (smiselna uporaba prvega odstavka 112. člena ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN), če pa se vloga pošlje po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču (smiselno: naročniku), na katero (smiselno: na katerega) je naslovljena (smiselna uporaba drugega odstavka 112. člena ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN). Ker bi v konkretnem primeru moral vlagatelj zahtevek za revizijo, da bi ga bilo mogoče šteti za pravočasno vloženega, vložiti najkasneje v četrtek, dne 30. decembra 2010, kot dan izročitve naročniku pa se šteje dan oddaje na pošto, torej 07. januar 2011, je vlagateljev zahtevek za revizijo vložen prepozno.

Navedenega zaključka ne spreminjajo niti zaključki, napravljeni v sklepu številka 018-078/2008-3, sprejetem dne 19. junija 2008 (v nadaljnjem besedilu: sklep številka 018-078/2008-3), saj je bilo v zadevi, v kateri je bil omenjeni sklep Državne revizijske komisije sprejet, dejansko stanje bistveno drugačno od dejanskega stanja v tej zadevi. Iz sklepa številka 018-078/2008-3 prav tako izhaja, da je takratni vlagatelj na takratnega naročnika naslovil dopis, v katerem je jasno zahteval, da mu naročnik v skladu z 79. členom ZJN-2 dodatno obrazloži (takratno) obvestilo o oddaji javnega naročila (česar v predmetni zadevi vlagatelj, kot to izhaja iz dosedanje obrazložitve te odločitve, ni storil). Takratni vlagatelj je namreč zapisal: "V skladu z 79. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) Ur.l. RS, št. 128/2006 vas pozivamo, da obvestilo o oddaji javnega naročila dodatno obrazložite in podate:
razloge za zavrnitev naše ponudbe in
prednosti sprejete ponudbe v primerjavi z našo ponudbo". Prav tako je iz omenjenega sklepa številka 018-078/2008-3 jasno razvidno, da je
- v takratni zadevi Državna revizijska komisija ugotovila (za razliko od tokratne zadeve), da gre vlogo takratnega vlagatelja, "kljub njenemu drugačnemu poimenovanju, ob upoštevanju" njene "vsebine, šteti kot zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, kot je opredeljena v tretjem odstavku 79. člena ZJN-2, ne pa samo za pisno opozorilo ponudnika na odločitev naročnika". Državna revizijska komisija je v sklepu številka 018-078/2008-3 pri tem zaključila, da iz takrat "podane vloge" (za razliko od tokratne zadeve) "nedvoumno izhaja obrazložena zahteva vlagatelja po podaji obrazložitve odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila", pa tudi, da je bila takratna "zahteva po dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila" podana "nedvoumno, ter da je bila dopustna in obrazložena",
- takratni vlagatelj takratno odločitev o oddaji javnega naročila prejel dne 29. aprila 2008, zahtevek za revizijo pa je vložil dne 09. maja 2008, torej pravočasno - v desetih dneh od prejema odločitve o dodelitvi naročila (česar v predmetni zadevi vlagatelj, kot to izhaja iz dosedanje obrazložitve te odločitve, ni storil).

V posledici vsega doslej navedenega je Državna revizijska komisija na podlagi prve alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 07. januarja 2011, iz razloga, ker je vložen nepravočasno, zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo (in obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo) zahteval tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 18. februarja 2011


Predsednica senata
Sonja Drozdek-šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- OBČINA ŽELEZNIKI, Češnjica 48, 4228 Železniki
- odvetnik Danilo Grilj, Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana (dva izvoda izvirnika sklepa)
- PRIMORJE, d. d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije