018-325/2010 Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor

Številka: 018-325/2010-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s sprem., v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter Miriam Ravnikar šurk in mag. Maje Bilbija kot članic senata, ob sodelovanju višje svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nakup centralnega sistema za varnostno kopiranje podatkov in sistema za virtualizacijo strežniškega okolja", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika FMC, d.o.o, Letališka 32, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 22. 12. 2010

ODLOČILA

1. Pritožbi vlagatelja z dne 29. 11. 2010 se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz Sklepa, izdanega dne 19. 11. 2010, pod št. 430-60/2010.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo z dne 5. 11. 2010, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti skladno s 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je na portalu javnih naročil dne 14. 9. 2009, pod št. objave JN8657/2010, objavil obvestilo o javnem naročilu "Nakup centralnega sistema za varnostno kopiranje podatkov in sistema za virtualizacijo strežniškega okolja".

Naročnik je dne 15. 10. 2010, pod št. 430-60/2010, izdal Odločitev o oddaji naročila, s katero je ponudnike obvestil, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku ATR, d.o.o., špruha 44, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).


Vlagatelj je z vlogo z dne 5. 11. 2010 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila z dne 15. 10. 2010.

Naročnik je dne 19. 11. 2010, pod št. 430-60/2010, izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel. Navajal je, da je zahtevek za revizijo vložen po izteku 10-dnevnega roka iz drugega odstavka 12. člena ZRPJN. Zahtevek za revizijo vlagatelja se po svoji vsebini in namenu nanaša na razpisno dokumentacijo. Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je vmesnik za priklop tračne knjižnice v splošnem lahko SCSI, SAS ali FC. Določene modele (vsi ponujeni modeli vseh ponudnikov v razpisu - brez izjem) knjižnic podpirajo lahko vse tri ali vsaj dve izvedbi načina priklopa, vendar pa so konkretne konfiguracije (variante) knjižnic izvedene običajno z enim od naštetih vmesnikov. Način priklopa in s tem tip vmesnika je odvisen tudi od izvedbe tehnične rešitve posamezne ponudbe, tako da je glede na razpisne pogoje možen priklop preko vmesnika FC ali SAS in ob tem ni potrebno, da ima knjižnica hkrati obe vrsti vmesnika. Tudi vlagatelj je v svoji ponudbi ponudil en vmesnik, in sicer 8Gbps Fibre Channel ter s tem izničil lastno trditev, da iz razpisne dokumentacije nedvoumno izhaja, da sta potrebna dva vmesnika. Vsi ponudniki, vključno z vlagateljem, so razpisne pogoje pravilno razumeli in glede tega ni bilo nejasnosti oziroma dodatnih vprašanj v času razpisa. Iz objave predmetnega javnega razpisa na portalu javnih naročil, št. JN8657/2010 z dne 14. 9. 2010 je razvidno, da je bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno dne 14. 9. 2010. Istega dne je bila na spletni strani naročnika objavljena tudi razpisna dokumentacija. Iz zahtevka za revizijo izhaja, da je bil le-ta vložen po izteku 10-dnevnega roka iz drugega odstavka 12. člena ZRPJN. Naročnik je zato zahtevek za revizijo skladno z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN zavrgel.

Vlagatelj je dne 29. 11. 2010 na Državno revizijsko komisijo podal pritožbo, poimenovano "Zahteva za revizijo postopka oddaje javnega naročila na podlagi razpisa št. 8657 za Nakup centralnega sistema za varnostno kopiranje podatkov in sistema za virtualizacijo strežniškega okolja", s katero je predlagal razveljavitev naročnikovega sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo. Navajal je, da je bilo predmetno javno naročilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 14. 9. 2010, vendar je vlagatelj prejel odločitev o oddaji naročila dne 26. 10. 2010. V odločitvi o oddaji naročila naročnik tudi sam potrjuje, da je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila. Navedeni 10-dnevni rok se je iztekel dne 5. 11. 2010 in tega dne je bil tudi vložen zahtevek za revizijo. Zato ne drži ugotovitev naročnika, da je bil zahtevek za revizijo vložen po izteku 10-dnevnega roka. Vlagatelj je dalje navajal, da je iz razpisne dokumentacije jasno razvidno, da naročnik zahteva knjižnico s priklopoma SAS in FC. Vlagatelj je pri pregledu lastne ponudbe ugotovil, da je res prišlo do administrativne napake pri opisu vmesnika pri tračni knjižnici, saj bi se pravilen opis moral glasiti 8Gbps Fibre Channel, 6Gbps SAS. Vlagatelj nasprotuje ugotovitvi naročnika, da so vsi ostali ponudniki razpisne pogoje razumeli. Ponudnik Liko Pris, d.o.o. je v svoji ponudbi za tračno knjižnico jasno navedel, da ima njihova oprema oba vmesnika, tako 8Gbps Fibre Channel kot 6Gbps SAS, kar je bilo ugotovljeno tudi pri vpogledu v razpisno dokumentacijo.

Naročnik je po pozivu Državne revizijske komisije z vlogo, prejeto pri Državni revizijski komisiji dne 7. 12. 2010, odstopil dokumentacijo v postopku oddaje in revizije predmetnega javnega naročila.

Vlagatelj je po pozivu Državne revizijske komisije z vlogo z dne 14. 12. 2010 predložil pooblastilo zakonitega zastopnika družbe vlagatelja za pričetek predmetnega postopka revizije oddaje javnega naročila in za opravljanje vseh nadaljnjih pravnih dejanj v tem postopku.
Državna revizijska komisija je po proučitvi pritožbe vlagatelja in po opravljenem vpogledu v dokumentacijo v postopku oddaje in revizije predmetnega javnega naročila odločila, da je pritožba vlagatelja utemeljena.

Iz obrazložitve izpodbijanega sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo z dne 19. 11. 2010 izhaja, da je naročnik vlagateljev zahtevek zavrgel na podlagi drugega odstavka 13. člena ZRPJN, ker naj bi bil zahtevek za revizijo vložen po izteku 10-dnevnega roka iz drugega odstavka 12. člena ZRPJN.

ZRPJN v 13. členu ZRPJN določa, da naročnik po prejemu zahtevka za revizijo preveri, ali je pravočasen in ali ga je vložila upravičena oseba iz 9. člena tega zakona. Če je zahtevek za revizijo vložen prepozno ali ga je vložila oseba, ki ne izkaže aktivne legitimacije, se zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. Skladno s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN se lahko vloži zahtevek za revizijo v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Skladno z drugim odstavkom 12. člena ZRPJN se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, v postopkih iz 1., 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2) lahko vloži najkasneje v 10 dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

Naročnik je ugotovitev o prepozno vloženem zahtevku za revizijo vlagatelja utemeljil z dejstvom, da naj bi se zahtevek za revizijo po svoji vsebini in namenu nanašal na razpisno dokumentacijo, zaradi česar bi moral vlagatelj vložiti zahtevek za revizijo skladno z drugim odstavkom 12. člena ZRPJN najkasneje v 10 dneh od objave obvestila predmetnega javnega naročila na portalu javnih naročil oziroma objave razpisne dokumentacije na spletnih straneh naročnika, kar je bilo dne 14. 9. 2010. Zato se je 10-dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel dne 24. 9. 2010. Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil po tem roku, je po mnenju naročnika njegov zahtevek za revizijo prepozen.

Vlagatelj je v pritožbi navedeno ugotovitev naročnika izpodbijal in zatrjeval, da je prejel odločitev o oddaji naročila dne 26. 10. 2010, zaradi česar se je rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel dne 5. 11. 2010, ko je bil tudi vložen zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je med strankama nesporno dejansko stanje, ki ga je ugotovila tudi Državna revizijska komisija z vpogledom v spisovno dokumentacijo, da je naročnik sicer obvestilo o predmetnem javnem naročilu res objavil na portalu javnih naročil dne 14. 9. 2010, pod št. objave JN8657/2010, vendar pa je naročnik tudi že izdal odločitev o oddaji javnega naročila dne 15. 10. 2010, pod št. 430-60/2010. Med strankama je zato sporno vprašanje, ali je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino razpisne dokumentacije ali na odločitev o oddaji naročila.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da ne gre pritrditi naročniku v tem, da se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino razpisne dokumentacije. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo jasno podal (pravovarstveni) predlog, da se razveljavi sklep o oddaji naročila. Tudi po vsebini je vlagatelj izpodbijal ravnanje naročnika, ki se nanaša na pregledovanje in ocenjevanje ponudb ter s tem povezano odločitev naročnika o oddaji naročila. Vlagatelj je sicer v revizijskih zatrjevanjih izhajal iz zahteve iz razpisne dokumentacije, vendar je bila le-ta po njegovem mnenju nedvoumna in je vlagatelj v ničemer ni izpodbijal. Kot izhaja iz izpodbijanega sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo, naročnik sporno zahtevo iz razpisne dokumentacije razlaga na drugačen način. Iz navedenega izhaja, da je med strankama sporna zgolj interpretacija zahteve iz razpisne dokumentacije, na podlagi katere naj bi naročnik tudi sprejel odločitev o oddaji naročila in je torej spor med strankama nastal po odločitvi o oddaji naročila in v zvezi z odločitvijo o oddaji naročila, katero je vlagatelj izpodbijal v zahtevku za revizijo.

Ker je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila, je Državna revizijska komisija zaključila, da so utemeljeni pritožbeni razlogi vlagatelja, da je bil zahtevek za revizijo vlagatelja, ki ga je vlagatelj vložil dne 5. 11. 2010, vložen v zakonskem 10-dnevnem roku iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN, ki se je ob upoštevanju dneva prejema odločitve o oddaji naročila 26. 10. 2010 za vlagatelja iztekel dne 5. 11. 2010. Naročnik je zato ravnal v nasprotju z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN, ko je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel kot prepoznega po drugem odstavku 12. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija je ob ugotovljenem pritožbi vlagatelja na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz Sklepa, izdanega dne 19. 11. 2010, pod št. 430-60/2010 ter naložila naročniku, da mora o vlagateljevem zahtevku za revizijo z dne 5. 11. 2010, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 22. 12. 2010Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, Ljubljana
- FMC, d.o.o, Letališka 32, Ljubljana
- ATR, d.o.o., špruha 44, Trzin
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana