018-337/2010 Občina Loški potok

Številka: 018-337/2010-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Vide Kostanjevec kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "Kulturno turistični center Hrib 14" začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Strabag AG, podružnica Ljubljana, Letališka 33, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Križanec, Dalmatinova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Loški potok, Hrib 17, Loški potok (v nadaljevanju: naročnik), dne 28.12.2010

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo, z dne 12.11.2010, se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, ki je vsebovana v dokumentu Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika, št. 430-0005/2010, z dne 21.10.2010.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 5.840,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.09.2010 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila. Predmetno javno naročilo je naročnik objavil na Portalu javnih naročil dne 13.09.2010, pod št. objave JN 8603/2010.

Naročnik je dne 21.10.2010 sprejel dokument Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika OBNOVA KOČEVJE d.o.o., Trg Svetega Jerneja 4, Kočevje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).


Vlagatelj je dne 25.10.2010 vložil zahtevo za vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in ponudnika GRADIS GP GRADNJE PTUJ d.d., Dornavska cesta 67a, Ptuj (v nadaljevanju: drugouvrščeni ponudnik) in zahtevo za dodatno obrazložitev obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj je dne 02.11.2010 prejel naročnikovo dodatno pojasnilo o izbiri najugodnejšega ponudnika, dne 04.11.2010 pa je vpogledal v zahtevano ponudbeno dokumentacijo.

Vlagatelj je dne 12.11.2010 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in bi jo moral naročnik skladno z določili ZJN-2 izločiti. Vlagatelj zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje zahteve po brezpogojnosti bančnih garancij in zahteve, da predložene bančne garancije ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo in krajših rokov, kot je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji. Izbrani ponudnik je predložil izjavi o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki vsebujeta dikcijo "DBS bo izdala bančno garancijo na osnovi predložitve ustrezne podpisane pogodbe ter v skladu s poslovno politiko DBS ter skladno z določili Zakona o bančništvu". Po mnenju vlagatelja sta v ponudbi izbranega ponudnika podani bančni garanciji pogojni in jasno določata, da se DBS banka ne zavezuje k brezpogojni izdaji ustreznih bančnih garancij. V predloženih bančnih garancijah pa je podana še dodatna pomanjkljivost in sicer sta izjavi bank veljavni do 30.11.2010, kar pa naročnik ni zahteval, niti obrazca bančnih garancij v razpisni dokumentaciji tega ne predvidevata.

Nadalje vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik naknadno dopolnjeval ponudbo, saj je na podlagi poziva naročnika, da ni registriran za dejavnost pod klasifikacijo 45.300 inštalacije predložil seznam novih podizvajalcev, ki jih v prvotni ponudbi ni bilo, to pa je z vidika 78. člena ZJN-2 nedopustna dopolnitev ponudbe. Vlagatelj še posredno dodaja, da so naknadno predloženi dokumenti o podizvajalcih nedosledni, saj so zneski za opravila, ki naj bi jih izvajali podizvajalci, višji od zneskov, ki so za ta področja navedeni v skupni rekapitulaciji ter podvojeni, saj je znesek 61.128,86 EUR z DDV za elektroinštalacijska dela naveden pri dveh podizvajalcih.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil, da mora imeti ponudnik zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila skladno s 33. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št 102/04 z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZGO-1), kot dokazilo pa je naročnik zahteval fotokopijo veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila. Na vpogledu je vlagatelj ugotovil, da je izbrani ponudnik predložil polico za splošno odgovornost, ki je bila sklenjena 16.02.2009, z vsakoletnim podaljšanjem, v ponudbi pa ni predložen dokument o podaljšanju.

Kot slednjo nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni izpolnil 6. točke Izjave o izpolnjevanju pogojev, saj na obrazcu manjka ustrezni vpis pri Davčnem uradu RS, iz vlagatelju predložene spisovne dokumentacije pa ni razvidno, da bi naročnik te podatke pridobil sam.

Vlagatelj ugotavlja, da tudi ponudba drugouvrščenega ponudnika ne sledi zahtevam naročnika glede finančnih zavarovanj, saj v ponudbi predloženi bančni izjavi o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku vsebujeta dostavek banke "v skladu s poslovno politiko Nove kreditne banke Maribor d.d. ter na osnovi predložitve ustrezne dokumentacije". Predloženi bančni garanciji sta neustrezni, saj nista brezpogojni, zato je potrebno izločiti tudi ponudbo drugouvrščenega ponudnika.
Vlagatelj predlaga razveljavitev obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika z dne 21.10.2010 in priglaša povračilo stroškov revizijskega postopka.

Naročnik je dne 23.11.2010 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da iz razpisne dokumentacije ni razvidna zahteva po predložitvi brezpogojnih izjav bank, niti v razpisno dokumentacijo ni vključil vzorca za predložitev tovrstnih izjav bank, zato ne obstoji razlog za izločitev ponudbe izbranega ponudnika. Naročnik ugotavlja, da je izbrani ponudnik predložil zahtevana podpisana in ožigosana vzorca bančnih garancij. Naročnik poudarja, da se določbe razpisne dokumentacije po brezpogojnosti in plačljivosti na prvi poziv nanašajo na bančne garancije in ne na izjave banke za predložitev bančne garancije. Naročnik zavrača tudi navedbo vlagatelja po časovni vezanosti izjav banke (datum 31.11.2010), saj razpisna dokumentacija ni določala nikakršnih navodil glede obdobja veljavnosti izjav banke o izdaji bančnih garancij, zato rok veljavnosti izjav ne more biti osnova za zatrjevanje kršitev oziroma nepopolnosti ponudbe.

Nadalje naročnik pojasnjuje, da je izbranega ponudnika, skladno z 78. členom ZJN-2, pozval k dopolnitvi ponudbe z navedbo podizvajalcev. Predloženi obrazci z navedbo podizvajalcev ne vplivajo na tiste elemente 78. člena ZJN-2 glede katerih dopolnitev ponudbe ni dopustna, saj je pri oddaji ponudbe prišlo do očitne formalne pomanjkljivosti in izpolnjeni obrazci o podizvajalcih predstavljajo dopolnitev formalno nepopolne ponudbe. Naročnik še poudarja, da je bil v okviru pojasnil v zvezi z razpisno dokumentacijo dne 9.4.2010 podan odgovor naročnika, da v kolikor ponudnik ne bo angažiral podizvajalcev lahko poda o tem izjavo, česar pa izbrani ponudnik ni storil. Glede vrednosti del, ki so navedeni za podizvajalce naročnik pojasnjuje, da se le-ti skladajo z deleži, navedenimi v ponudbi, pri čemer je pri izračunu potrebno upoštevati strukturo cene, ki upošteva tudi dodatni popust. Naročnik še pojasnjuje, da je izbrani ponudnik registriran za vse dejavnosti, ki so predmet javnega naročila.

Glede neveljavnosti zavarovalne police, priložene v ponudbi izbranega ponudnika, naročnik pojasnjuje, da iz zavarovalne police št. 10 9228 izhaja veljavnost pogodbe o zavarovanju splošne odgovornosti do 31.12.2018, zato zavrača s tem povezane vlagateljeve navedbe, hkrati pa še navaja, da je o veljavnosti pogodbe govoril s pooblaščeno osebo na zavarovalnici, ki mu je dala podatek, da ima izbrani ponudnik sklenjeno pogodbo o zavarovanju splošne odgovornosti do dne 31.12.2018, o čemer je narejen uradni zaznamek.

Naročnik pojasnjuje, da je pri ocenjevanju ponudb razpolagal z vsemi zahtevanimi podatki, saj je na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije preveril, da je izbrani ponudnik davčni zavezanec, registracija za DDV pa je bila opravljena dne 01.07.1999.

Naročnik je glede na merilo najnižje cene presojal le popolnost ponudbe izbranega ponudnika, zato še ni odločal o popolnosti ponudbe drugouvrščenega ponudnika, zaradi česar zahtevka za revizijo v zvezi s popolnostjo ponudbe drugouvrščenega ponudnika v tej fazi še ni mogoče vložiti.

Vlagatelj je dne 22.11.2010 podal zahtevo za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je z dopisom, z dne 13.12.2010 odstopil spisovno dokumentacijo Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Državna revizijska komisija je presojala utemeljenost revizijske navedbe, da je naročnik ravnal v nasprotju z 78. členom ZJN-2, ko je dopolnitev ponudbe s predložitvijo seznama podizvajalcev, pri čemer znesek naveden za elektroinštalacijska dela v višini 61.128,86 EUR z DDV pri dveh podizvajalcih ni enak znesku navedenem v rekapitulaciji ponudbene cene za elektroinštalacijska dela v višini 59.930,26 EUR brez DDV, ocenil kot dopustno dopolnitev ponudbe.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik po pregledu ponudbe izbranega ponudnika, izbranemu ponudniku dne 18.10.2010 poslal dopis, v katerem je navedel, da za dela, ki niso evidentirana v okviru seznama dejavnosti, ki jih izbrani ponudnik ne opravlja sam, ni navedenih podizvajalcev. Izbrani ponudnik je dne 20.10.2010 naročniku poslal seznam petih podizvajalcev.

Uvodoma Državna revizijska komisija izpostavlja določilo četrtega odstavka 4. člena ZJN-2, ki naročniku omogoča, da lahko "v razpisni dokumentaciji od ponudnikov zahteva, da v svoji ponudbi navedejo vsak del naročila, ki ga morebiti nameravajo dati v podizvajanje tretji osebi, ter vse predlagane podizvajalce." V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik sledil navedenemu določilu ZJN-2 tako, da je v 11.3.2. točki "Ponudba s podizvajalci zapisal, da v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi navesti v kolikšnem delu in katera dela pri izvedbi javnega naročila bo oddal s podizvajalci (po posameznem podizvajalcu, če jih je več). Ponudnik mora v ponudbi našteti vse podizvajalce. Vsa zahtevane podatke ponudnik vpiše v obrazec "prijava". Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo javnega naročila." Naročnik je v razpisni dokumentaciji pripravil obrazec, kjer je v točki 1.4. Udeležba podizvajalcev in 1.5. Poslovni podatki podizvajalca od ponudnikov zahteval, da navedejo vse podizvajalce ter v točki 1.5. še podatke o podizvajalcu, vključno z vrsto dela in vrednostjo dela podizvajalcev.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik v ponudbi oddani dne 14.10.2010 v obrazcu Prijava v točki 1.4. in 1.5. ni navedel nobenega podizvajalca. šele na podlagi poziva naročnika je izbrani ponudnik dne 20.10.2010 podal izpolnjene obrazce Prijava, kjer je navedel 5 različnih podizvajalcev, ki bodo opravili strojna, elektroinštalacijska in ključavničarska dela ter opremo kuhinje in stavbnega pohištva. Iz dopolnitve ponudbe izbranega ponudnika z dne 20.10.2010 je razvidno, da bosta elektroinštalacijska dela opravila dva podizvajalca, in sicer A.S. s.p. in A.M. s.p., in da je v obeh obrazcih kot skupna vrednost podizvajalskih del navedena cena 61.128,86 EUR z DDV. V rekapitulaciji ponudbene cene izbranega ponudnika je izbrani ponudnik za elektroinštalacijska dela navedel ceno v višini 59.930,26 EUR, ki z upoštevanjem 20 % DDV znaša 71.916,31 EUR.

Dopolnitev ponudbe opredeljuje 78. člen ZJN-2, kjer je določeno, "da mora naročnik v kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti." Navedeno določilo naročnika praviloma zavezuje k dopolnitvi formalno nepopolnih ponudb, vendar pa se dopolnitev ponudbe ne sme dopustiti v tistih delih ponudbe, ki lahko, ali bi lahko, vplivali na drugačno razvrstitev ponudbe glede na ostale ponudbe. Ta omejitev izhaja iz drugega odstavka 78. člena ZJN-2, ki določa, da "ponudnik ne sme spreminjati:
- svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja."

Iz drugega odstavka 78. člena ZJN-2 torej izhaja prepoved, da bi naročnik dopustil dopolnitev ponudbe v tistem delu ponudbe, ki predstavlja spremembo cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe, merila za izbor ter dela ponudbe, ki se nanaša na tehnične specifikacije oziroma na vse tiste dele ponudbe, ki bi lahko povzročile drugačno razvrstitev ponudbe pozvanega ponudnika glede na ostale prejete ponudbe.

V konkretnem postopku oddaje javnega naročila je izbrani ponudnik v dopolnitvi ponudbe podal drugačno ceno, kot v ponudbi z dne 14.10.2010 za elektroinštalacijska dela. Izbrani ponudnik je navedel ceno 61.128,86 EUR z DDV za vsakega od dveh podizvajalcev za elektroinštalacijska dela. Navedena cena je drugačna kot cena iz obrazca rekapitulacije cene za elektroinštalacijska dela, kjer je navedena cena 59.930,26 EUR brez DDV in predstavlja spremembo postavke cene. Državna revizijska komisija ob upoštevanju omejitev dopolnitve ponudbe, kakor izhajajo iz drugega odstavka 78. člena ZJN-2 ugotavlja, da je izbrani ponudnik v dopolnitvi ponudbe spremenil vrednost postavke za elektroinštalacijska dela, zato je tovrstna dopolnitev ponudbe nedopustna.

Ugotoviti gre, da je naročnik ravnal v nasprotju z določilom 78. člena ZJN-2, ko je dopustil dopolnitev ponudbe, iz katere izhaja sprememba postavke cene, zato je Državna revizijska komisija sledila navedbi vlagatelja in jo ocenila kot utemeljeno.

Ob upoštevanju, da je del vsebine dopolnitve ponudbe izbranega ponudnika v nasprotju z določilom drugega odstavka 78. člena ZJN-2, Državna revizijska komisija dodaja, da četudi bi bilo mogoče v konkretnem primeru samo predložitev obrazcev - Prijava podizvajalcev (ob upoštevanju določil razpisne dokumentacije v predmetnem postopku oddaje javnega naročila) označiti kot dopustno dopolnitev formalno nepopolne ponudbe, predstavlja dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika z dne 20.10.2010, zaradi spremembe postavke cene za elektroinštalacijska dela, nedopustno dopolnitev ponudbe.

Državna revizijska komisija upoštevajoč predhodno zapisano ugotavlja, da dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika z dne 20.10.2010, ob upoštevanju določila 78. člena ZJN-2, predstavlja nedopustno dopolnitev ponudbe. Posledično je potrebno zaključiti, da je ponudba izbranega ponudnika, glede na določilo 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, nepopolna ponudba. Ponudba izbranega ponudnika je zaradi nedopustne dopolnitev ponudbe označena kot nepopolna ponudba, zato presoja ostalih revizijskih navedb (predložitev bančnih izjav, ki kažejo na pogojnost bančnih garancij, domnevno nepravilna zavarovalna polica, razpolaganje naročnika s podatki, zahtevanimi v razpisni dokumentaciji) ni potrebna, saj je potrebno že na temelju zgoraj ugotovljene kršitve razveljaviti odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika št. 430-0005/2010, z dne 21.10.2010. Državna revizijska komisija, upoštevajoč načelo hitrosti postopka in svojo ustaljeno prakso, ni vsebinsko obravnavala ostalih navedb vlagatelja, ki se nanašajo na nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika, saj presoja teh navedb več ne vpliva na ugotovljen pravni status nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija tudi ni presojala zatrjevanih kršitev, ki se nanašajo na domnevno nepopolnost ponudbe drugouvrščenega ponudnika., saj naročniku v tem delu (še) ni mogoče očitati kršitev. Kot izhaja iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN, se zahtevek za revizijo lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata drugače. V obravnavanem primeru je naročnikovo ravnanje (ob upoštevanju zadnje novele ZJN-2B; Uradni list RS, št. 19/10) v okviru razvrstitve, pregledovanja in ocenjevanja ponudb bilo le v tem, da je naročnik ponudbe razvrstil glede na merilo in presojal le popolnost ponudbe izbranega ponudnika, za katero je ocenil, da je popolna. Zgolj na tej podlagi je temeljila odločitev naročnika o oddaji naročila, ki jo je vlagatelj izpodbijal v revizijskem postopku. Naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila (še) ni odločal o popolnosti ostalih ponudb, tako tudi ne o popolnosti ponudbe drugouvrščenega ponudnika, zato posledično Državna revizijska komisija tudi ne more presojati pravilnosti njegovega ravnanja v zvezi z ugotavljanjem popolnosti ponudbe drugouvrščenega ponudnika.
V posledici zapisanega, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal v nasprotju z določili ZJN-2, ko je dopustil dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika z dne 20.11.2010, zato je vlagateljevemu predlogu o razveljavitvi odločitve o oddaji javnega naročila ugodila.
Državna revizijska komisija je, skladno z določilom tretje alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika št. 430-0005/2010, z dne 21.10.2010, razveljavila.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 1. točki izreka tega sklepa

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer za plačilo takse, sestavo revizijskega zahtevka 1.400,00 EUR povečano za 20 % DDV. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, mora naročnik vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 5.000,00 EUR ter skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu - ZOdv-C (Uradni list RS, št. 35/09) nagrado za revizijski postopek v višini 700,00 EUR, katero je določila skladno s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi - ZOdvT (Uradni list RS, št. 67/08) po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera in 20 % DDV na nagrado, vse skupaj v znesku 5.840,00 EUR. Državna revizijska komisija je višjo stroškovno zahtevo vlagatelja zavrnila, saj je ocenila, da stroški nad priznano višino niso bili potrebni.


Na podlagi navedenega je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 5.840 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, 28.12.2010

Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetniška družba Križanec, Dalmatinova 5, Ljubljana
- Občina Loški potok, Hrib 17, Loški potok
- OBNOVA KOČEVJE d.o.o., Trg Svetega Jerneja 4, Kočevje
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja in javno zasebno partnerstvo, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana