018-314/2010 Splošna bolnišnica Trbovlje

Številka: 018-314/2010-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice senata Sonje Drozdek-šinko ter članic senata mag. Nataše Jeršič in mag. Maje Bilbija, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nakup dveh parnih sterilizatorjev in termodezinfektorja", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Mollier d.o.o. Celje, Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje (v nadaljevanju: naročnik), dne 6.12.2010

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, z dne 15.10.2010, št. JN 06/2010.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 2.500,00 evrov, v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po poteku roka, določenega v tej točki.

Obrazložitev

Ministrstvo za zdravje je dne 14.6.2010 sprejelo "Sklep o začetku postopka javnega naročanja s pooblastilom za izvedbo postopka z oddajo javnega naročila za Splošno bolnišnico Trbovlje". Razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil na portalu javnih naročil dne 26.8.2010, pod številko objave JN7938/2010.

Naročnik je dne 15.10.2010 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, na podlagi katere je kot najugodnejšega izbral ponudnika Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo, z dne 28.10.2010, v katerem predlaga razveljavitev navedene odločitve in zahteva povrnitev zneska plačane takse za revizijo.

Vlagatelj navaja, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in nepravilna, ponudba drugouvrščenega ponudnika Belimed d.o.o. pa nepravilna. V zvezi s ponudbo izbranega ponudnika vlagatelj navaja, da je le-ta ponudil termodezinfektor proizvajalca Getinge, model 46-5, ki naj ne bi izpolnjeval strokovnih zahtev naročnika glede maksimalne stopnje hrupa pri delovanju aparata. Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval, da ta ne sme presegati 60 dB, medtem ko naj bi ponujeni aparat izbranega ponudnika imel stopnjo hrupa 65 dB. Dalje vlagatelj navaja, da bi moral izbrani ponudnik podjetje Skanteh d.o.o., ki je pooblaščeni serviser in prodajalec opreme Getinge, v svoji ponudbi navesti kot podizvajalca. Vlagatelj zato zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika tehnično neustrezna, neprimerna in nepravilna, saj naj ne bi bila narejena v skladu s 15.a točko 2. člena in 3. točko 44. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2). Enako zatrjuje vlagatelj tudi glede ponudbe ponudnika Belimed d.o.o., in sicer, da je njegova ponudba nepravilna, ker v njej podjetja Steelco, ki je proizvajalec ponujenega termodezinfektorja, ni navedel kot podizvajalca.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom, z dne 11.11.2010, zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi naročnik glede ponudbe izbranega ponudnika navaja, da vlagateljeva ugotovitev, da ponujeni aparat presega zahteve iz razpisa, ne drži, saj naj bi tabela, na katero se sklicuje vlagatelj, prikazovala ocenjene vrednosti hrupa pri namestitvi aparata v različno izdelane in opremljene prostore. Naročnik navaja, da bo aparat montiran v prostoru, ki po definiciji popolnoma ustreza opisu za "Type room - normal" (tip sobe - normalen), in tako izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije. Glede očitka v zvezi z navedbo podjetja Skanteh kot podizvajalca v ponudbi izbranega ponudnika naročnik navaja, da storitev, ki jo izvaja za ponudnika, ni neposredno povezana s predmetom javnega naročila, ter da gre pri njunem razmerju za stalno pogodbeno razmerje, ki ni bilo sklenjeno izključno za namen konkretnega javnega naročila. Do vlagateljevih navedb v zvezi s ponudbo drugouvrščenega ponudnika se naročnik ni opredeljeval, saj meni, da to na njegovo odločitev o zahtevku za revizijo ne more vplivati.

Vlagatelj je dne 15.11.2010 naročnika obvestil, da želi postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo, nakar je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v pristojno odločanje.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je sprva presojala utemeljenost vlagateljeve navedbe, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna oziroma nepravilna, ker naj ne bi izpolnjevala naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije glede maksimalne stopnje hrupa pri delovanju termodezinfektorja.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, v razdelku "Strokovne zahteve naročnika", v točki 1.2. "Druge zahteve" med drugim določil, da "hrup pri delovanju aparatov ne sme presegati stopnje 60 dB".

Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je ponudil termodezinfektor proizvajalca Getinge, serije 46. Iz tabele s tehničnimi podatki o navedenem aparatu je razvidno, da je stopnja hrupa, ki ga povzroča pri svojem delovanju, odvisna od tipa sobe, v kateri je aparat postavljen (pri tipu sobe "hard" so stene betonske in ni nobenih elementov, ki bi hrup absorbirali; pri tipu sobe "normal" so nekateri elementi, ki zvok absorbirajo, kot npr. pohištvo ali tekstilije; pri tipu sobe "subdued" pa so določeni elementi za absorpcijo zvoka v stropu, prisotne so tekstilije). Tako je iz tabele razvidno, da je stopnja hrupa pri tipu sobe "hard" 65 dB, pri tipu sobe "normal" 60 dB in pri tipu sobe "subdued" 56 dB.

Glede na to, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni podrobneje določil svoje zahteve glede stopnje hrupa oz. ni navedel, v kakšnem prostoru bo aparat uporabljal, je Državna revizijska komisija pri svoji presoji izhajala iz ugotovitve, da je naročnik splošna bolnišnica, in da kot tak aparata najverjetneje ne bo imel nameščenega samega v sobi z betonskimi stenami in brez elementov, ki bi zvok absorbirali, temveč ga bo imel v normalnem tipu sobe, kjer bo nekaj pohištva in drugih elementov, ki bodo zvok vsrkali, kar je v odgovoru na zahtevek za revizijo zatrjeval tudi sam naročnik. Pri tem tipu sobe pa, kot je razvidno iz priloženega prospekta, stopnja hrupa ne presega 60 dB.

Državna revizijska komisija je posledično zaključila, da vlagatelju ni uspelo izkazati, da ponujeni aparat izbranega ponudnika ne izpolnjuje naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije glede maksimalne stopnje hrupa, zato je njegove navedbe v tem delu zavrnila kot neutemeljene.

Kot naslednjo je Državna revizijska komisija obravnavala pravilnost vlagateljeve trditve, da bi moral izbrani ponudnik podjetje Skanteh d.o.o. v svoji ponudbi navesti kot podizvajalca.

Iz objave odgovorov naročnika na vprašanja ponudnikov (portal javnih naročil, z dne 13.9.2010) je razvidno, da je bilo naročniku zastavljeno vprašanje:
"V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - ZJN-2B je v 2. členu, točka 15a, definirano, da je:
"podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno vezana s tem predmetom javnega naročila".
Glede na to, da smo trgovsko podjetje, nas zanima, ali je v konkretnem javnem naročilu proizvajalec predmetnega blaga, ki je naš dobavitelj, podizvajalec v smislu omenjenega 2. člena, točka 15a ZJN-2B"", na katerega je naročnik odgovoril:
"Da. Na spletni strani Splošne bolnišnice Trbovlje (JN točka 22) sta v ta namen dodana dva obrazca: izjava glavnega izvajalca in podatki o podizvajalcu s soglasjem podizvajalca, ki ju mora ponudnik, ki nastopa s podizvajalci izpolniti in predložiti v ponudbi. Prav tako bo obvezna sestavina pogodbe: podatki o podizvajalcu in vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z zakonom obvezna.".

Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da sta za namen dopolnitve ponudb s podatki o podizvajalcih k prvotni razpisni dokumentaciji bila naknadno dodana obrazca 7 in 8, kot to navaja naročnik v zgoraj citiranem odgovoru.

Pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da ta vsebuje izjavo proizvajalca z dne 9.9.2010 (Getinge International AB), da je podjetje Skanteh d.o.o. ekskluzivni zastopnik za prodajo, nameščanje in servisiranje njihovih aparatov. Državna revizijska komisija opozarja na določbo 15.a točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, ki določa: ""Podizvajalec" je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.". Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi moral izbrani ponudnik, skladno s citirano določbo in skladno z naročnikovo zahtevo iz razpisne dokumentacije, podjetje Skanteh d.o.o. (kot dobavitelja aparatov Getinge in ne kot proizvajalca ponujenih aparatov) v svoji ponudbi navesti kot podizvajalca. V ponudbi izbranega ponudnika pa obrazcev 7 in 8, ki ju je naročnik predvidel za navedbo podatkov o podizvajalcev, ni najti.

Državna revizijska komisija glede na navedeno ugotavlja, da je ponudba izbranega ponudnika (vsaj formalno) nepopolna, saj ne vsebuje vseh obrazcev, ki jih je predvidel naročnik z razpisno dokumentacijo, in bi naročnik izbranega ponudnika moral pozvati na dopolnitev manjkajočih obrazcev. Državna revizijska komisija je tako vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN razveljavila.

Državna revizijska komisija pa ni presojala zatrjevanih kršitev drugega vlagatelja, ki se nanašajo na domnevno nepopolnost ponudbe drugouvrščenega ponudnika, Belimed d.o.o., saj naročniku v tem delu (še) ni mogoče očitati kršitev. Kot izhaja iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN, se zahtevek za revizijo lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata drugače. V obravnavanem primeru je naročnikovo ravnanje (ob upoštevanju zadnje novele ZJN-2B) v okviru razvrstitve, pregledovanja in ocenjevanja ponudb bilo le v tem, da je naročnik ponudbe razvrstil glede na merilo in presojal le popolnost ponudbe izbranega ponudnika, za katero je ocenil, da je popolna. Zgolj na tej podlagi je temeljila odločitev naročnika o oddaji naročila, ki jo je vlagatelj izpodbijal v revizijskem postopku. Naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila (še) ni odločal o popolnosti ostalih ponudb, tako tudi ne o popolnosti ponudbe drugouvrščenega ponudnika, zato posledično Državna revizijska komisija tudi ne more presojati pravilnosti njegovega ravnanja v zvezi z ugotavljanjem popolnosti ponudbe družbe Belimed d.o.o.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, ki jih je imel z revizijo, in sicer znesek takse za postopek revizije v višini 2.500,00 evrov.

Odločitev o stroških temelji na tretjem odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala celotne priglašene stroške po stroškovniku iz zahtevka za revizijo, in sicer za takso v višini 2.500,00 evrov.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 2.500,00 evrov, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka, določenega v tem odstavku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 6.12.2010
Predsednica senata:
Sonja Drozdek-šinko, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Mollier d.o.o. Celje, Opekarniška cesta 3, Celje
- Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje
- Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana