018-303/2010 Elektro Slovenija d.o.o.

Številka: 018-303/2010-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice senata Sonje Drozdek-šinko ter članic senata mag. Nataše Jeršič in mag. Maje Bilbija, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nabava 110 kV VN opreme za RTP 400/220/110 kV Beričevo, izgradnja dveh polj 110 kV Trbovlje III in Litija ter RTP 220/110/35 kV Kleče, izgradnja dveh 110 kV polj Litostroj I in II", v sklopu B, začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika C & G d.o.o. Ljubljana, Riharjeva ulica 38, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.12.2010

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, z dne 27.9.2010, v sklopu B.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 5.840,00 evrov, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od prejema odločitve Državne revizijske komisije do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 7.6.2010 sprejel Sklep o začetku oddaje javnega naročila za dobavo blaga "Nabava 110 kV VN opreme za RTP 400/220/110 kV Beričevo, izgradnja dveh polj 110 kV Trbovlje III in Litija ter RTP 220/110/35 kV Kleče, izgradnja dveh 110 kV polj Litostroj I in II". Razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil na portalu javnih naročil pod številko JN5603/2010, z dne 30.6.2010, in v Uradnem glasilu EU, pod št. objave 2010/S 126-193392, z dne 2.7.2010.

Naročnik je dne 27.9.2010 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, na podlagi katere je v sklopu B kot najugodnejšega izbral ponudnika Elektrotehna Elex, International trade, d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagateljevo ponudbo za sklop B je naročnik izločil kot neprimerno, ker naj ne bi izpolnjevala tehničnih pogojev, določenih v zadnji alineji točke 5.1 na strani 20 razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo, z dne 8.10.2010, v katerem predlaga razveljavitev navedene odločitve in zahteva povrnitev revizijskih stroškov.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je njegova ponudba najugodnejša ter da jo je naročnik neutemeljeno izločil zaradi domnevnega neizpolnjevanja tehničnega pogoja iz zadnje alineje točke 5.1 Tehničnih razpisnih pogojev. Vlagatelj poudarja, da je že njegova prvotna ponudba izkazovala izpolnjevanje vseh razpisnih pogojev, ter da je na naročnikovo zahtevo le-to dopolnil še s tehnično risbo, ki jasno in izrecno dokazuje, da so premični nosilci izolatorja izvedeni z ležaji ter hkrati podaja ustrezno tehnično rešitev gibanja oziroma vrtenja v zglobih, kot je to zahteval naročnik. Vlagatelj dodaja, da je naročnik izkoristil tudi pravico, ki si jo je pridržal v razpisni dokumentaciji, in preveril sposobnost proizvajalca v smislu tehnične in tehnološke sposobnosti proizvodnje VN opreme ter zagotavljanja kvalitete, in sicer v tovarni Coelme Italija. Vlagatelj navaja, da je naročnik ignoriral zbrane dokaze o popolnosti vlagateljeve ponudbe, ter da je sprejel pavšalen, neutemeljen in z ničemer podprt zaključek o domnevni neprimernosti le-te.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom, z dne 22.10.2010, zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi naročnik navaja, da je na opravljenem ogledu vlagateljeve ponujene opreme pri proizvajalcu v tovarni Coelma Italija ugotovil, da premični nosilec izolatorja ne podaja ustrezne tehnične rešitve gibanja, saj naj bi bil sicer izveden z ležaji, vendar pa naj le-ti ne bi bili zaščiteni proti vodi. Dalje naročnik v zvezi z zahtevo iz 5. alineje točke 5.1 Splošnih tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije navaja, da je od proizvajalca zahteval, da mu pokaže ustrezne prehode tokovnih poti na ločilnikih za moč 2000 A, pri čemer naj bi mu proizvajalec odgovoril, da opreme s takšno tehnično rešitvijo ne proizvajajo in kot alternativno ponudil izvedbo z drsnimi kontakti, ki pa je za naročnika, kot zatrjuje, nesprejemljiva. Kot dodaten argument naročnik še navaja, da tudi predložene reference vlagatelja niso ustrezne. Naročnik navaja, da je takšna ponudba, ki ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije, neprimerna, zato jo je moral v skladu s pravili javnega naročanja izločiti.

Vlagatelj je dne 29.10.2010 naročnika obvestil, da želi postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo, nakar je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v pristojno odločanje.

Ker je Državna revizijska komisija po preveritvi procesnih predpostavk za vodenje postopka ugotovila, da je vlagatelj plačal takso za vodenje postopka revizije zgolj v znesku 2.500,00 evrov, in ne v znesku 5.000,00 evrov, kot bi to moral storiti v predmetnem postopku glede na predmet in vrednost javnega naročila, je vlagatelja v skladu s prvim odstavkom 21. člena ZRPJN pozvala na dopolnitev zahtevka za revizijo s predložitvijo dokazila o doplačilu takse v višini 2.500,00 evrov (sklep Državne revizijske komisije, št. 018-303/2010-4, z dne 8.12.2010). Vlagatelj je potrdilo o doplačani taksi, v katerem je zahteval povračilo tudi dodatno plačane takse, Državni revizijski komisiji posredoval dne 15.12.2010, nakar je Državna revizijska komisija pristopila k meritorni obravnavi zahtevka za revizijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je med strankama sporno, ali je naročnik utemeljeno izločil vlagateljevo ponudbo kot neprimerno, in sicer, ker naj ne bi izpolnjevala zahteve iz razpisne dokumentacije iz zadnje alineje točke 5.1 na strani 20 Splošnih tehničnih zahtev.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, v razdelku "Tehnični razpisni pogoji", v točki 5.1. "Sklop B: Ločilniki 110 kV - Splošne tehnične zahteve", v zadnji alineji na strani 20 določil: "Premični nosilec izolatorja mora biti izveden z ležaji. Tehnične rešitve gibanja ali vrtenja v zglobih morajo biti podane in podrobno opisane v ponudbi.".

Iz spisovne dokumentacije je razvidno, da je naročnik vlagatelja z dopisom, z dne 24.8.2010, opozoril, da iz predložene tehnične dokumentacije v njegovi ponudbi ni razvidno, ali je ponujena oprema v skladu z navedeno zahtevo razpisne dokumentacije, in ga pozval k dopolnitvi ponudbe v tem delu. Vlagatelj je odgovoril z dopisom, z dne 26.8.2010, v katerem je še enkrat potrdil, da ponujena oprema ustreza naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije, in tehnično rešitev proizvajalca predložil na priloženi risbi št. KM005785 proizvajalca ločilk.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz vlagateljeve ponudbe in risbe, ki jo je predložil kot pojasnitev ponudbe, razvidno, da izpolnjuje naročnikovo zgoraj citirano zahtevo, da mora biti premični nosilec izolatorja izveden z ležaji, ter da morajo biti tehnične rešitve gibanja ali vrtenja v zglobih podane in podrobno opisane v ponudbi. Državna revizijska komisija opozarja, da izpolnjevanje te zahteve v vlagateljevi ponudbi med strankama tudi ni sporno, saj naročnik v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo (z dne 22.10.2010) na strani 5 izrecno priznava, da "Nosilec je bil izveden z ležaji, â??". Državna revizijska komisija dalje opozarja, da naročnikovi dodatni argumenti (kot npr. "â??ti pa niso bili zaščiteni proti vodi"), zakaj naj vlagateljeva ponujena oprema ne bi bila tehnično ustrezna, niso pravno relevantni, saj takšne zahteve naročnika ne izhajajo iz razpisne dokumentacije.

Skladno z določbami o Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami, v nadaljevanju: ZJNVETPS), morajo biti namreč ponudbe (pri oddaji naročila po odprtem postopku, kot je to primer pri konkretnem javnem naročilu) pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnika, določenimi v razpisni dokumentaciji (gl. 33. člen, 41. člen ZJNVETPS). Hkrati je tudi iz definicije "neprimerne ponudbe" (21. tč. 2. člena ZJNVETPS) razvidno, da je to takšna ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne odgovarja v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija ob navedenem poudarja, da tudi ostali naročnikovi argumenti za nepravilnost vlagateljeve ponudbe, ki jih je navedel v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo (npr. neustreznost predloženih referenc), ni pa jih navedel že v odločitvi o oddaji javnega naročila, v predmetnem revizijskem postopku ne morejo biti upoštevni, saj se vlagatelj z njimi prej ni seznanil in se o njih tudi ni mogel izreči, kot to zahteva načelo kontradiktornosti postopka.

Državna revizijska komisija posledično ugotavlja, da je vlagatelju v predmetnem revizijskem postopku uspelo izkazati, da je naročnik njegovo ponudbo neutemeljeno izločil kot neprimerno, ker naj ne bi izpolnjevala zahteve iz zadnje alineje točke 5.1 na strani 20 Splošnih tehničnih zahtev, in je zahtevku za revizijo ugodila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer za plačilo takse v višini 5.000,00 evrov, sestavo revizijskega zahtevka 1.574,00 EUR in 2 % materialnih stroškov, oboje povečano za 20 % DDV.

Odločitev o stroških temelji na tretjem odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 5.000,00 evrov, odvetniško nagrado za revizijski postopek v višini 700,00 evrov, katere višino je določila skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) in 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 v nadaljevanju: ZOdvT), po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera in 20 % DDV na odvetniško nagrado v višini 140,00 evrov (Tar. št. 6007 ZOdvT), vse skupaj v znesku 5.840,00 evrov. Državna revizijska komisija je kot nepotrebne ocenila stroške za odvetniško nagrado nad priznano višino. Državna revizijska komisija vlagatelju tudi ni priznala priglašenih stroškov pod postavko "2 % materialnih stroškov", saj vlagatelj te postavke po vsebini in višini ni specificiral skladno s 6. delom Tarife ZOdvT (Izdatki).

Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 5.840,00 evrov, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne prejema odločitve Državne revizijske komisije do dne plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 17.12.2010
Predsednica senata:
Sonja Drozdek-šinko, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
- Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana
- Elektrotehna Elex, International trade, d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana