018-338/2010 Splošna bolnišnica Novo mesto

Številka: 018-338/2010-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu Miriam Ravnikar šurk, kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in mag. Maje Bilbija kot članic senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Dobava zemeljskega plina" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj GEOPLIN d.o.o., Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SPLOšNA BOLNIšNICA NOVO MESTO, šmihelska cesta 1, Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.01.2011

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5.000,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 30.08.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 03.09.2010, pod št. objave JN 8228/2010 in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti dne 08.09.2010, pod št. objave 2010/S 174-265793.

Naročnik je z Obvestilom o oddaji naročila št. 16-30/10, z dne 24.11.2010, ponudnike obvestil, da je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo družbi ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 03.12.2010 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je naročnik zahteval, da morajo ponudniki navesti vsaj dve vstopni točki v slovensko plinovodno omrežje, preko katerega bodo dobavljali zemeljski plin ter vsaj dva vira dobav zemeljskega plina, s katerima ima sklenjeno dolgoročno pogodbo o dobavi. Vlagatelj še navaja, da je naročnik zahteval od ponudnikov tudi predložitev izjave, da so v ponudbi navedeni podatki resnični (OBR 2).

Vlagatelj poudarja, da je že iz Zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 20.10.2010, razvidno, da je naročnika pozval, naj natančno preveri vsebino in verodostojnost navedenih podatkov. Vlagatelj navaja, da je naročnik kljub temu ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika popolna in izbranega ponudnika povabil k predstavitvi ponudbe, referenc in načina izvajanja storitev. Vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik navedel netočne, neresnične in zavajajoče podatke. Kot poudarja vlagatelj, izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja, v skladu s katerim bi moral imeti vsaj dva dobavna vira, s katerima ima sklenjeni dolgoročni pogodbi o dobavi plina, ki pokrivata celotno obdobje dobav po javnem naročilu. Vlagatelj še navaja, da ima izbrani ponudnik za dobavo zemeljskega plina sklenjeno pogodbo le z enim dobaviteljem (z dobaviteljem ENI S.p.A. oziroma z njim povezano družbo), ki pa tudi ni sklenjena za celotno obdobje dobav po razpisanem javnem naročilu.

Vlagatelj predlaga, da se naročnikova odločitev o izbiri razveljavi in zahteva povrnitev revizijskih stroškov v višini vplačane revizijske takse.

Naročnik je s sklepom, z dne 08.12.2010, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov. Naročnik navaja, da je ugotavljal popolnost ponudb prvih dveh najugodnejših ponudnikov - to je ponudbe izbranega ponudnika in vlagateljeve ponudbe, pri čemer je ugotovil, da sta obe ponudbi popolni. Kot zatrjuje naročnik, je popolnost ponudbe izbranega ponudnika preveril na podlagi dokazil, ki jih je slednji predložil že v ponudbo ter na podlagi dodatnih pojasnil, ki jih je izbrani ponudnik podal na predstavitvi svoje ponudbe. Naročnik navaja, da je preveril tudi izpolnjevanje spornega pogoja, torej verodostojnost izjav št. 8 in št. 10 iz obrazca OBR-6. Naročnik zatrjuje, da sta na izjavi definirani obe vstopni točki, prav tako pa so navedeni tudi viri dobav zemeljskega plina. Naročnik še navaja, da je izbranega ponudnika v zvezi s tem pozval tudi k dodatnim pojasnilom. Naročnik poudarja, da mu je izbrani ponudnik na vpogled predložil dve pogodbi, sklenjeni z dvema samostojnima pravnima osebama (samo prve strani zaradi oznake zaupno), ter zagotovil, da obdobji trajanja obeh pogodb, pokrivata obdobje predmetnega javnega naročila.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 10.12.2010, naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj navaja, da predložitev le prvih strani obeh pogodb ne more biti zadosten dokaz za to, da ima izbrani ponudnik dejansko sklenjeni takšni pogodbi kot navaja. Vlagatelj še opozarja, da mora biti iz pogodb tudi razvidno, da je zagotovljena stalna in neprekinjena dobava zemeljskega plina. Kot poudarja vlagatelj, je sporni pogoj lahko izpolnjen le v tem primeru stalnosti dobav tekom celotnega trajanja predmetnega razpisa. Vlagatelj poziva Državno revizijsko komisijo, naj ponudbo izbranega ponudnika preveri s takšno skrbnostjo, da ne bo mogoč noben dvom, ali je sporni pogoj izpolnjen, oziroma, ali je izbrani ponudnik navajal netočne, neresnične in zavajajoče podatke.

Naročnik je dne 28.09.2010, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 24.12.2010 od izbranega ponudnika zahtevala naj ji (v roku osmih dni od prejema dopisa) odstopi obe pogodbi za dobavo zemeljskega plina in overjena prevoda obeh pogodb, katerih prve strani je predložil na vpogled naročniku in se nahajata v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija je dne 10.01.2011 izbranemu ponudniku rok za dostavo zahtevane dokumentacije podaljšala do 18.01.2011. Državna revizijska komisija je vso zahtevano dokumentacijo prejela dne 18.01.2011.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in (posledično) nepopolna (v smislu 16. in 19. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju - Uradni list RS, 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2). Kot zatrjuje vlagatelj, izbrani ponudnik ni izpolnil enega izmed pogojev za ugotavljanje tehnične sposobnosti, saj nima sklenjenih najmanj dveh dolgoročnih pogodb z različnima dobaviteljema za dobavo zemeljskega plina, ki pokrivata celotno obdobje dobav po javnem naročilu. Vlagatelj tudi zatrjuje, da je izbrani ponudnik v zvezi s tem navedel netočne, neresnične in zavajajoče podatke.

Predmet obravnavanega javnega naročila je dobava zemeljskega plina. Naročnik je v razpisni dokumentaciji napovedal (v IV. poglavju - Sklenitev pogodbe in v 13. členu Vzorca pogodbe o dobavi zemeljskega plina), da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo o dobavi zemeljskega plina za štiriletno obdobje oziroma "za obdobje od 01.01.2011 do 31.12.2014". Navedeno med strankama v tem postopku ni sporno in ni predmet zahtevka za revizijo.

Naročnik je v 2. in 10. točki točke 2.2 (Popolnost ponudbe) Navodila za izdelavo ponudbe zahteval, da morajo ponudniki predložiti:

"izjavo ponudnika, da so v ponudbi navedeni podatki resnični (nezavajajoči) - OBR2" in

"lastni obrazec, v katerem mora ponudnik navesti vsaj dve vstopni točki v slovensko plinovodno omrežje, preko katerih bo dobavljal zemeljski plin ter vsaj dva vira dobav zemeljskega plina, s katerima ima sklenjeno dolgoročno pogodbo o dobavi".

Naročnik je zahteve, ki se nanašajo na ugotavljanje tehnične in/ali kadrovske sposobnosti zapisal od 9. do 14. točke Obveznih pogojev (točka 2.12) Navodila za izdelavo ponudbe (Tehnična in/ali kadrovska sposobnost).

Naročnik je v 10. točki Obveznih pogojev (točka 2.12) Navodila za izdelavo ponudbe od ponudnikov zahteval:

"da zagotavljajo dobavo zemeljskega plina na vstopnih točkah v slovensko plinovodno omrežje iz najmanj dveh dobavnih virov".

Naročnik je zvezi s tem zahteval od ponudnikov naslednja dokazila (10. točka Obveznih pogojev Navodila za izdelavo ponudbe):

"Izjava ponudnika (OBR-6) s prilogo: lastni obrazec, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje tega pogoja. Opomba: Ponudnik mora v ponudbi na lastnem obrazcu navesti vsaj dve vstopni točki v slovensko plinovodno omrežje, preko katerih bo dobavljal zemeljski plin ter vsaj dva vira dobav zemeljskega plina, s katerima ima sklenjeno dolgoročno pogodbo o dobavi".

Naročnik je v 12. točki Obveznih pogojev (točka 2.12) Navodila za izdelavo ponudbe zapisal:

"Ponudnik mora imeti sklenjeni vsaj dve dolgoročni pogodbi za dobavo zemeljskega plina, ki pokrivata obdobje dobav po tem javnem naročilu.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-6)"

Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil obrazec OBR 6 (Izjava o izpolnjevanju pogojev), ki so ga morali ponudniki izpolniti s svojim nazivom ter z dejavnostjo ter ga podpisati in žigosati. S podpisom predmetnega obrazca so ponudniki potrdili s strani naročnika vnaprej pripravljene izjave oziroma so med drugim potrdili, da "zagotavljajo dobavo zemeljskega plina na vsaj dveh različnih vstopnih točkah v slovensko plinovodno omrežje iz najmanj dveh dobavnih virov" (8. točka razpisnega obrazca OBR-6)) in "da imajo sklenjeni vsaj dve dolgoročni pogodbi za dobavo zemeljskega plina, ki pokrivata obdobje dobav po tem javnem naročilu" (10. točka razpisnega obrazca OBR-6).

Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil tudi Izjavo o nezavajajočih podatkih (OBR -2), s podpisom katere so ponudniki potrdili, "da so vsi podatki v ponudbi resnični in nezavajajoči".

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je predložil izpolnjena, podpisana in žigosana obrazca OBR-2 in OBR 6. Izbrani ponudnik je predložil tudi (lastno) Izjavo o vstopnih točkah in virih dobave (dokument, z dne 19.10.2010). Iz navedenega dokumenta izhajata tako dve različni vstopni točki v slovensko plinovodno omrežje (o čemer med strankama v tem postopku ni spora), kot tudi viri dobav, iz katerih bo dobavljen zemeljski plin po predmetnem javnem naročilu.

Naročnik je izbranega ponudnika (tekom pregleda in ocenjevanja ponudb) povabil na predstavitev ponudbe. Kot izhaja iz Uradnega zaznamka o opravljenem sestanku z izbranim ponudnikom, z dne 24.11.2010, je izbrani ponudnik na naročnikovo izrecno vprašanje o tem, ali ima sklenjeni vsaj dve dolgoročni pogodbi za dobavo zemeljskega plina, ki pokrivata obdobje trajanja javnega naročila odgovoril pritrdilno. Iz razloga, ker naj bi predmetni pogodbi predstavljali poslovno skrivnost, je izbrani ponudnik naročniku odrekel vpogled v celotni pogodbi oziroma mu je omogočil pregled zgolj prvih strani obeh pogodb. Naročnik se je zadovoljil s pojasnilom izbranega ponudnika o tem, da obdobji trajanja obeh pogodb pokrivata obdobje trajanja predmetnega javnega naročila. Naročnik je torej (zgolj) na osnovi danega pojasnila zaključil "da ponudnik izpolnjuje pogoja št. 8 in št. 10 iz Izjave o izpolnjevanju pogojev (OBR-6)". Državna revizijska komisija v zvezi s tem opozarja, da ima naročnik pravico, da od ponudnikov zahteva tudi tiste dokumente, ki vsebujejo zaupne podatke (v okviru pooblastila, ki mu ga dajejo 44. člen, 45. člen, prvi odstavek 77. člena in prvi odstavek 80. člena ZJN-2) in/ali, da ponudnik ne more odreči naročnikovi zahtevi po predložitvi le-teh. Ravno slednji so namreč lahko eden izmed pokazateljev o sposobnosti ponudnikov o tem, ali so (bodo) zmožni izpolniti javno naročilo, če jim bo dodeljeno. Pred morebitnim razkrivanjem dokumentov, ki vsebujejo zaupne vsebine, pa so ponudniki varovani z zakonskimi določbami, ki jih morajo upoštevati naročniki. Državna revizijska komisija je namreč v zvezi s tem že večkrat zavzela stališče, in sicer (predvsem) v tistih primerih, ko so vlagatelji revizijskih zahtevkov zahtevali vpogled v ponudbe konkurenčnih ponudnikov.

Iz naknadno predložene dokumentacije, ki jo je na zahtevo Državne revizijske komisije predložil izbrani ponudnik izhaja, da ima slednji sklenjena dva Splošna sporazuma za dobavo zemeljskega plina z dvema različnima pravnima osebama (prvi je bil sklenjen 29.07.2010, drugi pa 05.10.2010). Oba sporazuma sta sklenjena za nedoločen čas in podrobno določata vse obveznosti podpisnic v zvezi s prodajo in nakupom zemeljskega plina. Iz obeh sporazumov tudi izhaja, da bodo posamezni posli dobave in prevzema zemeljskega plina urejeni z ustreznimi posamičnimi pogodbami, ki se bodo sklenile ob upoštevanju določil iz splošnih sporazumov oziroma, da je (bo) vsak posel med strankama urejen tako s splošnim sporazumom kot tudi z ustrezno posamično pogodbo, ki jo bosta podpisali obe stranki. K obema sporazumoma za dobavo zemeljskega plina sta priložena vzorca (obrazca) za posamično pogodbo, iz katerih je razvidno, da bodo s posamičnimi pogodbami določene pogodbene količine (letna pogodbena količina, maksimalna letna pogodbena količina, minimalna letna pogodbena količina, dnevna kapaciteta v kraju dobave, urna kapaciteta v kraju dobave â??), pogodbeno obdobje, pogodbena cena in druge konkretne sestavine vsakokratnega posla.

Ob opisanem dejanskem stanju Državna revizijska komisija ne more pritrditi vlagatelju v tem, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna ter da je izbrani ponudnik v zvezi s tem podal netočne, neresnične in zavajajoče podatke. Ker je izbrani ponudnik z naknadno predloženo dokumentacijo izkazal, da ima sklenjena dva sporazuma za dobavo zemeljskega plina, ki pokrivata celotno obdobje dobav po javnem naročilu oziroma, da je izpolnil vse naročnikove zahteve iz zgoraj citiranih delov razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku ni mogla slediti.

Ob vsem navedenem je Državna revizijska komisija na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi zahtevo za povračilo stroškov nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 24.01.2011


Predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk, univ.dipl.prav.
Predsednica Državne revizijske komisije


Vročiti:

SPLOšNA BOLNIšNICA NOVO MESTO, šmihelska cesta 1, Novo mesto
GEOPLIN d.o.o., Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana
ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, Ljubljana
Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva 2, Ljubljana
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana