018-284/2010 Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste

Številka: 018-284/2010-9

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Sonji Drozdek-šinko, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "REKO R1-230/0327 G. RADGONA - MEJA Z A: PZI KROŽIšČA R2-449/R1-230" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj LINEAL, d. o. o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA PROMET, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 08. decembra 2010 sprejela

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo, znak vlagatelja 046452, z dne 27. septembra 2010, se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov postopka se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa na račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, številka računa 01100-1000358802 (sklic 11 16110-7111290-01828410), kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo vplačati še znesek v višini 2.500,00 eurov (EUR).

Obrazložitev

Naročnik je dne 17. avgusta 2010 sprejel "SKLEP št. D-94/10 S o začetku postopka javnega naročila" za predmet "REKO R1-230/0327 G. RADGONA - MEJA Z A: PZI KROŽIšČA R2-449/R1-230", obvestilo o naročilu male vrednosti za oddajo predmetnega javnega naročila pa je bilo dne 18. avgusta 2010 (pod številko objave NMV1223/2010) objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Iz Zapisnika o javnem odpiranju ponudb, številka 43002-561/2010, z dne 30. avgusta 2010, izhaja, da je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila naročnik prejel 10 ponudb.

Dne 07. septembra 2010 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, številka 43002-561/2010 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se zadevno javno naročilo odda ponudniku "CESTNI INŽENIRING d.o.o., Mladinska ul. 54, 2000 MARIBOR" (v nadaljnjem besedilu: ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 09. septembra 2010, dne 10. septembra 2010 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, na pošto priporočeno oddal "Vlogo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila", znak vlagatelja 046165, z dne 10. septembra 2010.

Naročnik je dne 16. septembra 2010 sprejel "DODATN[O] OBRAZLOŽITEV ODLOČITVE o oddaji javnega naročila", številka 43002-561/2010/15 (v nadaljnjem besedilu: dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila), ki jo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 17. septembra 2010.

Naročnik je, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, dne 28. septembra 2010 prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, znak vlagatelja 046452, z dne 27. septembra 2010 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo), v katerem vlagatelj predlaga, da naročnik zahtevku za revizijo v celoti ugodi, razveljavi "odločitev o oddaji javnega naročila NMV 1223/2010", kot najugodnejšo izbere vlagateljevo ponudbo, vlagatelju pa povrne stroške postopka. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje pravočasnost zahtevka za revizijo in lastno aktivno legitimacijo za vložitev zahtevka za revizijo, zatrjuje pa tudi "neustrezn[o] ocenitev predloženih referenčnih del izbranega ponudnika" v povezavi z gradnjo obvoznice šmartno pri Litiji (na cesti R2 - 416, odsek 1346 Litija - šmartno pri Litiji, ter odsek 1347 šmartno pri Litiji - Radohova vas).

Naročnik je dne 08. oktobra 2010 sprejel sklep številka 43002-561/2010/21, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil, kot neutemeljeno pa je zavrnil tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik vlagateljevim zatrjevanjem nasprotuje in dodaja, da "napaka naročnika ne more iti v škodo ponudnikov, v konkretnem primeru v škodo izbranega ponudnika, ki v celoti izpolnjuje v razpisni dokumentaciji določen referenčni pogoj, ponudil pa je tudi najnižjo ponudbeno ceno".

Po prejemu odločitve o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno na pošto oddal vlogo, poimenovano "Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo", znak vlagatelja 046795, z dne 15. oktobra 2010, v kateri naročniku sporoča, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 43002-561/2010, z dne 20. oktobra 2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje predmetnega javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom številka 018-284/2010-2, z dne 26. oktobra 2010, s pozivom številka 018-284/2010-5, z dne 19. novembra 2010, ter s pozivom številka 018-284/2010-7, z dne 26. novembra 2010, pozvala na predložitev dokazil oziroma odstop dokumentacije. Državna revizijska komisija je dokazila naročnika prejela dne 03. novembra 2010 in dne 02. decembra 2010, pojasnilo glede prošnje za odstop neodstopljene dokumentacije pa dne 22. novembra 2010.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi prejetih dodatnih pojasnil, navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno s četrtim in šestim odstavkom 22. člena ZRPJN ter drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je spor med vlagateljem in naročnikom v tem, ali je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, z referenčnim delom, poimenovanim "Izdelava PGD za gradnjo obvoznice šmartno pri Litiji na cesti R2 - 416, odsek 1346 Litija - šmartno pri Litiji in 1347 šmartno pri Litiji- Radohova vas", izkazal izpolnjevanje pogoja, določenega v točki "3.1.5 Reference" Navodil za pripravo ponudbe, oznaka naročila D-94/10-S (v nadaljnjem besedilu: Navodila za pripravo ponudbe). Medtem, ko vlagatelj zatrjuje, da ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, z referenčnim delom ni izkazal izpolnjevanja pogoja, določenega v točki "3.1.5 Reference" Navodil za pripravo ponudbe, naročnik ugotavlja nasprotno.

Naročnik je v Navodilih za pripravo ponudbe določil, da mora ponudnik zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za priznanje sposobnosti, vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec) pa mora glede na posel, ki ga prevzema v ponudbi, izpolnjevati osnovne in ekonomsko-finančne pogoje ter pogoje glede referenc in solidnosti (točka "3.1 Pogoji za priznanje sposobnosti", vsebinsko zelo podobno pa tudi točka "4.1.3 Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti"). Kot jamstvo o izpolnjevanju pogojev velja "Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti" (točka "3.1 Pogoji za priznanje sposobnosti"), ki sestavlja ponudbeno dokumentacijo (točka "4.1 Ponudbena dokumentacija"), predložiti pa jo mora vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (točka "4.1.3 Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti").

V točki "3.1.5 Reference" Navodil za pripravo ponudbe je naročnik zapisal naslednji (tehnični) pogoj: "Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je v obdobju zadnjih 3 let pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj en istovrsten posel, kot ga prevzema v ponudbi.
opombe: Istovrsten posel pomeni dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila o izvedbi navedenega referenčnega dela (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, â?? ), oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu".

Ob vpogledu v izbrano ponudbo je Državna revizijska komisija ugotovila, da se v njej med drugim nahajata tudi izpolnjena (zahtevana) "IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI" in dokument, poimenovan "Podatki o referenčnem delu". Iz slednjega dokumenta izhaja več referenčnih del, med njimi tudi referenčno delo (z naslovom) "PGD Obvoznice šmartno pri Litiji", datum izvedbe "[a]vgust 2009", pa tudi investitor "MP, Direkcija RS za ceste" (torej naročnik). Iz opisa posla, ki ga je pri referenčnem delu opravil in obračunal ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, izhaja: "Izdelali smo projekt PGD za gradnjo obvoznice šmartno pri Litiji na cesti R2 - 416, odsek 1346 Litija - šmartno pri Litiji in 1347 šmartno pri Litiji- Radohova vas". Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje le neustreznost referenčnega dela, poimenovanega "Izdelava PGD za gradnjo obvoznice šmartno pri Litiji na cesti R2 - 416, odsek 1346 Litija - šmartno pri Litiji in 1347 šmartno pri Litiji- Radohova vas" (referenčnega dela "PGD Obvoznice šmartno pri Litiji"), ne pa tudi neustreznosti katerega od preostalih referenčnih del, navedenih v izbrani ponudbi, za katere ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, zatrjuje, da je tudi z njimi izkazal "svojo sposobnost za izvedbo predmetnega javnega naročila", bi bilo že iz tega razloga potrebno zaključiti, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni izkazal nepopolnosti izbrane ponudbe (v izpostavljenem delu). Za izkaz izpolnjevanja pogoja, določenega v točki "3.1.5 Reference" Navodil za pripravo ponudbe, je namreč zadoščalo, da je ponudnik v obdobju zadnjih treh let pred objavo zadevnega javnega naročila uspešno izvedel (najmanj) en istovrsten posel, kot ga prevzema v ponudbi. Ob tem ne gre prezreti niti, da je bil vlagatelju (na podlagi njegove vloge z dne 21. septembra 2010, znak vlagatelja 046351), kar v zahtevku za revizijo navaja tudi sam, dne 27. septembra 2010 omogočen vpogled v (celotno) izbrano ponudbo. Vendar pa gre v konkretnem primeru kot posebno (specifično) okoliščino upoštevati, da je v posledici izdane dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila (s katero je bil seznanjen vlagatelj) naročnika razumeti, da je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, svojo sposobnost za izvedbo zadevnega javnega naročila izkazal (prav) z referenčnim delom "PGD za gradnjo obvoznice šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 Litija - šmartno pri Litiji in 1347 šmartno pri Litiji - Radohova vas". Smiselno zelo podobno je v odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik zapisal, da je "[i]zpolnjevanje navedenega pogoja" "izbrani ponudnik izkazoval z referenčnim poslom "PGD Obvoznice šmartno pri Litiji", kot izhaja iz navedbe posla v obrazcu podatki o referenčnem delu". Upoštevaje navedeno je Državna revizijska komisija v nadaljevanju presojala zakonitost izpostavljene naročnikove ugotovitve (odločitve).

Državna revizijska komisija v posledici dosedanjih navedb najprej ugotavlja, da iz Navodil za pripravo ponudbe izhaja, da se pri pregledu ponudb presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji, glede predloženih listin in navedb (izjav) pa se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. Ponudbo se zavrne, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila (točka "2.8 Pregled in presoja ponudb" Navodil za pripravo ponudbe).

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da bi se na podlagi dokumenta v izbrani ponudbi, poimenovanega "Podatki o referenčnem delu", zgolj na podlagi poimenovanja sicer res dalo napraviti zaključek, da ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, z njim izkazuje, da je pri referenčnem delu za gradnjo obvoznice šmartno pri Litiji na cesti R2 - 416, odsek 1346 Litija - šmartno pri Litiji in 1347 šmartno pri Litiji- Radohova vas, opravil (izdelal) zgolj projekt PGD, ne pa tudi projekta PZI, vendar pa v povezavi z navedenim Državna revizijska komisija izpostavlja, da ni pomembno poimenovanje samega dokumenta, temveč je pomembna njegova vsebina. Pravna narava dokumenta je opredeljena predvsem z njegovo vsebino, napačno poimenovanje pa za stranko nima pravnih posledic (smiselno zelo podobno tudi sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, opravilna številka III Ips 46/93, ter sodba Višjega sodišča v Mariboru, opravilna številka Cpg 116/97). Dokument se presoja po njegovi vsebini in ne po tem, kako ga je stranka poimenovala, saj napačno poimenovanje dokumenta za stranko ne sme imeti škodljivih posledic (smiselno zelo podobno tudi sodba Višjega sodišča v Ljubljani, opravilna številka I Kp 1223/2007). Da bo naročnik upošteval vsebino predloženih dokumentov, ne pa njihovega poimenovanja, smiselno izhaja tudi iz točke "2.8 Pregled in presoja ponudb" Navodil za pripravo ponudbe, v kateri je naročnik med drugim zapisal, da se glede predloženih listin in navedb (izjav) od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije, ponudbo pa se zavrne, če ponudnik (po vsebini) ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila.

V povezavi z izpostavljenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz "ZAPISNIK[A] O VPOGLEDU V PONUDBO IZBRANEGA PONUDNIKA" številka 43002-561/2010, z dne 27. septembra 2010, razvidno, da je naročnik izjavil sledeče: "Direkcija RS za ceste je 24.08.2010 pomotoma izdal referenco za PGD obvoznica šmartno pri Litiji R2-416/1346 in 1347. Direkcija RS za ceste je dne, 24.09.2010, ko je ugotovila napako, izdano referenco pisno preklicala in v istem dopisu potrdila novo referenco za PGD in PZI obvoznica šmartno pri Litiji na cesti R2-416/1346 in 1347 v skupni vrednosti 194.396,39 EUR z DDV. Dopis je v vednost prejel tudi ponudnik Lineal d.o.o." (točka "7. Opombe"). Ista vrednost omenjenega referenčnega dela izhaja tudi iz dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila. Res je sicer, da je naročnik izjavil, da je "izdano referenco pisno preklical" "in v istem dopisu potrdil" "novo referenco za PGD in PZI obvoznica šmartno pri Litiji na cesti R2-416/1346 in 1347 v skupni vrednosti 194.396,39 EUR z DDV", kar v zahtevku za revizijo kot sporno izpostavlja vlagatelj, vendar pa obenem ni mogoče prezreti dejstva, da je vsebina referenčnega dela, ne glede na njegovo poimenovanje "PGD Obvoznice šmartno pri Litiji", že od samega začetka vključevala tudi izdelavo projekta PZI (ne pa zgolj izdelave projekta PGD). Takšen zaključek je potrebno napraviti tudi na podlagi
- pogodbe, poimenovane "DRSC št. 2415-08-001666/0", sklenjene med naročnikom in ponudnikom, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, dne 03. novembra 2008 (v nadaljnjem besedilu: pogodba z dne 03. novembra 2008). Iz 1. člena omenjene pogodbe namreč izhaja, da naročnik (kot predmet pogodbe) oddaja, izvajalec pa prevzema v izdelavo projektno dokumentacijo "PGD in PZI obvoznice šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 in 1347", pri čemer vrednost pogodbenih del znaša (vključno z davkom na dodano vrednost) 141.455,39 EUR;
- aneksa "št. 2415-08-001666/1", sklenjenega med naročnikom in ponudnikom, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, dne 16. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: aneks z dne 16. marca 2010). Iz 1. člena omenjenega aneksa namreč izhaja, da naročnik in izvajalec ugotavljata, da sta za izvedbo naročila "[i]zdelava PGD in PZI obvoznice šmartno pri Litiji, R2-416/1346, 1347", sklenila pogodbo z dne 03. novembra 2008, da so pri izvedbi naročila nastala dodatna dela, pa tudi, da se 2. člen pogodbe z dne 03. novembra 2008 v delu, ki se nanaša vrednost pogodbenih del, spremeni tako, da vrednost pogodbenih del (vključno z davkom na dodano vrednost) znaša 182.552,39 EUR;
- obvestila o naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 26. septembra 2008 (pod številko objave JN8189/2008), iz katerega med drugim izhaja, da je predmet javnega naročila, ki ga oddaja naročnik, "[i]zdelava projekta PGD,PZI obvoznice šmartno pri Litiji, R2-416/1346,1347" (točka "II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik", enak podatek pa izhaja tudi iz točke "II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave" in točke "II.2.1) Celotna količina ali obseg");
- projektne naloge številka 347-07-366/99 (projekt 98-0416), z dne 10. septembra 2008, omenjene v 1. členu pogodbe z dne 03. novembra 2008. Iz omenjene projektne naloge namreč po vsebini na več mestih izhaja, da je njen predmet izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije za gradnjo obvoznice šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 in 1347;
- obvestila o oddaji naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 06. novembra 2008 (pod številko objave JN9486/2008), iz katerega med drugim izhaja, da je bilo javno naročilo "[i]zdelava projekta PGD,PZI obvoznice šmartno pri Litiji, R2-416/1346,1347" oddano gospodarskemu subjektu "CESTNI INŽENIRING d.o.o., Mladinska 54, SI-2000 Maribor".

Zaključku, da je vsebina referenčnega dela, ne glede na njegovo poimenovanje "PGD Obvoznice šmartno pri Litiji", že od samega začetka vključevala tudi izdelavo projekta PZI (ne pa zgolj izdelave projekta PGD), očitno ne nasprotuje niti vlagatelj, saj v zahtevku za revizijo (v navezavi na vrednost referenčnega dela 194.396,39 EUR "z DDV") sam navaja, da se "[n]avedena pogodbena vrednost" "nanaša na celotno pogodbeno vrednost z vključeno fazo PGD, PZI in dodatnimi deli" (stran 3 zahtevka za revizijo).

Četudi bi (v navezavi na vrednost referenčnega dela 194.396,39 EUR "z DDV") vlagatelj v zahtevku za revizijo morebiti uspel izkazati, da gre za "zavajajoč podatek glede pogodbene vrednosti" (česar pa vlagatelj v zahtevku za revizijo ni izkazal), bi bilo še vedno potrebno ugotoviti, da vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje le, da je bila "[p]ogodbena vrednost PGD projektne dokumentacije" "v tem primeru občutno nižja", ne zatrjuje pa vrednosti, ki bi (po njegovem mnenju) ustrezala izdelavi projekta PZI v okviru referenčnega dela, poimenovanega "PGD Obvoznice šmartno pri Litiji". Zgolj morebitna formalna (ne pa vsebinska) nepravilnost oziroma formalna napaka pri navedbi vrednosti referenčnega dela 194.396,39 EUR "z DDV" (v navezavi na izdelavo projekta PGD) namreč v konkretnem primeru sama po sebi še ne vodi do zaključka, da ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, z referenčnim delom, poimenovanim "PGD Obvoznice šmartno pri Litiji" (oziroma "Izdelava PGD za gradnjo obvoznice šmartno pri Litiji na cesti R2 - 416, odsek 1346 Litija - šmartno pri Litiji in 1347 šmartno pri Litiji- Radohova vas"), v trenutku poteka roka za prejem ponudb ni izkazal izpolnjevanja pogoja, določenega v točki "3.1.5 Reference" Navodil za pripravo ponudbe. Iz izbrane ponudbe, predložene v postopku oddaje zadevnega javnega naročila "REKO R1-230/0327 G. RADGONA - MEJA Z A: PZI KROŽIšČA R2-449/R1-230" (torej tokratnega javnega naročila), katerega projektna naloga je izdelava PZI projektne dokumentacije ureditve križišča cest R1-230 in R2-449 v Gornji Radgoni, tako izhaja "ponudbena cena z DDV" 23.580,00 EUR, vlagatelj pa v zahtevku za revizijo ne dokazuje, da bi izdelava projekta PZI v okviru referenčnega dela, zgolj poimenovanega "PGD Obvoznice šmartno pri Litiji", ne predstavljala istovrstnega dela, v primerljivih količinah, kot jih ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, prevzema v tokratni ponudbi.

Prav tako ni mogoče slediti vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo navaja, da po podatkih, s katerimi razpolaga, "projekt še ni predan v arhiv, kar pomeni, da še ni zaključen". Državna revizijska komisija ugotavlja, da zgolj zatrjevanje, da "projekt še ni predan v arhiv", samo po sebi še ne vzpostavlja zaključka, da projekt "še ni zaključen". Poleg tega iz dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, izhaja, da
- je bila projektna dokumentacija projekta za izvedbo (PZI) po pogodbi z dne 03. novembra 2008 (dokončno) predana (gospodarskemu subjektu DDC svetovanje inženiring, d. o. o.) dne 22. maja 2009 (kar izhaja iz dokumenta, poimenovanega "Predaja projektne dokumentacije", z dne 22. maja 2009), po aneksu z dne 16. marca 2010 pa dne 07. maja 2010 (kar izhaja iz dokumenta, poimenovanega "Predaja projektne dokumentacije", z dne 07. maja 2010), torej pred rokom za prejem ponudb (ta je bil določen na 30. avgust 2010);
- je bila projektna dokumentacija projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) naročniku predana v prilogi dopisa, poimenovanega "Predaja projektne dokumentacije", z dne 24. aprila 2009, revizija "projektne dokumentacije za obvoznico šmartno pri Litiji na cesti R2-416" pa je bila uspešno zaključena (najkasneje) dne 15. septembra 2009, ko je bil izdan in na naročnika naslovljen dopis gospodarskega subjekta DDC svetovanje inženiring, d. o. o., številka 402-26/09-DV-289. Iz slednjega dopisa tako izhaja tudi, da "je sedaj celotna projektna dokumentacija za obvoznico šmartno pri Litiji na cesti R2-416, izdelana ob upoštevanju veljavnih gradbenih predpisov in skladno z zahtevami zakona o graditvi objektov ZGO-1" ter "pravilnika o projektni dokumentaciji".
V posledici navedenega je Državna revizijska komisija zaključila, da je bila tako projektna dokumentacija projekta za izvedbo (PZI) po pogodbi z dne 03. novembra 2008 in aneksu z dne 16. marca 2010, kakor tudi projektna dokumentacija projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) predana pred rokom za prejem ponudb.

Ker iz Navodil za pripravo ponudbe izhaja, da se ponudbo zavrne le, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila (točka "2.8 Pregled in presoja ponudb" Navodil za pripravo ponudbe), ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, pa je v svojo ponudbo priložil (zahtevano) "IZJAV[O] O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI", ter dokument, poimenovan "Podatki o referenčnem delu", iz katerega izhaja tudi referenčno delo (poimenovano) "PGD Obvoznice šmartno pri Litiji", za katerega vlagatelj v zahtevku za revizijo ni uspel izkazati, da v trenutku poteka roka za prejem ponudb po vsebini ne bi zadoščalo pogoju, določenemu v točki "3.1.5 Reference" Navodil za pripravo ponudbe, je Državna revizijska komisija zaključila, da v zadevnem revizijskem postopku vlagatelj ni izkazal, da bi naročnik z očitanim mu ravnanjem kršil določbe Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2), pravila javnega naročanja oziroma določbe lastne razpisne dokumentacije. Nepravilna (v posledici pa nepopolna) je namreč zgolj tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2 (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2, v povezavi s 16. točko istega odstavka istega člena), v postopku oddaje javnega naročila pa mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 izločiti (zgolj) vse (tiste) ponudbe, ki niso popolne. Vlagatelj v zahtevku za revizijo nepravilnosti (v posledici pa nepopolnosti) izbrane ponudbe ni uspel izkazati oziroma dokazati, zaradi česar naročnik tudi ni imel ustrezne pravne podlage za izločitev izbrane ponudbe iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila (naročnik bi, upoštevajoč dosedanjo obrazložitev tega sklepa, ravnal v nasprotju z določbami ZJN-2, pravili javnega naročanja oziroma določbami lastne razpisne dokumentacije prav v primeru, če bi izbrano ponudbo iz razlogov, ki jih navaja vlagatelj, izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila).

Zgolj dejstvo, da je naročnik "referenco", poimenovano "Izdelava PGD za gradnjo obvoznice šmartno pri Litiji na cesti R2 - 416, odsek 1346 Litija - šmartno pri Litiji in 1347 šmartno pri Litiji- Radohova vas", "preklical", namreč (še) ne dokazuje, da ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v trenutku poteka roka za prejem ponudb po vsebini ni izkazal izpolnjevanja pogoja, določenega v točki "3.1.5 Reference" Navodil za pripravo ponudbe, kot to v zahtevku za revizijo (zadnji stavek na strani 3 zahtevka za revizijo) zatrjuje vlagatelj. Ob tem ne gre prezreti niti, da je naročnik referenčno potrdilo, katerega neustreznost zatrjuje vlagatelj, preklical zaradi ugotovljene napake (oziroma "pomanjkljive navedbe") in prav zaradi ugotovitve, da bi moralo referenčno potrdilo, katerega neustreznost zatrjuje vlagatelj, vključevati tudi izdelavo projekta PZI (ne pa zgolj izdelave projekta PGD), niti tega, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni izkazal in dokazal, da "ta projekt še ni zaključen", oziroma, da "projekt "PGD in PZI za gradnjo obvoznice šmartno pri Litiji na cesti R2-416, ODSEK 1346 Litija-šmartno pri Litiji in 1347 šmartno pri Litiji-Radehova vas"" ne bi bil "v celoti zaključen do dne oddaje ponudbe za predmetno javno naročilo".

V povezavi z vlagateljevimi navedbami, da informacije o tem, da "ta projekt še ni zaključen", oziroma, ali je projekt že zaključen, še pridobiva, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ZRPJN v četrtem odstavku 12. člena jasno določa, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim navesti tako kršitve kakor tudi dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo (4. in 5. točka četrtega odstavka 12. člena ZRPJN). Zelo podoben zaključek gre napraviti tudi na podlagi določb 7. in 212. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007 s spremembami), katerega določbe se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, smiselno uporabljajo glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja. Zahtevek za revizijo je namreč namenjen zatrjevanju kršitev, ki naj bi jih v postopku oddaje javnega naročila domnevno storil naročnik, v ta namen pa ZRPJN od vlagatelja zahteva aktivno vlogo pri navajanju (pravno relevantnih) dejstev in predlaganju (pravno relevantnih) dokazov. Zavezuje ga, da v zahtevku za revizijo navede pravno relevantna dejstva, za trditve o teh dejstvih pa ponudi tudi ustrezne pravno relevantne dokaze. Skladno s pravilom o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena, ki določa, da morajo biti trditve jasne, določne (konkretizirane) in dokazane, mora tako tista stranka, ki določeno dejstvo zatrjuje, to dejstvo tudi dokazati (oziroma predlagati izvedbo ustreznih dokazov), posledice nedokazanosti nekega dejstva pa prizadenejo tisto stranko (v konkretnem primeru vlagatelja), ki mora dejstvo, glede na normo materialnega prava, zatrjevati in dokazati. Vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo v dokaz svojih navedb ne podaja nobenega pravno relevantnega dokaza oziroma dokaznega predloga, zgolj na podlagi vlagateljevega zatrjevanja, da informacije o tem, da "ta projekt še ni zaključen", oziroma, ali je projekt že zaključen, še pridobiva, pa Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo v izpostavljenem delu ni mogla ugoditi.

Glede na doslej navedeno je Državna revizijska komisija odločila, da se vlagateljev zahtevek za revizijo, znak vlagatelja 046452, z dne 27. septembra 2010, zavrne kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zadevnem postopku revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila zahteval tudi povračilo stroškov postopka. Ker je Državna revizijska komisija odločila, da se vlagateljev zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen (1. točka izreka tega sklepa), je skladno s četrtim in šestim odstavkom 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno, da mora vlagatelj v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen, naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

V obravnavanem primeru je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, vlagateljev zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi četrtega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN (ob upoštevanju ugotovljene višine že vplačane potrebne takse za revizijo v višini 2.500,00 EUR) odločila, da mora vlagatelj v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa na račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, številka računa 01100-1000358802 (sklic 11 16110-7111290-01828410), kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo vplačati še znesek v višini 2.500,00 EUR.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 08. decembra 2010


Sonja Drozdek-šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA PROMET, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
- LINEAL, d. o. o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor
- CESTNI INŽENIRING, d. o. o., Mladinska ulica 54, 2000 Maribor
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije