018-028/2011 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-028/2011-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami, v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Sonji Drozdek šinko, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nakup in pogarancijsko vzdrževanje parnega sterilizatorja", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika MOLLIER, d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 7. 3. 2011

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo z dne 7. 1. 2011 se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

3. Vlagatelj mora vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 2.500,00 EUR, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 9. 6. 2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Nakup in pogarancijsko vzdrževanje parnega sterilizatorja". Obvestilo o javnem naročilu je naročnik objavil na portalu javnih naročil, in sicer dne 14. 6. 2010 pod št. objave JN4975/2010.Naročnik je dne 22. 9. 2010, pod št. 01-172/3-10, izdal dokument "Odločitev o oddaji naročila", s katerim je predmetno javno naročilo dodelil vlagatelju.

Zoper odločitev o oddaji naročila z dne 22. 9. 2010 je ponudnik SANOLABOR, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana dne 1. 10. 2010 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila.

Državna revizijska komisija je dne 26. 11. 2010 sprejela sklep št. 018-291/2010-3, s katerim je zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila z dne 22. 9. 2010.

Naročnik je dne 23. 12. 2010 izdal dokument "Sprememba odločitve o oddaji naročila" (št. 01-172/10-10), iz katerega je razvidno, da je naročilo dodelil ponudniku SANOLABOR, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), medtem ko je vlagateljevo ponudbo izločil kot neprimerno.

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj z vlogo z dne 7. 1. 2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je dne 13. 12. 2010 od naročnika prejel zahtevo za dopolnitev ponudbe. Na podlagi te zahteve je vlagatelj naročniku posredoval zahtevano dopolnitev, in sicer zahtevani certifikat za ponujen (obstoječ, konkreten) parni sterilizator, proizvajalca MM, tip SELECTOMAT SL 636. Temu certifikatu naročnik očita, da ni izrecno izdan za ponujen (obstoječ) proizvod. Vlagatelj navaja, da je v ponudbi natančno navedel, kateri tip parnega sterilizatorja ponuja. Iz prve točke ponudbe je tako razvidno, da gre za parni sterilizator MMM, SELECTOMAT SL 636V-2. Proizvajalec MMM je dne 10. 11. 2009 vlagatelju izdal avtorizacijo za izvajanje servisa in v izjavi navedel osebe, ki so usposobljene za vzdrževanje, servisiranje in izobraževanje uporabnika za obstoječ in konkreten parni sterilizator serije SELECTOMAT SL, ki ga je vlagatelj ponudil v ponudbi. Navedeni osebi sta prejeli certifikat proizvajalca za instalacijo, vzdrževanje in servis za model SELECTOMAT SL. Vlagatelj je v ponudbi prav tako predložil "EC-Declaration of Conformity" za ponujeni model proizvajalca MMM, model SELECTOMAT SL. Naročnik je v fazi priprave ponudbe zahteval, da ponudniki zraven vsake zahteve naročnika pripišejo, kje je razvidno izpolnjevanje zahtev. Izpolnjevanje zahtev je razvidno iz kataloga za SELECTOMAT SL, ki ga je vlagatelj predložil tudi v osnovni ponudbi. Tudi iz naknadne izjave proizvajalca je razvidno, da gre za model SELECTOMAT SL 636-2V in ne za SELECTOMAT PL. Tudi iz tehnične risbe je razvidno, da vlagatelj ponuja model SELECTOMAT SL, ob tem pa je bil predložen še seznam potrošnega materiala za model SELECTOMAT SL. Vsi ti dokumenti so bili sestavni del osnovne ponudbe in bi moral naročnik že na njihovi podlagi ugotoviti izpolnjevanje zahtev, ali pa bi moral vlagatelja še v času ocenjevanja ponudb pozvati k dopolnitvi ponudbe, česar ni storil. Vlagatelj poudarja, da je v svoji ponudbi večkrat nedvoumno zapisal, kateri model ponuja, v dopolnitvi ponudbe pa je naročniku posredoval tudi zahtevan certifikat, česar naročnik ni upošteval. Vlagatelj še navaja, da je Državna revizijska komisija enkrat že ugodila njegovemu zahtevku za revizijo, vendar naročnik takrat ni oddal naročila edinemu ustreznemu ponudniku, temveč je postopek razveljavil. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je dne 25. 1. 2011 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa navaja, da je v celoti sledil navedbam Državne revizijske komisije, ki je v odločitvi št. 018-291/2010-3 zapisala, da mora naročnik zahtevati dopolnitev ponudbe v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje pogoja pod točko 12 Obrazca 1 razpisne dokumentacije. Naročnik je prejete dokumente pregledal in ugotovil, da niso pravilni oz. da zahtevanega certifikata proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo EU ni izdala tretja oseba, temveč proizvajalec sam. CE certifikat se lahko izda samo za opremo oz. sterilizator, ki je že izdelan in temu ustrezno preizkušen, kar pomeni, da gre za točno določen tip sterilizatorja in ne za celotno znamko, ki jo ponuja nek proizvajalec. Iz vlagateljeve ponudbe je razvidno, da gre za sterilizator SELECTOMAT SL, čeprav iz nekaterih dokumentov v tej ponudbi to ne izhaja, zato ni povsem jasno, kaj vlagatelj ponuja. Naročnik je med postopkom ugotovil, da vlagatelj ponuja sterilizator SELECTOMAT SL standardni, ki ima v osnovi 3 grelce. Vsak ima priključno moč 7,5kW kar skupaj znese 22,5kW. Če bi vlagatelj ponudil tak sterilizator, ne bi mogel izpolniti zahtev naročnika, ki so bile v tej točki glede priključne moči max. 18kW. Vlagatelj je tako ponudil sterilizator, ki ni standarden, saj iz priložene izjave proizvajalca izhaja, da lahko na izrecno željo vlagatelja naredijo sterilizator s samo dvema grelcema, pri čemer pa ni pojasnjeno, ali s tem ni ogroženo delovanje sterilizatorja, saj komora za optimalno delovanje potrebuje priključno moč 24,5kW. Vlagatelj torej ponuja nestandarden parni sterilizator SELECTOMAT SL 636- 2V, za katerega ne more izkazati skladnosti z zahtevanimi standardi, saj še ni izdelan in zato ne more imeti ustreznega CE certifikata. Naročnik dalje navaja, da je vlagatelj ob dopolnitvi ponudbe poleg že znanih dokumentov, do katerih se je opredelila tudi Državna revizijska komisija, v svoji odločitvi priložil še:
- dokument "EC- Declaration of Conformity", izdan dne 1. 1. 2010 s strani družbe B, da na lastno odgovornost izjavlja, da medicinska oprema, parni sterilizator S, ki se uvršča v razred Ila, ustreza vsem zahtevam določb Direktive 931421EEC in 971231EC;
- certifikat, izdan 9. 6. 2009, ki potrjuje usklajenost proizvajalca M za načrtovanje in razvoj, proizvodnjo, prodajo, vgradnjo in servisiranje opreme za sterilizacijo in dezinfekcijo s standardom kakovosti ISO 9001: 2008;
- EC certifikat, izdan 21. 1. 2010 s strani TUV SUD Product services GmbH, ki potrjuje da je proizvajalec M. implementiral sistem zagotavljanja kakovosti za dizajn, proizvodnjo in končni pregled kategorij produktov: naprave in sistemi za sterilizacijo, dezinfekcijo in predelavo v zdravstvenih ustanovah, skladno z direktivo 93/42/EEC;
- certifikat, izdan 17. 12. 2010, ki je po svoji vsebini identičen do posamezne črke prvo navedenemu dokumentu; razlika je le v nazivu, saj po mnenju naročnika tudi ta certifikat ne ustreza zahtevi iz razpisa, ker ga ni izdala tretja oseba, kot je to izrecno zahteval naročnik, temveč ponovno tako kot v zgornjem dokumentu družba B. in spodaj navedeni "izvršni" inženir. Dokumenta sta povsem identična in se zato postavlja vprašanje pristnosti oz. verodostojnosti priloženega certifikata (listine). Če ponujaš nestandarden proizvod, ne moreš imeti CE certifikata, ker ga imajo lahko le tipsko izdelani proizvodi.
Naročnik navaja, da je bila njegova zahteva v dopisu za dopolnitev ponudbe specifična - priložitev CE certifikata, ki ga izda tretja oseba za ponujen (obstoječ, konkreten) parni sterilizator, v primeru vlagatelja je to bil MMM tip SELECTOMAT SL 636- 2V, kar pa iz priloženega certifikata ne izhaja, zato naročnik tak dokument ne more šteti za pravilno izpolnjen pogoj. Iz priloženega certifikata izhaja samo tisto, kar je bilo že navedeno v prvem dokumentu in za katerega je tudi Državna revizijska komisija menila, da ni ustrezen za izpolnitev pogoja. Naročnik tehničnih risb, seznama tehničnega materiala in certifikatov za pooblaščene serviserje ni upošteval, saj nimajo neposredne povezave z njegovo odločitvijo, glede priloženega kataloga pa naročnik pripominja, da je v prvem postopku oddaje javnega naročila, ki je bil kasneje prekinjen, priložen originalen katalog za enak parni sterilizator SELECTOMAT SL 636- 2V, ki je v spodnjem delu imel podatke tudi glede litraže komore in priključne moči. V tem razpisu pa je vlagatelj v svojo ponudbo priložil kopijo prospekta, pri čemer je spodnji del le - tega prekril in s tem potvoril katalog ter zavajal naročnika in zavestno prekrival dejansko stanje oz. mere in litražo ter optimalno priključno moč za delovanje tako velike komore (160l). Naročnik zaključuje, da priložen certifikat ne ustreza zahtevi, ki je bila navedena v 12. točki Obrazca 1, zato je sterilizator, ki ga ponuja vlagatelj, neprimeren.

Po prejemu vlagateljevega obvestila, da bo nadaljeval revizijski postopek (vloga z dne 31. 1. 2011), je naročnik z dopisom z dne 1. 2. 2011 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je zahtevek za revizijo neutemeljen, in sicer zaradi razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagateljeve revizijske navedbe, da je za ponujeno opremo predložil certifikat v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, je treba presojati z vidika druge alineje točke j) drugega odstavka 45. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da lahko gospodarski subjekti izkažejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti v zvezi s proizvodi, ki jih je treba dobaviti, s certifikati, ki jih izdajajo uradne pooblaščene ustanove ali pristojne agencije za nadzor kakovosti, s katerimi se potrdi skladnost izdelkov s tehničnimi specifikacijami ali veljavnimi standardi. Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, je v skladu z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 nepravilna in posledično nepopolna in jo mora naročnik v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 izločiti iz postopka.

Naročnik je zahteve v zvezi s predložitvijo certifikata določil v 1. točki Splošnih zahtev naročnika (stran 12), kjer je zapisal:

"Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi (certifikat mora biti veljaven za ves čas trajanja pogodbe in mora biti v ponudbi priložen)."

Čeprav vlagatelj navaja, da je iz njegove ponudbe razvidno, da ponuja parni sterilizator MMM, SELECTOMAT SL 636V-2, je mogoče pritrditi naročniku, da iz ponudbe ni povsem jasno, kateri parni sterilizator vlagatelj dejansko ponuja. Nekateri ponudbeni dokumenti (npr. kadrovska struktura ponudnika) se npr. nanašajo na sterilizator SELECTOMAT PL 636-2 V, medtem ko se drugi dokumenti nanašajo na parni sterilizator MMM, SELECTOMAT SL 636V-2. Ne glede na navedeno pa je treba ugotoviti, da iz obrazca ponudbe, kjer je opredeljen predmet ponudbe in cena, izhaja, da vlagatelj ponuja sterilizator SELECTOMAT SL 636V-2, kar je navsezadnje ugotovil tudi naročnik.

Državna revizijska komisija je že v sklepu št. 018-291/2010-3 z dne 26. 11. 2010 ugotovila, da je vlagatelj za izpolnjevanje obravnavanega pogoja v ponudbo predložil naslednje listine:

1. dokument "EC - Declaration of conformity", izdan dne 1. 1. 2010 s strani družbe BMT Medical Technology, s.r.o., Češka, da na lastno odgovornost izjavlja, da medicinska oprema, parni sterilizator S., ki se uvršča v razred IIa, ustreza vsem zahtevam določb Direktive 93/42/EEC in 97/23 /EC,
2. certifikat, izdan dne 9. 6. 2009, ki potrjuje usklajenost proizvajalca MMM za načrtovanje in razvoj, proizvodnjo, prodajo, vgradnjo in servisiranje opreme za sterilizacijo in dezinfekcijo, s standardom kakovosti ISO 9001:2008,
3. EC-certifikat, izdan dne 21. 1. 2010 s strani TĂśV SĂśD Product Service GmbH, ki potrjuje, da je proizvajalec MMM implementiral sistem zagotavljanja kakovosti za dizajn, proizvodnjo in končni pregled kategorij produktov: naprave in sistemi za sterilizacijo, dezinfekcijo in predelavo v zdravstvenih ustanovah, skladno z Direktivo 93/42/EEC,
4. certifikat, izdan dne 4. 6. 2009 s strani TĂśV SĂśD Product Service GmbH, ki potrjuje usklajenost proizvajalca MMM za dizajniranje in razvoj, proizvodnjo, načrtovanje, prodajo in vgradnjo medicinskih sistemov ter za servisiranje teh sistemov, posebej namenjenih sterilizaciji, dezinfekciji in pranju, kot tudi potrjevanju procesov pranja, dezinfekcije in sterilizacije, s standardom kakovosti EN ISO 13485:2003/AC:20007.

Državna revizijska komisija je prav tako že v sklepu št. 018-291/2010-3 z dne 26. 11. 2010 zapisala, da iz listin, predloženih v vlagateljevi ponudbi, ni razvidno, da vlagatelj izpolnjuje naročnikovo zahtevo, skladno s katero bi morala ponudba vsebovati veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi. Ob tem je opozorila, da navedene zahteve ni mogoče interpretirati drugače, kot da je naročnik zahteval predložitev certifikata za ponujen (torej konkreten, obstoječ) proizvod, ne pa predložitev izjave o skladnosti proizvoda, in tudi ne predložitev certifikata o splošni skladnosti proizvajalca glede njegovega poslovanja. Državna revizijska komisija je v sklepu tudi izrecno zapisala, da je naročnik zahteval predložitev certifikata, torej dokumenta, ki ga ponudniku izda tretja oseba, ne pa predložitev izjave o skladnosti. Iz Direktive 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih (v nadaljevanju: Direktiva) izhaja, da izjava o skladnosti po prilogi II predstavlja postopek, s katerim proizvajalec, ki izpolnjuje obveznosti, predpisane v oddelku 1 Direktive, zagotovi in izjavi, da zadevni izdelki izpolnjujejo določbe Direktive, ki veljajo zanje (prvi odstavek 2. točke priloge II Direktive). Iz navedene definicije tako izhaja, da izjavo o skladnosti sprejme proizvajalec sam, in da v tem primeru dokumenta ne izda tretja oseba. Glede na izrecno naročnikovo zahtevo v zvezi s predložitvijo certifikata je zato Državna revizijska komisija ugotovila, da izjava o skladnosti ne zadostuje za izpolnitev naročnikovih zahtev (oziroma za izpolnitev pogojev, ki jih je postavil v razpisni dokumentaciji), zaradi česar je zapisala, da je takšna ponudba vsaj formalno nepopolna. Naročniku je zato priporočila, da vlagatelju omogoči dopolnitev ponudbe, v primeru, če tega ne bo storil, pa bi bilo treba takšno ponudbo izločiti kot neprimerno.

Na podlagi odločitve Državne revizijske komisije št. 018-291/2010-3 z dne 26. 11. 2010 je naročnik vlagatelja z dopisom z dne 13. 12.2010 pozval k dopolnitvi ponudbe, pri čemer je v pozivu izrecno zapisal, da mora vlagatelj predložiti ustrezen CE certifikat za konkreten ponujen parni sterilizator, ki ga izda tretja oseba. Vlagatelj je ponudbo dopolnil z vlogo z dne 21. 12. 2010, ki ji je priložil naslednje dokumente:

1. dokument "Certificate of Conformity", izdan dne 17. 12. 2010 s strani družbe BMT Medical Technology, s.r.o., Češka, da na lastno odgovornost izjavlja, da medicinska oprema, parni sterilizator S., ki se uvršča v razred IIa, ustreza vsem zahtevam določb Direktive 93/42/EEC in 97/23 /EC,
2. EC-certifikat, izdan dne 21. 1. 2010 s strani TĂśV SĂśD Product Service GmbH, ki potrjuje, da je proizvajalec MMM implementiral sistem zagotavljanja kakovosti za dizajn, proizvodnjo in končni pregled kategorij produktov: naprave in sistemi za sterilizacijo, dezinfekcijo in predelavo v zdravstvenih ustanovah, skladno z Direktivo 93/42/EEC,
3. certifikat, izdan dne 9. 6. 2009, ki potrjuje usklajenost proizvajalca MMM za načrtovanje in razvoj, proizvodnjo, prodajo, vgradnjo in servisiranje opreme za sterilizacijo in dezinfekcijo, s standardom kakovosti ISO 9001:2008.

Iz dopolnitve vlagateljeve ponudbe je razvidno, da je predložil identična dokazila, kot jih je predložil že v svoji ponudbi. Ob tem gre slediti naročniku, ki navaja, da je dokument "Certificate of Conformity", izdan dne 17. 12. 2010, razen v nazivu in datumu popolnoma identičen dokumentu "EC - Declaration of conformity", izdanem dne 1. 1. 2010, za katerega je Državna revizijska komisija že v sklepu št. 018-291/2010-3 z dne 26. 11. 2010 ugotovila, da ne izkazuje izpolnjevanja naročnikove zahteve iz 1. točke Splošnih zahtev naročnika.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ponovno ugotavlja, da iz listin, ki jih je vlagatelj predložil v ponudbi, ter listin, ki jih je predložil v dopolnitvi ponudbe z dne 21. 12. 2010, ni razvidno, da izpolnjuje zahtevo po predložitvi veljavnega CE certifikata proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi, saj izjave o skladnosti proizvoda in certifikata o splošni skladnosti proizvajalca glede njegovega poslovanja ni mogoče šteti kot certifikat za ponujen (torej konkreten, obstoječ) proizvod, ki ga izda tretja oseba.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni izkazal, da bi naročnik kršil določila ZJN-2, ko je njegovo ponudbo izločil kot nepopolno, zato je v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo vseh stroškov, ki so mu nastali zaradi postopka revizije. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Ker je zahtevek za revizijo kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija, je morala ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti tako, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 7. 3. 2011


Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- MOLLIER, d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje
- SANOLABOR, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana