018-038/2011 Občina škofja Loka

Številka: 018-38/2011-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu Miriam Ravnikar šurk, kot predsednice senata, ter mag. Maje Bilbija in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Igorja Luzarja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Vzdrževanje javne razsvetljave v Občini škofja Loka za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja za eno leto" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj JAVNA RAZSVETLJAVA d.d., Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana, katerega zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva ulica 86, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA šKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 škofja Loka (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 14. februarja 2011 sprejela

ODLOČILA

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "Vzdrževanje javne razsvetljave v Občini škofja Loka za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja za eno leto", katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo dne 4. oktobra 2010 objavljeno na Portalu javnih naročil (pod številko objave JN9424/2010) in v uradnem listu Evropske unije dne 7. oktobra 2010 (pod številko objave 2010/S 195-297984), začet z vlagateljevo vložitvijo zahtevka za revizijo, "[e]v.št.: 4/11- KF", z dne 7. januarja 2010, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17. septembra 2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Vzdrževanje javne razsvetljave v Občini škofja Loka za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja za eno leto" (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo). Obvestilo o javnem naročilu za oddajo zadevnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo na Portalu javnih naročil (pod številko objave JN9424/2010) objavljeno dne 4. oktobra 2010.


Naročnik je dne 22. decembra 2010 sprejel "ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA", številka 371-0015/2010 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, prejel dne 28. decembra 2010, dne 5. januarja 2011 pa je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke, prejel vlagateljevo vlogo številka "[e]v.št.: 4/11- KF", z dne 4. januarja 2011, poimenovano "zahtevek za vpogled v ponudbo "Vzdrževanje javne razsvetljave v Občini škofja Loka za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja za eno leto"".Naročnik je vlagatelja dne 5. januarja 2011 po elektronski pošti in faksu obvestil, da bo vpogled mogoč dne 6.januarja 2011. O vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je bil dne 6. januarja 2011 s strani naročnika sestavljen zapisnik pod številko 371-005/2010, katerega je vlagatelj po opravljenem vpogledu podpisal po pooblaščeni osebi.

Dne 10. januarja 2011 je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke, prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, "[e]v.št.: 4/11- KF", z dne 7. januarja 2011 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo), v katerem vlagatelj naročniku predlaga, da zahtevku za revizijo v celoti ugodi in razveljavi obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika, ter da ponudbo vlagatelja zahtevka izbere kot najugodnejšo, obenem pa naj odloči, da je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške postopka.

Naročnik je vlagatelja s pozivom številka 371-0015/2010 z dne 13. januarja 2011, poimenovanim "[z]ahteva za dopolnitev zahtevka za revizijo", pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo s potrdilom o plačilu takse. Omenjeni poziv je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 14. januarja 2011, dne 17. januarja 2011 pa je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke, prejel vlagateljevo vlogo z dne 14. januarja 2011, poimenovano "[z]adeva: Potrdilo o plačilu takse", skupaj s prilogo (obvestilo o izvršenem plačilu).

Naročnik je dne 27. januarja 2011 sprejel sklep številka 371-0015/2010, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zavrnil pa je tudi vlagateljevo zahtevo po povračilu stroškov (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo).

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 28. januarja 2011, dne 1. februarja 2011 pa je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke, prejel vlagateljevo vlogo, "[e]v.št.: 4/2011- KF", z dne 31. januarja 2011. V omenjeni vlogi vlagatelj naročnika obvešča, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 371-0015/2010, z dne 3. februarja 2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 7. februarja 2011, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji zadevnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje tega javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Dne 4. februarja 2011 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo, poimenovano "UMIK ZAHTEVKA ZA REVIZIJO" (v nadaljnjem besedilu: pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo), in jo obvestil, da umika "zahtevek za revizijo, ki je bil zoper predmetno javno naročilo vložen dne 7.1.2011 kot tudi zahtevo po nadaljevanju postopka". Omenjeno pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo je v izvirniku Državna revizijska komisija po pošti prejela dne 7. februarja 2011.

Iz četrte alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN izhaja, da lahko Državna revizijska komisija na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo s sklepom ustavi. V posledici ugotovitve, da je vlagatelj pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo podal še pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije (o vlagateljevem zahtevku za revizijo), Državna revizijska komisija pa ga je pred sprejemom svoje odločitve (o vlagateljevem zahtevku za revizijo) tudi prejela, je Državna revizijska komisija zadevni postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "Vzdrževanje javne razsvetljave v Občini škofja Loka za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja za eno leto" ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 14. februarja 2011


Predsednica senata
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.,
predsednica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- OBČINA šKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 škofja Loka
- JAVNA RAZSVETLJAVA d.d., Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana
- mag. Franci Kodela, Trpinčeva ulica 86, 1000 Ljubljana
- Jožef Triler s.p., Frankovo naselje 179, 4220 škofja Loka
- ELEKOM KOšIR d.o.o., Frankovo naselje 91, 4220 škofja Loka
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije