018-330/2010 INFRA, d. o. o. in HESS, d. o. o.

Številka: 018-330/2010-10

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice senata mag. Nataše Jeršič, članice senata Miriam Ravnikar šurk in članice senata Vide Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "[i]zvedba gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Krško - LOT A3" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj RADOK, d. o. o., Lava 11, 3000 Celje (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika INFRA, d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem, ter HESS, d. o. o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 22. decembra 2010 sprejela

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 05. novembra 2010 in vlagateljeva vloga, poimenovana "ZAHTEVEK ZA REVIZIJO dopolnitev revizije - čistopis revizijskega zahtevka", z dne 08. novembra 2010, se zavrneta kot neutemeljena.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa na račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, številka računa 01100-1000358802 (sklic 11 16110-7111290-01833010), kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo vplačati še znesek v višini 10.000,00 eurov (EUR).

Obrazložitev

Naročnik je dne 06. aprila 2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "[i]zvedba gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Krško - LOT A3" (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo). Obvestilo o javnem naročilu za oddajo zadevnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 07. aprila 2010 (pod številko objave JN2728/2010), v Uradnem glasilu Evropske unije, to je v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (TED - Tenders Electronic Daily), številka 2010/S 69, pa dne 09. aprila 2010 (in sicer pod številko dokumenta 103186). Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku so bila na Portalu javnih naročil objavljena dne 14. aprila 2010 (pod številko objave JN3012/2010), dne 23. aprila 2010 (pod številko objave JN3296/2010), dne 07. maja 2010 (pod številko objave JN3613/2010) in dne 11. maja 2010 (pod številko objave JN3694/2010). Dodatne informacije so bile v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 74, objavljene dne 16. aprila 2010 (pod številko dokumenta 109442), v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 82, dne 28. aprila 2010 (pod številko dokumenta 121884), v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 90, dne 08. maja 2010 (pod številko dokumenta 134004), v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 92, pa dne 12. maja 2010 (pod številko dokumenta 137092).

Naročnik je dne 15. julija 2010 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, številka 1/2010, zoper katero je pet ponudnikov vložilo zahtevke za revizijo, ki jih je naročnik zavrnil kot neutemeljene, Državna revizijska komisija pa je o njih odločila s sklepi številka 018-209/2010-13, 018-209/2010-14, 018-209/2010-15 in 018-209/2010-16 (vsemi z dne 30. septembra 2010), ter s sklepom številka 018-209/2010-17 (z dne 15. oktobra 2010).

Naročnik je dne 27. oktobra 2010 sprejel (novo) odločitev o oddaji zadevnega javnega naročila, številka 1-ZJN/2010 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se kot najugodnejši izbere ponudnik "SCT Asfalti d.o.o., Ljubljana, Cesta na Brod 2, 1231 Ljubljana" (v nadaljnjem besedilu: ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 28. oktobra 2010, dne 03. novembra 2010 pa je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel vlagateljevo vlogo, poimenovano "Izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Krško - LOT A3 (vpogled v ponudbo izbranega ponudnika ter postopkovno dokumentacijo naročnika)", znak vlagatelja IV/A/321/10, z dne 02. novembra 2010. Naročnik je vlagatelja s pozivom, poimenovanim "Dopolnitev vloge za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika v javnem naročilu Izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Krško - LOT3", z dne 03. novembra 2010, pozval na dopolnitev omenjene vloge, dne 04. novembra 2010 pa je, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel vlagateljevo vlogo, poimenovano "DOPOLNITEV VLOGE ZA VPOGLED V PONUDBO IZBRANEGA PONUDNIKA IN SPREMLJAJOČO DOKUMENTACIJO O IZVEDENEM POSTOPKU", znak vlagatelja IV/A/307/1-10, z dne 04. novembra 2010. Dne 08. novembra 2010 je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel tudi vlagateljevo vlogo, poimenovano "Izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Krško - LOT A3 (vpogled v ponudbo ponudnika PRIMORJE, d.d., Ajdovščina ter postopkovno dokumentacijo naročnika v zvezi z navedenim ponudnikom)", znak vlagatelja IV/A/327/10, z dne 05. novembra 2010.

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, dne 06. novembra 2010 priporočeno s povratnico na pošto oddal zahtevek za revizijo, z dne 05. novembra 2010, dne 08. novembra 2010 pa še vlogo, poimenovano "ZAHTEVEK ZA REVIZIJO dopolnitev revizije - čistopis revizijskega zahtevka", z dne 08. novembra 2010 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, da "sprejme ponujene trditve ter izvede ponujene dokaze, predmetni postopek javnega naročila deloma razveljavi ter" razveljavi odločitev o oddaji naročila in postopek oddaje zadevnega javnega naročila v delu, v katerem je naročnik "ponudbi izbranega ponudnika ter ponudnika Primorje, d.d. označil za popolni in pravilni", pa tudi, da odloči, da je naročnik dolžan povrniti vlagatelju priglašene stroške "tega revizijskega postopka". V zahtevku za revizijo vlagatelj "glede kršitev naročnika ter napak izbranega ponudnika SCT asfalti, d.o.o."
- zatrjuje kršitve naročnika "v postopku preverjanja neprimerno nizke ponudbe",
- zatrjuje, da bi moral naročnik izbrano ponudbo izločiti kot nepopolno, saj je ponudbene obrazce 2.7.15. in 2.7.16., ki bi jih moral sicer predložiti izbrani ponudnik, dejansko izpolnil in s tem predložil njegov podizvajalec,
- (podrejeno) zatrjuje, da je naročnik v postopku vpogleda v izbrano ponudbo kršil načelo javnosti in transparentnosti ter določila o varovanju poslovne skrivnosti.

V zahtevku za revizijo vlagatelj "glede ponudbe ponudnika Primorje d.d."
- zatrjuje, da je tudi v primeru, če ponudnik Primorje, d. d., ni bil pozvan, da svojo ponudbo za odsek LB-15a v pozicijah (od) 1,0 do 22,00 dopolni, potrebno šteti, da je (po izteku roka za prejem ponudb) za postavki 10,0 in 12,0 spremenil ponudbeno ceno, kar pa mu "78. člen" izrecno prepoveduje,
- zatrjuje, da ponudnik Primorje, d. d., ni dokazal izpolnjevanja razpisnega pogoja iz točke 2.5.6., po katerem je bil dolžan izkazati, da za določeno obdobje razpolaga z bonitetno oceno najmanj SB5,
- zatrjuje, da je izjava pooblaščenega revizorja (obrazec 2.7.19.) v ponudbi ponudnika Primorje, d. d., nepravilno izpolnjena, saj je pooblaščeni revizor lahko le fizična oseba, ki izpolnjuje zakonske pogoje za ta strokovni naslov, izjavo v ponudbi ponudnika Primorje, d. d., pa je podala revizorska hiša kot gospodarski subjekt,
- navaja, da ponudnik Primorje, d. d., "za nominirane kadre ni predložil dokazil o opravljenem strokovnem izpitu".

Naročnik je vlagatelja s pozivom, poimenovanim "ZAHTEVA ZA DOPOLNITEV ZAHTEVKA ZA REVIZIJO", z dne 10. novembra 2010, pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo "s potrdilom o plačilu takse za postopek revizije oddaje javnega naročila v višini 10.000,00 EUR". Omenjeni poziv je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 11. novembra 2010, dne 15. novembra 2010 pa je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel vlagateljevo vlogo, poimenovano "DOPOLNITEV ZAHTEVKA ZA REVIZIJO", znak vlagatelja IV/A/337-1/10, z dne 11. novembra 2010, skupaj s prilogo, poimenovano "PREGLED PROMETA".

Naročnik je dne 19. novembra 2010 sprejel sklep (številka 1021331), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 05. novembra 2010, ter "dopolnjen (čistopis revizijskega zahtevka) z dne 08.11.2010" v celoti zavrnil, zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, pa ni ugodil (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik
- zatrjuje, da ni kršil določb 49. člena ZJN-2, pa tudi, da je že "Državna revizijska komisija s sklepom št. 108/209/2010-14, z dne 30.09.2010", "zaključila, da ponudba sedaj izbranega ponudnika ni neobičajno nizka",
- ztrjuje, da ni kršil določb 22. člena ZJN-2 glede vpogleda (varstva podatkov), vlagatelju pa je v celoti predal v vpogled vso dokumentacijo (naročnika),
- zatrjuje, da je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, obrazca 2.7.15. in 2.7.16. pravilno izpolnil in tako zadostil zahtevam razpisne dokumentacije,
- zatrjuje, da je bilo v povezavi s pozicijami 10,0 in 12,0 na odseku LB-15a v ponudbi ponudnika Primorje, d. d., odločeno že s sklepom Državne revizijske komisije, številka 018-209/2010-17, z dne 15. oktobra 2010,
- zatrjuje, da je ponudnik Primorje, d. d., zadostil zahtevam razpisne dokumentacije v zvezi z obrazcem S.BON-1/P,
- zatrjuje, da je podpisnik izjave pooblaščenega revizorja v ponudbi ponudnika Primorje, d. d., res direktorica revizijske hiše, ki pa je hkrati tudi pooblaščeni revizor, prav tako pa je v obrazcu 2.7.19. med drugim zahtevan podpis odgovorne osebe pooblaščenega revizorja,
- zatrjuje, da je ponudnik Primorje, d. d., zadostil kadrovskemu pogoju iz razpisne dokumentacije.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 25. novembra 2010, dne 26. novembra 2010 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno (s povratnico) na pošto oddal vlogo, poimenovano "Izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Krško - LOT A3 (nadaljevanje revizijskega postopka)", znak vlagatelja IV/A/373-1/10, z dne 26. novembra 2010. Z omenjeno vlogo je vlagatelj naročnika obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 1021378, z dne 30. novembra 2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 02. decembra 2010, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje tega javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 06. decembra 2010 prejela vlagateljevo vlogo, poimenovano "Izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Krško - LOT A3", znak vlagatelja IV/A/387-1/10, z dne 03. decembra 2010.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom številka 018-330/2010-3, z dne 07. decembra 2010, pozvala na odstop manjkajoče dokumentacije. Omenjeni poziv je naročnik, kakor to izhaja iz poštne povratnice, vrnjene Državni revizijski komisiji, prejel dne 08. decembra 2010, dne 10. decembra 2010 pa je Državna revizijska komisija prejela naročnikov "Odgovor na poziv na odstop manjkajoče dokumentacije", številka 1021433, z dne 08. decembra 2010.

Dne 14. decembra 2010 je Državna revizijska komisija prejela naročnikov dopis številka 1021493, z dne 07. decembra 2010, poimenovan "Odstop zadeve - dopis vlagatelja revizijskega zahtevka Radok d.o.o., št. IV/A/387-1/10, z dne 03.12.2010 in stališče naročnikov", dne 17. decembra 2010 pa še naročnikov dopis številka 1021516, z dne 15. decembra 2010, poimenovan "POSREDOVANJE ZAHTEVKA ZA REVIZIJO, Z DNE 10.12.2010 IN SKLEPA NAROČNIKOV, Z DNE 14.12.2010".

Dne 20. decembra 2010 je Državna revizijska komisija prejela naročnikov dopis številka 1021526, z dne 17. decembra 2010, poimenovan "POSREDOVANJE KOPIJE ANEKSA šT.1 H GARANCIJI ZA RESNOST PONUDBE S STRANI PONUDNIKA PRIMORJE D.D.".

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno s četrtim in šestim odstavkom 22. člena ZRPJN ter drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da iz obvestila o zadevnem naročilu, ki je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 07. aprila 2010, pod točko "IV.1.1)" "Vrsta postopka" izhaja, da se predmetno javno naročilo izvaja po odprtem postopku. Smiselno povsem enak zaključek izhaja tudi iz razpisne dokumentacije in objave v Uradnem glasilu Evropske unije, to je v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije. Ker se zadevno javno naročilo izvaja po odprtem postopku, obvestilo o javnem naročilu iz 2. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) pa je bilo objavljeno pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 19/2010 - ZJN-2B; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2B), torej pred dnem 11. aprila 2010, se postopek oddaje tega javnega naročila na podlagi prvega odstavka 58. člena ZJN-2B izvede po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo (novele) ZJN-2B.

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da je vlagatelj pri naročniku vložil zahtevek za revizijo z dne 05. novembra 2010, nato pa še vlogo, poimenovano "ZAHTEVEK ZA REVIZIJO dopolnitev revizije - čistopis revizijskega zahtevka", z dne 08. novembra 2010. Ker
- je vlagatelj odločitev o oddaji (o dodelitvi) naročila, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 28. oktobra 2010, obe omenjeni vlogi pa sta bili po podatkih, ki izhajajo iz spisa zadeve, vloženi pravočasno, torej v desetih dneh od prejema odločitve o dodelitvi naročila (prvi odstavek 12. člena ZRPJN),
- iz zahtevka za revizijo z dne 05. novembra 2010 "glede ponudbe ponudnika Primorje d.d." izhaja, da bo obrazložitev "v tem delu" "sledila kot dopolnitev revizijskega zahtevka, ki bo sledila znotraj revizijskega roka po vpogledu v ponudbo predmetnega ponudnika",
- vlagateljeva vloga, poimenovana "ZAHTEVEK ZA REVIZIJO dopolnitev revizije - čistopis revizijskega zahtevka", z dne 08. novembra 2010 tudi po vsebini predstavlja dopolnitev zahtevka za revizijo z dne 05. novembra 2010,
je Državna revizijska komisija vlagateljevo vlogo, poimenovano "ZAHTEVEK ZA REVIZIJO dopolnitev revizije - čistopis revizijskega zahtevka", z dne 08. novembra 2010 obravnavala kot dopolnitev zahtevka za revizijo z dne 05. novembra 2010.

Državna revizijska komisija je ob vpogledu v naročnikovo (novo) odločitev o oddaji naročila ugotovila, da iz nje med drugim izhaja, da je naročnik kot popolno označil ponudbo vlagatelja, ponudbo ponudnika PRIMORJE, d. d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina (v nadaljnjem besedilu: ponudnik Primorje, d. d.), ter izbrano ponudbo. Upoštevaje dejstvo, da je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila merilo za oddajo ponudb najnižja cena, pa tudi upoštevaje dejstvo, da je vlagateljeva ponudba izmed ponudb, ki jih je naročnik označil za popolne, po merilu najnižja cena (kot izhaja iz vpogleda v zapisnik o odpiranju ponudb, z dne 21. maja 2010) uvrščena na tretje mesto, je Državna revizijska komisija v skladu s svojo ustaljeno prakso v nadaljevanju najprej pristopila k obravnavi vlagateljevih navedb, v katerih ta zatrjuje kršitve naročnika, ki se nanašajo na ponudbo ponudnika Primorje, d. d. Ponudba ponudnika Primorje, d. d., je bila namreč glede na merilo najnižja cena uvrščena na drugo mesto, torej neposredno pred vlagateljevo ponudbo.

Vlagatelj v povezavi s ponudbo ponudnika Primorje, d. d., najprej zatrjuje, da je tudi v primeru, če ponudnik Primorje, d. d., ni bil pozvan, da svojo ponudbo za odsek LB-15a v pozicijah (od) 1,0 do 22,00 dopolni, potrebno šteti, da je (po izteku roka za prejem ponudb) za postavki 10,0 in 12,0 spremenil ponudbeno ceno, kar pa mu "78. člen" izrecno prepoveduje. Vlagatelj pri tem še dodaja, da predložen ponudbeni list, na katerem so spremenjene cene, pomeni spremembo ponudbe oziroma skupaj novo spremenjeno ponudbo, ki pa je prepozna, saj je oddana po preteku roka za oddajo ponudb.

V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je o enakem pravnem vprašanju na podlagi enakega dejanskega stanja odločala že v svojem sklepu številka 018-209/2010-17, z dne 15. oktobra 2010 (v nadaljnjem besedilu: sklep številka 018-209/2010-17). V omenjenem sklepu, s katerim je Državna revizijska komisija odločala o zahtevku za revizijo takratnega vlagatelja Primorje, d. d., je Državna revizijska komisija ugotovila, da "je naročnik v razpisni dokumentaciji zainteresirane gospodarske subjekte povabil, da oddajo svoje pisne ponudbe "skladno z razpisno dokumentacijo in ZJN-2" (točka "1.2. Predmet naročila" poglavja "1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE")", v nadaljevanju omenjenega sklepa pa je zapisala: "Pri tem je naročnik določil, da mora ponudba, ki jo odda ponudnik, med drugim vsebovati tudi "[v] celoti izpolnjen popis del s cenami - Knjiga 2, Zvezek 2.1 (tiskan izvod in elektronski zapis, v kolikor se razlikujeta velja tiskani izvod). Naročnika ne odgovarjata za morebitne računske napake v popisu del v obliki Microsoft Office Excel, ki služi zgolj kot pomoč ponudniku pri izdelavi ponudbenega predračuna" (točka 18 poglavja "2.3.2. Dokumenti, ki sestavljajo ponudbo").

Ob vpogledu v odločitev o oddaji naročila je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v njej zapisal, da je vlagatelj v svoji ponudbi za pozicije številka "23,0; 24,0; 25,0 in 26,0" pozabil priložiti stran "5.2 1/1" ponudbenega predračuna na odseku LB-15a, zato ga je (na podlagi 78. člena ZJN-2) pozval, da svojo ponudbo dopolni z manjkajočo stranjo. Ker je vlagatelj v dopolnitvi ponudbe "dodal še tri strani ponudbe odseka LB-15a, kjer je spremenil ponudbeno ceno pozicije 10,0 in 12,0, od prvotno podane ponudbene cene, tako da je znižal ceno teh dveh pozicij iz osnovne ponudbe, kar posledično pomeni znižanje vseh pozicij odseka LB-15a in tudi celotne ponudbene cene", je naročnik zaključil, da vlagatelj svoje ponudbe ni ustrezno dopolnil, zato je njegovo ponudbo (na podlagi prvega odstavka 78. člena ZJN-2) izločil.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vpogledala v (osnovno) vlagateljevo ponudbo, pri tem pa (smiselno podobno kot naročnik) ugotovila, da je vlagatelj v njej med drugim predložil "PROJEKTANTSKI POPIS", "5.2 Zavarovanje brežin Save dolvodno od Brestanice", "5.2.15 Del objekta: Odsek LB-15a, ožina - Vipap" (v nadaljnjem besedilu: projektantski popis za odsek LB-15a), strani "5.2 4/15" (s pozicijami od 1,0 do 6,2), "5.2 5/15" (s pozicijami od 7,0 do 14,0 - osem alinej) in "5.2 6/15" (s pozicijami od 14,0 - tri alineje - do 22,0). Državna revizijska komisija v (osnovni) vlagateljevi ponudbi (smiselno podobno kot naročnik) ni uspela najti projektantskega popisa za odsek LB-15a s pozicijami od 23,0 do 26,0.

Ob vpogledu v vlagateljevo ponudbo je Državna revizijska komisija nadalje ugotovila, da je vlagatelj v njej predložil "Verbatim CD-R", poimenovan "AKUMULACIJSKI BAZEN NA HE KRšKO PRIMORJE d.d." (v nadaljnjem besedilu: elektronski zapis). Iz podatkov v mapi "Knjiga 2 xls - KONČNO", datoteki "4.0 izkopi_transporti_deponije_nadvisanje", ki jih vsebuje elektronski zapis, pod zavihkom "LB-15a" izhaja projektantski popis za odsek LB-15a. Elektronski zapis projektantskega popisa za odsek LB-15a vsebuje pozicije od 1,0 do 26,0, skupaj z izpolnjenimi stolpci "Poz.", "Opis", "Enota", "Količina", "Cena â??" in "Vrednost â??", pri čemer se izpolnjeni stolpci "Količina", "Cena â??" in "Vrednost â??" pozicij od 1,0 do 22,0 elektronskega zapisa projektantskega popisa za odsek LB-15a ujemajo z izpolnjenimi stolpci "Količina", "Cena â??" in "Vrednost â??" pozicij od 1,0 do 22,0 tiskanega izvoda projektantskega popisa za odsek LB-15a v (osnovni) vlagateljevi ponudbi.

Glede na vse doslej navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je pomanjkljivost vlagateljeve ponudbe (v osnovni vlagateljevi ponudbi, kot ugotovljeno, ni najti izpolnjenega tiskanega izvoda projektantskega popisa za odsek LB-15a za pozicije od 23,0 do 26,0, ponujene cene za pozicije od 23,0 do 26,0 pa so razvidne iz elektronskega zapisa) v zadevnem primeru zgolj formalne, ne pa vsebinske narave. Ob upoštevanju dejstva, da je v razpisni dokumentaciji naročnik zahteval, da mora ponudba, ki jo odda ponudnik, med drugim vsebovati tudi elektronski zapis "[v] celoti izpolnjen[ega] popis[a] del s cenami - Knjiga 2, Zvezek 2.1", je torej naročnik vlagatelja v konkretnem primeru s pozivom (z dne 01. julija 2010) upravičeno pozval na dopustno dopolnitev njegove (formalno nepopolne) ponudbe (17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2 v povezavi z 78. členom ZJN-2). Drugačen zaključek naročnika bi bil v zadevnem primeru (upoštevaje doslej izpostavljene konkretne okoliščine) nesorazmeren. Ne glede na to, da popis del "v obliki Microsoft Office Excel" služi zgolj kot pomoč ponudniku pri izdelavi ponudbenega predračuna, je namreč bistveni smisel dveh verzij (tiskanega izvoda in elektronskega zapisa) popisa del (prav) v tem, da se (v celoti izpolnjena) ne razlikujeta. Izpolnitev tiskanega izvoda projektantskega popisa za odsek LB-15a za pozicije od 23,0 do 26,0, ki sledi elektronskemu zapisu, tako ne vpliva na razvrstitev vlagateljeve ponudbe glede na merila.

Ker je naročnik v razpisni dokumentaciji (točka 18 poglavja "2.3.2. Dokumenti, ki sestavljajo ponudbo") zapisal, da popis del "v obliki Microsoft Office Excel" "služi zgolj kot pomoč ponudniku pri izdelavi ponudbenega predračuna", tudi ni mogoče slediti vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo zatrjuje, da "bi moral naročnik v tem primeru ravnati skladno z 78. členom ZJN-2 in pridobiti manjkajoče podatke sam". V posledici navedenega omenjene pomanjkljivosti vlagateljeve ponudbe (v nasprotju z zatrjevanjem vlagatelja v zahtevku za revizijo), tudi upoštevaje vsebino in namen izpolnjenega popisa del s cenami ter izrecno zahtevo naročnika v razpisni dokumentaciji, da ponudniki v ponudbi predložijo tiskan izvod "[v] celoti izpolnjen[ega] popis[a] del s cenami - Knjiga 2, Zvezek 2.1", v konkretnem primeru ni mogoče označiti za nebistveno formalno pomanjkljivost ponudbe.

Ob vpogledu v poziv (z dne 01. julija 2010), s katerim je naročnik vlagatelja pozval na dopolnitev ponudbe v spornem delu, je Državna revizijska komisija zaključila, da ni mogoče slediti vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (del drugega odstavka na strani 6) zatrjuje, da ga je v omenjenem pozivu naročnik "namenoma zavedel", saj naj bi ga pozval, da ponudbo dopolni z izpolnjeno manjkajočo stranjo iz ponudbenega predračuna, to je s stranjo 5.2. 1/1. Res je sicer, da je v omenjenem pozivu naročnik vlagatelja pozval, da ponudbo dopolni "z izpolnjeno manjkajočo stranjo iz ponudbenega predračuna, in sicer stran[jo] 5.2 1/1", vendar pa je Državna revizijska komisija iz razlogov, ker je naročnik v pozivu na dopolnitev ponudbe (z dne 01. julija 2010) dodal tudi, da vlagatelja poziva na dopolnitev ponudbe glede
- strani "5.2",
- pozicij "23,0; 24,0; 25,0 in 26,0",
- odseka "LB-15a",
zaključila, da je vlagatelj vseeno razumel, na dopolnitev katerega dela ponudbe ga je naročnik pozval. To med drugim izhaja tudi iz vsebine dopisa, poimenovanega "POJASNILO k dopolnitvi ponudbe z dne 6.7.2010", z dne 08. julija 2010.

Državna revizijska komisija nadalje tudi ni mogla slediti zatrjevanju vlagatelja, da je bil rok na predložitev dopolnitve ponudbe kratek (vlagatelj zatrjuje, da je poziv prejel "5. 7. 2010, rok pa se je iztekel 7. 7. 2010 ob 12. uri"). Naročnik namreč vlagatelja ni pozival na ustvarjanje dokumenta, ki naj ima vsebino, katera ne bi bila znana že v fazi pred potekom roka za prejem ponudb, temveč ga je pozval, naj listine, ki bi jih moral predložiti že v ponudbi, predloži na poziv. Glede na dejstvo, da je moral vlagatelj pripraviti zgolj tiskan izvod "[v] celoti izpolnjen[ega] popis[a] del s cenami - Knjiga 2, Zvezek 2.1" in z njim dopolniti ponudbo, torej Državna revizijska komisija ocenjuje, da je bil rok, ki ga je za dopolnitev ponudbe naročnik določil vlagatelju, upoštevaje prvi odstavek 78. člena ZJN-2, dovolj dolg za ustrezno dopolnitev ponudbe.

Je pa Državna revizijska komisija ugotovila, da so smiselno utemeljene navedbe vlagatelja, v katerih ta zatrjuje, da "je ponudbo dopolnil s stranjo, ki jo je naročnik tudi pričakoval, preostali del pa je bil irelevanten". Ne glede na to, da je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v dopolnitvi ponudbe, to je v novem tiskanem izvodu projektantskega popisa za odsek LB-15a, strani "5.2 4/15" (s pozicijami od 1,0 do 6,2), "5.2 5/15" (s pozicijami od 7,0 do 14,0 - osem alinej) in "5.2 6/15" (s pozicijami od 14,0 - tri alineje - do 22,0), v pozicijah 10,0 in 12,0 navedel nižjo ponudbeno ceno in nižjo ponudbeno vrednost, kakor v prvotnem tiskanem izvodu projektantskega popisa za odsek LB-15a, ki se nahaja že v (osnovni) ponudbi, namreč ni mogoče prezreti dejstva, da naročnik vlagatelja v pozivu (z dne 01. julija 2010) sploh ni pozval na dopolnitev njegove ponudbe s stranmi "5.2 4/15", "5.2 5/15" in "5.2 6/15" (ter pozicijami od 1,0 do 22,0), temveč ga je pozval zgolj na dopolnitev ponudbe "z izpolnjeno manjkajočo stranjo iz ponudbenega predračuna, in sicer stran[jo] 5.2 1/1 (pozicije 23,0; 24,0; 25,0 in 26,0) na odseku LB-15a" (torej zgolj z zadnjo, četrto stranjo tiskanega izvoda projektantskega popisa za odsek LB-15a, pozicije 23,0, 24,0, 25,0 in 26,0). Glede na navedeno naročnik omenjenih prvih treh izpolnjenih tiskanih strani projektantskega popisa za odsek LB-15a pri ugotavljanju popolnosti vlagateljeve ponudbe ni smel upoštevati, saj se te (v tiskani obliki) nahajajo že v (osnovni) vlagateljevi ponudbi (pravne podlage za pozivanje vlagatelja na dopolnitev njegove ponudbe v tem delu zato naročnik v ZJN-2 niti ne bi imel), pač pa bi moral za odsek LB-15a upoštevati tisto ponudbeno vrednost, ki jo je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, navedel v svoji (osnovni) pravočasno oddani ponudbi, izhaja pa iz pozicije "5.2.15" tiskanega dokumenta "REKAPITULACIJA STROšKOV [EUR]", vloženega v (osnovni) ponudbi: "122.853,12" (EUR). Enak podatek (vrednost) za omenjene pozicije (od 1,0 do 26,0) izhaja tudi iz elektronskega zapisa projektantskega popisa za odsek LB-15a. Prav tako ne gre prezreti, da je vlagatelj naročnika z dopisom, poimenovanim "POJASNILO k dopolnitvi ponudbe z dne 6.7.2010", z dne 08. julija 2010, ki ga je naročnik (sicer) prejel po izteku roka za dopolnitev ponudbe, obvestil, da so bile njegovi dopolnitvi ponudbe "poleg zahtevane strani 5.2. (pozicije 23,0; 24,0; 25,0 in 26,0), pomotoma priložene še predhodne 3 strani - s pozicijami od 1,0 do 22,0, katere smatrajte za brezpredmetne".

Ne glede na citirano pojasnilo vlagatelja, iz katerega je razvidno, da so "pomotoma priložene še predhodne 3 strani - s pozicijami od 1,0 do 22,0", Državna revizijska komisija ugotavlja, da je lahko v postopku oddaje javnega naročila veljavna le tista ponudba, ki je predložena pravočasno in v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Le takšno ponudbo naročnik lahko upošteva in jo oceni v skladu z vnaprej določenimi merili, prav tako pa je le pogodba, sklenjena po akceptu takšne ponudbe, lahko veljavna. Navsezadnje je na ponudbo (v konkretnem primeru na skupno neto ponudbeno ceno), kakršna obstaja v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe, vezana tudi bančna garancija za resnost ponudbe. Glede na specialne določbe ZJN-2 (v primerjavi s splošnimi pravili obligacijskega prava) torej ni dvoma o tem, katera ponudba je veljavna in katera ponudbena volja je prava. Sankcija za ponudnika, ki kljub jasni določbi drugega odstavka 78. člena ZJN-2 naknadno spremeni ponudbeno ceno, je zato lahko le neupoštevanje naknadno spremenjene cene ter v primeru, če ponudnik ne želi skleniti pogodbe o izvedbi javnega naročila v vsebini, kot je razvidna z njegove pravočasne ponudbe, unovčenje bančne garancije za resnost ponudbe (smiselno zelo podobno je Državna revizijska komisija zapisala že v svojem sklepu številka 018-075/2010-7, z dne 01. junija 2010).

Ker je bila (kot je bilo to ugotovljeno že doslej) vlagateljeva ponudba v trenutku poteka roka za prejem ponudb formalno nepopolna zgolj v delu, ki se nanaša na manjkajočo "stran 5.2 1/1 (pozicije 23,0; 24,0; 25,0 in 26,0) na odseku LB-15a" (torej zgolj na zadnjo, četrto stran projektantskega popisa za odsek LB-15a, pozicije 23,0, 24,0, 25,0 in 26,0), bi moral naročnik v njej upoštevati cene in vrednosti pozicij od 1,0 do 22,0, ki izhajajo iz prvih treh strani tiskanega izvoda projektantskega popisa za odsek LB-15a (te se nahajajo že v (osnovni) ponudbi), pa tudi cene in vrednosti pozicij 23,0, 24,0, 25,0 ter 26,0, ki izhajajo iz zadnje, četrte strani projektantskega popisa za odsek LB-15a. Ker je seštevek "[s]kupaj - LB-15a" (119.220,96 EUR) na četrti strani projektantskega popisa za odsek LB-15a (zgolj) vzročna posledica nižje ponudbene cene ter nižje ponudbene vrednosti pozicij 10,0 in 12,0 v (pravno) neupoštevnem novem projektantskem popisu za odsek LB-15a (predloženem v dopolnitvi ponudbe), bi moral naročnik kot pravilno skupno vrednost vseh postavk (od 1,0 do 26,0) upoštevati vrednost 122.853,12 EUR, ki izhaja iz (osnovne) ponudbe v tiskanem delu, poimenovanem "REKAPITULACIJA STROšKOV [EUR]", pozicija "5.2.15". Da je "seštevek vseh pozicij" (od 1,0 do 26,0) "na odseku LB-15a bil v skupni rekapitulaciji", tako v odločitvi o zahtevku za revizijo (del zadnjega odstavka na strani 2) navaja tudi sam naročnik, enak podatek (vrednost) za omenjene pozicije (od 1,0 do 26,0) pa izhaja tudi iz elektronskega zapisa projektantskega popisa za odsek LB-15a. Naročnik bi tako lahko ugotovil le, da je seštevek "[s]kupaj - LB-15a" (119.220,96 EUR) v tiskanem izvodu projektantskega popisa za odsek LB-15a, predloženem na njegov poziv vlagatelju na dopolnitev ponudbe, napačno zapisan, ne pa, da je vlagatelj z njim spremenil svojo ponudbeno ceno (vrednost), v posledici pa bi pravi znesek iz (osnovne) ponudbe v tiskanem delu, poimenovanem "REKAPITULACIJA STROšKOV [EUR]" (pozicija "5.2.15"), ugotovil sam.

V posledici vsega doslej navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo uspel izkazati, da je naročnik s tem, ko je njegovo ponudbo iz razloga, ker "ni ustrezno dopolnil ponudbe", izločil, kršil prvi odstavek 78. člena ZJN-2, v povezavi s prvim odstavkom 80. člena, 16. točko prvega odstavka 2. člena in 9. členom ZJN-2. V postopku oddaje javnega naročila mora namreč naročnik zgolj v primeru, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, tako ponudbo izločiti, ne sme pa je izločiti, če je ponudnik (kot v konkretnem primeru vlagatelj) v roku, ki ga je določil naročnik, svojo ponudbo ustrezno dopolnil".

Ker je Državna revizijska komisija o enakem pravnem vprašanju na podlagi enakega dejanskega stanja torej odločala že v svojem sklepu številka 018-209/2010-17, (tokratni) vlagatelj pa v zahtevku za revizijo ne navaja argumentov, ki bi vodili do drugačne odločitve, je Državna revizijska komisija (smiselno) povsem enako (to je z vsebino, ki izhaja od drugega odstavka na strani "6 od 19" dalje pa do prejšnjega odstavka na strani "9 od 19" obrazložitve tega sklepa) odločila tudi na podlagi zahtevka za revizijo (tokratnega) vlagatelja.

V posledici vsega doslej navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da (tokratni) vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo ni uspel izkazati, da bi naročnik s tem, ko je v odločitvi o oddaji naročila ponudbo ponudnika Primorje, d. d., v omenjenem delu označil za popolno (in dopolnjeno v skladu z 78. členom ZJN-2), kršil določbe lastne razpisne dokumentacije, niti ne, da bi naročnik z opisanim ravnanjem kršil določbe ZJN-2 oziroma pravila javnega naročanja. V postopku oddaje javnega naročila mora namreč naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 izločiti zgolj vse tiste ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 80. člena ZJN-2), (tokratni) vlagatelj pa ni uspel izkazati, da bi naročnik v odločitvi o oddaji naročila ponudbo ponudnika Primorje, d. d., v omenjenem delu moral označiti za nepopolno, posledično pa jo izločiti iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljeve navedbe, v katerih ta zatrjuje, da ponudnik Primorje, d. d., ni dokazal izpolnjevanja razpisnega pogoja iz točke 2.5.6., po katerem je bil dolžan izkazati, da za določeno obdobje razpolaga z bonitetno oceno najmanj SB5. Vlagatelj zatrjuje, da "[k]ljub temu, da potrdilo ni starejše od 30 dni," "ne izkazuje stanja za obdobje zadnjih šestih mesecev, saj ne zajema meseca maja, ki predstavlja zadnji mesec 6 mesečnega obdobja", pa tudi, da "[i]z zadnjega bilančnega stanja namreč izhaja, da je bonitetna ocena ponudnika SB6, zaradi česar bi morala biti njegova ponudba izločena kot nepravilna", s predložitvijo "takega potrdila" pa je ponudnik Primorje, d. d., predložil zavajajoče podatke.

V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zainteresirane gospodarske subjekte povabil, da oddajo svoje pisne ponudbe "skladno z razpisno dokumentacijo in ZJN-2" (točka "1.2. Predmet naročila" poglavja "1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE"). Pri tem je naročnik določil, da
- bo usposobljenost za izvedbo del in storitev priznana vsem ponudnikom, ki izpolnjujejo naštete pogoje, med drugim tudi pogoj, da "v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranih poslovnih računov in nimajo dospelih neporavnanih obveznosti" ("[d]okazilo - obrazec S.BON -1/P"), "iz katerega je razvidna bonitetna ocena ponudnika najmanj SB5, ki ni starejši od 30 dni od dneva oddaje ponudbe, in izjave vseh poslovnih bank, pri katerih imajo odprte poslovne račune, da v zadnjih 6-ih mesecih niso imeli blokiranih poslovnih računov - izjave ne smejo biti starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe". Kot dokazilo, s katerim se dokazuje izpolnjevanje omenjenega pogoja, je naročnik predvidel "obrazec S.BON -1/P, za tuje ponudnike Dun&Bradstreet ali drug ustrezen dokument skladen s pravili BASEL II, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja" (točka 7 poglavja "2.5.6. Ocenitev usposobljenosti", smiselno enako pa tudi točka "III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost" obvestila o javnem naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 07. aprila 2010),
- mora ponudba, ki jo odda ponudnik, med drugim vsebovati tudi "[o]brazec S.BON - 1/P (za tuje ponudnike Dun&Bradstreet ali drug ustrezen dokument skladen s pravili BASEL II iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev), iz katerega je razvidna bonitetna ocena ponudnika najmanj SB5, zadnje bilančno stanje in da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni imel blokiranih poslovnih računov in na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od dneva oddaje ponudbe" (točka 13 poglavja "2.3.2. Dokumenti, ki sestavljajo ponudbo").

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik na vprašanje enega od gospodarskih subjektov, ki se je glasilo, "[p]ri dokazilih za poslovno in finančno sposobnost je zahtevan obrazec S.BON-1/P z bonitetno oceno najmanj SB5. Glede na poslabšane gospodarske razmere sprašujemo naročnika ali se lahko ta pogoj omili glede na pogoje temeljnih načel ZJN-2-NPB2 kot so člen 6. Načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, člena 7 Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, člena 8 Načelo transparentnosti in člena 9 Načela enakopravne obravnave ponudnikov "", odgovoril na sledeč način: "Ponudba mora vsebovati vse dokumente in izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. Sprememba pogojev glede zahtevane usposobljenosti ponudnikov ni možna" (objava na Portalu javnih naročil, "S.BON-1/P, Datum objave: 20.4.2010, 14:32").

V posledici doslej navedenega je Državna revizijska komisija sledila vlagateljevemu dokaznemu predlogu in vpogledala v "S.BON - 1/P, ki ga je predložil ponudnik Primorje, d.d.", v svoji ponudbi. Ob vpogledu v (obrazec) "S.BON-1/P" ("BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II"), ki se nahaja v ponudbi ponudnika Primorje, d. d., je Državna revizijska komisija ugotovila, da je iz njega za ponudnika Primorje, d. d., na dan 21. aprila 2010, razvidna bonitetna ocena SB5. Glede na navedeno vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo ni uspel izkazati, da bi naročnik s tem, ko je ugotovil, da je ponudnik Primorje, d. d., izkazal izpolnjevanje pogoja, določenega v točki 7 poglavja "2.5.6. Ocenitev usposobljenosti" (smiselno enako pa tudi v točki "III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost" obvestila o javnem naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 07. aprila 2010), kršil določbe lastne razpisne dokumentacije, niti ne, da bi naročnik z opisanim ravnanjem kršil določbe ZJN-2 oziroma pravila javnega naročanja. V omenjenem pogoju je namreč naročnik določil, da bo usposobljenost za izvedbo del in storitev priznana vsem ponudnikom, ki izpolnjujejo (tudi) pogoj, določen v točki 7 poglavja "2.5.6. Ocenitev usposobljenosti" (smiselno enako pa tudi v točki "III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost" obvestila o javnem naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 07. aprila 2010), ponudnik Primorje, d. d., pa je v svoji ponudbi predložil zahtevani obrazec "S.BON-1/P" ("BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II"), iz katerega je zanj na dan 21. aprila 2010 razvidna bonitetna ocena SB5 (točka 13 poglavja "2.3.2. Dokumenti, ki sestavljajo ponudbo"). Pri tem gre ugotoviti, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne izpodbija dejstva, da bi bonitetna ocena ponudnika Primorje, d. d., v trenutku izdaje obrazca S.BON-1/P (brez upoštevanja meseca maja leta 2010) ne znašala SB5, temveč trdi le, da bi moral obrazec S.BON-1/P, predložen v ponudbi ponudnika Primorje, d. d., zajemati tudi mesec maj (leta 2010).

Ker je v razpisni dokumentaciji naročnik določil, da "obrazec S.BON -1/P" ne sme biti "starejši od 30 dni od dneva oddaje ponudbe" (točka 7 poglavja "2.5.6. Ocenitev usposobljenosti", smiselno enako pa tudi točka "III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost" obvestila o javnem naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 07. aprila 2010, ter točka 13 poglavja "2.3.2. Dokumenti, ki sestavljajo ponudbo"), vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo ni uspel izkazati niti, da bi naročnik s tem, ko je ugotovil, da v ponudbi ponudnika Primorje, d. d., predloženi obrazec S.BON-1/P ni starejši od 30 dni od dneva oddaje ponudbe, kršil določbe lastne razpisne dokumentacije, kot tudi ne, da bi naročnik z opisanim ravnanjem kršil določbe ZJN-2 oziroma pravila javnega naročanja. Naročnik je namreč vlagateljevo ponudbo, kot to izhaja iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 21. maja 2010, prejel dne 21. maja 2010 (pred rokom za prejem ponudb, ki je bil določen na isti dan), obrazec "S.BON-1/P" ("BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II"), predložen v ponudbi ponudnika Primorje, d. d., iz katerega je razvidna bonitetna ocena SB5, pa je bil izdan na dan 21. aprila 2010. Glede na navedeno slednji obrazec S.BON-1/P "ni starejši od 30 dni od dneva oddaje ponudbe". Smiselno zelo podoben zaključek je upravičeno v odločitvi o zahtevku za revizijo (drugi odstavek na strani 5) napravil tudi naročnik, ko je zapisal, da je v razpisni dokumentaciji zahteval, "da ponudnik predloži S.BON -1/P, iz katerega je razvidna bonitetna ocena ponudnika najmanj SB5 in da obrazec ni starejši od 30 dni od oddaje ponudbe. Ponudnik Primorje d.d. je ponudbi priložil obrazec S.BON-1/P, z dne 21.04.2010 (obrazec tako ni starejši od 30 dni od oddaje ponudbe) in iz njega je v celoti razvidna bonitetna ocena SB5 na dan izdaje obrazca to je 21.04.2010. Z navedenim" "je ponudnik Primorje d.d. zadostil zahtevam iz razpisne dokumentacije glede zahteve v zvezi z obrazcem S.BON-1/P". Pri tem ne gre prezreti, da je besedilo "v zadnjih 6 mesecih" naročnik v razpisni dokumentaciji vezal na pogoj, da ponudniki "niso imeli blokiranih poslovnih računov in nimajo dospelih neporavnanih obveznosti", ne pa na izkazovanje bonitetne ocene ponudnika "najmanj SB5" (točka 7 poglavja "2.5.6. Ocenitev usposobljenosti", smiselno enako pa tudi točka "III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost" obvestila o javnem naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 07. aprila 2010, ter točka 13 poglavja "2.3.2. Dokumenti, ki sestavljajo ponudbo"). Naročnik je določil le, da mora ponudba vsebovati tudi "[o]brazec S.BON - 1/P", "iz katerega je razvidna bonitetna ocena ponudnika najmanj SB5", ne pa, da mora ta zajemati tudi mesec maj leta 2010. Takšen zaključek dodatno podkrepljuje tudi ugotovitev, da je naročnik v razpisni dokumentaciji določil, da "obrazec S.BON -1/P" ne sme biti "starejši od 30 dni od dneva oddaje ponudbe". Če je naročnik namreč v razpisni dokumentaciji dopustil, da je obrazec S.BON-1/P lahko izdan na primer v mesecu aprilu leta 2010 (ker ni smel biti starejši od 30 dni od dneva oddaje ponudbe, rok za prejem ponudb pa je bil določen na dne 21. maja 2010), je povsem logično, da ta v času izdaje (v mesecu aprilu leta 2010) ni mogel zajemati dejstev, ki naj bi nastala (šele) v mesecu maju leta 2010. V posledici vsega doslej navedenega torej ni mogoče slediti vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo trdi, da bi moral obrazec S.BON-1/P, predložen v ponudbi ponudnika Primorje, d. d., zajemati tudi mesec maj (leta 2010), ki naj bi predstavljal "zadnji mesec 6 mesečnega obdobja".

Četudi bi Državna revizijska komisija morebiti lahko razumela vlagateljev način razmišljanja v zahtevku za revizijo, pa nikakor ni mogoče spregledati dejstva, da je Državna revizijska komisija že v več svojih odločitvah (sklepih) zapisala, da od ponudnikov v nobenem primeru ni mogoče zahtevati več (ali drugače), kot je od njih zahtevala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija. Izpostavljeno stališče sledi temeljnim načelom javnega naročanja, vzpostavlja pravno predvidljivost (v smislu dokazil, ki so zahtevana in jih je za popolnost ponudbe potrebno predložiti v ponudbi) oziroma preprečuje morebitno subjektivno presojo naročnikov glede vprašanja, katera od ponudb je popolna in katera ne, posledično pa preprečuje tudi morebitno nedopustno diskriminacijo ponudnikov in njihovo neenakopravno obravnavo. V skladu z 19. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ponudbe, za katero ni izkazano (in dokazano), da ne izpolnjuje zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije (konkretno pogoja, ki izhaja iz vsebine dokazila, določenega v drugem odstavku 44. člena ZJN-2), ni dopustno označiti za nepravilno, v končni posledici pa za nepopolno (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), in jo izločiti iz postopka oddaje javnega naročila. V postopku oddaje javnega naročila mora namreč naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 izločiti zgolj vse tiste ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 80. člena ZJN-2), vlagatelj pa v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo ni uspel izkazati, da bi naročnik s tem, ko je ugotovil, da je ponudnik Primorje, d. d., izkazal izpolnjevanje pogoja, določenega v točki 7 poglavja "2.5.6. Ocenitev usposobljenosti" (smiselno enako pa tudi v točki "III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost" obvestila o javnem naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 07. aprila 2010), kršil določbe lastne razpisne dokumentacije, niti ne, da bi naročnik z opisanim ravnanjem kršil določbe ZJN-2 oziroma pravila javnega naročanja. Omenjenega zaključka ne more spremeniti niti "izpis iz Ajpesa z dne 8.11.2010, ki izkazuje zadnje bilančno stanje ter bonitetno oceno SB6 za ponudnika", katerega v dokaz svojih navedb zahtevku za revizijo prilaga vlagatelj, saj ta izkazuje bonitetno oceno na dan 08. novembra 2010, ne pa na katerega od dni, za katere je bilo to dopuščeno z določbami razpisne dokumentacije (točka 13 poglavja "2.3.2. Dokumenti, ki sestavljajo ponudbo", pa tudi točka 7 poglavja "2.5.6. Ocenitev usposobljenosti", ter, smiselno enako, točka "III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost" obvestila o javnem naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 07. aprila 2010).

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljeve navedbe, v katerih ta zatrjuje, da je izjava pooblaščenega revizorja (obrazec 2.7.19.) v ponudbi ponudnika Primorje, d. d., nepravilno izpolnjena, saj je pooblaščeni revizor lahko le fizična oseba, ki izpolnjuje zakonske pogoje za ta strokovni naslov, medtem ko je izjavo podala revizorska hiša kot gospodarski subjekt.

V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zainteresirane gospodarske subjekte povabil, da oddajo svoje pisne ponudbe "skladno z razpisno dokumentacijo in ZJN-2" (točka "1.2. Predmet naročila" poglavja "1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE"). Pri tem je naročnik določil, da
- bo usposobljenost za izvedbo del in storitev priznana vsem ponudnikom, ki izpolnjujejo naštete pogoje, med drugim tudi pogoj, da "so poravnali vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov ter do države (Dokazilo - podpisana izjava pooblaščenega revizorja, ki bo potrjevala, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjeve izjave, ki ne sme biti starejša od 15 dni pred dnevom oddaje ponudb, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov - obrazec 2.7.19.)" (točka 8 poglavja "2.5.6. Ocenitev usposobljenosti"),
- mora ponudba, ki jo odda ponudnik, med drugim vsebovati tudi izjavo pooblaščenega revizorja, ki bo potrjevala, da ima ponudnik za razpisano naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjeve izjave, ki ne sme biti starejša od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi tega razpisa, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov - obrazec številka 2.7.19. (točka 14 poglavja "2.3.2. Dokumenti, ki sestavljajo ponudbo").

V posledici doslej navedenega je Državna revizijska komisija sledila vlagateljevemu dokaznemu predlogu "izjava pooblaščenega revizorja 2.7.19" in vpogledala v ponudbo ponudnika Primorje, d. d. Ob vpogledu v ponudbo ponudnika Primorje, d. d., je Državna revizijska komisija ugotovila, da se v njej med drugim nahaja tudi "[i]zjava pooblaščenega revizorja", z dne 18. maja 2010 (v nadaljnjem besedilu: izjava pooblaščenega revizorja), ki jo je izdal gospodarski subjekt Revizijski center, d. o. o., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: gospodarski subjekt Revizijski center, d. o. o.). Ker
- iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja, določenega v točki 8 poglavja "2.5.6. Ocenitev usposobljenosti", od ponudnikov zahteval predložitev (zgolj) izjave pooblaščenega revizorja (ne pa na primer revizorjevega poročila o računovodskih izkazih, ki ga sestavi in podpiše pooblaščeni revizor),
- je iz obrazca izjave pooblaščenega revizorja v razpisni dokumentaciji razvidno, da je potrebno vanj vnesti tudi "podpis odgovorne osebe pooblaščenega revizorja", na podlagi česar se da zaključiti, da naročnik ni predvidel, da bi moral izjavo pooblaščenega revizorja izdati zgolj pooblaščeni revizor, saj sicer ne bi zapisal "podpis odgovorne osebe pooblaščenega revizorja" (pač pa kvečjemu "podpis pooblaščenega revizorja"), prav tako pa iz omenjenega obrazca na primer izhaja besedilo "[i]zjavo izdajamo" (če bi naročnik dejansko predvidel, da bi moral izjavo pooblaščenega revizorja izdati zgolj pooblaščeni revizor, bi bolj verjetno zapisal "[i]zjavo izdajam"),
- je kot podpisnik izjave pooblaščenega revizorja navedena direktorica gospodarskega subjekta Revizijski center, d. o. o., slednja pa je bila v času izdaje omenjene izjave, kot je na dan 22. decembra 2010 razvidno iz spletne strani http://www.si-revizija.si/revizorji/register.php, vpisana v register pooblaščenih revizorjev, ki ga na podlagi 10. točke drugega odstavka 9. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/2008 - ZRev-2; v nadaljnjem besedilu: Zakon o revidiranju) vodi oziroma upravlja (prvi odstavek 153. člena Zakona o revidiranju) Slovenski inštitut za revizijo,
Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo ni uspel izkazati, da bi naročnik s tem, ko ponudbe ponudnika Primorje, d. d., iz opisanega razloga (in ravnanja, ki ga vlagatelj očita naročniku) ni označil (v končni posledici) za nepopolno, kršil določbe lastne razpisne dokumentacije, niti ne, da bi naročnik z opisanim ravnanjem kršil določbe ZJN-2 oziroma pravila javnega naročanja. V postopku oddaje javnega naročila mora namreč naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 izločiti zgolj vse tiste ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 80. člena ZJN-2), vlagatelj pa v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo ni uspel izkazati, da bi bila ponudba ponudnika Primorje, d. d., (v končni posledici) nepopolna iz razloga, ker izjava pooblaščenega revizorja v ponudbi ponudnika Primorje, d. d., ne bi bila pravilno izpolnjena. V konkretnem primeru je namreč izjavo pooblaščenega revizorja izdal gospodarski subjekt Revizijski center, d. o. o., podpisala pa jo je direktorica omenjenega gospodarskega subjekta, ki je bila v času izdaje omenjene izjave vpisana v register pooblaščenih revizorjev (izjava pooblaščenega revizorja je podpisana s strani "odgovorne osebe pooblaščenega revizorja"). Smiselno zelo podoben zaključek je upravičeno v odločitvi o zahtevku za revizijo (tretji odstavek na strani 5) napravil tudi naročnik, ko je zapisal, da je podpisnik (izjave pooblaščenega revizorja) "direktorica revizijske hiše, ki pa je hkrati tudi pooblaščeni revizor, prav tako pa je v obrazcu zapisano, da se podpiše sledeče: ime in priimek in podpis odgovorne osebe pooblaščenega revizorja. Iz navedenega je podpisan obrazec 2.7.19. v ponudbi ponudnika Primorje d.d. pravilen".

Ob navedenem Državna revizijska komisija še pripominja, da iz Zakona o revidiranju izhaja, da je revizijsko podjetje pravna oseba ali katerikoli drugi subjekt, ne glede na svojo pravno obliko, ki ima dovoljenje pristojnega organa države članice za opravljanje obveznih revizij (9. točka 3. člena), pa tudi, da je revizijska družba tudi družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je organizirana kot gospodarska družba in ima veljavno dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo za opravljanje storitev revidiranja (10. točka 3. člena). Prav tako iz Zakona o revidiranju izhaja, da revizijska družba lahko opravlja storitve revidiranja (prvi odstavek 58. člena Zakona o revidiranju).

Vlagatelja gre nadalje še spomniti, da je v svojem zahtevku za revizijo, o katerem je Državna revizijska komisija odločila s sklepom številka 018-209/2010-13, z dne 30. septembra 2010 (v nadaljnjem besedilu: sklep številka 018-209/2010-13), v postopku oddaje zadevnega javnega naročila sam zatrjeval, da je dopolnitev njegove ponudbe ustrezna, saj je "podpis "za"" na izjavi, izhajajoči iz obrazca številka 2.7.19., podala oseba, ki je "zakoniti zastopnik družbe Renoma d.o.o. in ima tudi naziv pooblaščeni revizor". Prav tako je Državna revizijska komisija v istem sklepu številka 018-209/2010-13 med drugim zapisala:
- "Ob vpogledu v vlagateljevo ponudbo je Državna revizijska komisija ugotovila, da se v njenem delu, poimenovanem "[i]zjava pooblaščenega revizorja" (strani od 000102 do 000104), nahaja "POROČILO O UGOTOVITVAH V ZVEZI S PORAVNANIMI ZAPADLIMI OBVEZNOSTMI", z dne 18. maja 2010", "ki ga je izdelala gospodarska družba Renoma, d. o. o." (zadnji odstavek na strani "4 od 10"),
- "Vlagatelj je" "po pozivu naročnika svojo ponudbo (pravočasno) dopolnil z izjavo pooblaščenega revizorja (obrazec številka 2.7.19.), gospodarske družbe Renoma" (tretji odstavek na strani "5 od 10").

Kot naslednje je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljeve navedbe, v katerih ta navaja, da ponudnik Primorje, d. d., "za nominirane kadre ni predložil dokazil o opravljenem strokovnem izpitu".

V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zainteresirane gospodarske subjekte povabil, da oddajo svoje pisne ponudbe "skladno z razpisno dokumentacijo in ZJN-2" (točka "1.2. Predmet naročila" poglavja "1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE"). Pri tem je naročnik določil, da
- bo usposobljenost za izvedbo del in storitev priznana vsem ponudnikom, ki izpolnjujejo naštete pogoje, med drugim tudi pogoj, da "razpolagajo z izkušenim strokovnim osebjem za izvedbo del, ki so predmet tega razpisa (najmanj dva strokovnjaka z zakonsko predpisanimi pogoji za odgovornega vodjo zahtevnih del in dva strokovnjaka z zakonsko predpisanimi pogoji za odgovornega vodjo posameznih del) Dokazilo - Obrazec 2.7.16." (točka 10 poglavja "2.5.6. Ocenitev usposobljenosti"),
- mora ponudba, ki jo odda ponudnik, med drugim vsebovati tudi navedbo ključnega tehničnega osebja in njihove izkušnje - obrazec številka 2.7.16. (točka 20 poglavja "2.3.2. Dokumenti, ki sestavljajo ponudbo"),
- je (v ponudbi) potrebno priložiti tudi dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za odgovornega vodjo posameznih del (zadnji odstavek obrazca "2.7.16. Izkušnje vodilnih strokovnjakov").

V posledici doslej navedenega je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo ponudnika Primorje, d. d., ob tem pa ugotovila, da v njej res ni najti dokazil o opravljenem strokovnem izpitu za odgovorne vodje (posameznih) del, vendar pa je navedeno sledeče:
- za strokovnjaka J. G., ki bo sodeloval pri izvedbi del, je navedeno, da je "leta 2006 opravil strokovni izpit za odgovornega vodjo del in odgovornega vodjo gradbišča za zahtevne in enostavne objekte ter odgovornega nadzornika za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte (IZS št. G-2450)",
- za strokovnjaka B. B., ki bo sodeloval pri izvedbi del, je navedeno, da je strokovni izpit "opravil 03. junija 1987",
- za strokovnjaka M. P., ki bo sodeloval pri izvedbi del, je navedeno, da je "04. aprila 2001" "opravil strokovni izpit iz gradbene stroke pod zaporedno št. 44/01",
- za strokovnjaka A. B., ki bo sodeloval pri izvedbi del, je navedeno, da je "09. januarja 1990" "opravil strokovni izpit iz gradbene stroke pod zaporedno št. 304/89".

Upoštevaje v prejšnjem odstavku navedeno in upoštevaje
- 77. člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002 - ZGO-1 s spremembami), ki med drugim določa, da je odgovorni vodja del lahko posameznik s pridobljeno predpisano izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici, da je lahko odgovorni vodja del za zahtevne objekte samo posameznik s pridobljeno univerzitetno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične smeri z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici, pa tudi, da je odgovorni vodja posameznih del je lahko posameznik, ki ima višjo strokovno izobrazbo z opravljenim strokovnim izpitom,
- dejstvo, da je iz ponudbe ponudnika Primorje, d. d., razvidno, da so strokovnjaki J. G., B. B., M. P. in A. B. s pooblastili "odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte" vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije (enak podatek izhaja tudi iz vpogleda v spletni imenik pooblaščenih inženirjev, ki ga je opravila Državna revizijska komisija preko spletne strani http://www.izs.si/imeniki-in-seznami/imenik-pooblascenih-inzenirjev/vpogled-v-imenik-pooblascenih-inzenirjev/),
- dejstvo, da je naročnik zahteval predložitev dokazila o opravljenem strokovnem izpitu za odgovorne vodje posameznih del, ne pa za odgovorne vodje del,
- dejstvo, da je naročnik v obrazcu "2.7.16. Izkušnje vodilnih strokovnjakov", ne pa na primer v določbah poglavja "2.5.6. Ocenitev usposobljenosti" razpisne dokumentacije (v katerih so našteti in opisani pogoji), določil, da je potrebno priložiti tudi dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za odgovornega vodjo posameznih del,
- dejstvo, da vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja zgolj, da ponudnik Primorje, d. d., "za nominirane kadre ni predložil dokazil o opravljenem strokovnem izpitu" (ne oporeka pa na primer spornosti vpisa katerega od strokovnjakov v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije ali spornosti vsebine vpisanih pooblastil za katerega od strokovnjakov),
je Državna revizijska komisija zaključila, da bi v konkretnem primeru lahko naročnik (v najboljšem primeru, gledano s stališča vlagatelja) ugotovil, da gre omenjeno (eventualno) pomanjkljivost ponudbe ponudnika Primorje, d. d., šteti za nebistveno formalno pomanjkljivost ponudbe, zaradi katere ponudba ponudnika Primorje, d. d., ni formalno nepopolna (17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), naročnik pa postopka dopustnega dopolnjevanja ponudbe po 78. členu ZJN-2 upravičeno ni izvedel. Smiselno zelo podoben zaključek je v odločitvi o zahtevku za revizijo (peti odstavek na strani 5) napravil tudi naročnik, ko je zapisal, da je ponudnik Primorje, d. d., v svoji ponudbi za štiri strokovnjake predložil "zahtevano dokazilo o članstvu v IZS (to pomeni, da imajo vpisani strokovnjaki v IZS opravljen strokovni izpit), iz katerega pa je tudi razvidno, da imajo vsi štirje pooblastila, da so lahko odgovorni nadzorniki za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte".

V posledici navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo ni uspel izkazati, da bi naročnik s tem, ko ponudbe ponudnika Primorje, d. d., iz razloga, ker v njej "za nominirane kadre" niso predložena dokazila o opravljenem strokovnem izpitu, ni označil (v končni posledici) za nepopolno, kršil določbe lastne razpisne dokumentacije, niti ne, da bi naročnik z opisanim ravnanjem kršil določbe ZJN-2 oziroma pravila javnega naročanja.

Državna revizijska komisija v povzetku doslej navedenega ugotavlja, da vlagatelj (v zahtevku za revizijo) ni uspel izkazati in dokazati, da bi naročnik s tem, ko ponudbe ponudnika Primorje, d. d., ni označil (v končni posledici) za nepopolno, kršil določbe lastne razpisne dokumentacije, niti ne, da bi naročnik z opisanim ravnanjem kršil določbe ZJN-2 oziroma pravila javnega naročanja, s čimer vlagatelj za obravnavo preostalih revizijskih navedb (te se nanašajo na domnevne kršitve naročnika, povezane z izbrano ponudbo) ne izkazuje več pravnega interesa. Kljub dejstvu namreč, da bi vlagatelj v obravnavanem primeru morebiti uspel dokazati utemeljenost revizijskih navedb, ki se nanašajo na ravnanja naročnika v zvezi z izbrano ponudbo, spremembe oziroma izboljšanja svojega položaja (torej razveljavitve naročnikove odločitve o oddaji naročila) ne bi mogel več doseči. Vlagateljeva ponudba bi bila namreč kljub dejstvu, da jo je naročnik v (novi) odločitvi o oddaji naročila označil kot popolno, po merilu za oddajo ponudb (najnižja cena) uvrščena za drugo uvrščeno ponudbo (ponudbo ponudnika Primorje, d. d.), s čimer v konkretnem postopku oddaje zadevnega javnega naročila ne bi mogla biti izbrana kot najugodnejša (tudi ne v primeru, če bi se morebiti izkazalo, da naročnik ni pravilno ugotovil, da je izbrana ponudba popolna). Ob takem dejanskem stanju Državna revizijska komisija ostalih očitkov vlagatelja, ki se nanašajo na naročnikova ravnanja v zvezi z izbrano ponudbo, ni presojala, saj to ne bi več vplivalo na vlagateljev položaj.

Čeprav navedeno ni vplivalo na zadevno odločitev, Državna revizijska komisija naročnika opozarja, da iz sklepa številka 018-209/2010-14, z dne 30. septembra 2010 (v nadaljnjem besedilu: sklep številka 018-209/2010-14), ne izhaja (kot to v odločitvi o zahtevku za revizijo napačno navaja naročnik), da
- "je Državna revizijska komisija s sklepom št. 108/209/2010-14, z dne 30.09.2010", "zaključila, da ponudba sedaj izbranega ponudnika ni neobičajno nizka" (peti odstavek na strani 3 odločitve o zahtevku za revizijo),
- "ob upoštevanju odločitve Državne revizijske komisije" "ponudba sedaj izbranega ponudnika ni neobičajno nizka" (peti odstavek na strani 3 odločitve o zahtevku za revizijo),
- bi bilo o tem, da je izbrana ponudba neobičajno nizka, "že odločeno s sklepom Državne revizijske komisije, št. 018/209/2010-14, z dne 30.09.2010".
V omenjenem sklepu številka 018-209/2010-14 je Državna revizijska komisija namreč zaključila zgolj, da je "vlagatelj uspel izkazati, da je naročnik s tem, ko je iz razlogov (prvi, drugi in tretji razlog), ki izhajajo iz odločitve o oddaji naročila, vlagateljevo ponudbo izločil kot neobičajno nizko, kršil drugi stavek drugega odstavka 49. člena ZJN-2, v povezavi z 9. členom ZJN-2 (načelo enakopravne obravnave ponudnikov), pa tudi zadnji stavek določbe poglavja "2.5.5. Neobičajno nizka ponudba" razpisne dokumentacije. Res je sicer, da naročnik, v kolikor ugotovi, da je ponudba neobičajno nizka, tako ponudbo izloči, vendar pa mora v tem primeru odločitev o izločitvi ponudbe podpirati tudi utemeljitev (obrazložitev) takšne odločitve (o oddaji naročila). Upoštevaje meje in vsebino obrazložitve odločitve o oddaji naročila, ki se nahaja v spisu zadeve, se v konkretnem primeru naročnik do mnogih dejstev, ki jih v pojasnilu z dne 06. julija 2010, v prilogah pojasnila z dne 06. julija 2010, pa tudi na opravljenem ustnem posvetovanju (dne 07. julija 2010), vlagatelj podaja v utemeljitev ponujene cene, v odločitvi o oddaji naročila sploh ni opredelil. Slednje se od naročnika v primeru, kot je zadevni (ko je naročnik vlagateljevo ponudbo po tem, ko je prejel vlagateljeva pojasnila z dne 06. julija 2010, z vlagateljem pa opravil tudi ustno posvetovanje), na podlagi prvega odstavka 79. člena ZJN-2 (ta med drugim določa, da mora naročnik svojo odločitev "obrazložiti in navesti ugotovitve in razloge zanjo"), upoštevaje temeljna načela, smisel in namen javnega naročanja, sme in mora upravičeno pričakovati". Naročnik bi torej lahko, ko bi se opredelil do dejstev, ki jih je "v pojasnilu z dne 06. julija 2010, v prilogah pojasnila z dne 06. julija 2010, pa tudi na opravljenem ustnem posvetovanju (dne 07. julija 2010)" v utemeljitev ponujene cene podal takratni vlagatelj, v postopku ponovnega pregleda ponudbe ponudnika SCT Asfalti, d. o. o., Ljubljana, ponovno ugotovil, da je ta neobičajno nizka. Naročnika ob tem velja tudi opozoriti, da Državna revizijska komisija (na podlagi določb ZRPJN) opravlja (zgolj) nadzor nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil (Državna revizijska komisija je pristojna tudi za nadzor nad izvajanjem določb ZRPJN, ki se nanašajo na naročnika), edinole naročnik pa je tisti, ki (na podlagi določb ZJN-2) lahko ugotovi, da je neka ponudba neobičajno nizka, v posledici pa takšno ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila oziroma jo zavrne (tudi v primeru, če ugotovi, da je ponudba neobičajno nizka, ker je na primer ponudnik pridobil državno pomoč). Omenjeni zaključek med drugim izhaja iz terminologije 49. člena ZJN-2, ki določa, da
- mora v primeru, "[č]e naročnik meni, da je pri določenem naročilu ponudba neobičajno nizka oziroma v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila glede na blago, gradnje ali storitve," "naročnik, preden zavrne takšno ponudbo"â?? (del prvega odstavka 49. člena ZJN-2),
- "[v] kolikor naročnik ugotovi, da je ponudba neobičajno nizka, tako ponudbo izloči" (2. stavek drugega odstavka 49. člena ZJN-2),
- "[č]e naročnik ugotovi, da je ponudba neobičajno nizka, ker je ponudnik pridobil državno pomoč, lahko zavrne ponudbo"â?? (del 1. stavka tretjega odstavka 49. člena ZJN-2),
pa tudi iz samega bistva postopka oddaje javnega naročila, saj je naročnik tisti, ki oddaja javno naročilo (Državna revizijska komisija pa opravlja le nadzor nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil).

Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo ni uspel izkazati in dokazati zatrjevanih kršitev naročnika (v povezavi s ponudbo ponudnika Primorje, d. d.), je Državna revizijska komisija odločila, da se vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 05. novembra 2010 in vlagateljeva vloga, poimenovana "ZAHTEVEK ZA REVIZIJO dopolnitev revizije - čistopis revizijskega zahtevka", z dne 08. novembra 2010, se zavrneta kot neutemeljena.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zadevnem postopku revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila zahteval tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija odločila, da se vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 05. novembra 2010 in vlagateljeva vloga, poimenovana "ZAHTEVEK ZA REVIZIJO dopolnitev revizije - čistopis revizijskega zahtevka", z dne 08. novembra 2010, zavrneta kot neutemeljena (1. točka izreka tega sklepa), je skladno s četrtim in šestim odstavkom 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno, da mora vlagatelj v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen, naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

V obravnavanem primeru je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo (vključno z njegovo dopolnitvijo) zavrnil kot neutemeljen, vlagateljev zahtevek za revizijo (vključno z njegovo dopolnitvijo) pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi četrtega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN (ob upoštevanju ugotovljene višine že vplačane dolžne takse za revizijo v višini 10.000,00 EUR) odločila, da mora vlagatelj v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa na račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, številka računa 01100-1000358802 (sklic 11 16110-7111290-01833010), kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo vplačati še znesek v višini 10.000,00 EUR.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 22. decembra 2010


Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- INFRA, d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem
- HESS, d. o. o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
- RADOK, d. o. o., Lava 11, 3000 Celje
- SCT Asfalti, d. o. o., Ljubljana, Cesta na Brod 2, 1231 Ljubljana - Črnuče
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije