018-333/2010 Republika Slovenija, Služba vlade RS za podnebne spremembe

Številka: 018-333/2010-10

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici Vidi Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izdelava razširjenega energetskega pregleda javnih objektov in ekonomske ocene sistema na biomaso" in na podlagi pritožbe vlagatelja GIZ GTP gospodarsko interesno združenje za gradbeništvo, trgovino, promet in ostalo, Jenkova ulica 11, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Služba vlade RS za podnebne spremembe, Gregorčičeva ulica 25, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 24.12.2010

ODLOČILA

1. Vlagateljeva pritožba z dne 6.12.2010, ki je bila vložena v postopku oddaje javnega naročila "Izdelava razširjenega energetskega pregleda javnih objektov in ekonomske ocene sistema na biomaso" (objava naročila dne 2.9.2010 na portalu javnih naročil pod številko objave NMV1372/2010), se zavrne kot neutemeljena.

2. Vlagateljevi pritožbi z dne 13.12.2010, ki je bila vložena v postopku oddaje javnega naročila "Izdelava razširjenega energetskega pregleda javnih objektov in ekonomske ocene sistema na biomaso" (objava naročila dne 22.9.2010 na portalu javnih naročil pod številko objave NMV1592/2010), se ugodi in se razveljavi sklep naročnika z dne 8.12.2010, s katerim je zavrgel zahtevek za revizijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 2.9.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Razširjen energetski pregled javnih objektov in ekonomska ocena sistema na biomaso" po postopku oddaje naročil male vrednosti, obvestilo o naročilu male vrednosti pa je dne 2.9.2010 objavil na portalu javnih naročil pod številko objave NMV1372/2010. Dne 17.9.2010 je naročnik izdal sklep o ustavitvi postopka oddaje tega javnega naročila, in sicer z obrazložitvijo, da je prišlo do napake pri vnašanju datumov iz sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila na portal javnih naročil.

Zoper sklep o ustavitvi postopka z dne 17.9.2010 je vlagatelj z vlogo, ki jo je naročnik prejel dne 4.10.2010, vložil zahtevek za revizijo, v katerem je navajal, da naročnik ni izvedel odpiranja ponudb v predvidenem času, da ni poskrbel za prisotnost komisije, da mu je onemogočil vpogled v dokumentacijo ostalih ponudnikov in da je sklep o ustavitvi postopka prejel brez pečata in pravnega pouka.

Naročnik je vlagatelja z dopisom z dne 8.10.2010 pozval, naj dopolni zahtevek za revizijo s potrdilom o plačilu takse.

Dne 18.11.2010 je naročnik izdal sklep o zavrženju zahtevka za revizijo. V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da je vlagatelj poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo prejel dne 5.11.2010 in da ga v zakonsko določenem roku ni dopolnil s potrdilom o plačilu takse, zaradi česar ga je na podlagi petega odstavka 12. člena ZRPJN zavrgel.

Zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo z dne 18.11.2010 je vlagatelj dne 6.12.2010 na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo, v kateri navaja, da je sklep o zavrženju zahtevka za revizijo prejel dne 3.12.2010. Vlagatelj v vlogi navaja, da je bilo v postopku oddaje javnega naročila kršenih kar nekaj določil veljavne zakonodaje. Naročnik tako kljub navedbi datuma odpiranja ponudb ni zagotovil prisotnosti komisije. Namesto določitve novega datuma je naročnik ponudnikom vrnil neodprte ponudbe in nadaljeval oddajo javnega naročila v novem postopku še pred iztekom roka za vložitev zahtevka za revizijo. Vlagatelj navaja, da naročnik od njega zahteva plačilo takse, kar se mu zdi neokusno in zelo sporno, saj bi naročnika s tem nagradil za netransparentnost in kršitev določil veljavne zakonodaje, česar pa si zaradi poslovnih razlogov ne more privoščiti, ker za tak strošek ni nobene podlage. Državna revizijska komisija tudi nima več možnosti razveljavitve sklepa o prekinitvi postopka ter nadaljevanja izvedbe javnega naročila. Na podlagi navedenega vlagatelj prosi Državno revizijsko komisijo za pojasnilo, ali bo njegovo pritožbo iz formalnih oz. procesnih razlogov zavrnila.

Naročnik je dne 21.9.2010 izdal nov sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Razširjen energetski pregled javnih objektov in ekonomska ocena sistema na biomaso" po postopku oddaje naročil male vrednosti, novo obvestilo o naročilu male vrednosti pa je dne 22.9.2010 objavil na portalu javnih naročil pod številko NMV1592/2010. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 4.10.2010 je razvidno, da je naročnik prejel tri pravočasne ponudbe, izmed katerih je kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika EKO Ideja, Družba za okoljski in energetski inženiring, d.o.o., Kidričeva ulica 20, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), o čemer je ponudnike obvestil z dokumentom "Odločitev o oddaji JNMV" št. 354-5/2010/1 z dne 4.10.2010.

Po prejemu odločitve o oddaji javnega naročila je vlagatelj z vlogo z dne 27.10.2010 od naročnika zahteval dodatno obrazložitev. Naročnik je, kot je razvidno iz dokumenta "Dodatna obrazložitev" z dne 28.10.2010, zahtevo za dodatno obrazložitev zavrgel, in sicer z obrazložitvijo, da je razloge za sprejem ponudbe izbranega ponudnika in prednosti sprejete ponudbe do ponudbe vlagatelja navedel že v svoji odločitvi z dne 4.10.2010.

Zoper odločitev o oddaji naročila z dne 4.10.2010 je vlagatelj z vlogo z dne 5.11.2010 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da mu naročnik ni omogočil vpogleda v dokumentacijo, da mu ni omogočil vpogleda v sestavo in kompetentnost strokovne komisije in da so ugotovitve komisije brezpredmetne, saj je bil opravljen izbor pred potekom roka za revizijo po predhodnem razpisu pod št. JNMV1372/2010. Po mnenju vlagatelja naročnik v odgovoru na zahtevo za izdajo dodatne obrazložitve ni podal nobene dodatne obrazložitve, odločitev o izbiri pa je v nasprotju s 45. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10; v nadaljevanju: ZJN-2). Vlagatelj na podlagi navedenega in zaradi netransparentnosti celotnega postopka, pri čemer je naročnik kršil zakonodajo že v predhodnem postopku, Državno revizijsko komisijo poziva, da pregleda celoten postopek in dokumentacijo, razveljavi izbiro in naročniku naloži odpravo pomanjkljivosti.

Naročnik je vlagatelja z dopisom z dne 17.11.2010 pozval, naj v roku treh dni od prejema poziva zahtevek za revizijo dopolni v skladu s 4., 5. in 6. točko 12. člena ZRPJN in da naj zahtevku za revizijo priloži potrdilo o plačilu takse v višini 2.500,00 EUR.

Vlagatelj je naročniku dne 6.12.2010 posredoval potrdilo o plačilu takse.

Naročnik je dne 8.12.2010 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. V sklepu navaja, da zahtevek za revizijo ni vseboval potrdila o plačilu takse, prav tako ni vseboval vseh elementov, določenih v četrtem odstavku 12. člena ZRPJN. Naročnik je vlagatelja z dopisom z dne 18.11.2010 pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo v roku treh dni od prejema, vlagatelj pa je poziv prejel dne 3.12.2010. Ker vlagatelj zahtevka za revizijo ni dopolnil v roku, ga je naročnik v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN zavrgel.

Zoper naročnikov sklep je vlagatelj dne 13.12.2010 na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo, v kateri navaja, da je iz zahtevka za revizijo in prilog razvidno, da je pravočasno izpolnil vse zahteve in pogoje ZRPJN, zato meni, da je bil zahtevek za revizijo zavržen neupravičeno. Vlagatelj navaja, da zaradi onemogočanja vpogleda v dokumentacijo postopka javnega naročila in ostalih ponudb ne more natančneje definirati vseh kršitev pri vodenju postopka. Zato Državni revizijski komisiji predlaga, da razveljavi sklep o zavrženju, sprejme revizijski zahtevek v obravnavo in odloči o oddaji javnega naročila v skladu z veljavno zakonodajo.

Po preučitvi celotne dokumentacije je Državna revizijska komisija odločila tako, kot je razvidno iz izreka tega sklepa, in sicer zaradi razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Kot je razvidno iz dokumentacije, je vlagatelj v postopku oddaje javnega naročila "Izdelava razširjenega energetskega pregleda javnih objektov in ekonomske ocene sistema na biomaso", ki je bil na portalu javnih naročil objavljen dne 2.9.2010 pod številko objave NMV1372/2010, z vlogo, ki jo je naročnik prejel 4.10.2010, vložil zahtevek za revizijo. Ker zahtevek za revizijo ni vseboval potrdila o plačilu takse, je naročnik vlagatelja z dopisom z dne 8.10.2010 pozval k dopolnitvi, dne 18.11.2010 pa je sprejel sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, saj je ugotovil, da ga vlagatelj ni dopolnil.

ZRPJN v četrtem odstavku 12. člena določa, da mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti tudi potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN (6. točka četrtega odstavka 12. člena ZRPJN). V skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN mora naročnik v primeru, če ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, nemudoma pozvati vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom.

Po pregledu dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj kljub pozivu naročnika zahtevka za revizijo z dne 4.10.2010 ni dopolnil s potrdilom o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Sicer pa to dejstvo priznava tudi sam vlagatelj v pritožbi z dne 6.12.2010, v kateri navaja, da se mu plačilo takse zdi neokusno in zelo sporno, saj bi naročnika s tem nagradil za netransparentnost in kršitev določil veljavne zakonodaje, česar pa si zaradi poslovnih razlogov ne more privoščiti, ker za tak strošek ni nobene podlage. Dejstvo, da vlagatelj zahtevka za revizijo z dne 4.10.2010 po pozivu naročnika ni dopolnil s potrdilom o plačilu takse, torej ni sporno, zaradi česar Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN, ko je zahtevek za revizijo z dne 4.10.2010 zavrgel.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljevo pritožbo z dne 6.12.2010, ki je bila vložena v postopku oddaje javnega naročila "Izdelava razširjenega energetskega pregleda javnih objektov in ekonomske ocene sistema na biomaso" (objava naročila dne 2.9.2010 na portalu javnih naročil pod številko objave NMV1372/2010), v skladu z 2. alinejo drugega odstavka 23. člena ZRPJN zavrnila kot neutemeljeno.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Naročnik je po izdaji sklepa z dne 17.9.2010, s katerim je ustavil postopek oddaje javnega naročila, ki je bil objavljen dne 2.9.2010 na portalu javnih naročil pod številko objave NMV1372/2010, začel nov postopek oddaje javnega naročila z enakim predmetom ter ga dne 22.9.2010 objavil na portalu javnih naročil pod številko objave NMV1592/2010. V novem postopku oddaje javnega naročila je naročnik dne 4.10.2010 izdal odločitev o oddaji naročila, zoper katero je vlagatelj vložil nov zahtevek za revizijo (vloga z dne 5.11.2010), ki ga je naročnik s sklepom z dne 8.12.2010 zavrgel, in sicer z obrazložitvijo, da vlagatelj zahtevka za revizijo kljub pozivu ni dopolnil.

Po pregledu dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik po prejemu zahtevka za revizijo z dopisom z dne 17.11.2010 vlagatelja pozval, naj zahtevek za revizijo dopolni skladno s 4., 5. in 6. točko 12. člena ZRPJN in da mora v skladu z 22. členom ZRPJN zahtevku za revizijo priložiti originalno potrdilo o plačilu takse v višini 2.500,00 EUR. Naročnik je vlagatelja torej pozval, naj zahtevek za revizijo dopolni:

- z navedbo kršitev,
- z navedbo dejstev in dokazov, s katerimi se kršitve dokazujejo,
- s potrdilom o plačilu takse v višini 2.500,00 EUR.

Iz dokumentacije je nadalje razvidno, da je vlagatelj naročniku na podlagi njegovega poziva posredoval vlogo z dne 6.12.2010, v kateri je bilo priloženo potrdilo o plačilu takse v višini 2.500,00 EUR. Naročnikov sklep z dne 8.12 2010, ki kot pravno podlago navaja peti odstavek 12. člena ZRPJN, je zato mogoče razumeti na način, da se je naročnik odločil za zavrženje zahtevka za revizijo, ker je ugotovil, da vlagatelj zahtevka za revizijo ni dopolnil v delu, ki se nanaša na navedbo kršitev ter dejstev in dokazov, s katerimi se kršitve dokazujejo, ne pa zato, ker vlagatelj ne bi posredoval potrdila o plačilu takse.

S takšnim naročnikovim ravnanjem se ni mogoče strinjati. Zahtevek za revizijo z dne 5.11.2010 namreč vsebuje očitke konkretnih domnevnih naročnikovih kršitev pravil javnega naročanja, in sicer onemogočanje vpogleda v dokumentacijo, onemogočanje vpogleda v sestavo strokovne komisije ter izvedba novega postopka pred potekom roka za vložitev zahtevka za revizijo v prejšnjem (zaustavljenem) postopku oddaje javnega naročila. Prav tako vlagatelj naročniku v zahtevku za revizijo očita nepravilnosti v zvezi z izdajo dodatne obrazložitve ter kršitev 45. člena ZJN-2 pri izdaji odločitve o oddaji naročila. Po mnenju Državne revizijske komisije zahtevek za revizijo vsebuje navedbe domnevnih naročnikovih kršitev, ki jih je vlagatelj dejansko konkretiziral do te mere, da bi bila mogoča njihova vsebinska obravnava, pri čemer je dokazovanje obstoja ali neobstoja kršitev mogoče na podlagi dokumentacije postopka oddaje javnega naročila, s katero razpolaga sam naročnik.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da niso obstajali razlogi za izdajo sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo na podlagi petega odstavka 12. člena ZRPJN, saj je vlagatelj zahtevek za revizijo na podlagi naročnikovega poziva dopolnil s potrdilom o plačilu takse, zahtevek za revizijo pa tudi vsebuje navedbo konkretnih kršitev in predstavlja ustrezno dejansko podlago za njegovo obravnavo. Državna revizijska komisija je zato pritožbi vlagatelja z dne 13.12.2010 v skladu s 3. alinejo drugega odstavka 23. člena ZRPJN ugodila in razveljavila sklep naročnika z dne 8.12.2010, s katerim je ta zavrgel zahtevek za revizijo. Naročnik mora o zahtevku za revizijo z dne 5.11.2010, ob ugotovitvi vseh procesnih predpostavk, odločiti v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 24.12.2010


Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Republika Slovenija, Služba vlade RS za podnebne spremembe, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana
- GIZ GTP gospodarsko interesno združenje za gradbeništvo, trgovino, promet in ostalo, Jenkova ulica 11, Maribor
- EKO Ideja, Družba za okoljski in energetski inženiring, d.o.o., Kidričeva ulica 20, 3000 Celje
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana