018-339/2010 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-339/2010-8

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice senata Sonje Drozdek šinko ter članic senata mag. Nataše Jeršič in mag. Maje Bilbija, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nakup 2 parnih sterilizatorjev in 2 termodezinfektorjev za Splošno bolnišnico Izola" začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila 1. družba Mollier d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljnjem besedilu: prvi vlagatelj) in 2. družba Lesnina inženiring d.d., Parmova 53, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: drugi vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za zdravje, štefanova ulica 5, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 21.1.2011

ODLOČILA

1. Obravnavanje zahtevkov za revizijo prvega vlagatelja in drugega vlagatelja se združi v en revizijski postopek.

2. Zahtevku za revizijo prvega vlagatelja, z dne 29.10.2010, se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, ki je vsebovana v dokumentu Odločitev o oddaji javnega naročila JN 818/2010, št. 4110-54/2009-31, z dne 7.10.2010.

3. Zahtevku za revizijo drugega vlagatelja, z dne 15.11.2010, se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, ki je vsebovana v dokumentu Odločitev o oddaji javnega naročila JN 818/2010, št. 4110-54/2009-31, z dne 7.10.2010.

4. Zahtevi za povrnitev stroškov prvega vlagatelja, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 5000,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki.

5. Zahtevi za povrnitev stroškov drugega vlagatelja, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 5000,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki.

Obrazložitev

Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu "Nakup 2 parnih sterilizatorjev in 2 termodezinfektorjev za Splošno bolnišnico Izola" objavil dne 2.2.2010 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN818/2010.
Naročnik je dne 7.10.2010 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je družbo SANOLABOR d.d., Leskovška 4, Ljubljana, izbral kot najugodnejšega ponudnika (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev je prvi vlagatelj dne 29.10.2010 vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugovarja naročnikovi oceni, da je njegova ponudba neprimerna in nepopolna. Vlagatelj glede naročnikove ocene, da mreža za dezinfektor ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije, pojasnjuje, da je ponudil vložek za pranje steklenic proizvajalca STEELCO, model C 61. Iz ponovno predloženih slik je po vlagateljevih navedbah nedvoumno razvidno, da ima vložek C 61 nastavke različnih velikosti in v različnih nivojih, kar omogoča pranje različnih steklenic. Vsled navedenega je po vlagateljevih trditvah nedvoumno, da je naročnik v oceni ustreznosti ponujenega artikla storil napako, saj je ponujena mreža z različnimi nastavki za različne velikosti steklenic ustrezna in skladna z razpisnimi zahtevami. Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil, ker se vrata ponujenega dezinfektorja odpirajo navzgor, s čimer naj bi prekoračila zahtevano višino dezinfektorja (1100x1000x1900 mm +/-10%). Vlagatelj pri tem naročnika opozarja, da v razpisni dokumentaciji kot na Portalu javnih naročil ni določil in ne predpisal smeri odpiranja vrat, ampak je zgolj postavil zahtevo, da so vrata vertikalno pomična. Za ugotavljanje tehnične ustreznosti ponudbe se mora po vlagateljevih trditvah na eni strani gledati razpisne zahteve na drugi strani pa dejanske podatke ponudnika. V obravnavanem primeru je naročnik po vlagateljevih navedbah vlagateljevo ponudbo spoznal za neprimerno in nepopolno na podlagi subjektivnih meril, saj ni nikjer zahteval, da morajo biti zunanje dimenzije termodezinfektorja z odprtimi vrati in prav tako ni uradno določil načina odpiranja vrat. Vlagatelj v nadaljevanju ugovarja pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj pojasnjuje, da je na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da ponujeni vložek za pranje steklenic ne ustreza naročnikovim tehničnim zahtevam razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik je ponudil vložek za pranje steklenic, ki nima različnih nastavkov, kar je razvidno iz priloge 3. Poleg tega izbrani ponudnik ni podal natančnega cenovno ovrednotenega popisa ponujene opreme, kakor je bilo to zahtevano v 2.5.2 točki razpisne dokumentacije. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila v delu, ki se nanaša na izbiro in ustreznost izbranega ponudnika ter predlaga, da naročnik ugotovi, da je njegova ponudba ustrezna, hkrati pa, da se mu povrne stroške revizijskega postopka.

Zoper naročnikovo odločitev je drugi vlagatelj dne 15.11.2010 vložil zahtevek za revizijo, v katerem prav tako ugovarja naročnikovi oceni, da je njegova ponudba neprimerna in nepopolna. Vlagatelj glede naročnikove ocene, da mreža za dezinfektor ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije, pojasnjuje, da je ponudil vložek za pranje steklenic proizvajalca STEELCO, model C 61. Iz ponovno predloženih slik je po vlagateljevih navedbah nedvoumno razvidno, da ima vložek C 61 nastavke različnih velikosti in v različnih nivojih, kar omogoča pranje različnih steklenic. Vlagatelj je pridobil še dodatno obrazložitev proizvajalca, iz katere je razvidno, da je navedena mreža oz. vložek primeren za pranje otroških stekleničk. Glede naročnikove zahteve, vezane na pomičnost vrat in dimenzije termodezinfektorja, vlagatelj pojasnjuje, da je ponudil termodezinfektor proizvajalca STEELCO DS 1000, katerega mere znašajo 1110x915x1900 mm. Vlagatelj je že v okviru dodatnih pojasnil, z dne 21.5.2010, navedel, da ima ponujeni termodezinfektor opcijo odpiranja vrat navzgor in navzdol, s čimer izpolnjuje naročnikove razpisne zahteve. Kot dokazilo vlagatelj prilaga tudi izjavo proizvajalca, ki potrjuje vlagateljevo pojasnilo, da je standardni model STEELCO DS 1000 opremljen z avtomatskimi pomičnimi vrati, ki se odpirajo navzdol. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev naročnikove odločitev o oddaji javnega naročila v delu, ki se nanaša na izbiro in ustreznost izbranega ponudnika ter predlaga, da naročnik ugotovi, da je njegova ponudba primerna, hkrati pa se mu povrne stroške revizijskega postopka.

Naročnik je dne 19.11.2010 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo prvega vlagatelja kot neutemeljenega zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je ponovno preveril vlagateljevo ponudbo in ugotovil, da je vlagatelj ponudil vložek za pranje steklenic proizvajalca STEELCO model C61. Naročnik je pri tem preveril priloge revizijskega zahtevka in zaključil, da je iz predložene priloge 1 razvidno, da so podani nastavki različnih velikosti, na podlagi česar je ocenil, da je vlagateljeva ponudba v tem delu ustrezna. Glede dimenzij termodezinfektorja pa naročnik pojasnjuje, da se morajo vrata odpirati in zapirati zaradi polnjenja komore termodezinfektorja z instrumenti in so sestavni del funkcionalnega stroja. Iz priloženega prospekta in načrta za ponujeni termodezinfektor proizvajalca STEELCO, model DS 1000 LCD display, ki ga je ponudil vlagatelj, pa je po naročnikovih zatrjevanjih nedvomuno razvidno, da je funkcionalna višina termodezinfektorja 2355 mm in ne 1900 mm +/- 10%, kot je bilo to v razpisni dokumentaciji zahtevano. Naročnik pri tem pojasnjuje, da je pri ostalih ponudnikih različnih proizvajalcev bila podana maksimalna dimenzija teremodezinfektorja, in sicer z odprtimi in zaprtimi vrati, v mejah razpisnih zahtev, zaradi česar naročnik meni, da mu ni mogoče očitati nejasnosti razpisne dokumentacije. Naročnik zatrjuje, da je vlagatelj prezrl naročnikovo opozorilo glede omejitve prostora, zaradi česar ni nobenega dvoma, da ponujeni termodezinfektor ne ustreza razpisnim zahtevam. Glede vlagateljevih navedb, da ponujeni vložek za pranje steklenic izbranega ponudnika ne ustreza tehničnim zahtevam razpisne dokumnetacije, naročnik pojasnjuje, da je ponovno preveril prilogo 15 ponudbe izbranega ponudnika in ugotovil, da le-ta ponuja vložek za pranje stekelnic različnih velikosti skladno z naročnikovimi zahtevami. Naročnik zatrjuje, da že iz priložene slike izhaja, da je na vložek mogoče nanizati več steklenic različnih velikosti, zato po naročnikovi oceni ponujeno ustreza naročnikovemu namenu. Glede vlagateljevih navedb, da izbrani ponudnik ni upošteval naročnikove zahteve iz 2.5.2 točke razpisne dokumentacije, pa naročnik pojasnjuje, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi v delu Prospekti, katalogi, opisi predložil natančen popis tako termodezinfektorja kot sterilizatorja. Slednje pa še ne pomeni, da je predložen na napačnih obrazcih, saj je naročnik oblikovanje le-teh prepustil ponudnikom. Poleg tega gre v primeru neupoštevanja omenjenih pravil po naročnikovem mnenju za takšno napako ponudnika, ki bi jo bilo potrebno obravnvati kot formalno pomanjkljivost, v kolikor bi jo naročnik sploh opazil. Sklicevanje na formalno pomanjkljivost ponudbe, ki jih naročnik ni ugotovil, pa je v obravnvanem primeru brezpredmetno. Na podlagi navednega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Naročnik je dne 6.12.2010 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo drugega vlagatelja kot neutemeljenega zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je ponovno preveril vlagateljevo ponudbo in ugotovil, da je vlagatelj ponudnil vložek za pranje steklenic proizvajalca STEELCO model C61. Naročnik je pri tem preveril priloge revizijskega zahtevka in zaključil, da je iz predložene dokumentacije (elektronsko sporočilo družbe Stellco S.p.a) razvidno, da so nastavki različnih velikosti, zaradi česar vlagatelju pritrjuje, da vlagateljeva ponudba v tem delu ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnik v nadaljevanju vlagatelju prav tako pritrjuje, da je v okviru dodatnih pojasnili izkazal, da je ponujeni model STEELCO DS 1000 termodezinfektorja opremljen z avtomatično pomičnimi vrati, ki se odpirajo navzdol, s čimer ustreza zahtevanim dimenzijam. Toda naročnik poudarja, da vlagateljevim dodatnim pojasnilom zaradi zakonskih omejitev ni mogel slediti, predvsem ker iz prospekta ali drugega dela ponudbene dokumentacije, ki jo je vlagatelj predložil v svoji ponudbi, ni razvidno, da se ponujena vrata lahko odpirajo tudi navzdol. V primeru, če bi naročnik takšno vlagateljevo izjavo sprejel kot ustrezno, bi ravnal v nasprotju z določbami ZJN-2, saj bi ponudniku dopustil spremembo ponudbe v delu, ki se veže na tehnične specifikacije javnega naročila, tako da maksimalna višina ne bi bila več 2355 mm, ampak 1900 mm. Takšna sprememba pa bi po naročnikovih trditvah imela vpliv tudi na drugačno razvrstitev ponudb, ki jih je naročnik prejel v postopku. Na podlagi navednega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Prvi vlagatelj je z dopisom, z dne 9.12.2010, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Drugi vlagatelj je z dopisom, z dne 17.12.2010, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 14.12.2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 15.12.2010, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo prvega vlagatelja, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji. Dne 22.12.2010 je naročnik Državni revizijski komisiji v odločanje odstopil še zahtevek za revizijo drugega vlagatelja, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila. Drugi vlagatelj je dne 30.12.2010 na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo, z dne 29.12.2010, v kateri dodatno pojasnjuje svoja stališča iz revizijskega zahtevka.

Skladno s 1. odstavkom 300. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZPP), katerega določbe se na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, smiselno uporabljajo v reviziji postopkov oddaje javnih naročil, se lahko v primeru, kadar teče pred istim sodiščem več pravd med istimi osebami ali več pravd, v katerih je ista oseba nasprotnik raznih tožnikov ali raznih tožencev, vse te pravde s sklepom senata združijo za skupno obravnavanje, če se s tem pospeši obravnavanje ali zmanjšajo stroški. O vseh združenih pravdah lahko izda sodišče skupno sodbo.

Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ugotavlja, da sta prvi vlagatelj in drugi vlagatelj vložila zahtevek za revizijo v istem postopku oddaje javnega naročila. Zaradi pospešitve obravnavanja je Državna revizijska komisija zato obravnavanje zahtevkov za revizijo prvega in drugega vlagatelja združila v en revizijski postopek in v povezavi s tem izdala enoten (skupni) sklep.

V obravnavanem primeru je tako Državna revizijska obravnavala zahtevek obeh vlagateljev in v nadaljevanju presojala zakonitost naročnikovega ravnanja, ki je obe ponudbi izločil iz postopka oddaje javnega naročila iz razloga neizpolnjevanja naročnikovih tehničnih zahtev.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, v ponudbo obeh vlagateljev, v ponudbo izbranega ponudnika in v dodatna pojasnila drugega vlagatelja, z dne 21.5.2010. Po preučitvi navedb obeh vlagateljev in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 3. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V obravnavnem primeru je potrebno spor med obema vlagateljema in naročnikom glede primernosti ponudb obeh vlagateljev presojati z vidika 1. odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji, je neprimerna (20. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2) in jo mora naročnik označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka.

Iz odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 7.10.2010, v obravnavanem primeru izhaja, da je naročnik ponudbi obeh vlagateljev izločil iz postopka oddaje javnega naročanja iz razloga neizpolnjevanja tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije. Tako naj bi oba vlagatelja po naročnikovih trditvah ponudila neustrezne mreže za dezinfektor, poleg tega pa naj bi se pri obeh ponudbah vrata ponujanega termodezinfektorja odpirala navzgor, s čimer naj bi termodezinfektor pri obeh ponudbah prekoračil predpisano višino. Pri tem gre ugotoviti, da je naročnik glede neustreznosti mreže za dezinfektor tekom revizijskega postopka spremenil svojo prvotno oceno in na podlagi dodatnih dokazil obeh vlagateljev, v obeh svojih odločitvah o zavrnitvi revizijskega zahtevka, vlagateljema pritrdil, da obe ponujani mreži za dezinfektorje ustrezata razpisnim zahtevam. Med strankami tako ostajajo le še sporne dimenzije obeh ponujenih dezinfektorjev, pri čemer iz ponudbene dokumentacije obeh vlagateljev izhaja, da oba ponujata termodezinfektor STEELCO DS 1000.

Naročnik je v okviru dodatnih pojasnil, objavljenih na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN818/2010, na vprašanje, kakšne so mere prostora, kjer bodo stali aparati, dne 17.2.2010 pojasnil, da morajo biti mere za termodezinfektor zunanje dim: cca 1100 x 1000 x 1900 mm (šxGxV) +/- 10 % zaradi prostorske omejitve. V obravnvanem primeru je med strankami nesporno, da ima ponujani model termodezinfektorja STEELCO DS 1000 dimenzije 1100x915x1900 mm, medtem ko z odprtimi vertikalno pomičnimi vrati meri skupaj v višino 2355 mm, s čimer po naročnikovih zatrjevanjih ne izpolnjuje razpisnih zahtev glede višine, in sicer maksimalno 2090 mm. Državna revizijska komisija je pri presoji predmetnega spora v celoti sledila navedbam prvega vlagatelja in se z njim v celoti strinja. Naročnik je natančno navedel, kakšne morajo biti zunanje dimenzije aparata in ni pri tem jasno opredelil, ali je pri navedbi dimenzij imel v mislih celoten aparat skupaj s sestavnimi deli v vseh stanjih uporabe (kot npr. pri odprtih vratih), zato je po presoji Državne revizijske komisije napačna naročnikova ocena, da je ponujeni model termodezinfektorja neustrezen, ker v primeru odprtih pomičnih vrat, presega zahtevano maksimalno dimenzijo. Naročnik mora po mnenju Državne revizijske komisije v razpisni dokumentaciji postaviti jasne tehniče zahteve, da se ponudniki lahko z njimi predhodno seznanijo in na takšni podlagi pripravijo svoje ponudbe. V obravnavanem primeru je namreč naročnik na jasno postavljeno vprašanje, kakšne so mere prostorov, kjer bodo stali aparati, namesto prostorskih dimenzij oz. omejitev, navedel le zunanje dimenzije aparata, nato pa je v postopku ocenjevanja ponudb pri ocenjevanju le-teh upošteval tehnične zahteve po zunanjih dimenzijah aparata, vštevši tudi morebitna stanja uporabe njegovih sestavnih delov. Takšne naknadne naročnikove interpretacije že postavljenih tehničnih zahtev po trenutku predložitve ponudb niso dopustne. Kajti v primeru, da bi se takšno naročnikovo ravnanje dopustilo, bi se s tem naročniku odprla vrata, ko je naročnik z imeni ponudnikov že seznanjen, za neenakopravno oz. diskriminatorno obravnavanje ponudnikov. V obravnavanem primeru gre tako ugotoviti, da je naročnik postavil jasne tehnične zahteve glede zunanje dimenzije aparata, ne pa prostora, v katerem se bo aparat nahajal. Kajti v primeru, da bi naročnik vnaprej določil dimenzije prostora, bi bilo po prepričanju Državne revizijske komisije jasno, da morajo ponudniki pri ponujanih aparatih, poleg njihove zunanje dimenzije, paziti tudi na dimenzije prostora, kamor bo aparat postavljen, oziroma paziti na dimenzije aparata v vseh stanjih uporabe. Glede na dejstvo, da je naročnik v obravnavanem primeru jasno določil zunanje dimenzije aparata, ki pa jih sporni model STEELCO DS 1000 izpolnjuje, Državna revizijska komisija ocenjuje, da je naročnik kršil določbo 1. odstavka 81. člena ZJN-2, s tem ko je ponudbi obeh vlagateljev ocenil za nepopolni in ju izločil iz postopka oddaje javnega naročila. Prav tako Državna revizijska komisija ocenjuje, da je naročnik v obravnvanem primeru kršil določbo 1. odstavka 78. člena ZJN-2, ko je drugega vlagatelja nepotrebno pozival na dodatna pojasnila. Glede na to, da je bila ponudba drugega vlagatelja že v trenutku predložitve ponudbe popolna, mu njegove dodatne dopolnitve v okviru naročnikovega poziva ni mogoče šteti v škodo, saj je naročnik ravno s svojim ravnanjem povzročil nedopustno spreminjanje ponudbe v delu, ki se veže na tehnične specifikacije.
Na podlagi navednega je Državna revizijska komisija zahtevkoma obeh vlagateljev ugodila.

Glede na dejstvo, da je ponudba prvega vlagatelja po merilu najnižje cene po vrstenem redu pred izbranim ponudnikom in da je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zatrjevanju glede napačne uporabe materialnega prava pritrdila, Državna revizijska komisija navedb prvega vlagatelja v povezavi s ponudbo izbranega ponudnika v nadaljevanju ni več presojala, saj je le-ta svoje pravno varstvo s predmetno odločitvijo že dosegel. Kajti ugotovljena popolnost oz. nepopolnot ponudbe izbranega ponudnika na položaj prvega vlagatelja nima vpliva.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. in 3. točke izreka tega sklepa.

Prvi vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer za plačilo takse. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, mora naročnik prvemu vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je prvemu vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 5.000,00 EUR.

Na podlagi navedenega je naročnik prvemu vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 5.000,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa.

Drugi vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer za plačilo takse. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, mora naročnik drugemu vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je drugemu vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 5.000,00 EUR.

Na podlagi navedenega je naročnik drugemu vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 5.000,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 5. točke izreka tega sklepa

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 21.1.2011

Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Mollier d.o.o., Opekarniška cesta 3, 3000 Celje,
- Lesnina inženiring d.d., Parmova 53, Ljubljana,
- Ministrstvo za zdravje, štefanova ulica 5, Ljubljana,
- SANOLABOR d.d., Leskovška 4, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.