018-037/2011 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca

Številka: 018-037/2011-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 16. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 in spremembe; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Maji Bilbija, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Tunelsko dezinfekcijski pomivalni stroj" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Metalka Zastopstva Senkanar, d.o.o., Partizanska cesta 15, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Zmagoslav Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13a, šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: naročnik), dne 16.2.2011

ODLOČILA

1. Naročnikova odločitev o vlagateljevem zahtevku z dne 14.1.2011, kot izhaja iz naročnikovega Sklepa št. 260-8/10-59 z dne 31.1.2011, se razveljavi.

2. Naročnik mora o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 14.1.2011, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN in se pri tem opredeliti do vseh revizijskih navedb.

Obrazložitev

Naročnik je dne 3.9.2010 sprejel Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Tunelsko dezinfekcijski pomivalni stroj". Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN9162/2010 z dne 27. 9. 2010.

Naročnik je dne 3.1.2011 izdal dokument "Odločitev o oddaji", iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku Kovinski in elektrotehnični izdelki Tomaž Puc s.p., Hotedršica 82, Hotedršica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve omenjenega dokumenta izhaja, da je bila vlagateljeva ponudba po ponudbeni ceni drugouvrščena (za ponudbo izbranega ponudnika), naročnik pa je v zvezi z njo ugotovil pomanjkljivosti glede predloženih referenc.

Dne 14.1.2011 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem zatrjuje popolnost svoje ponudbe ter nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika. V zvezi s slednjo navaja več domnevnih pomanjkljivosti, med drugim tudi, da je v ponudbi izbranega ponudnika kot inštrument zavarovanja predložena menična izjava, ki se sklicuje na predračun št. 236-338 z dne 22.10.2010, medtem ko je v svoji ponudbi izbrani ponudnik predložil ponudbeni predračun št. 236-388 z dne 13.12.2010. Prav tako je na menični izjavi naveden ponudbeni znesek 33.480,00 EUR in ne znesek 35.880,00 EUR (ki je naveden na ponudbenem predračunu). Vlagatelj naročniku s tem v zvezi očita, da je izbral ponudbo izbranega ponudnika brez da bi preveril, zakaj prihaja do razlik, prav tako pa so zneski zavarovanj različni. Vlagatelj predlaga, da se razveljavi odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila in da se to odda njemu, ravno tako pa zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s Sklepom št. 260-8/10-59 z dne 31.1.2011, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek v celoti zavrnil kot neutemeljen, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo. V obrazložitvi sklepa se je naročnik opredelil do večine revizijskih navedb iz vlagateljevega revizijskega zahtevka, ne pa tudi do revizijskih navedb, ki se nanašajo na zatrjevane pomanjkljivosti menične izjave, kot je bila predložena v ponudbi izbranega ponudnika.

Vlagatelj je z vlogo z dne 1.2.2011 naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 16. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je skladno z določili ZRPJN pristojna obravnavati vlagateljev zahtevek za revizijo šele po tem, ko o njem, skladno z določili 16. člena ZRPJN, meritorno odloči naročnik. Izjema velja le v primeru odločanja po drugem odstavku 16. člena ZRPJN, torej v primeru molka naročnika, ko slednji o zahtevku za revizijo sploh ne odloči, do česar pa v predmetnem revizijskem postopku ni prišlo. ZRPJN sicer ne določa formalne oblike naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, vendar je obrazložitev odločitve nujna iz več razlogov. Dolžnost obrazložitve tako izhaja iz določil Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 36/2004 in sprem.; v nadaljevanju: ZPP), ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja. Odločitev o zahtevku za revizijo namreč pomeni odločitev o zahtevku za pravno varstvo, po smiselni uporabi pravil o vsebini sodbe (kot tudi pravil o vsebini sklepa) pa mora organ, ki odloča o zahtevku za pravno varstvo, svojo odločitev obrazložiti (za sodbo takšno zahtevo postavlja 324. člen ZPP, za sklep pa 331. člen ZPP). Da je takšna interpretacija norme 16. člena ZRPJN (da mora biti odločitev obrazložena) tudi v skladu z namenom ureditve revizije v tem zakonu, pa izhaja iz teleološke razlage 16. člena ZRPJN, v povezavi s 17. členom ZRPJN. Naročnik namreč v primeru, če zahtevku za revizijo ne ugodi, pozove vlagatelja, da se opredeli do tega, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Takšno odločitev pa lahko vlagatelj sprejme le na podlagi obrazloženih razlogov za naročnikovo odločitev.

Naročnik se je v okviru vsebinske presoje zahtevka za revizijo dolžan opredeliti do vseh revizijskih navedb vlagatelja oziroma odgovoriti na vse očitke o nepravilnosti vodenja postopka oddaje javnega naročila. Le na podlagi celostne vsebinske obravnave zahtevka za revizijo in predloženih dokazov lahko naročnik namreč sprejme sklep o tem, ali je vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen ali ne. V primeru, če naročnik zahtevek za revizijo zavrne, ne da bi pred tem preveril utemeljenost vseh revizijskih navedb, ravna v nasprotju z določili 16. člena ZRPJN, pa tudi v nasprotju z določili ZPP, ki v 338. členu, v povezavi s 340. členom, določa, da se sme izpodbijati sodba, v kateri je bilo dejansko stanje zmotno ali nepopolno ugotovljeno, ker je sodišče kakšno odločilno dejstvo napačno ugotovilo oz. ga ni ugotovilo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik o vlagateljevem zahtevku za revizijo ni odločil v skladu s 16. členom ZRPJN, saj se do ene od bistvenih revizijskih navedb sploh ni meritorno opredelil. Naročnik se tako ni opredelil do vprašanja ne/popolnosti ponudbe izbranega ponudnika iz razloga zatrjevanih pomanjkljivosti v njej predložene menične izjave, in sicer z vidika v tej domnevno podanih neskladij glede navedbe ponudbenega predračuna, na katerega se omenjena izjava sklicuje, kot tudi glede neskladij v zvezi s ponudbeno ceno, kot je navedena v omenjeni izjavi in v predloženem ponudbenem predračunu.

Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 16. in 23. člena ZRPJN, naročnikovo odločitev o vlagateljevem zahtevku z dne 14.1.2011, kot izhaja iz naročnikovega Sklepa št. 260-8/10-59 z dne 31.1.2011, razveljavila.

Naročnik je dolžan v ponovljenem postopku presoje o vlagateljevem zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, vsebinsko obravnavati vse vlagateljeve revizijske navedbe ter se argumentirano opredeliti do vseh razlogov, ki jih v prid zatrjevani popolnosti svoje ponudbe in nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika v svojem revizijskem zahtevku navaja vlagatelj.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov revizijskega postopka. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo vrnila v odločanje naročniku, bo moral naročnik v skladu s svojo odločitvijo o zahtevku za revizijo sprejeti tudi odločitev o stroških revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 16.2.2011

mag. Maja Bilbija,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13a, šempeter pri Gorici,
- Odvetniška pisarna Zmagoslav Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana,
- Tomaž Puc s.p., Hotedršica 82, Hotedršica,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.