018-328/2010 Splošna bolnišnica Brežice

Številka: 018-328/2010-16

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s sprem., v nadaljevanju: ZRPJN) in 158. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem., v nadaljevanju: ZPP) v senatu Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Miriam Ravnikar šurk kot članic senata, ob sodelovanju višje svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Dobava in vzdrževanje operacijske luči in laparoskopskega stolpa", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika OLYMPUS SLOVENIJA, D.O.O., Baznikova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SPLOšNA BOLNIšNICA BREŽICE, Černelčeva cesta 15, Brežice (v nadaljevanju: naročnik), dne 24. 12. 2010

ODLOČILA

1. Postopek revizije oddaje javnega naročila "Dobava in vzdrževanje operacijske luči in laparoskopskega stolpa", se ustavi.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 3.520,00 EUR, v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po poteku roka, določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 2. 11. 2010, pod št. 16/10-1 JNb, sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Dobava in vzdrževanje operacijske luči in laparoskopskega stolpa". Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 8. 11. 2010, pod št. objave JN10740/2010.

Vlagatelj je z vlogo z dne 18. 11. 2010 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev postopka oddaje predmetnega javnega naročila oziroma podrejeno razveljavitev dela razpisne dokumentacije.
Naročnik je s sklepom, izdanim dne 26. 11. 2010, pod št. 16/10-7 JNb, zahtevek za revizijo vlagatelja v delu, ki se nanaša na prvi sklop (Dobava operacijske luči), zavrgel, vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo za prvi sklop, pa zavrnil. Svojo odločitev je naročnik utemeljil z dejstvom, da vlagatelj ni izkazal aktivne legitimacije za vložitev zahtevka za revizijo v prvem sklopu.

Vlagatelj je z vlogo z dne 2. 12. 2010 vložil pritožbo na Državno revizijsko komisijo zoper sklep naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo.

Vlagatelj je z vlogo z dne 30. 11. 2010 na Državno revizijsko komisijo vložil predlog za zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je z vlogo z dne 2. 12. 2010 podal mnenje k predlogu vlagatelja za zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika.

Naročnik je z vlogo z dne 3. 12. 2010 Državni revizijski komisiji podal mnenje v zvezi s pritožbo vlagatelja.

Naročnik je po pozivu Državne revizijske komisije z vlogo z dne 6. 12. 2010 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje in revizije predmetnega javnega naročila.

Naročnik je s sklepom, izdanim dne 6. 12. 2010, pod št. 16/10-11 JNb, zahtevek za revizijo vlagatelja v delu, ki se nanaša na drugi sklop (Dobava laparoskopskega stolpa), zavrnil. Prav tako je zavrnil vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo za drugi sklop.

Naročnik je s sklepom, izdanim dne 9. 12. 2010, pod št. 16/10-14 JNb, sklep št. 16/10-11 JNb z dne 6. 12. 2010 spremenil tako, da je zahtevku za revizijo vlagatelja ugodil in postopek oddaje predmetnega javnega naročila v celoti razveljavil, zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, pa ugodil v delu, ki se nanaša na povračilo stroškov takse v višini 2.500,00 EUR.

Vlagatelj je z vlogo z dne 10. 12. 2010 naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. V vlogi je vlagatelj glede sklepa z dne 6. 12. 2010 o zavrnitvi zahtevka za revizijo v drugem sklopu, navajal, da se ne strinja z navedbami naročnika v sklepu. Glede sklepa z dne 9. 12. 2010 o spremembi sklepa z dne 6. 12. 2010 pa je vlagatelja navajal, da se ne strinja v stroškovnem delu, v katerem je naročnik zavrnil zahtevo za povračilo stroškov za poštne in telekomunikacijske storitve v višini 40,00 EUR ter stroške za pripravo revizijskega zahtevka po zunanjem svetovalcu v višini 2.500,00 EUR.

Državna revizijska komisija je na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN sklicala razjasnjevalni sestanek z namenom razjasnitve dejanskega stanja in ugotovitve interesa obeh strank za razrešitev spora. Predstavnika naročnika sta pojasnila, da naročnik vztraja pri svoji odločitvi, kot jo je podal v sklepu, izdanem dne 9. 12. 2010, pod št. 16/10-14 JNb. Vlagatelj je podal izjavo, da umika zahtevek za revizijo, razen v stroškovnem delu, v katerem mu naročnik ni ugodil.

Naročnik je z vlogo z dne 22. 12. 2010 predložil pooblastilo za zastopanje naročnika na razjasnjevalnem sestanku.

Vlagatelj je z vlogo z dne 23. 12. 2010 Državni revizijski komisiji podal umik vseh vlog, in sicer predloga za zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika z dne 30. 11. 2010, pritožbe zoper sklep naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo z dne 2. 12. 2010 in obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 10. 12. 2010.

Državna revizijska komisija je na podlagi vsega ugotovljenega odločila, da se postopek revizije oddaje predmetnega javnega naročila ustavi.

ZRPJN v 4. alineji prvega odstavka 23. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, ko pred sprejemom odločitve prejme pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo, izda sklep, s katerim postopek za revizijo ustavi. Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo (in vse nadaljnje vloge) umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi 4. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, da se postopek revizije oddaje javnega naročila "Dobava in vzdrževanje operacijske luči in laparoskopskega stolpa" ustavi.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Ker ZRPJN ne ureja vprašanja povrnitve stroškov v primeru umika zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija svojo odločitev o tem sprejela ob na podlagi določb ZPP, katere se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo v reviziji postopkov oddaje javnih naročil.

ZPP v 158. členu določa, da mora tožeča stranka, ki umakne tožbo, povrniti nasprotni stranki pravdne stroške, razen če jo je umaknila takoj, ko je tožena stranka izpolnila zahtevek.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je naročnik postopek oddaje javnega naročila, katerega razveljavitev je zahteval vlagatelj v zahtevku za revizijo, kljub predhodni zavrnitvi zahtevka za revizijo (sklep št. 16/10-11 JNb z dne 6. 12. 2010), s sklepom z dne 9. 12. 2010, št. 16/10-14 JNb, razveljavil. S tem je naročnik po mnenju Državne revizijske komisije zahtevek za revizijo vlagatelja smiselno pripoznal, saj ga je v času trajanja postopka pravnega varstva (t.j. v času od vložitve zahtevka za revizijo pred naročnikom do odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo) izpolnil.

Ob upoštevanju navedenega je Državna revizijska komisija odločila, da je vlagatelj (smiselno po ZPP "tožeča stranka") upravičen do povračila stroškov, kljub temu, da je svoj zahtevek za revizijo umaknil, saj je naročnik (smiselno po ZPP "toženec") vlagateljev zahtevek (t.j. razveljavitev postopka oddaje javnega naročila) tekom postopka (smiselno po ZPP "pravde") izpolnil, in sicer na način, da je postopek javnega naročanja v celoti razveljavil (podobna odločitev je bila sprejeta tudi v zadevi 018-177/2010).

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 2.500,00 EUR. V okviru priglašenih stroškov za zunanjega pravnega svetovalca v zvezi z revizijskim postopkom in pavšalnim zneskom za poštne in telekomunikacijske storitve je Državna revizijska komisija kot potrebne priznala stroške v skupni višini 1.020,00 EUR. Ocenila je, da je takšna višina v konkretnem primeru, ob upoštevanju vseh okoliščin, primerna in primerljiva z višino stroškov, ki se v revizijskih postopkih priznava strankam, ki priglasijo nagrado za revizijski postopek za pooblaščenca, ki je odvetnik (19. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odvetništvu, Uradni list RS, št. 35/09).

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 3.520,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka, določenega v tem odstavku. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 24. 12. 2010


Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- SPLOšNA BOLNIšNICA BREŽICE, Černelčeva cesta 15, Brežice
- OLYMPUS SLOVENIJA, D.O.O., Baznikova ulica 2, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana