018-341/2010 Občina Medvode

Številka: 018-341/2010-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Maji Bilbija, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "Nakup opreme za okoljsko merilno postajo", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika MOLLIER d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode (v nadaljevanju: naročnik), dne 26.01.2011

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo, z dne 29.11.2010, se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, ki je vsebovana v dokumentu Odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-23/10-2, z dne 15.11.2010.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 2.500,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 26.10.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo "Nakup opreme za okoljsko merilno postajo" objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 10369/2010, z dne 27.10.2010.

Dne 15.11.2010 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika STUDIO OKOLJE d.o.o., Medenska cesta 65, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 19.11.2010 podal zahtevo za vpogled v ponudbeno in spisovno dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Kakor izhaja iz zapisnika o vpogledu je vlagatelj dne 24.11.2010 vpogledal v ponudbeno dokumentacijo ostalih ponudnikov, ne pa tudi v spisovno dokumentacijo. Vlagatelj je pravočasno, dne 24.11.2010, vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, katero je naročnik izdal dne 26.11.2010.

Dne 29.11.2010 je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika in ostalih ponudnikov, ki so se po merilu najnižje cene umestili pred ponudbo vlagatelja.

Vlagatelj navaja, da iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da ponuja "računalnik z ekranom, tipkovnico, miško in licenčnimi Windowsi" podjetja Mlacom d.o.o., podjetja Mlacom d.o.o. pa ni opredelil kot podizvajalca in izpolnil priloge 6a in 6b. Zahtevanih dokazil pa ni predložil tudi za ostale dobavitelje. Nadalje vlagatelj navaja, da v ponudbi izbranega ponudnika predložena menica ni bila zvezana s pečatno vrvico, zaradi česar vlagatelj izraža dvom, ali je bila menica v ponudbi vložena hkrati z oddajo ponudbe. Kot sporno izpostavlja vlagatelj dejstvo, da je naročnik omogočil vpogled v vso ponudbeno dokumentacijo tudi ponudnikom, ki niso podali pisne zahteve za vpogled. Naročnikovo omogočanje vpogleda v ponudbeno dokumentacijo ponudnikom, ki niso podali zahteve za vpogled, pa je po mnenju vlagatelja tudi razlog, da naročnik vlagatelju ni dopustil vpogleda v spisovno dokumentacijo. Z zavrnitvijo vpogleda v spisovno dokumentacijo pa so bila po mnenju vlagatelja grobo kršena določila ZJN-2. Po mnenju vlagatelja predstavlja cena izbranega ponudnika neobičajno nizko ceno in bi moral naročnik skladno z 49. členom ZJN-2 izbranega ponudnika pozvati na pisno obrazložitev posameznih postavk in k vrednostni utemeljitvi na podlagi dokazil. Takšna neaktivnost naročnika po mnenju vlagatelja povzroča diskriminatornost med ponudniki in kaže na netransparentnost postopka, saj bi skladno z ZJN-2 ponudba izbranega ponudnika morala biti izločena zaradi ponujene neobičajno nizke cene. Kot slednjo navedbo glede popolnosti ponudbe izbranega ponudnika vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik ponudil ultrazvočni anemometer z ogrevanimi senzorji "Metek USA 1", iz priloženega prospekta pa ni jasno, ali ponuja Model USA-1 Basic ali Model USA-1 Scientific. Enako neskladje je vlagatelj ugotovil za generator zraka Parker DH, saj iz priloženega prospekta navedeni model ni razviden. To kaže na variantno ponudbo, katero naročnik ni dopustil, zato je potrebno ponudbo izbranega ponudnika označiti kot nepopolno ponudbo.

Vlagatelj oporeka tudi popolnosti ponudbe ponudnika AMES d.o.o., Na lazih 30, Brezovica pri Ljubljani (v nadaljevanju: drugouvrščeni ponudnik), saj ni podal izpolnjenih prilog za podizvajalce, hkrati pa je v ponudbi priložena le delno izpolnjena menica, ki ni bila zvezana z vrvico in zapečatena. Nadalje vlagatelj ugotavlja, da se drugouvrščeni ponudnik v ponudbi sklicuje na napačno številko javnega razpisa (NMV 2024/2010, z dne 26.10.2010), zato ga ne zavezujejo isti razpisni pogoji. Drugouvrščeni ponudnik je v ponudbi predložil dokument, na katerem je popravek, ki ni žigosan. Zaradi vseh očitanih pomanjkljivosti v ponudbi drugouvrščenega ponudnika je vlagatelj mnenja, da jo je potrebno označiti kot nepopolno ponudbo.

Za ponudbo ponudnika ARTES d.o.o., Efenkova cesta 61, Velenje (v nadaljevanju: tretjeuvrščeni ponudnik) vlagatelj ugotavlja, da tretjeuvrščeni ponudnik ni zastopnik za prodajo oljnih kompresorjev proizvajalca JUN AIR Danska, zato bi moral za dobavitelja te opreme predložiti izpolnjene priloge za podizvajalca, česar pa tretjeuvrščeni ponudnik ni storil. Tudi za menico predloženo v ponudbi tretjeuvrščenega ponudnika vlagatelj ugotavlja, da je le delno izpolnjena ter da tretjeuvrščeni ponudnik za posamezno, v ponudbi navedeno opremo, ni predložil kataloga.

Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 15.11.2010, in priglaša povračilo stroškov v višini vplačane takse.

Naročnik je dne 08.12.2010 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, ne da bi se opredelil do revizijskih navedb, in v sklepu zapisal: "Naročnik ugotavlja, da na podlagi zahtev, navedenih v zahtevku za revizijo ne bi sprejel drugačne odločitve, zato se zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika, ki izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila št. 430-23/10-2 z dne 15.11.2010 v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN zavrne."

Vlagatelj je dne 16.12.2010 vložil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je z dopisom dne 20.12.2010 odstopil dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje javnega naročila Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je z dopisom, z dne 03.01.2011, naročnika pozvala naj se opredeli do revizijskih navedb vlagatelja, da bi moral ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepopolno ponudbo, ker:
- izbrani ponudnik za računalniški sistem Mlacom Aclipse E6600 v svoji ponudbi ni navedel dobavitelja Mlacom d.o.o. Ljubljana kot podizvajalca in predložil zahtevanih dokazil,
- izbrani ponudnik tudi za drugo opremo ni navedel dobaviteljev kot podizvajalcev in zanje ni predložil zahtevanih dokazil,
- iz izbrane ponudbe ni razvidno, kateri ultrazvočni anemometer z ogrevanimi senzorji je izbrani ponudnik ponudil, kajti v ponudbi je izbrani ponudnik navedel ultrazvočni anemometer z ogrevanimi senzorji METEK USA-1, izpriloženega kataloga pa ni razvidno, ali se ponudba nanaša na model USA-1 Basic ali na model USA-1 Scientific.

Državna revizijska komisija je dne 10.01.2011 prejela naročnikov dopis, v katerem se je naročnik opredelil do navedb vlagatelja. V zvezi z manjkajočo navedbo podizvajalcev naročnik pojasnjuje: "Naročnik je javni razpis za nakup opreme za okoljsko merilno postajo označil kot nakup blaga in sicer nakup kompleta naprav, ki ga mora izbrani ponudnik dobaviti kot celoto. Izbrani ponudnik bo navedeno opremo kupil na trgu na podlagi splošnih pogojev o nakupu in prodaji opreme, zato ni potrebno, da se pogodbeno razmerje med dobaviteljem in ponudnikom nanaša na konkretno javno naročilo. Zaradi tega naročnik meni, da posamezen dobavitelj opreme in repromateriala ne ustreza definiciji podizvajalca, kot je le-ta določena v ZJN-2 in na katero se sklicuje vlagatelj zahtevka."

Naročnik je v pojasnilu glede ultrazvočnega anemometra z ogrevalnimi senzorji navedel: "Studio okolje d.o.o. v svoji ponudbi, ki se nanaša na meritve vetra s turbolenčno obdelavo podatkov izpolnjuje vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, kar zagotavlja ponujena verzija trikomponentnega ultrazvočnega merilnika z ogrevalnimi senzorji Metek USA1 Basic, ki zmore 30 meritev v sekundi z osnovno obdelavo podatkov. Dodatne obdelave, potrebne za obravnavanje onesnaženosti zraka, zahtevane v razpisu pa se izvajajo na osebnem računalniku, ki sproti zajema in obdeluje zahtevanih 20 meritev v sekundi in formira ter zapisuje zahtevane desetminutne izvedene vrednosti. Dopolnilna programska oprema, ki teče na osebnem računalniku je izdelek izbranega ponudnika in je bila naročniku ponujena brezplačno. Ponujena programska oprema Studia okolje d.o.o. je v operativni uporabi že več kot 10 let. Računalnik je nepogrešljiv tudi za zajem predvidenih meritev z merilnikom BTX, daljinskim nadzorom meritev in za prenos meritev ter alarmnih opozoril." Naročnik nadaljuje: "Zaradi zgoraj navedenega ponujena verzija trikomponentnega ultrazvočnega anemometra Metek USA 1 Basic v kombinaciji s ponudnikovo programsko opremo v celoti ustreza razpisnim zahtevam naročnika in je uporaba dražje verzije anemometra Metek USA 1 Scientific z močnejšim procesorjem in Metek-ovo programsko opremo za naročnika nepotrebna. Kombinaciji sta enakovredni in obe ustrezata razpisni dokumentaciji, naročnik je glede na razpoložljiva proračunska sredstva izbral ugodnejšo."

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu z določilom 22. in 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Ad.1)

Državna revizijska komisija je presojala utemeljenost revizijske navedbe, da bi moral izbrani ponudnik dobavitelja računalniškega sistema Mlacom Aclipse E6600 družbo Mlacom d.o.o. Ljubljana navesti kot podizvajalca.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v točki 3.1.3. Podizvajalci navedel: "V kolikor bo potencialni ponudnik nastopal s podizvajalci, mora v prilogi 6 navesti podizvajalce ter naslednje podatke:
- vse vrste blaga, ki jih bo dobavil podizvajalec,
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok dobave blaga in izvedbe teh del.
Potencialni ponudnik mora za podizvajalce predložiti pisne izjave vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da ima potencialni ponudnik poravnane vse poslovne obveznosti do njih (priloga 6a) in priložiti potrjeno soglasje podizvajalca (priloga 6b).".

Kot sestavni del razpisne dokumentacije je naročnik predvidel obrazec Priloga 6, v katero so morali ponudniki vpisati podizvajalce, s katerimi nastopajo v skupnem nastopu in navesti podatke o podizvajalcu, vključno s količino in vrednostjo del. V obrazcu Priloga 6a so morali podizvajalci podpisati izjavo, da imajo s ponudnikom poravnane vse medsebojne obveznosti, v obrazcu Priloga 6b pa so morali podizvajalci podati soglasje za naročnikovo neposredno plačilo podizvajalčevih terjatev do glavnega izvajalca.

Državna revizijska komisija opozarja na določbo 15.a točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa: ""Podizvajalec" je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.". Kot podizvajalca je skladno s citirano določbo potrebno navesti (v primeru dobave blaga) tisto gospodarsko družbo, ki bo ponudniku dobavila ponujeno blago.
Po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da izbrani ponudnik ponuja računalnik z ekranom, tipkovnico, miško in licenčnimi Windowsi 7 - SLO Mlacom Aclipse E6600, AOC 936 SW, Windows Home Premium 7 32 bit.
Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da bo izbrani ponudnik ponujeni računalnik dobavil od ponudnika Mlacom d.o.o. Ljubljana, spletne trgovine v lasti trgovsko-storitvenega podjetja Mlacom d.o.o. in ne neposredno od proizvajalca te opreme. Uvodoma Državna revizijska komisija izpostavlja pravilo o trditveno-dokaznem bremenu, kot izhaja iz 7. in 212. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, skladno s katerim mora tista stranka, ki določeno dejstvo zatrjuje, tega tudi dokazati, oziroma zanj predlagati dokaze, dejstva pa mora zatrjevati jasno, določno in konkretno in ne zgolj pavšalno ali v obliki hipotetičnih domnev ali prepričanj.
V zahtevku za revizijo vlagatelj zgolj zatrjuje, da bo izbrani ponudnik računalnik Mlacom Aclipse E6600, AOC 936 SW, Windows Home Premium 7 32 bit dobavil od ponudnika Mlacom d.o.o. Ljubljana in ne od proizvajalca opreme Mlacom d.o.o., pri čemer svoje trditve z ničemer ne dokazuje, niti ne predlaga izvedbe dokazov, ki bi navedeno trditev potrdila in dokazala. Zgolj zatrjevanje vlagatelja, da bo izbrani ponudnik računalnik Mlacom Aclipse E6600 dobavil od prodajalca računalniške opreme Mlacom d.o.o. Ljubljana in ne od proizvajalca Mlacom d.o.o. ne zadostuje. Državna revizijska komisija v okviru revizijske navedbe zato ne more slediti zatrjevanju vlagatelja, da je družba Mlacom d.o.o., Ljubljana (zgolj) prodajalec opreme, ki je produkt družbe Mlacom d.o.o., saj je na podlagi vpogleda vpisa v sodni register (http://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp"s=1&e=140205&p=1) dne 19.01.2011 ugotovila, da je dejavnost družbe Mlacom d.o.o., Ljubljana, s sedežem na Drenikovi ulici 36, Ljubljana tako proizvodnja računalnikov in druge računalniške opreme (dejavnost pod klasifikacijsko šifro 30.020), kakor tudi trgovina na debelo z računalniško opremo (dejavnost pod klasifikacijsko šifro 51.840). Ker pa vlagatelj v zahtevku za revizijo zgolj navaja, da bo izbrani ponudnik računalnik dobavil od Mlacom d.o.o. Ljubljana, pri čemer svoje trditve z ničemer ne utemeljuje in dokazuje, se Državna revizijska komisija upoštevajoč pravilo o trditveno-dokaznem bremenu ne more spustiti v vsebinsko obravnavo revizijske navedbe, zato jo zavrača kot neutemeljeno.
Ad.2)

V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik tudi za drugo opremo ni navedel dobaviteljev in zanje predložil zahtevanih dokazil.

Po pregledu ponudbe izbranega ponudnika Državna revizijska komisija, da je izbrani ponudnik ponudil tudi kovinski zabojnik TRIMO STANDARD, ultrazvočni anemometer z ogrevanimi senzorji METEK USA-1, BTX analizator AIRMO BTX 1000, generator zraka PARKER, generator vodika PARKER DH UHP 20H, bezoljni kompresor JUNAIR OF302-25B, klimatsko napravo Panasonic CS/CU in UPS APC SMART UPS SUA 1000I.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zgolj navaja, da izbrani ponudnik za opremo ni navedel podizvajalcev, pri čemer ne navede in ne dokazuje od katerih ponudnikov - dobaviteljev bo izbrani ponudnik ponujeno opremo dobavil in katere dobavitelje bi moral navesti kot podizvajalce.

Državna revizijska komisija glede na nedecidirano in nedokazano revizijsko navedbo upoštevajoč, v predhodni točki obrazložitve predstavljeno, pravilo o trditveno-dokaznem bremenu zaključuje, da ne more presoditi utemeljenosti vlagateljeve navedbe, zato revizijsko navedbo zavrača kot neutemeljeno.

Ad.3)

Državna revizijska komisija je obravnavala revizijsko navedbo, da je ponudba izbranega ponudnika iz razloga, ker priložena menica ni zvezana s pečatno vrvico skupaj z ostalim delom ponudbe, nepopolna ponudba.

Naročnik je v 3.6. točki razpisne dokumentacije Izdelava ponudbe zapisal: "Ponudba se mora izdelati tako, da:
- vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 3.7. poglavju razpisne dokumentacije,
- v celoti zapečatena in zvezana tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. pečata,
- je podpisana in žigosana na mestih, kjer je to zahtevano.".

Kot finančno zavarovanje je naročnik v točki 3.3. razpisne dokumentacije zahteval, da mora ponudnik predložiti bianco menico z menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 3.000,00 EUR za predmet javnega naročila, z dobo veljavnosti od dneva veljavnosti ponudbe ter izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe iz Priloge 3.

Po pregledu ponudbe izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v ponudbi izpolnil, podpisal in ožigosal obrazec Priloga 3 in priložil bianco menično izjavo z dne 9.11.2010. Bianco menica s ponudbo ni speta s pečatno vrvico, pač pa je v ponudbi priložena.

Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 10.11.2010, na katerem so bili poleg pristojnih oseb naročnika prisotni tudi predstavniki izbranega ponudnika ter drugo in tretjeuvrščenega ponudnika, je razvidno, da je bila bianco menica z menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe na dan odpiranja ponudb priložena v ponudbi izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da bianco menica ni bila speta z vrvico in zapečatena, s čimer oblika ponudbe izbranega ponudnika ne sledi zahtevi iz 3.6. točke razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija pa glede na dejstvo, da je bila bianco menica v ponudbi izbranega ponudnika sestavni del ponudbe v času odpiranja ponudb zaključuje, da bi tovrstno pomanjkljivost ponudbe lahko predstavljala zgolj nebistveno formalno nepopolnost ponudbe, kot izhaja iz 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2.

Državna revizijska komisija glede na zapisano in upoštevajoč dejstvo, da vlagatelj za svojo trditev ne ponuja nobenih dokazov, ki bi potrdili insinuirano naknadno (po roku za oddajo ponudb) predložitev menične izjave, obravnavano revizijsko navedbo zavrača kot neutemeljeno.

Ad.4)

Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik kršil določila ZJN-2, ko je omogočil vpogled v ponudbeno dokumentacijo ponudnikom, ki niso podali pisne zahteve za vpogled.

Pravico do vpogleda ureja 22. člen ZJN-2, ki med drugim določa, "da mora naročnik ponudniku na njegovo zahtevo dovoliti vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo po sprejemu odločitve o oddaji naročila.".

Iz ZJN-2 izhaja dolžnost naročnika, da na podlagi ponudnikove zahteve omogoči vpogled v ponudbe drugih ponudnikov, pri čemer zakon ne določa obličnosti zahteve za vpogled. Iz spisovne dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila izhaja, da je naročnik dne 22.11.2010 z dopisom obvestil vse ponudnike, da bo na zahtevo vlagatelja dne 24.11.2010 omogočil vpogled v ponudbeno dokumentacijo. Na dan vpogleda so k vpogledu z zahtevanim pisnim pooblastilom pristopili pooblaščeni predstavniki vseh ponudnikov, ki so v predmetnem postopku oddali ponudbo. S pristopom k vpogledu in z zahtevanim pooblastilom so ostali ponudniki s konkludentim ravnanjem izrazili zahtevo za vpogled, katerega jim je naročnik, glede na določilo 22. člena ZJN-2, dolžan omogočiti.

Državna revizijska komisija upoštevajoč 22. člen ZJN-2 in potek dogodkov povezanih z vpogledom, kakor izhajajo iz spisovne dokumentacije, ugotavlja, da revizijski navedbi iz navedenih razlogov ni mogoče slediti, zato jo zavrača kot neutemeljeno.
Ad.5)

Državna revizijska komisija je preverila utemeljenost vlagateljevega očitka, da naj bi naročnik z zavrnitvijo zahteve po vpogledu v spisovno dokumentacijo kršil temeljna načela ZJN-2.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je vlagatelj dne 19.11.2010 zaprosil za vpogled v spisovno in ponudbeno dokumentacijo. Iz zapisnika o vpogledu z dne 24.11.2010 izhaja, da je naročnik vlagatelju omogočil vpogled v ponudbeno dokumentacijo ostalih ponudnikov, ne pa tudi v spisovno dokumentacijo.

Državna revizijska komisija v predmetnem revizijskem postopku ugotavlja, da vlagatelj zgolj pavšalno, v obliki hipotetičnih domnev (naj bi naročnik preferiral izbranega ponudnika) navaja, da je naročnik z zavrnitvijo vpogleda v spisovno dokumentacijo kršil temeljna načela ZJN-2, pri čemer ne navaja konkretnih dejstev in dokazov, na podlagi katerih bi Državna revizijska komisija lahko preverila utemeljenost revizijske navedbe. Državna revizijska komisija glede na nezadostno opredeljeno in nedokazano revizijsko navedbo, upoštevajoč pravilo o trditveno dokaznem bremenu zaključuje, da v predmetnem revizijskem postopku zavrnitve za vpogled v spisovno dokumentacijo ne more označiti kot nezakonito ravnanje naročnika, zato s tem povezane revizijske navedbe zavrača kot neutemeljene.

Ad.6)

V zahtevku za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je naročnik kršil določila ZJN-2, ker izbranega ponudnika ni pozval k pisni obrazložitvi posameznih postavk ponudbene cene, saj predstavlja ponudba izbranega ponudnika neobičajno nizko ponudbo.

Institut neobičajno nizke ponudbe ureja 49. člen ZJN-2. Ta daje naročniku možnost zavrniti ponudbo, za katero oceni, da je neobičajno nizka, oziroma v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila. Zakon v teh primerih od naročnika zahteva, da pred zavrnitvijo takšne ponudbe od ponudnika pisno zahteva podatke o elementih ponudbe, ki so po njegovem mnenju pomembni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb, ter od ponudnika zahteva, da jih vrednostno utemelji.

V zvezi z institutom neobičajno nizke ponudbe iz 49. člena ZJN-2 je Državna revizijska komisija že večkrat (glej npr. odločitve v zadevah 018-100/2007, 018-005/2008, 018-209/2010, 018-330/2010 itd.) zapisala, da se določilo 49. člena ZJN-2 nanaša (le) na tiste procesne položaje, v katerih želi naročnik ponudbo, ki vsebuje najnižjo ceno, zavrniti. Varstvo takšnih ponudnikov je uveljavljeno z vnaprejšnjim zagotovilom, da lahko dokažejo, da njihova ponudba kljub nizki ceni (še vedno) zagotavlja uspešno izvedbo javnega naročila. Določba 49. člena je torej namenjena varstvu ponudnika, ki je predložil ponudbo z najnižjo ceno in za katero je naročnik ocenil, da je "neobičajno nizka oziroma v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila glede na blago, gradnje ali storitve" ter jo zato želi zavrniti. V skladu z ZJN-2 ima naročnik pravico, da takšno ponudbo zavrne, vendar šele potem, ko se je z uporabo postopka, ki je predpisan v 49. členu ZJN-2, na podlagi naknadnih pojasnil prizadetega ponudnika (podrobnih podatkov o elementih ponudbe) prepričal, da je njegov sum o neobičajno nizki ponudbi utemeljen.

Državna revizijska komisija sprejema stališče, da je odločitev o tem, ali bo pričel postopek ugotavljanja neobičajne nizke ponudbe, predmet naročnikove avtonomne presoje. Prav tako je kot naročnikovo avtonomno odločitev šteti tudi presojo, ali je ponudnik, v zvezi s ponudbo katerega se je pri naročniku sicer pojavil dvom glede neobičajno nizke ponudbe, tekom inter partes postopka pojasnjevanja ponudbe ta dvom ovrgel ali ne in tako tudi s tem povezano končno presojo naročnika, ali bo takšno ponudbo zavrnil kot neobičajno nizko ali ne.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz nobenega dela spisovne dokumentacije postopka oddaje javnega naročila ne izhaja naročnikova odločitev o tem, da je ponudba izbranega ponudnika neobičajno nizka in da jo želi kot takšno izločiti. Nasprotno - iz spisovne dokumentacije (odločitve o oddaji javnega naročila, dodatne obrazložitve te odločitve) je nedvomno razvidno, da želi naročnik ponudbo izbranega ponudnika sprejeti kot najugodnejšo ponudbo. Ocena o tem, da ponudba izbranega ponudnika ni neobičajno nizka, je naročnikova poslovna odločitev, ki sodi v sfero njegove odgovornosti za lastno poslovanje in takšne odločitve Državna revizijska komisija s svojo presojo ne more nadomestiti.

Vlagateljevim revizijskim navedbam o tem, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika obravnavati kot neobičajno nizko ponudbo in jo kot takšno spoznati, upoštevajoč navedene argumente, utemeljenosti ni mogoče priznati.

Ad.7)

Državna revizijska komisija je preverila utemeljenost revizijske navedbe vlagatelja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, saj je izbrani ponudnik ponudil ultrazvočni anemometer z ogrevanimi senzorji METEK USA-1, iz priloženega kataloga pa ni razvidno, ali ponuja model USA-1 Basic ali USA-1 Scientific.

Naročnik je v obrazcu Priloga 8 zahteval, "da mora ponudnik predložiti prospekte in tehnične specifikacije posamezne opreme, ki jo je ponudil v ponudbi.". Namen zahteve po predložitvi prospektov z navedenimi tehničnimi specifikacijami je v tem, da naročnik preveri, ali ponujeni proizvod ustreza tehničnih zahtevam naročnika, kot izhajajo iz 3.7. točke razpisne dokumentacije.

V okviru 3.7. točke razpisne dokumentacije (Opis naročila) je naročnik v točki B. METEOROLOšKE MERITVE podal zahteve trikomponentnega ultrazvočnega anemometra in obdelav meritev. Za zagotavljanje meteoroloških podatkov, potrebnih za analizo podatkov in modelne izračune, je potrebno uporabiti trikomponentni ultrazvočni anemometer.

Na podlagi vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik ponudil ultrazvočni anemometer z ogrevanimi senzorji METEK USA-1 in priložil prospekt, ki vsebuje tehnične specifikacije za dve različici modela USA-1, in sicer za model "USA-1 Basic" in "USA-1 Scientific". Ker pa v priloženem prospektu ni označeno na katero različico modela ultrazvočnega anemometra METEK USA-1 se ta nanaša, iz ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče ugotoviti, kateri model ultrazvočnega anemometra METEK USA-1 ponuja in preveriti njegovo ustreznost.

Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da bi moral naročnik v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, preden je ponudbo izbranega ponudnika izbral kot najugodnejšo, tega, v skladu z 78. členom ZJN-2, pozvati na pojasnilo, kateri model ultrazvočnega anemometra METEK USA-1 iz priloženega kataloga dejansko ponuja. Tako bi naročnik lahko preveril izpolnjevanje pogojev iz 3.7. točke razpisne dokumentacije.

Iz navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni ravnal pravilno in v skladu z ZJN-2, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil kot popolno, zato je v tem delu vlagateljevemu zahtevku ugodila.
Ad.8)

Kot slednje je Državna revizijska komisija preverila utemeljenost revizijske navedbe, da iz priloženega prospekta ni razvidno, kateri model generatorja vodika ponuja izbrani ponudnik.

Po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v obrazcu Priloga 2 navedel, da ponuja generator vodika PARKER DH UHP 20H. Izbrani ponudnik je priložil prospekt v katerem so navedene tehnične specifikacije za modele 20H-MD, 40H-MD in 60H-MD. Izbrani ponudnik je za generator vodika navedel model (PARKER DH UHP 20H), zato je jasno, da se podatki priloženega prospekta (v katerem so sicer navedeni podatki tudi za druga dva modela) nanašajo na ponujeni generator vodika PARKER DH UHP 20H. Naročnik je pri preverjanju izpolnjevanja tehničnih zahtev, kot izhajajo iz 3.7. točke razpisne dokumentacije, na podlagi priloženega prospekta lahko preveril, ali generator vodika PARKER DH UHP 20H tehnične zahteve izpolnjuje.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija zavrnila obravnavano revizijsko navedbo kot neutemeljeno.

Državna revizijska komisija ni presojala zatrjevanih kršitev, ki se nanašajo na domnevno nepopolnost ponudbe drugouvrščenega in tretjeuvrščenega ponudnika, saj naročniku v tem delu (še) ni mogoče očitati kršitev. Kot izhaja iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN, se zahtevek za revizijo lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata drugače. V obravnavanem primeru je naročnik, ob upoštevanju zadnje novele ZJN-2B (Uradni list RS, št. 19/10), v okviru razvrstitve, pregledovanja in ocenjevanja ponudb, ponudbe razvrstil glede na merilo in presojal le popolnost ponudbe izbranega ponudnika, za katero je ocenil, da je popolna. Zgolj na tej podlagi je temeljila odločitev naročnika o oddaji naročila, ki jo je vlagatelj izpodbijal v revizijskem postopku. Naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila (še) ni odločal o popolnosti ostalih ponudb, tako tudi ne o popolnosti ponudbe drugouvrščenega in tretjeuvrščenega ponudnika, zato posledično Državna revizijska komisija ne more presojati pravilnosti njegovega ravnanja v zvezi z ugotavljanjem popolnosti ponudbe drugouvrščenega in tretjeuvrščenega ponudnika.

V posledici zapisanega, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal v nasprotju z določili ZJN-2, ko je pomanjkljivo izpolnjeno ponudbo izbranega ponudnika (brez predhodnega poziva k pojasnitvi ponudbe v priloženem prospektu za ultrazvočni anemometer z ogrevanimi senzorji METEK USA-1, tako da bi bilo iz prospekta razvidno, kateri model izbrani ponudnik ponuja), priznal kot popolno ponudbo, zato je vlagateljevemu predlogu o razveljavitvi odločitve o oddaji javnega naročila ugodila.
Državna revizijska komisija je skladno z določilom tretje alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta Odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-23/10-2, z dne 15.11.2010, razveljavila.
Skladno s tretjim odstavkom 23. člena ZJN-2 Državna revizijska komisija naročniku daje napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik naj pri ponovni presoji popolnosti prejetih ponudb upošteva določilo 78. člena ZJN-2 in ravna skladno z obrazložitvijo tega sklepa.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Odločitev o stroških temelji na 3. odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 2.500,00 EUR.
Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 2.500,00 EUR, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po poteku roka, določenega v tej točki.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 26.01.2011mag. Maja Bilbija, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- MOLLIER d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje
- Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode
- STUDIO OKOLJE d.o.o., Medenska cesta 65, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja in javno zasebno partnerstvo, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana