018-349/2010 Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga

Številka: 018-349/2010-8

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice Sonje Drozdek šinko ter članic mag. Maje Bilbija in Miriam Ravnikar šurk, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku revizije postopka "Dobava kurilnega olja" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj LOGO d.o.o. Grosuplje, Ljubljanska cesta 66, Grosuplje, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Fašun, Melihen, Milač, Strojan o.p. d.o.o., Slovenska cesta 56, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga, Draga 1, Ig (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.02.2011

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5.000,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 08.10.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 13.10.2010, pod št. objave JN 9745/2010 in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti dne 16.10.2010, pod št. objave 2010/S 202-308050.

Naročnik je dne 26.11.2010 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je ponudnike obvestil, da je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo družbi NAFTA DRUŽBA HORIZONT d.o.o., Vodovodna ulica 30c, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 01.12.2010 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika je bil opravljen dne 07.12.2010, o čemer je sestavljen zapisnik.

Vlagatelj je dne 08.12.2010 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik v 10. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe zapisal, da se cena kurilnega olja spreminja v skladu z vsakokrat veljavno Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 76/10) in zahteval, da mora biti cena izražena v EUR, brez vključenih dajatev. Vlagatelj v zvezi s tem še navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji večkrat poudaril (v obrazcu OBR-4 in v obrazcu OBR-10), da naj ponudbena cena ne vsebuje DDV ter drugih dodatkov, prispevkov in davkov. Naročnik je tudi zahteval, da ponudniki pri pripravi Specifikacije predračuna (OBR-10) upoštevajo ceno, ki je bila določena z Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov in je veljala v obdobju od 16.11.2010 do 29.11.2010, na navedeno pa je naročnik opozoril ponudnike tudi z odgovorom, ki ga je objavil na Portalu javnih naročil dne 15.10.2010.

Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik izbral ponudbo, ki je sestavljena v nasprotju z Zakonom o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99 s spremembami) in Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov ter v nasprotju z naročnikovo zahtevo, v skladu s katero ponudbena cena ne sme vsebovati DDV ter morebitnih drugih dodatkov, prispevkov in davkov. Ker znaša skladno z Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov najvišja dovoljena cena na enoto mere brez vključenih dajatev 0,50998 EUR/l, cena izbranega ponudnika pa je ponujena v višini 0,6333 EUR/l, bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti.

Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo.

Naročnik je dne 22.12.2010 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov. Naročnik navaja, da so zahteve v zvezi s ceno, ki jih je zapisal v razpisno dokumentacijo, nejasne in nasprotujoče. Iz navedenega razloga, nadaljuje naročnik, je izbranega ponudnika pozval k dodatnim pojasnilom ponujene cene, pri čemer slednji ni spremenil nobenih obstoječih podatkov iz ponudbe.

Naročnik navaja, da so ponudniki ponudili naslednje cene:

Ponudnik cena brez vseh dajatev cena brez DDV

Petrol d.d., Ljubljana 0,50998 0,63333
izbrani ponudnik 0,50995 0,6333
vlagatelj 0,50998 0,63333

Kot ugotavlja naročnik, so cene ponudnikov skladne z Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, ki v obdobju od 16.11.2010 do 29.11.2010 znaša 0,50998 EUR za en liter kurilnega olja oziroma je cena izbranega ponudnika za 0,00003 EUR nižja od cen, ki sta jih ponudila preostala ponudnika. Vse ponujene cene so tako skladne z Zakonom o kontroli cen, ki v 1. točki 9. člena določa, da ponudniki razpisanega blaga ne smejo prodajati nad navedeno ceno, lahko pa pod njo.

Ker je izbrani ponudnik ponudil tudi najvišji popust (izbrani ponudnik je ponudil 4,2 % popust, vlagatelj 4,1 % popust, ponudnik Petrol d.d., Ljubljana pa 4 % popust), je bila njegova ponudba najugodnejša.

Vlagatelj je dne 27.12.2010 obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj ponavlja očitke iz revizijskega zahtevka in odgovarja na naročnikove navedbe. Vlagatelj zatrjuje, da je ponudil najugodnejšo ponudbo (in sicer v višini 0,50998 EUR za en liter brez vseh dajatev, izbrani ponudnik pa ceno v višini 0,6333 EUR).

Vlagatelj se ne strinja z naročnikom v tem, da izbrani ponudnik z dodatnimi pojasnili ni spremenil prvotno ponujene cene. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik izbranemu ponudniku omogočil spremembo cene, s čimer se je ponudba izbranega ponudnika uvrstila pred njegovo ponudbo. Vlagatelj poudarja, da je naročnik na ta način ravnal v nasprotju z 78. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2).

Vlagatelj še navaja, da se cena, ki jo je ponudil izbrani ponudnik (ob upoštevanju razpisne dokumentacije), lahko obravnava le kot cena za 1 liter v EUR brez DDV ter brez vseh dodatkov, prispevkov in davkov. Ker znaša slednja 0,6333 EUR (za en liter kurilnega olja), je izbrani ponudnik presegel najvišjo dovoljeno ceno iz Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov (ki znaša 0,50998 EUR za en liter brez dajatev).

Vlagatelj predlaga, da se postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi oziroma (podredno), da se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila.

Naročnik je z dopisom, z dne 31.12.2010, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 11.01.2011 od naročnika zahtevala dodatno dokumentacijo. Dodatno dokumentacijo je prejela dne 12.01.2011.

Državna revizijska komisija je vlagatelja dne 25.01.2011 pozvala k doplačilu revizijske takse v višini 2.500,00 EUR.

Vlagatelj je dne 28.01.2011 Državni revizijski komisiji posredoval potrdilo o doplačilu revizijske takse v zahtevani višini.

Državna revizijska komisija je dne 11.02.2011 podaljšala rok za odločitev, o čemer je obvestila obe stranki.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da bi morala biti ponudba izbranega ponudnika izločena, saj v delu, ki se nanaša na ponujeno ceno ne ustreza naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj tudi zatrjuje, da je naročnik izbranemu ponudniku omogočil spremembo ponujene cene, s čimer se je ponudba izbranega ponudnika uvrstila pred vlagateljevo ponudbo.

Naročnik je zahteve, ki se nanašajo na ponudbeno ceno, zapisal v 10. točki Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (Ponudbena cena, rok dobave in ostali komercialni pogoji):

"Cena kurilnega olja se obračunava po trenutno veljavnem ceniku v skladu z vsakokrat veljavno Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, na dan izpolnitve naročila, ob upoštevanju višine popusta, ki ga bo v obrazcih ponudbe navedel ponudnik.

Cena kurilnega olja se spreminja v skladu z vsakokrat veljavno Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov. Trenutno veljavna uredba se nanaša na obdobje 09.10.2010 - 08.10.2011.

Naročnik ponudniku ne bo priznaval nobenih dodatnih stroškov iz naslova prevoza kurilnega olja do lokacij naročnika.

Cena v ponudbi mora biti izražena v EUR in ne vključuje nobenih dajatev."

Iz obrazca OBR-4 (Obrazec ponudbe/predračuna), kamor so morali ponudniki med drugim vpisati tudi (skupno) ponudbeno vrednost izhaja naslednje navodilo:

"Ponudbena cena ne sme vsebovati zakonsko določenih dajatev, v njej pa so zajeti vsi popusti in vsi stroški dobavitelja".

Naročnik je v razpisno dokumentacijo predložil obrazec OBR 10 (Specifikacija predračuna). V vnaprej pripravljeno tabelo so morali ponudniki vpisati: "naziv izdelka, ceno za liter v EUR brez DDV, popust v %, letno vrednost in vrednost celotnega obdobja (01.01.2011 do 31.12.2012)".

Naročnik je v obrazec OBR-10 zapisal tudi naslednja navodila:

"Pri izdelavi predračuna so upoštevane zahtevane enote mere ter vse strokovne in ostale zahteve. Ponudbena cena ne vsebuje DDV ter morebitnih drugih dodatkov, prispevkov in davkov".

Naročnik je tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije podal naslednji odgovor (odgovor naročnika je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 18.10.2010):

"Naročnik v 10. točki Navodil ponudnikom za predložitev ponudb v 1. odstavku določa, kako bo obračunaval ceno kurilnega olja ob konkretni dobavi:
Cena kurilnega olja se obračunava po trenutno veljavnem ceniku v skladu z vsakokrat veljavno Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, na dan izpolnitve naročila, ob upoštevanju višine popusta, ki ga bo v obrazcih ponudbe navedel ponudnik.
Ponudniki pa so dolžni v specifikaciji predračuna upoštevati ceno za liter v EUR brez DDV, ki bo veljavna v času odpiranja ponudb".

Iz citirane razpisne dokumentacije jasno izhaja, da se cena kurilnega olja obračunava in spreminja v skladu z (vsakokrat) veljavno Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov. Navedeno med strankama v tem postopku ni sporno in ni predmet revizijskega zahtevka. Pač pa iz zgoraj citiranih delov razpisne dokumentacije ni mogoče ugotoviti, ali so morali ponudniki ponuditi (vpisati) ceno brez vseh dajatev (torej ceno, ki ne vsebuje trošarine, takse CO2, dodatka za povečanje energetske učinkovitosti ter DDV) ali ceno brez vključenega DDV (torej ceno, ki vsebuje trošarino, takso CO2 in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti, nima pa vključenega DDV).

Pregled vseh štirih ponudb pokaže, da so se ponudniki različno odzvali na naročnikova nasprotujoča si navodila. Kljub temu so ponudbe med seboj še vedno primerljive. Le eden izmed ponudnikov (vlagatelj) je v obrazec OBR-10 vpisal ceno, ki nima vključene nobene dajatve in vsebuje tudi ponujeni 4,1 % popust (vlagatelj je ponudil ceno v višini 0,489071 EUR za en liter kurilnega olja oziroma ceno v višini 171.174,85 EUR za 350.000 litrov kurilnega olja in ceno v višini 342.349,70 EUR za dve-letno obdobje). Vlagatelj je torej v rubriko "cena za liter v EUR brez DDV" vpisal ceno za liter kurilnega olja brez DDV in brez preostalih dajatev ter vanjo vključil tudi 4,1 % popust. Ponujeno ceno je vlagatelj (kot bo razvidno tudi iz nadaljnje obrazložitve te odločitve) pojasnil tudi z dokumentom Informacija o strukturi maloprodajnih cen, z dne 16.11.2010, ki ga je predložil v ponudbo. Preostali trije ponudniki so vpisali cene (zgolj) brez vključenega DDV. Ponudnik GATIS-CO d.o.o., šempeter je vpisal ceno brez DDV (v višini 0,63333 za en liter) oziroma ceno v višini 221.333,00 EUR za razpisano količino za eno leto, z upoštevanim 0,15 % popustom (in ceno v višini 442.666,00 EUR brez DDV za dve-letno obdobje z upoštevanim 0,15 % popustom). Ponudnik Petrol d.d., Ljubljana je ravno tako vpisal ceno brez DDV, in sicer v višini 0,63333 EUR za en liter kurilnega olja oziroma ceno v višini 212.800,00 EUR za razpisano količino za eno leto in ceno v višini 425.600,00 EUR za dve-letno obdobje (brez zajetega DDV in z upoštevanim 4 % popustom). Izbrani ponudnik je za en liter kurilnega olja ponudil (najugodnejšo) ceno v višini 0,6333 EUR brez DDV oziroma ceno v višini 212.345,00 EUR brez DDV za 350.000 l kurilnega olja za eno leto oziroma ceno v višini 424.690,00 EUR za dve leti (v ceno za eno leto in v ceno za dve leti je vštel ponujeni 4,2 % popust). Dva izmed sodelujočih ponudnikov pa sta v ponudbi predložila tudi Informacijo o strukturi maloprodajnih cen (vlagatelj) oziroma Prilogo k predračunu (Petrol d.d., Ljubljana). Z navedenima dokumentoma sta ponudnika, najverjetneje ravno iz razloga, ker je razpisna dokumentacija glede vpisa cene dopuščala dve različni interpretaciji, podrobno pojasnila ponujeno ceno oziroma strukturo cene za en liter kurilnega olja. Ponudnika sta tako navedla ceno brez vključenih dajatev, ceno z vključenimi dajatvami ter ceno z vključenimi dajatvami in DDV, pri čemer sta vrednostno navedla tudi vsako izmed obveznih dajatev - to je trošarino (v višini 0,08085 EUR za en liter kurilnega olja), takso CO2 (v višini 0,03250 EUR za en liter kurilnega olja) in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti (v višini 0,01000 EUR za en liter kurilnega olja). Vlagatelj in ponudnik Petrol d.d., Ljubljana sta torej podala podrobno strukturo ponujenih cen, čeprav razpisna dokumentacija tega od ponudnikov ni zahtevala.

Ker je izbrani ponudnik v obrazec OBR-10 (Specifikacija predračuna) oziroma točneje v rubriko "cena za liter v EUR brez DDV" vpisal ceno v višini 0,6333 EUR, se ni mogoče strinjati z vlagateljem v tem, da je ravnal v nasprotju z naročnikovimi navodili iz razpisne dokumentacije oziroma, da je njegova cena presega ceno iz Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov. Vlagatelj je namreč z vpisom sporne cene ravnal v skladu z enim izmed dveh različnih navodil iz razpisne dokumentacije in ponudil ceno, ki ne vključuje DDV oziroma je v rubriko, ki je predvidela vpis cene brez DDV, vpisal ceno za en liter kurilnega olja brez vključenega DDV, torej ceno, ki je sicer vsebovala vse druge dajatve oziroma trošarino, takso CO2 in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti. Da je izbrani ponudnik ponudil ceno (zgolj) brez vključenega DDV, pa izhaja tudi iz rubrik "letna vrednost" in "vrednost celotnega obdobja (01.01.2011-31.12.2012) razpisnega obrazca OBR-10, pri katerih je izbrani ponudnik izrecno navedel, da gre za ceni "brez DDV in z upoštevanim popustom". O navedenem se je vlagatelj lahko prepričal tudi ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika.

Kot je razvidno iz predložene dokumentacije, je naročnik izbranega ponudnika pozval, naj dodatno specificira ponujeno ceno. Naročnik je v ta namen pripravil tabelo, v katero je vpisal s strani izbranega ponudnika ponujeno ceno brez DDV za en liter kurilnega olja (ceno v višini 0,6333 EUR), ponujeni popust (v višini 4,2 %) in skupno vrednost za 350.000 litrov kurilnega olja (v višini 212.345,00 EUR). Od vlagatelja pa je zahteval še naslednje podatke: ceno za en liter kurilnega olja brez vseh dajatev, znesek trošarine za en liter kurilnega olja, znesek takse CO2 za en liter kurilnega olja in znesek dodatka za povečanje energetske učinkovitosti za en liter kurilnega olja. Izbrani ponudnik je v tabelo vpisal vse zahtevane podatke, in sicer ceno za en liter kurilnega olja brez vključenih dajatev (v višini 0,50995 EUR za en liter kurilnega olja), znesek trošarine (ki jo določa Uredba o določitvi zneska trošarine za energente - Uradni list RS, št. 26/2010 s spremembami) v višini 0,08085 EUR za en liter kurilnega olja, znesek takse CO2 (ki jo določa Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida - Uradni list RS 43/2005 s spremembami) v višini 0,03250 EUR za en liter kurilnega olja in znesek dodatka za povečanje energetske učinkovitosti (ki ga določa Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/02) v višini 0,01000 EUR za en liter kurilnega olja. Cena izbranega ponudnika brez vseh dodatkov znaša 0,50995 EUR za en liter kurilnega olja ter je skladna z Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov (cena izbranega ponudnika je, kot pravilno ugotavlja tudi naročnik, za 0,00003 EUR nižja od cen, ki so jih ponudili preostali sodelujoči ponudniki, izbrani ponudnik pa je ponudil tudi najvišji popust). Izbrani ponudnik z navedenim pojasnilom tudi ni v ničemer posegel v svojo prvotno ponujeno ceno (torej v ceno v višini 0,6333 EUR brez DDV za en liter kurilnega olja). Nenazadnje bi navedeno s preprostim izračunom lahko ugotovil tudi vlagatelj sam.

Ker ob opisanem dejanskem stanju ni mogoče pritrditi vlagatelju v tem, da je izbrani ponudnik ponudil ceno v nasprotju z zahtevami iz razpisne dokumentacije oziroma, da vlagateljeva cena presega najvišjo dovoljeno ceno iz Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov, je Državna revizijska komisija na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi zahtevo za povračilo stroškov nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 22.02.2011

predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga, Draga 1, Ig
LOGO d.o.o. Grosuplje, Ljubljanska cesta 66, Grosuplje
Odvetniška družba Fašun, Melihen, Milač, Strojan o.p. d.o.o., Slovenska cesta 56, Ljubljana
NAFTA DRUŽBA HORIZONT d.o.o., Vodovodna ulica 30 c, Maribor
Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva 2, Ljubljana
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana