018-030/2011 Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor

Številka: 018-30/2011-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu Miriam Ravnikar šurk, kot predsednice senata, ter Sonje Drozdek-šinko in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "[č]iščenje poslovnih prostorov na lokaciji Dunajska 47 in Dunajska 21 - zeleno javno naročilo" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj CELOVITE STORITVE, d. o. o., Ulica Eve Lovše 19, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 18. februarja 2011 sprejela

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 10. januarja 2011 se ugodi in se delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila, številka 430-90/2010, z dne 23. decembra 2010.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 2.500,00 eurov (EUR) in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 26. novembra 2010 sprejel sklep, številka 430-90/2010, o začetku postopka in imenovanju strokovne komisije za "[č]iščenje poslovnih prostorov na lokaciji Dunajska 47 in Dunajska 21 - zeleno javno naročilo", obvestilo o javnem naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi pa je bilo dne 03. decembra 2010 (pod številko objave JN11751/2010) objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je dne 23. decembra 2010 sprejel odločitev o oddaji naročila, številka 430-90/2010 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da je kot najugodnejša izbrana ponudba ponudnika "BO-BO d.o.o., Pod gozdom c. VI/5, 1290 Grosuplje" (v nadaljnjem besedilu: ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, prejel dne 31. decembra 2010, dne 10. januarja 2011 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, na pošto priporočeno (s povratnico) oddal zahtevek za revizijo, z dne 10. januarja 2011 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo v celoti ugodi, spremeni odločitev o oddaji naročila in sprejme novo odločitev o oddaji naročila, s katero bo vlagateljevo ponudbo glede na postavljeno merilo izbral(a) kot najugodnejšo, pa tudi, da naročnik vlagatelju povrne stroške, nastale z revizijo. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj
- zatrjuje, da ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, ne izpolnjuje pogoja glede referenc, saj dva referenčna projekta (dve referenci) za opravljanje storitev čiščenja še nista zaključena, temveč še trajata,
- ugotavlja, da sta izjavi banke v izbrani ponudbi v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije. Garanciji za resnost ponudbe namreč, po prepričanju vlagatelja, nista sestavljeni v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije in bistveno odstopata od vzorca iz "Priloge 7",
- zatrjuje, da iz originalnega tehničnega lista, s katerim razpolaga, ni razvidno, da je čistilo "G 481 Blitz-Citro" namenjeno običajnemu čiščenju oken, zaradi česar ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, pogoja glede čistil ne izpolnjuje.

Iz sklepa številka 430-90/2010, z dne 19. januarja 2011, izhaja, da se vlagateljev zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). Iz obrazložitve odločitve o zahtevku za revizijo izhaja
- zatrjevanje naročnika, da je po ponovnem pregledu in (dodatnem) preverjanju izbrane ponudbe ugotovil, da je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, izkazal izpolnjevanje dveh referenc za opravljanje storitev čiščenja,
- zatrjevanje naročnika, da je pri ponovnem pregledu predložene bančne garancije za resnost ponudbe ugotovil, da ta ustreza namenu zahtevanega bančnega zavarovanja in vsebuje vse zahtevane elemente, ki naročniku pomenijo potrebno bančno zavarovanje,
- zatrjevanje naročnika, da je čistilo "G 481 BLITZ CITRO" univerzalno čistilo, med drugim tudi za čiščenje oken, glede na karakteristike in opredelitve, razvidne iz varnostnega lista, pa ustreza razpisnim pogojem.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 26. januarja 2011, dne 28. januarja 2011 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno (s povratnico) na pošto oddal vlogo z dne 28. januarja 2011, poimenovano "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO" (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo). V omenjeni vlogi vlagatelj naročnika med drugim obvešča, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 430-90/2010, z dne 01. februarja 2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 03. februarja 2011, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje tega javnega naročila (v vsebini, ki je navedena v spremnem dopisu), v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno s tretjim in šestim odstavkom 22. člena ZRPJN ter tretjo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je spor med vlagateljem in naročnikom najprej v tem, ali dve referenci, ki sicer izhajata iz izbrane ponudbe, ustrezata zahtevam razpisne dokumentacije, da sta projekta zaključena.

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je omenjene navedbe potrebno presojati z vidika prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2), ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 78. členom ZJN-2) izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna, ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, pa je v skladu z 19. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 nepravilna in jo mora naročnik označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka oddaje javnega naročila. Po drugi strani ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih zahtev ali pogojev iz razpisne dokumentacije (oziroma tudi ne kakšnih drugih pomanjkljivosti) in iz vsebine katere posledično izhaja usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila, naročnik ne sme označiti za nepopolno, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili. Izhodišče za določanje tehnične sposobnosti predstavlja 45. člen ZJN-2, ki v drugi alineji točke a) drugega odstavka določa, da lahko gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje tehnične sposobnosti (ob upoštevanju narave, količine ali pomembnosti predmeta javnega naročila) med drugim tudi s seznamom najpomembnejših opravljenih storitev v zadnjih treh letih, skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija sledila vlagateljevemu dokaznemu predlogu in izvedla dokaz z vpogledom v razpisno dokumentacijo. Ob tem je Državna revizijska komisija ugotovila, da iz "POVABIL[A] PONUDNIKOM" v postopku oddaje zadevnega javnega naročila izhaja, da razpisna dokumentacija med drugim obsega tudi ponudbeno dokumentacijo, merila in pogoje za ugotavljanje sposobnosti (prvi odstavek poglavja "1. RAZPISNA DOKUMENTACIJA"), pa tudi, da mora biti ponudbena dokumentacija izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo (prvi odstavek poglavja "3. PONUDBA"). Iz razpisne dokumentacije v njenem delu, poimenovanem "PONUDBENA DOKUMENTACIJA" "MERILA IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI", nadalje izhaja, da bo naročnik priznal sposobnost ponudnikom, ki izpolnjujejo navedene pogoje, pri čemer so listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev lahko predložene v fotokopiji. "Starost listin: listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti" (prvi in drugi odstavek poglavja "3. POGOJI ZA UGOTOVITEV SPOSOBNOSTI").

Pod poglavjem "Kadrovska sposobnost in tehnična sposobnost" (smiselno enako pa tudi v tabeli obrazca "PRIJAVA" - priloga številka 2 - pod naslovom "4. REFERENCE PONUDNIKA") je naročnik v točki 10 zahteval, da mora ponudnik "izkazati najmanj 2 referenci za opravljanje storitev čiščenja. Referenci morata izkazati storitve, ki so po obsegu (površina čiščenja) primerljive sklopu, na katerega se ponudnik prijavlja. Referenci ne smeta biti starejši od 1.1.2007". "Ponudnik izkaže izpolnjevanje kadrovske sposobnosti iz točke 10. točke z izpolnitvijo in podpisom Obrazca 2: Prijava" (rubrika "Dokazilo:" poglavja "Kadrovska sposobnost in tehnična sposobnost"). Ker je naročnik v tabeli pod naslovom "4. REFERENCE PONUDNIKA", ki izhaja iz obrazca "PRIJAVA" (priloga številka 2), določil, da ponudnik navaja reference le za zaključene projekte, so morali ponudniki med drugim v omenjeni tabeli izpolniti tudi rubriko "Leto zaključka" (projekta čiščenja).

Ob vpogledu v obvestilo o javnem naročilu, dne 03. decembra 2010 (pod številko objave JN11751/2010) objavljeno na Portalu javnih naročil, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v okviru odgovorov na vprašanja, "[d]atum objave: 9.12.2010, 12:02", na vprašanje enega od gospodarskih subjektov, ki se je glasilo
"če smo prav razumeli, iz razpisne dokumentacije, ponudniku ni potrebno priložiti referenc potrjenih s strani naročnikov, temveč zadostuje le navedba referenc s strani ponudnika"",
odgovoril na sledeč način:
"V ponudbeni dokumentaciji Merila in pogoji za ugotavljanje sposobnosti je 3. poglavju Pogoji za ugotavljaje sposobnosti , Kadrovska sposobnost in tehnična sposobnost v 10. točki določeno, koliko in kakšne reference mora izkazati ponudnik. Ponudnik izkaže izpolnjevanje kadrovske sposobnosti iz zgornje točke z izpolnitvijo in podpisom Obrazca 2: Prijava. S tem izpolni zahteve iz razpisne dokumentacije in mu ni potrebno prilagati potrjenih referenc".

V posledici doslej navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je moral vsak od ponudnikov za to, da je izkazal izpolnjevanje svoje tehnične sposobnosti, med drugim izkazati najmanj dve referenci za opravljanje storitev čiščenja, ki so po obsegu (površina čiščenja) primerljive sklopu, na katerega se ponudnik prijavlja, referenci nista smeli biti starejši od 01. januarja 2007, ponudnik pa je lahko navajal reference le za zaključene projekte. Vsak ponudnik je moral v ta namen izpolniti in podpisati obrazec številka 2 (prilogo številka 2 - "Prijava"), v tabeli, ki pod naslovom "4. REFERENCE PONUDNIKA" izhaja iz omenjenega obrazca, pa izpolniti tudi rubriko "Leto zaključka" (projekta čiščenja).

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija sledila vlagateljevemu dokaznemu predlogu in izvedla dokaz z vpogledom v "ponudb[o] izbranega ponudnika". Ob tem je Državna revizijska komisija ugotovila, da je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v svoji ponudbi navedel tri reference. Omenjeno dejstvo med vlagateljem in naročnikom tudi ni sporno. Med vlagateljem in naročnikom prav tako ni spora o tem, da referenca naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, predložena v izbrani ponudbi, ustreza zahtevam razpisne dokumentacije, saj tudi sam vlagatelj v zahtevku za revizijo (četrti odstavek na strani 4) navaja, da je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, "predložil le eno referenco, ki ustreza zahtevam iz predmetne razpisne dokumentacije, t.j. referenco naročnika (Ministrstvo za okolje in prostor)", pač pa v zahtevku za revizijo vlagatelj (četrti odstavek na strani 4) zatrjuje, da referenčna projekta (referenci) za opravljanje storitev čiščenja naročnikov "Elektra Drole d.o.o." in "Avtotehne Vis in Omahen d.o.o." nista zaključena, kot je bilo to zahtevano v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija je ob vpogledu v obrazec številka 2 (prilogo številka 2 - "Prijava"), ki se nahaja v izbrani ponudbi, ugotovila, da je tako pri referenci za opravljanje storitev čiščenja naročnika "ELEKTRA DROLE D.O.O.", kakor tudi pri referenci naročnika "AVTOTEHNA VIS IN OMAHEN D.O.O.", pod rubriko "Leto zaključka" (projekta čiščenja) zapisano, da projekt "še traja". Ker navedbe, da projekt "še traja", ni dopustno razlagati drugače, kakor na način, na katerega je zapisana in na katerega jo razlaga vlagatelj, torej na način, da omenjena projekta (referenci za opravljanje storitev čiščenja) še nista zaključena (saj še trajata), je v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo potrebno pritrditi vlagatelju, ki zatrjuje (peti odstavek na strani 4), da je glede na ugotovljeno potrebno skleniti, da ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v svoji ponudbi ni izkazal, da "gre za zaključena projekta", niti ni izkazal, da izpolnjuje pogoj "iz 10. točke 3. točke "Pogoji za ugotovitev sposobnosti" Ponudbene dokumentacije". Ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, namreč v svoji ponudbi ni izkazal izpolnjevanja svoje tehnične sposobnosti, to je najmanj dveh referenc (dveh zaključenih projektov) za opravljanje storitev čiščenja, ki so po obsegu (površina čiščenja) primerljive sklopu, na katerega se je prijavil.

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija zaključila, da je izbrana ponudba v konkretnem primeru vsebinsko, ne pa (zgolj) formalno nepopolna, zato pravne podlage za izvedbo postopka, določenega v 78. členu ZJN-2 ("dopustne dopolnitve ponudbe"), v ZJN-2 ni najti. Državna revizijska komisija je namreč že v več svojih odločitvah zapisala, da
- morata ponudnik oziroma ponudba vsebinsko izpolnjevati pogoje (po naravi stvari ter glede na specifičnost postopka oddaje javnega naročila) že v trenutku poteka roka za prejem ponudb (sicer bi bila stroga pravila javnega naročanja v zvezi s pravočasnostjo ponudb in zavrnitvijo nepravočasnih ponudb popolnoma brezpredmetna),
- mora ponudnik že v ponudbi (to je v trenutku poteku roka za prejem ponudb) izkazati, da izpolnjuje zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije.
Naknadno dopolnjevanje formalno nepopolne ponudbe se lahko ob omejitvah, ki jih ZJN-2 določa v 17. točki prvega odstavka 2. člena ter 78. členu, nanaša le na formalne (ne pa vsebinske) nepopolnosti, pa tudi zgolj na tiste primere, ko ponudnik določeno zahtevo sicer v trenutku predložitve ponudbe vsebinsko izpolnjuje, vendar pa iz ponudbenih dokumentov, ki naj bi izpolnjevanje te zahteve dokazovali in katerih predložitev je v razpisni dokumentaciji zahteval naročnik, to ni jasno razvidno. Če je nasprotno (kot v konkretnem primeru) iz ponudbenih dokumentov jasno razvidno, da ponudnik določene zahteve v trenutku poteka roka za prejem ponudbe ni izpolnjeval, naknadno dopolnjevanje ponudbe ni dopustno.

Glede na doslej navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo uspel izkazati, da je naročnik s tem, ko je izbrano ponudbo opredelil za pravilno, v končni posledici pa za popolno, kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, v povezavi z 19. in 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ter 8. in 9. členom ZJN-2, pa tudi določbe lastne razpisne dokumentacije, po katerih
- bo naročnik priznal sposobnost (le) ponudnikom, ki izpolnjujejo v razpisni dokumentaciji navedene pogoje (prvi odstavek poglavja "3. POGOJI ZA UGOTOVITEV SPOSOBNOSTI" dela razpisne dokumentacije, poimenovanega "PONUDBENA DOKUMENTACIJA" "MERILA IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI"),
- mora ponudnik izkazati najmanj dve referenci (dva zaključena projekta) za opravljanje storitev čiščenja (točka 10 poglavja "Kadrovska sposobnost in tehnična sposobnost" dela razpisne dokumentacije, poimenovanega "PONUDBENA DOKUMENTACIJA" "MERILA IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI", v povezavi z obrazcem "PRIJAVA" - prilogo številka 2).
V postopku oddaje javnega naročila mora namreč naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 (v konkretnem primeru pravne podlage za izvedbo postopka, določenega v 78. členu ZJN-2, v ZJN-2 ni najti) izločiti vse tiste ponudbe, ki niso popolne. Naročnik s tem, ko je izbrano ponudbo opredelil za pravilno, v končni posledici pa za popolno, ponudnika ni izbral po predpisanem postopku, prav tako pa ni zagotovil, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov, ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila.

Ker je Državna revizijska komisija že doslej zaključila, da je vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo uspel izkazati, da je naročnik s tem, ko je izbrano ponudbo opredelil za pravilno, v končni posledici pa za popolno, kršil (doslej naštete) določbe ZJN-2, pa tudi (doslej navedene) določbe lastne razpisne dokumentacije, v nadaljevanju ni obravnavala preostalih (domnevnih) kršitev naročnika, ki jih v povezavi z opredelitvijo izbrane ponudbe za popolno, zatrjuje vlagatelj ("[n]eustrezna bančna garancija za resnost ponudbe" oziroma [n]eizpolnjevanje vseh specifikacij predmetnega javnega naročila"). Tudi obravnava omenjenih zatrjevanih (domnevnih) kršitev naročnika namreč v ničemer ne bi mogla vplivati na položaj vlagatelja v zadevnem revizijskem postopku, niti na zadevno odločitev Državne revizijske komisije.

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo v izpostavljenem delu ugodila in delno razveljavila postopek oddaje zadevnega javnega naročila tako, da je razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji naročila, številka 430-90/2010, z dne 23. decembra 2010.

V povezavi z vlagateljevim pravovarstvenim predlogom, v katerem ta zahteva, da Državna revizijska komisija "spremeni odločitev o oddaji naročila" in "sprejme novo odločitev o oddaji naročila, s katero bo vlagateljevo ponudbo glede na postavljeno merilo izbral[a] kot najugodnejšo", Državna revizijska komisija pripominja, da ima, kot je zapisala že v številnih svojih odločitvah (na primer v odločitvah številka 018-307/2009-10, 018-024/2010-9, 018-054/2010-32, 018-93/2010-3, 018-73/2010-3, 018-120/2010-3, 018-209/2010-14, 018-262/2010-5, 018-288/2010-2, 018-313/2010-10, 018-343/2010-8 in 018-348/2010-6), v reviziji postopkov javnega naročanja pri odločanju o zahtevku za revizijo zgolj kasatorična, ne pa reformatoričnih pooblastil. Navedeno pomeni, da lahko Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN o zahtevku odloči zgolj tako, da slednjega bodisi zavrže bodisi zavrne ali pa zahtevku za revizijo ugodi tako, da postopek oddaje javnega naročila v celoti ali delno razveljavi. Revizija postopka javnega naročanja namreč zgolj preprečuje nezakonito izbiro ponudbe ponudnika, medtem ko odločitev o tem, da "spremeni odločitev o oddaji naročila" in "sprejme novo odločitev o oddaji naročila, s katero bo vlagateljevo ponudbo glede na postavljeno merilo izbral kot najugodnejšo", ostaja izključno v pristojnosti naročnika. V posledici navedenega Državna revizijska komisija iz razloga, ker za to ni najti ustrezne pravne podlage, v tem postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje predmetnega javnega naročila tudi ni mogla spremeniti odločitve o oddaji naročila in sprejeti nove odločitve o oddaji naročila, s katero bi vlagateljevo ponudbo izbrala kot najugodnejšo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da mu naročnik povrne priglašene stroške, nastale z revizijo, in sicer "takso v višini" "2.500,00 EUR" ter materialne stroške v znesku 20,00 EUR, v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo pa, da mu naročnik povrne materialne stroške v znesku 50,00 EUR.

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju na podlagi tretjega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN kot potreben strošek, nastal z revizijo, priznala strošek takse (za zahtevek za revizijo) v znesku 2.500,00 EUR.

Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala povračila priglašenih materialnih stroškov, saj vlagatelj omenjenih stroškov po vsebini in višini ni specificiral (opredeljeno navedel) v skladu z 22. členom ZRPJN, niti jih ni izkazal.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 2.500,00 eurov (EUR) in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 18. februarja 2011


Predsednica senata
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.,
predsednica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
- CELOVITE STORITVE, d. o. o., Ulica Eve Lovše 19, 2000 Maribor
- BO - BO, d. o. o., Grosuplje, Pod gozdom cesta VI 5, 1290 Grosuplje
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije