018-003/2011 Občina Ajdovščina

Številka: 018-003/2011-9

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata, Sonje Drozdek-šinko in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "[s]klop 1: VAROVANJE POVODJA REKE VIPAVE - KANALIZACIJA BUDANJE, USTJE, DOLENJE IN LOKAVEC" in "[s]klop 2: KANALIZACIJA ŽAPUŽE" ter na podlagi vloge, poimenovane "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO oz. podredno ZAHTEVEK ZA REVIZIJO", z dne 11. novembra 2010, ki jo je vložil vlagatelj ECO TIM INŽENIRING, d. o. o. , Koper, Ankaranska cesta 7, 6000 Koper (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katerega po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana, zoper ravnanje naročnika OBČINA AJDOVšČINA, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 28. januarja 2011 sprejela

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 11. novembra 2010, kot izhaja iz vlagateljeve vloge, poimenovane "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO oz. podredno ZAHTEVEK ZA REVIZIJO", z dne 11. novembra 2010, se ugodi in se razveljavi dokument "Povabilo k 2. krogu pogajanj št. 4301-16/2010-41", z dne 15. oktobra 2010, ter "vse kasnejše odločitve naročnika, ki jih je sprejel na podlagi te odločitve".

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.984,00 eurov (EUR) in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, po poteku tega roka (v primeru zamude) pa skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19. avgusta 2010 sprejel "SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN IMENOVANJU STROKOVNE KOMISIJE", številka 4301-16/2010-2, za "[s]klop 1: VAROVANJE POVODJA REKE VIPAVE - KANALIZACIJA BUDANJE, USTJE, DOLENJE IN LOKAVEC" in "[s]klop 2: KANALIZACIJA ŽAPUŽE", obvestilo o javnem naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi pa je bilo pod številko objave JN7715/2010 dne 20. avgusta 2010 objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je dne 06. oktobra 2010 sprejel dokument, poimenovan "Zadeva: PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN POVABILO K POGAJANJU", številka 4301-16/2010-26 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o priznanju sposobnosti in vabilo k pogajanjem), ki ga je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, prejel dne 11. oktobra 2010. Iz omenjenega obvestila o priznanju sposobnosti in vabila k pogajanjem med drugim izhaja, da je vlagatelj vabljen "k udeležbi v nadaljevanju postopka s pogajanji, saj" mu "je bila na podlagi predložene ponudbe priznana usposobljenost za sodelovanje v postopku", pa tudi, da naročnik od vlagatelja pričakuje, da mu bo do "12.10.2010 do 10:00 ure, v skladu z navodili protokola pogajanj," dostavil "novo ponudbo v obliki in na način", "kot je določeno v razpisni dokumentaciji".

Naročnik je dne 15. oktobra 2010 (po tem, ko je vlagatelj na podlagi obvestila o priznanju sposobnosti in vabila k pogajanjem naročniku predložil ponudbo) sprejel dokument, poimenovan "Zadeva: POVABILO K 2. KROGU POGAJANJ", številka 4301-16/2010-41 (v nadaljnjem besedilu: povabilo k drugemu krogu pogajanj). Iz povabila k drugemu krogu pogajanj med drugim izhaja, da je vlagatelj vabljen "k udeležbi v 2. krogu" pogajanj.

Naročnik je, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, dne 19. oktobra 2010 prejel vlagateljevo vlogo, poimenovano "Zadeva: Opozorilo na kršitev razpisnih pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. 4301-16/2010 (JN 7715/2010)", z dne 18. oktobra 2010.

Naročnik je dne 22. oktobra 2010 sprejel "ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka 4301-16/2010-54 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se zadevno javno naročilo za oba sklopa odda ponudniku "CPG, d.d., Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica".

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, prejel dne 25. oktobra 2010, dne 29. oktobra 2010 pa je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel vlagateljevo vlogo, poimenovano "ZAHTEVA ZA DODATNO OBRAZLOŽITEV ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA (po 3. odstavku 79. člena ZJN-2) in ZAHTEVA ZA VPOGLED V DOKUMENTACIJO POSTOPKA (po 6. odstavku 22. člena ZJN-2)", z dne 28. oktobra 2010.

Naročnik je dne 03. novembra 2010 sprejel dokument, poimenovan "DODATNA OBRAZLOŽITEV ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA ter ODOBRITEV ZAHTEVE ZA VPOGLED V DOKUMENTACIJO", številka 4301-16/2010-56, ki ga je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, prejel dne 04. novembra 2010.

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, dne 12. novembra 2010 priporočeno s povratnico na pošto oddal vlogo, poimenovano "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO oz. podredno ZAHTEVEK ZA REVIZIJO", z dne 11. novembra 2010 (v nadaljnjem besedilu tudi: zahtevek za revizijo), ki jo je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel dne 15. novembra 2010. V omenjeni vlogi vlagatelj med drugim
- zatrjuje kršitve naročnika pri vodenju zadevnega postopka s pogajanji (naročnik naj bi med drugim ravnal protipravno, ko je namesto sprejema odločitve o oddaji naročila ponudnike povabil k predložitvi ponudb "za nov krog pogajanj"), pa tudi, da ima utemeljene razloge za ugotovitev, da je bil "izbrani ponudnik pred oddajo ponudbe v 2. krogu pogajanj" seznanjen s ponudbenimi cenami ostalih ponudnikov,
- zatrjuje, da naročnik nima nobenega (drugega) podatka glede zagotovljenih sredstev, zato lahko podatek glede zagotovljenih sredstev predstavlja samo ocenjena vrednost naročila,
- zatrjuje, da naročnik dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila ni izdal v skladu s "83. členom ZJNVETPS",
- zatrjuje, da je izbrana ponudba nepopolna. Po zatrjevanju vlagatelja tako podizvajalec ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, ki naj bi opravljal elektromontažne in strojne instalacije, "nima obrtnega dovoljenja niti ni vpisan v obrtni register", prav tako pa naj bi ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, z referenčnimi potrdili ne izkazal, da je opravil podobna dela, kot so predmet "tega razpisa",
- (primarno) predlaga, da Državna revizijska komisija razveljavi "Povabilo k 2. krogu pogajanj št. 4301-16/2010-41 ter vse kasnejše odločitve naročnika, ki jih je sprejel na podlagi te odločitve", pa tudi, da Državna revizijska komisija odloči, da je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške revizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je s sklepom številka 018-309/2010-4, z dne 03. decembra 2010 (v nadaljnjem besedilu: sklep številka 018-309/2010-4), sklenila, da se vlagateljeva vloga, poimenovana "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO oz. podredno ZAHTEVEK ZA REVIZIJO", z dne 11. novembra 2010, v njeni primarni vsebini, to je v vsebini obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, zavrže, v njeni podredni vsebini, to je v vsebini zahtevka za revizijo, pa se odstopi v odločanje naročniku.

Naročnik je dne 20. decembra 2010 sprejel sklep številka 4301-16/2010-73, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnil kot neutemeljen (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik
- zatrjuje, da je iz razloga, ker je najnižja ponudbena cena po izvedenem prvem krogu pogajanj presegla njegova razpoložljiva sredstva, skladno z določbami razpisne dokumentacije moral izvesti še drugi krog pogajanj, ter dodaja, da trditve vlagatelja, da "je bil izbrani ponudnik pred oddajo ponudbe v 2. krogu seznanjen s cenami ostalih ponudnikov, niso resnične niti verjetno izkazane",
- zatrjuje, da vlagatelj ne loči med ocenjeno vrednostjo javnega naročila, med izrazom "zagotovljena sredstva" in med pojmom "razpoložljiva sredstva",
- v povezavi z dodatno obrazložitvijo odločitve o oddaji naročila vztraja pri tem, da je ravnal pravilno oziroma v okviru zakonskih norm,
- zatrjuje, da podizvajalec ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, ki naj bi opravljal elektromontažne in strojne instalacije, v skladu z veljavnimi predpisi (za dela po ponudbi) obrtnega dovoljenja ne potrebuje,
- zatrjuje, da v razpisni dokumentaciji ni nikjer izrecno navedeno, da mora biti v referencah posebej navedeno, da je ponudnik v okviru predloženih referenčnih objektov zgradil tudi črpališča z elektro instalacijami, ter zaključuje, da reference v izbrani ponudbi ustrezajo razpisnim pogojem.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja podatkov na vročilnici, prejel dne 27. decembra 2010, dne 30. decembra 2010 pa je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel vlagateljevo vlogo, poimenovano "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO", z dne 29. decembra 2010.

Naročnik je Državni revizijski komisiji v prilogi spremnega dopisa številka 4301-16/2010- 75, z dne 04. januarja 2011 (v nadaljnjem besedilu: dopis številka 4301-16/2010- 75), odstopil dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila in dokumentacijo postopka revizije postopka oddaje tega javnega naročila, ki je v omenjenem spremnem dopisu izrecno navedena.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom številka 018-003/2011-3, z dne 12. januarja 2011, pozvala na odstop dotlej še neodstopljene dokumentacije, dne 17. januarja 2011 pa je prejela naročnikov dopis številka 4301-16/2010- 77, skupaj s prilogami.

Državna revizijska komisija je vlagatelja s sklepom številka 018-003/2011-5, z dne 17. januarja 2011, pozvala na navedbo ustreznega potrdila o vplačilu dolžne takse (za revizijo) v višini 5.000,00 eurov (EUR), dne 24. januarja 2011 pa je po telefaksu prejela vlagateljevo vlogo, v kateri ji ta pošilja "scan potrdila o plačilu takse za postopek revizije".

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno s tretjim in šestim odstavkom 22. člena ZRPJN ter tretjo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je (z namenom pravilne uporabe materialnega prava) uvodoma preverila, ali bi moral naročnik postopek v zvezi s predmetom zadevnega naročila, ki ga oddaja, izvesti v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) ali v skladu z Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS). V posledici omenjenega preizkusa je Državna revizijska komisija ob upoštevanju določb omenjenih zakonov, ob upoštevanju predmeta zadevnega naročila in vseh relevantnih okoliščin, pa tudi upoštevaje prakso Sodišča (Evropske unije), zlasti smiselno razumevanje sodbe Sodišča (Evropske unije), dne 10. aprila 2008 izdane v zadevi številka C 393/06, Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH proti Fernwärme Wien GmbH, zaključila, da se za oddajo predmeta konkretnega naročila uporabljajo določbe ZJN-2. Glede na navedeno je torej Državna revizijska komisija v zadevnem postopku revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila v nadaljevanju presojala, ali je naročnik s svojimi ravnanji, ki se v zahtevku za revizijo navajajo kot kršitve naročnika v postopku oddaje tega javnega naročila, kršil katero od določb ZJN-2.

Državna revizijska komisija je v posledici doslej navedenega, v posledici izdanega sklepa številka 018-309/2010-4 in v posledici zaključka, da so v konkretnem primeru izpolnjene vse predpostavke za vsebinsko odločanje o vlagateljevem zahtevku za revizijo, najprej pristopila k obravnavi vlagateljevih navedb, ki so v zahtevku za revizijo navedene v točkah IV., VII. in VIII. V omenjenih točkah vlagatelj zatrjuje, da je naročnik v razpisni dokumentaciji sam določil, v katerih primerih bo opravil "dodatna pogajanja" (to je drugi krog pogajanj), pri čemer pa pogoji "za takšna dodatna pogajanja niso bili izpolnjeni".

Ob vpogledu v razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v njej naročnik pod poglavjem "2.1.2. Način oddaje javnega naročila in protokol pogajanj" določil, da bo po končanem postopku s pogajanji o izvedenih pogajanjih (to je po izvedenem prvem krogu pogajanj) narejen zapisnik. Pri tem je naročnik še zapisal, da bo v primeru, da "po izvedenem prvem krogu pogajanj ne bo pridobil ponudbe, ki bi ustrezala razpoložljivemu obsegu sredstev," "izvedel dodatna pogajanja" (točka V. na 7. strani razpisne dokumentacije). "Če se bo naročnik odločil za dodatna pogajanja, bo o tem pravočasno obvestil vse ponudnike in jim hkrati z obvestilom poslal tudi podroben protokol pogajanj" (točka VI. na 7. strani razpisne dokumentacije). "Naročnik bo na podlagi prejema končnih ponudb izdal odločitev o oddaji javnega naročila" (odstavek pod točko VI. na 7. strani razpisne dokumentacije). Smiselno enaka vsebina izhaja tudi iz dokumenta razpisne dokumentacije, poimenovanega "16. POVABILO K POGAJANJU IN PROTOKOL POGAJANJ". Javnofinančnega termina (pojma) "razpoložljiv obseg sredstev" naročnik v razpisni dokumentaciji ni definiral oziroma v razpisni dokumentaciji ni pojasnil njegove vsebine, vsebine termina (pojma) "razpoložljiv obseg sredstev" pa ni najti niti v določbah ZJN-2. Naročnik v razpisni dokumentaciji prav tako ni navedel, kolikšen je po višini (v eurih) njegov "razpoložljiv obseg sredstev" oziroma koliko znaša njegov "razpoložljiv obseg sredstev".

Iz 5. člena ZJN-2 izhaja, da mora ureditev, razvoj sistema javnega naročanja in njegovo izvajanje temeljiti med drugim tudi na načelu zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti, medtem ko iz prvega odstavka 8. člena ZJN-2 (načelo transparentnosti javnega naročanja) izhaja, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku.

V konkretnem primeru gre ugotoviti, da je naročnik v razpisni dokumentaciji pod poglavjem "2.1.2. Način oddaje javnega naročila in protokol pogajanj" (v točki V. na 7. strani) sam določil, da bo v primeru, da "po izvedenem prvem krogu pogajanj ne bo pridobil ponudbe, ki bi ustrezala razpoložljivemu obsegu sredstev," "izvedel dodatna pogajanja". Po nasprotnem razlogovanju (razlogovanju a contrario) bi se torej dalo zaključiti, da naročnik dodatnih pogajanj ne bo izvedel, če bo po izvedenem prvem krogu pogajanj pridobil ponudbo, ki bo ustrezala razpoložljivemu obsegu sredstev. Iz predpisov, ki "urejajo javno naročanje", sicer res ne izhaja, da bi morali biti iz spisovne dokumentacije razvidni (drugi) "podatki, povezani z javnimi financami" (med katere se uvršča tudi podatek o razpoložljivem obsegu sredstev), kot to v odločitvi o zahtevku za revizijo (zadnji odstavek na strani "4 od 9") zatrjuje naročnik, vendar pa pri tem ne gre prezreti, da mora biti ob upoštevanju določb ZJN-2 ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. V konkretnem primeru, ko je naročnik v razpisni dokumentaciji sam določil, da bo "dodatna pogajanja" izvedel (le) v primeru, da "po izvedenem prvem krogu pogajanj ne bo pridobil ponudbe, ki bi ustrezala razpoložljivemu obsegu sredstev", Državna revizijska komisija ocenjuje, da bi bil ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku zgolj v primeru, če bi bil iz spisovne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila jasno razviden razpoložljiv obseg sredstev naročnika.

Glede na doslej navedeno je Državna revizijska komisija vpogledala v dokumentacijo, ki se nahaja v spisu zadeve, pri tem pa ugotovila, da je naročnik višino razpoložljivega obsega sredstev (prvič) izrecno navedel (šele) v odločitvi o vlagateljevem zahtevku za revizijo, kasneje pa še v prilogi dopisa številka 4301-16/2010- 75, posredovanega Državni revizijski komisiji. Iz slednjega dopisa ne izhaja, da bi ga naročnik, skupaj s prilogo, posredoval v vednost tudi vlagatelju.

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spis zadeve ugotavlja, da naročnik ni prepričljivo izkazal, da višina razpoložljivega obsega sredstev naročnika v postopku oddaje zadevnega javnega naročila znaša "1.285.000 â?? + DDV". Podatek o znesku "1.285.000 â?? + DDV" je sicer res razviden iz uradnega zaznamka, priloženega dopisu številka 4301-16/2010- 75 (v nadaljnjem besedilu: uradni zaznamek), vendar pa
- v uradnem zaznamku ni zapisano, da višina razpoložljivega obsega sredstev naročnika v postopku oddaje zadevnega javnega naročila znaša "1.285.000 â?? + DDV", temveč se navedeni znesek omenja (zgolj) v smislu cene, ki se mora (glede na razmere na trgu in nekatere druge okoliščine) v postopku oddaje zadevnega javnega naročila doseči, oziroma, ki jo mora naročnik (glede na razmere na trgu in nekatere druge okoliščine) v postopku oddaje zadevnega javnega naročila doseči,
- gre (zgolj) za uradni zaznamek.
Naročnik ob tem ni z ničemer, kar bi bilo pravno relevantno, izkazal svoje trditve, podane v odločitvi o zahtevku za revizijo (peti odstavek na strani "5 od 9"), da je bil omenjeni znesek (na dan, ko je bil izdan uradni zaznamek) "določen v strokovnih službah naročnika in usklajen s projektantom", niti v dokaz svojih navedb ni predlagal izvedbe morebitnih dokaznih predlogov. Ker je naročnik vlagatelju šele v odločitvi o zahtevku za revizijo predstavil podatek o višini razpoložljivega obsega sredstev v postopku oddaje zadevnega javnega naročila, je povsem razumljivo, da vlagatelj zahtevka za revizijo ne more utemeljiti bolj, kakor ga je. Vlagatelj namreč z omenjenim podatkom o višini razpoložljivega obsega sredstev ob vložitvi zahtevka za revizijo ni bil seznanjen.

V posledici vsega doslej navedenega je Državna revizijska komisija zaključila, da naročnik ni prepričljivo izkazal, kaj predstavlja pojem "razpoložljiva sredstva", niti njegova višina "1.285.000 â?? + DDV", zaradi česar tudi ni mogoče na pregleden način preveriti, ali je (upoštevajoč vse okoliščine zadevnega primera) v konkretnem primeru glede na določbe razpisne dokumentacije, ki jih je sprejel naročnik sam, obstajala ustrezna podlaga za izvedbo "dodatn[ih] pogajanj" (torej drugega kroga pogajanj), oziroma, ali je postopek oddaje zadevnega javnega naročila potekal po predpisanem postopku. Naročnik je namreč po eni strani v razpisni dokumentaciji pod poglavjem "2.1.2. Način oddaje javnega naročila in protokol pogajanj" (v točki V. na 7. strani) sam predpisal postopek oddaje zadevnega javnega naročila, ko je določil, da bo v primeru, da "po izvedenem prvem krogu pogajanj ne bo pridobil ponudbe, ki bi ustrezala razpoložljivemu obsegu sredstev," "izvedel dodatna pogajanja", po drugi strani pa višino razpoložljivega obsega sredstev izkazuje zgolj z uradnim zaznamkom.

Glede na navedeno je naročnik ravnal v nasprotju z načelom transparentnosti javnega naročanja (8. člen ZJN-2) in načelom enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2), v povezavi z določbami lastne razpisne dokumentacije, zlasti še s točko V. na 7. strani, saj od sprejema odločitve, da ponudnikom pošlje povabilo k drugemu krogu pogajanj, ponudnika ni izbral na pregleden način, vlagatelja pa je (s tem) v razmerju do ostalih ponudnikov tudi neupravičeno diskriminiral. Iz Zapisnika o javnem odpiranju ponudb in o pogajanjih, številka 4301-16/2010-36, z dne 12. oktobra 2010, tako jasno izhaja, da je vlagatelj (upoštevaje merilo najnižja cena) v prvem krogu pogajanj v vsakem razpisanem sklopu oddal ponudbo z najnižjo ponudbeno ceno, naročnik pa v postopku oddaje zadevnega javnega naročila ni prepričljivo izkazal, da višina razpoložljivega obsega njegovih sredstev v postopku oddaje zadevnega javnega naročila znaša "1.285.000 â?? + DDV", torej ključnega podatka, ki je privedel do odločitve naročnika, da izvede drugi krog pogajanj (po katerem vlagateljeva ponudba, upoštevaje merilo najnižja cena, ni bila več najugodnejša). Slednje bi moral naročnik storiti že upoštevaje načela, na katerih temelji javno naročanje (zlasti še načelo transparentnosti javnega naročanja), v povezavi s konkretnimi okoliščinami postopka oddaje zadevnega javnega naročila (zlasti še točko V. na 7. strani razpisne dokumentacije).

Ker je bilo potrebno vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugoditi že iz doslej navedenega razloga, Državna revizijska komisija v nadaljevanju ni vsebinsko presojala preostalih domnevnih kršitev naročnika, ki jih v zahtevku za revizijo zatrjuje vlagatelj. Presoja omenjenih preostalih domnevnih kršitev naročnika, ki jih v zahtevku za revizijo zatrjuje vlagatelj, namreč ne bi mogla vplivati niti na vlagateljev položaj niti na odločitev v zadevnem postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

V posledici vsega doslej navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 11. novembra 2010, kot izhaja iz vlagateljeve vloge, poimenovane "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO oz. podredno ZAHTEVEK ZA REVIZIJO", z dne 11. novembra 2010, v primarnem pravovarstvenem predlogu ugodila in razveljavila "Povabilo k 2. krogu pogajanj št. 4301-16/2010-41", z dne 15. oktobra 2010, ter "vse kasnejše odločitve naročnika, ki jih je sprejel na podlagi te odločitve".

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da Državna revizijska komisija odloči, da je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške revizijskega postopka in sicer v 15. dneh od odločitve o zahtevku za revizijo, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva poteka roka za izpolnitev obveznosti dalje do pačila. V postopku revizije postopka oddaje zadevnega javnega naročila vlagatelj zahteva povračilo naslednjih stroškov:
- "taksa za postopek revizije"
- "nagrada za postopek" "1.975,00 EUR"
- "izdatki (tar. št. 6002 ZOdvT)" "20,00 EUR"
- "obvestilo o nadaljevanju postopka pred DKOM" "50,00 EUR"
- "vse povečano za 20% DDV".

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju (upoštevaje zlasti tretji in šesti odstavek 22. člena ZRPJN) priznala naslednje potrebne stroške, nastale z revizijo:
- takso (za zahtevek za revizijo) v višini 5.000,00 EUR,
- nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 EUR, ki jo je Državna revizijska komisija določila na podlagi 22. člena ZRPJN, skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009 in 35/2009 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije) ter Zakonom o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 in 35/2009 - ZOdv-C; v nadaljnjem besedilu: Zakon o odvetniški tarifi), in sicer po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera,
- izdatke za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev v pavšalnem znesku 20,00 EUR, ki jih je Državna revizijska komisija določila na podlagi 22. člena ZRPJN, skladno z Zakonom o odvetniški tarifi (tarifna številka 6002),
- 20 % davek na dodano vrednost v višini 164,00 EUR, izračunan na podlagi tarifne številke 6007 Zakona o odvetniški tarifi glede na nagrado za revizijski postopek in izdatke (na podlagi "Seznam[a] davčnih zavezancev - pravne osebe" v stisnjeni obliki, ki izkazuje stanje podatkov na dan 28. januarja 2011, dostopen pa je na spletni strani Ministrstva za finance, Davčne uprave Republike Slovenije, je namreč mogoče zaključiti, da je pooblaščena odvetniška pisarna, ki zastopa vlagatelja, v seznamu davčnih zavezancev vpisana kot davčni zavezanec),
skupaj torej 5.984,00 EUR. Državna revizijska komisija je višjo stroškovno zahtevo vlagatelja zavrnila, saj je ocenila, da stroški nad priznano višino niso bili potrebni oziroma zanje ni najti pravne podlage v veljavnih predpisih.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.984,00 eurov (EUR) in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, po poteku tega roka (v primeru zamude) pa skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 28. januarja 2011


Predsednica senata
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- OBČINA AJDOVšČINA, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina
- Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana
- CPG, d. d., Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije