018-350/2010 Javni holding Ljubljana, d.o.o.

Številka: 018-350/2010-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, s spremembami; v nadaljevanju: ZRPJN) po predsednici senata mag. Nataši Jeršič in Sonji Drozdek šinko ter mag. Maji Bilbija kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "Izvajanje gradbenega nadzora pri izgradnji 1. faze Kompleksa Snaga na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani" začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Lokainženiring d.o.o., Kapucinski trg 7, škofja Loka, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Zmagoslav Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.01.2011

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

3. Vlagatelj mora vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5.000,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17.06.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku "Izvajanje gradbenega nadzora pri izgradnji 1. faze Kompleksa Snaga na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani" objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 6092/2010, z dne 13.07.2010 in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti pod št. objave 201/S 135-207689, z dne 15.07.2010.

Naročnik je dne 28.09.2010 sprejel Obvestilo o oddaji javnega naročila, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika A.V. ZIDAN d.o.o., Zajčeva cesta 37, Komenda (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 01.10.2010 podal zahtevo za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Vlagatelj je vpogled v ponudbo izbranega ponudnika opravil dne 06.10.2010.

Dne 11.10.2010 je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje nepopolnost in nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni predložil soglasja vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji predmetnega javnega naročila in vseh zahtevanih dokazil za podizvajalce. Vlagatelj navaja, da iz izbrane ponudbe nesporno izhaja, da bo izbrani ponudnik izvedel predmetno javno naročilo s podizvajalcem LIZ d.d., ki bo za izvedbo del angažiral še podizvajalce J.P s.p. (nadzor nad gradbenimi deli), S.V. (delo geomehanika), S.G.s.p. (strojne instalacije) in A.V.- Agil d.o.o. (varstvo pri delu). Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ni sledil eksplicitni zahtevi naročnika ter za podizvajalce ni predložil vseh zahtevanih dokazil. Izbrani ponudnik je v ponudbi navedel zgolj enega podizvajalca in ne vseh, ki bodo opravljali nadzor, kar po mnenju vlagatelja kaže na to, da se želi izbrani ponudnik izogniti neposrednim plačilom podizvajalcem za opravljeno delo na predmetnem razpisu. Vlagatelj naročniku očita tudi kršitev 79. člena ZJN-2, saj v pravnem pouku odločitve o oddaji javnega naročila ni navedel višine takse.

Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 28.09.2010, in priglaša povračilo revizijskih stroškov.

Dne 12.10.2010 je vlagatelj vložil dopolnitev zahtevka za revizijo, v katerem navaja, da je s spretnih strani AJPES dne 11.10.2010 razvidno, da je uveden stečajni postopek zoper v izbrani ponudbi navedenega podizvajalca LIZ d.d., zaradi česar, po mnenju vlagatelja, izbrani ponudnik ne bo sposoben izvesti javnega naročila.

Naročnik je dne 23.12.2010 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da osebe, za katere vlagatelj zatrjuje, da so podizvajalci (J.P., S.V., S.G. in A.V.), ne bodo nastopali kot podizvajalci, saj so pri podizvajalcu (LIZ d.d.) bodisi zaposleni, bodisi bodo na podlagi medsebojnega dogovora v imenu in za račun izbranega ponudnika opravili delo za izbranega ponudnika. Naročnik zavrača očitek vlagatelja, da v pravnem pouku ni navedena višina takse, saj je v pravnem pouku zapisal, da je vlagatelj dolžan plačati takso v višini, ki jo določa 22. člen ZRPJN. Glede uvedbe stečajnega postopka zoper ponudnika LIZ d.d. naročnik navaja, da je izbrana ponudba na dan oddaje ponudb (dne 28.09.2010) izpolnjevala vse pogoje, vključno zahtevo iz točke 2.1.1. Celovitost ponudbe, saj je bil stečajni postopek zoper LIZ d.d. uveden pozneje, dne 06.10.2010. Naročnik zavrača ugotovitev vlagatelja, da izbrani ponudnik ne bo sposoben izvesti predmeta javnega naročila, saj lahko prijavljenega podizvajalca, zoper katerega je bil uveden stečajni postopek, zamenja z novim podizvajalcem.


Vlagatelj je dne 28.12.2010 podal zahtevo za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo. Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, je naročnik z dopisom, z dne 31.12.2010, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je zahtevek za revizijo neutemeljen, in sicer zaradi razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je presojala utemeljenost vlagateljeve navedbe, da bi moral naročnik, skladno z 80. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2), ponudbo izbranega ponudnika izločiti, saj izbrani ponudnik oseb, ki bodo opravljale nadzor (osebe J.P., S.V., S.G. in A.V. navedene v Prilogi 5), ni navedel kot podizvajalce in zanje ni predložil zahtevanih dokazil.

V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zainteresirane gospodarske subjekte povabil, naj predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije (Povabilo k oddaji ponudbe).

V poglavju 2. (PONUDBENI POGOJI) je naročnik v točki 2.1.3. Ponudba s podizvajalci določil: "V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci, mora v prilogi 8 navesti podizvajalce ter katere dela bo izvajal s podizvajalcem.
V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalcem, mora v prilogi 8 navesti naslednje podatke:
- vrste del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
Potencialni ponudnik mora za podizvajalce predložiti pisne izjave vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da ima potencialni ponudnik poravnane vse poslovne obveznosti do njih (obrazec 1 k prilogi 8)
Ponudnik kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.
Ponudnik bo v primeru sklenitve pogodbe dolžan naročnika in naročnikovega nadzornika, obveščati o vseh spremembah v zvezi s ponudnikovimi izvajalci, ki bodo izvajali dela na gradbišču."

Vsebina Priloge 8 se nanaša na podatke o podizvajalcu, vključno s količino opravljenega dela, vrednostjo dela, krajem in rokom izvedbe ter opisom vrste dela.

Ob vpogledu v izbrano ponudbo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša ponudba, izpolnil Prilogo 8 in v njej navedel, da bo kot podizvajalec nastopil ponudnik LIZ INŽENIRING d.d., Vurnikova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: LIZ INŽENIRING d.d.). Podizvajalec bo izvajal nadzor gradbeno obrtniških del in delo odgovornega nadzornika, v količini 40 % vseh skupnih del. Podizvajalec LIZ INŽENIRING d.d. je tudi podal izjavo o poravnanih medsebojnih zapadlih obveznostih na Obrazcu 1 k Prilogi 8 ter izjavo, z dne 11.08.2010, v kateri izjavlja, da v primeru nastalih neporavnanih obveznostih glavnega izvajalca do podizvajalca soglaša, da le-te poravna naročnik projekta.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da bi moral izbrani ponudnik poleg podizvajalca LIZ INŽENIRING d.d. kot podizvajalce navesti tudi osebe, ki bodo opravljale nadzor nad gradbeno-obrtniškimi deli, navedene v Prilogi 5. Po vpogledu v izbrano ponudbo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v Prilogi 5 - Seznam ključnega osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbi del:
- osebo J.P. navedel kot odgovornega nadzornika in odgovornega nadzornika za gradbena dela,
- osebo S.G. kot odgovornega nadzornika za strojna dela,
- osebo S.V. kot odgovornega nadzornika za geomehanska dela (pomočnik),
- osebo A.V. kot koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu v fazi izvajanja del.

Izhajajoč iz vsebine ponudbe izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da bo nadzor gradbeno obrtniških del izvajal podizvajalec LIZ INŽENIRING d.d. Osebe, ki so navedene kot odgovorni nadzorniki ( osebe J.P., S.V., S.G.) in koordinator za varstvo pri delu (oseba A.V.) bodo dela izvajali v okviru nadzora nad gradbeno-obrtniškimi deli, ki so v pristojnosti prijavljenega podizvajalca LIZ INŽENIRING d.d.

Podizvajalec je, skladno s 15.a točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2, gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Podrobneje je pojem podizvajalca definiran v določilu 2. člena Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10), ki določa, da je za podizvajalsko razmerje v vseh primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Tako zakon, kakor tudi navedena uredba predvidevata, da gre za podizvajalsko razmerje (zgolj) v vseh primerih, ko ponudnik, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, del ali celoto javnega naročila (izvedba dela, dobava blaga ali izvedba storitve) odda v izvajanje drugi pravni ali fizični osebi, to je podizvajalcu.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil, da mora ponudnik, v kolikor bo nastopal s podizvajalcem v Prilogi 8 navesti podizvajalca ter katera dela bo izvajal s podizvajalcem. Naročnik tako v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da bi bilo potrebno v ponudbi predložiti seznam (vseh) sodelujočih podizvajalčevih podizvajalcev, temveč je zahteval izpolnitev Priloge 8 za podizvajalce, s katerim bo ponudnik nastopil.

Izbrani ponudnik je v ponudbi navedel podizvajalca LIZ INŽENIRING d.d., ki bo opravljal nadzor nad gradbeno obrtniškimi deli in je v Prilogi 5 navedel osebe, ki bodo ta nadzor opravljale.

Državna revizijska komisija izhajajoč iz določil razpisne dokumentacije in ob dejstvu, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da bi moral ponudnik v ponudbi navesti in predložiti dokazila tudi za podizvajalce, ki bodo dela opravljali za prijavljenega podizvajalca, ugotavlja, da naročniku ni mogoče pripisati očitanih mu ravnanj.

V zahtevku za revizijo vlagatelj tudi navaja, da se je želel izbrani ponudnik z nenavedbo vseh podizvajalcev več kot očitno izogniti neposrednim plačilom podizvajalcem za opravljeno delo. Državna revizijska komisija je že ugotovila, da je v izbrani ponudbi priložena izjava podizvajalca LIZ INŽENIRING d.d. o soglašanju k neposrednemu poplačilu terjatev podizvajalcu v primeru neplačila s strani glavnega izvajalca (torej izbranega ponudnika). Ob upoštevanju zgoraj ugotovljenega in dejstva, da je izbrani ponudnik priložil soglasje podizvajalca LIZ INŽENIRING d.d. za neposredno poplačilo zapadlih terjatev v primeru neplačila glavnega izvajalca, Državna revizijska komisija zavrača vlagateljevo revizijsko navedbo kot neutemeljeno.


V povzetku navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo ni uspel izkazati (in dokazati), da ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v Prilogi 8 ni navedel vseh (svojih) podizvajalcev, niti, da je "očitno, da se želi izbrani ponudnik izogniti neposrednim plačilom podizvajalcem za opravljeno delo". Posledično vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo ni uspel izkazati, da je naročnik ravnal v nasprotju z določbami lastne razpisne dokumentacije oziroma v nasprotju z določbami ZJN-2, ko je za ponudbo izbranega ponudnika ocenil, da izpolnjuje zahteve razpisne dokumentacije v izpodbijanem delu.

Državna revizijska komisija je preverila tudi utemeljenost revizijske navedbe, da je naročnik kršil 79. člen ZJN-2, saj v pravnem pouku Obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 28.09.2010, ni navedel višine takse.

Z novelo ZJN-2 (Uradni list RS, št. 19/10) je bil spremenjen tudi 79. člen ZJN-2, ki od naročnika zahteva, da "v odločitvi o oddaji javnega naročila ponudnike opozori o možnem pravnem varstvu in pri tem navede:
- kje in v kakšnem roku se vloži zahteva za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja, in
- višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja, transakcijski račun, na katerega se le-ta vplača in sklic, ki se pri tem navede.".

Skladno z 79. členom ZJN-2 mora naročnik navesti višino takse. Na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v pravnem pouku Obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 28.09.2010, med drugim navedel "ob vložitvi zahtevka za revizijo je vlagatelj dolžan vplačati takso v višini, ki jo določa 22. člen ZRPJN, in sicer na račun Ministrstva za finance, št. 01100-1000358802, sklic 11 10995-7111290-00000003.". Naročnik je ponudnike glede višine takse napotil na uporabo 22. člena ZRPJN, ki določa višino takse glede na predmet javnega naročila in podvojitev višine takse glede na objavo v Uradnem glasilu Evropske skupnosti.

Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da naročnik pri izdaji odločitve o oddaji javnega naročila ni sledil eksplicitni zakonski zahtevi po navedbi višine takse (nominalna višina takse). Vendar Državna revizijska komisija po vpogledu v celotno spisovno dokumentacijo ugotavlja, da je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo (dne 11.10.2010, odločitev o oddaji javnega naročila je prejel 30.09.2010). Vlagatelj je na podlagi poziva naročnika (dopis, z dne 02.11.2010) dne 03.11.2010 in dne 08.11.2010 dopolnil zahtevek za revizijo s potrdiloma o vplačilu takse v skupnem znesku 5.000,00 EUR.

Državna revizijska komisija (upoštevajoč tudi sklep Državne revizijske komisije št. 018-320/2010-6, z dne 07.12.2010, s katerim je Državna revizijska komisija ugotovila, da je bil zahtevek za revizijo pravočasno dopolnjen) ugotavlja, da je vlagatelj pravočasno vložil in dopolnil zahtevek za revizijo, s čimer je svojo pravico do uveljavitve pravnega sredstva izkoristil in v njej ni omejen. Namreč, ne glede na ugotovljeno kršitev naročnika, da v odločitvi o oddaji javnega naročila ni navedel nominalnega zneska takse, je vlagatelj pravno sredstvo pravočasno vložil (ter dopolnil) in je naročnik o vloženem pravnem sredstvu odločal. Presojanje utemeljenosti zahtevka za revizijo v zdajšnji fazi odločanja Državne revizijske komisije ne vpliva več na sam pravni položaj vlagatelja, zato tudi sanacija kršitve naročnika (v smislu razveljavitve odločitve o oddaji javnega naročila zaradi nezadostnega pravnega pouka) ni smiselna in potrebna.

Kot slednjo je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljeve navedbe iz dopolnitve zahtevka za revizijo, z dne 12.10.2010, da zaradi uvedbe stečajnega postopka, začetega po roku za oddajo ponudb, z dne 06.10.2010, zoper podizvajalca LIZ INŽENIRING d.o.o., izbrani ponudnik ni sposoben izvesti javnega naročila.

Po vpogledu v razpisno dokumentacijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v poglavju 6.2. Vsebina ponudbene dokumentacije zapisal, da mora ponudnik Prilogo 3 - Izjava o izpolnjevanju pogojev izpolniti, podpisati in žigosati ter priložiti v ponudbi, v primeru partnerske ponudbe pa morajo Prilogo 3 izpolniti vsi ponudniki-partnerji. V Prilogi 3 je tudi zapisano: "da take izjave ne more podati, v kolikor ponudbo oddajo pred rokom za oddajo ponudb."
V Prilogi 3 - Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika je med drugim tudi izjava, "Izjavljamo, da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaju ali v likvidacijskem postopku".
Naročnik je izjavo, da zoper ponudnika na dan oddaje ponudbe ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaj ali postopek likvidacije zahteval od ponudnikov (in ponudnikov partnerjev), ne pa tudi za nastopajoče podizvajalce.

Izbrani ponudnik je v ponudbi priložil izpolnjeno, podpisano in žigosano prilogo 3 - Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika, zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v zvezi s predložitvijo izjave, da zoper izbranega ponudnika na dan oddaje ponudbe ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali postopek likvidacije, sledil razpisni zahtevi naročnika.

Presoja izpolnjevanja pogoja glede solventnosti ponudnika se lahko presoja glede na zahteve razpisne dokumentacije. V razpisni dokumentaciji je naročnik od ponudnika (in ponudnika partnerja v primeru oddaje skupne ponudbe) zahteval podajo izjave, da na dan oddaje ponudb zoper njega ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskega postopka, tovrstno zahtevo pa ni predvidel tudi za podizvajalce.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik izpolnil Prilogo 3, vlagatelj pa ne navaja dejstev, ki bi dokazovala neresničnost podane izjave izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija revizijsko navedbo, ki se nanaša na uvedbo stečajnega postopka zoper podizvajalca LIZ INŽENIRING d.o.o., ni presojala.

Državna revizijska komisija v okviru revizijskih navedb ugotavlja, da vlagatelju ni uspelo izkazati, da je naročnik z izborom ponudbe izbranega ponudnika, kršil pravila javnega naročanja oz. določila lastne razpisne dokumentacije. Posledično je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer stroškov za plačano takso ter drugih stroškov v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Ker je zahtevek za revizijo kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija, je morala ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti tako, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, dne 17.01.2011
Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetniška pisarna Zmagoslav Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana
- A.V. ZIDAN d.o.o., Zajčeva cesta 37, Komenda
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana