018-322/2010 Dars, d.d.

Številka: 018-322/2010-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice mag. Maje Bilbija ter članic Sonje Drozdek šinko in Miriam Ravnikar šurk, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila za dobavo svetlobne signalizacije (1. sklop) in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja CLAIR d.o.o., Zbilje 4H, Medvode, ki ga zastopa odvetnik Borut Bernik Bogataj, Kidričeva cesta 1, škofja Loka (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 15.12.2010

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5.000,00 EUR, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 12.01.2010 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila (dokument št. 000677/2009). Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil št. JN 297/2010, z dne 13.01.2010, in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, št. 2010/S 10-011889, z dne 15.01.2010.
Naročnik je z Obvestilom o oddaji javnega naročila, št. 000677/2009, z dne 23.03.2010, ponudnike obvestil, da je predmetno javno naročilo v 1. in v 2. sklopu oddal v izvedbo vlagatelju.

Ponudnik ULTIMA d.o.o., Cesta v Zgornji Log 113, Ljubljana je dne 12.02.2010 vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik zavrnil. Državna revizijska komisija je zahtevku za revizijo ugodila tako, da je razveljavila naročnikovo odločitev v delu, ki se nanaša na 1. sklop in naložila naročniku, da mora vlagatelju povrniti stroške v višini 2.980,00 EUR (sklep Državne revizijske komisije št. 018-116/2010-8, z dne 18.06.2010).

Naročnik je z Obvestilom o spremembi odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 18.08.2010, ponudnike obvestil, da je predmetno javno naročilo v 1. sklopu oddal v izvedbo prvotnemu vlagatelju - to je družbi ULTIMA d.o.o., Cesta v Zgornji Log 113, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 19.08.2010 zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila. Vlagatelj je od naročnika zahteval, naj mu obrazloži, zakaj je njegova ponudba neprimerna in po kakšnih kriterijih je presojal ugotovljeno neprimernost.

Naročnik je dne 23.08.2010 vlagateljevo zahtevo za izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila zavrgel.

Vlagatelj je dne 31.08.2010 vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik zavrnil. Državna revizijska komisija je zahtevku za revizijo ugodila tako, da je razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahteve za izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila ter naložila naročniku, da mora vlagatelju povrniti stroške v višini 5.984,00 EUR (sklep Državne revizijske komisije št. 018-258/2010-2, z dne 13.10.2010). Državna revizijska komisija je naročniku podala napotke za pravilno izvedbo postopka v razveljavljenem delu. Državna revizijska komisija je zapisala, da bo moral naročnik izdati dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila in v njej natančno navesti razloge za svojo odločitev v smislu tretjega odstavka 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2), oziroma pojasniti vlagatelju, zakaj je njegova ponudba neprimerna, pri čemer bo moral upoštevati vse zahteve, ki jih je v zvezi z razpisanim predmetom zapisal v razpisni dokumentaciji.

Naročnik je dne 18.10.2010 izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Kot izhaja iz priložene povratnice, je vlagatelj dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila prejel dne 21.10.2010.

Vlagatelj je dne 18.10.2010 zahtevo za izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila dopolnil.

Vlagatelj je dne 29.10.2010 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je iz razloga, ker Državna revizijska komisija naročniku ni naložila, da mora odgovoriti tudi na navedbe, ki jih je vlagatelj lahko podal šele po prejemu naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, v 3-dnevnem roku od prejema odločitve Državne revizijske komisije, dopolnil svojo zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Vlagatelj poudarja, da v roku, v katerem bi moral naročnik odgovoriti na dodatno postavljena vprašanja, odgovorov ni prejel.

Vlagatelj še navaja, da obstojijo tudi razlogi za izrek kazenske sankcije po določilih 10. točke prvega odstavka 109. člena ZJN-2, saj naročnik ni podal obvestila o dodatnih informacijah iz 8. točke prvega odstavka 57. člena ZJN-2. Vlagatelj predlaga, da naj Državna revizijska komisija, kot prekrškovni organ, kaznuje naročnika v skladu s svojimi pristojnostmi, pri čemer naj upošteva tudi dejstvo, da je zoper naročnika in izbranega ponudnika že vložena tudi prijava pri Komisiji za preprečevanje korupcije.

Vlagatelj zatrjuje, da naročnik favorizira izbranega ponudnika. Kot poudarja vlagatelj, je naročnik izbranemu ponudniku prilagodil strokovne zahteve, ki se nanašajo na razpisane artikle, poleg tega pa je naročnik določil tudi reference, ki jih lahko v Sloveniji izpolni zgolj izbrani ponudnik.

Vlagatelj priznava, da je od naročnika prejel dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila ter hkrati zatrjuje, da je naročnik ni vročil njegovemu pooblaščencu pač pa neposredno družbi CLAIR d.o.o., Medvode. Z navedenim, poudarja vlagatelj, je naročnik kršil določilo drugega odstavka 79. člena ZJN-2, ki nalaga naročniku, da se vloge, tekom celotnega postopka oddaje javnega naročila, vročajo skladno z zakonom, ki ureja upravni postopek.

Vlagatelj še navaja, da iz previdnosti še naprej vztraja pri revizijskih razlogih in dokazilih, ki jih je navedel v prvotnem zahtevku za revizijo in v zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj predlaga, da se odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi in ponudbe ponovno oceni. Vlagatelj zahteva povrnitev revizijskih stroškov po priloženem stroškovniku (povrnitev vplačila revizijske takse, 2.390,00 EUR za sestavo revizijskega zahtevka, 20,00 EUR za administrativne in poštne stroške ter 20 % DDV).

Naročnik je s sklepom, z dne 16.11.2010, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov (dokument št. 000677/2009).

Naročnik navaja, da je dne 15.10.2010 prejel sklep Državne revizijske komisije in poudarja, da je upoštevajoč navedeni sklep, dne 15.10.2010 vlagatelju povrnil revizijske stroške v višini 5.984,00 EUR, dne 20.10.2010 pa je vlagatelju posredoval tudi dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Naročnik poudarja, da je v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila celovito in obsežno odgovoril na vsa vlagateljeva vprašanja.

Naročnik navaja, da je iz razloga, ker je zahtevo za izdajo dodatne obrazložitve odločitve prejel od družbe CLAIR d.o.o., Zbilje 4H, Medvode, tudi dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila posredoval neposredno navedeni družbi in ne pooblaščencu.

Naročnik še podarja, da je bil predmetni javni razpis objavljen pred uveljavitvijo novele, zato zavrača tudi vlagateljev očitek o tem, da ni podal obvestila o dodatnih informacijah iz 8. točke prvega odstavka 57. člena ZJN-2.

Vlagatelj je dne 22.11.2010 obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik pri izpolnitvi navodil, ki mu jih je podala Državna revizijska komisija, ponovno kršil določila ZJN-2, saj ni odgovoril na dodatna vprašanja vlagatelja, kljub temu, da je z njimi razpolagal še preden je odposlal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Vlagatelj navaja, da v kolikor imajo razlogi za izbiro najugodnejšega ponudnika jasno in pravilno zakonsko podlago, podaja odgovorov ne sme in ne more imeti za naročnika nikakršnih negativnih posledic.

Vlagatelj še navaja, da ne drži ugotovitev naročnika, da mu je dne 15.10.2010 povrnil stroške, ki so mu nastali v predhodnem revizijskem postopku. Vlagatelj poudarja, da mu je naročnik stroške povrnil šele mesec dni kasneje. Vse navedeno, poudarja vlagatelj, še dodatno utemeljuje sum, da se skušajo s takšnim početjem prikriti nepravilnosti in javno naročilo oddati izbranemu ponudniku.

Vlagatelj navaja, da vztraja pri revizijskih razlogih in dokazih, ki jih je navedel v zahtevku za revizijo, z dne 30.08.2010, v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 23.09.2010 ter v zahtevku za revizijo, z dne 29.10.2010.

Naročnik je dne 24.11.2010 na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 08.12.2010 podaljšala rok za odločitev, o čemer je obvestila obe stranki.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da se predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku. Ker je bilo obvestilo o javnem naročilu iz 2. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) objavljeno pred uveljavitvijo novele ZJN-2B, se predmetni postopek oddaje javnega naročila izvaja po določbah, ki so veljale pred uveljavitvijo novele.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da mu ni odgovoril na dodatno postavljena vprašanja, s katerimi je dopolnil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Vlagatelj tudi očita naročniku, da dodatne obrazložitve odločitve ni posredoval njegovemu pooblaščencu, pač pa neposredno družbi CLAIR d.o.o., Medvode. Vlagatelj prav tako zatrjuje, da naročnik s prilagajanjem razpisnih pogojev (tako v delu, ki se nanaša na opis razpisanih artiklov, kot tudi v delu, ki se nanaša na reference) favorizira izbranega ponudnika ter da naročnik ni ravnal v skladu z 8. točko prvega odstavka 57. člena ZJN-2. Vlagatelj se "iz previdnosti" sklicuje na predhodno vložen zahtevek za revizijo in na zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo ter navaja, da vztraja pri vseh revizijskih razlogih iz obeh navedenih vlog.

Vlagatelj najprej očita naročniku, da mu ni odgovoril na dodatno postavljena vprašanja, s katerimi je dopolnil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila ter da naročnik dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila ni posredoval njegovemu pooblaščencu pač pa neposredno družbi CLAIR d.o.o., Medvode.

Kot že izhaja iz te obrazložitve, je Državna revizijska komisija v obravnavani zadevi že dvakrat odločala. S sklepom št. 018-116/2010-8, z dne 18.06.2010, je zahtevku za revizijo (ki ga je vložil v tem postopku izbrani ponudnik) ugodila tako, da je razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila v delu, ki se nanaša na 1. sklop ter napotila naročnika naj ponovno ugotavlja popolnost ponudb in pri tem upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije. S sklepom št. 018-258/2010-2, z dne 13.10.2010, pa je zahtevku za revizijo (ki ga je vložil vlagatelj) ugodila tako, da je razveljavila naročnikov sklep o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Državna revizijska komisija je napotila naročnika, naj izda dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila in v njej vlagatelju pojasni razloge za izločitev njegove ponudbe.

Kot je razvidno iz predložene dokumentacije, je naročnik sledil napotkom Državne revizijske komisije in dne 20.10.2010 izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, s katero je vlagatelju pojasnil, zakaj je bila njegova ponudba kot neprimerna in nepopolna izločena iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Ker je naročnik ravnal v skladu s sklepom Državne revizijske komisije in posledično izpolnil svojo dolžnost, ki mu jo nalaga tretji odstavek 79. člena ZJN-2, vlagatelj pa v zahtevku za revizijo tudi ne navaja, da mu naročnik ni odgovoril na vsa postavljena vprašanja iz Zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, z dne 19.08.2010, Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku ni sledila. Vlagatelj bi lahko tudi sicer vse očitke, ki jih je navedel v vlogi, z dne 18.10.2010, navedel tudi v zahtevku za revizijo (kot namreč zatrjuje vlagatelj, je navedbe, ki jih je zapisal v vlogo, z dne 18.10.2010, "lahko podal šele, ko je prejel naročnikovo odločitev o njegovem zahtevku za revizijo"). Državna revizijska komisija pa je vlagatelja na to možnost tudi izrecno opozorila v svoji predhodni odločitvi (št. 018-258/2010-2, z dne 13.10.2010) oziroma je v zvezi s tem zapisala, "â??da bo lahko vlagatelj po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, v kolikor bo ocenil, da postopek oddaje predmetnega javnega naročila ni bil izveden v skladu s pravili javnega naročanja in razpisno dokumentacijo oziroma, da je bila njegova ponudba neupravičeno zavrnjena, ponovno vložil revizijski zahtevek".

Kot ugotavlja Državna revizijska komisija, je bil (tudi) vlagateljev pooblaščenec očitno seznanjen z dodatno obrazložitvijo odločitve o oddaji naročila, saj je po prejemu navedenega dokumenta pravočasno vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik sprejel v meritorno obravnavo. S sporno vročitvijo torej niso bile v ničemer prizadete vlagateljeve pravice in pravne koristi, saj opisano dejanje ni vplivalo niti na dostopnost pravnega varstva, niti na končni izid obravnavanega postopka. Tudi sicer je potrebno vlagatelja opozoriti, da je bil 79. člen ZJN-2 spremenjen z novelo oziroma, da je bila določba drugega odstavka 79. člena ZJN-2 (ki določa, da mora naročnik odločitev o oddaji naročila ponudnikom vročiti v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek), katere kršitev v zvezi s tem očita naročniku, v ZJN-2 vnesena šele z novelo, kar pomeni, da se v postopku oddaje predmetnega javnega naročila (glede na to, da je bil javni razpis za dobavo svetlobne signalizacije objavljen pred uveljavitvijo novele ZJN-2B) ne uporablja. Na navedeno pa je bil vlagatelj opozorjen že s predhodno odločitvijo Državne revizijske komisije, ki jo je vodila pod opr. št. 018-258/2010-2, z dne 13.10.2010.

Vlagatelj tudi zatrjuje, da naročnik z razpisnimi pogoji tako v delu, ki se nanaša na opis artiklov, kot tudi v delu, ki se nanaša na zahtevane reference, favorizira izbranega ponudnika in hkrati navaja, da z zahtevanimi referencami razpolaga zgolj izbrani ponudnik.

Kot ugotavlja Državna revizijska komisija, vsi navedeni očitki posegajo v vsebino razpisne dokumentacije. Vlagatelj je sicer imel možnost na naročnika nasloviti zahtevo za dodatno pojasnilo razpisne dokumentacije (na to možnost je bil opozorjen v točki II.2.2 Povabila k oddaji ponudbe - Pridobivanje dodatnih informacij) ali vložiti zahtevek za revizijo, vendar je bil navedeno, ob upoštevanju določila šestega odstavka 12. člena ZRPJN, dolžan storiti še pred potekom roka za oddajo ponudb (vlagatelj je bil z opisi razpisane svetlobne signalizacije in z zahtevami, ki se nanašajo na reference seznanjen že vse od 15.02.2010, ko je naročnik na Portalu javnih naročil objavil zadnje spremembe razpisne dokumentacije, zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo pa je vložil več kot osem mesecev kasneje). Po poteku tega roka namreč vsebinska presoja zahtev iz razpisne dokumentacije ni več dopustna, zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le še preveri, ali ponudbe izpolnjujejo naročnikove zahteve na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj bi torej moral skrbno in temeljito preučiti naročnikovo razpisno dokumentacijo ter (v kolikor je bil mnenja, da naročnikove zahteve v spornih delih razpisne dokumentacije niso določene v skladu s pravili javnega naročanja) vložiti zahtevek za revizijo najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb.

Čeprav navedeno ne vpliva na odločitev v obravnavani revizijski zadevi, pa Državna revizijsko komisija (iz razloga, ker je jedro spora med strankama v tem postopku zlasti v vlagateljevemu zatrjevanju, da naročnik privilegira izbranega ponudnika oziroma diskriminira vlagatelja) še ugotavlja, da je naročnik prvotno, kot najugodnejšega ponudnika v obeh razpisanih sklopih, izbral prav vlagatelja. Do spremembe odločitve je namreč prišlo šele po odločitvi Državne revizijske komisije (ki jo je vodila pod opr. št. 018-116/2010-8), s katero je razveljavilo prvotno odločitev o izbiri vlagatelja v delu, ki se nanaša na 1. sklop in napotila naročnika na ponovno ugotavljanje popolnosti prejetih ponudb (vlagateljeva ponudba pa je v 2. sklopu pravnomočno izbrana kot najugodnejša).

Vlagatelj tudi zatrjuje, da naročnik ni podal obvestila o dodatnih informacijah iz 8. točke prvega odstavka 57. člena ZJN-2.

Kot že izhaja iz te obrazložitve (in kot je zapisala Državna revizijska komisija tudi v svoji predhodni odločitvi št. 018-258/2010-2, z dne 13.10.2010), se iz razloga, ker je bil javni razpis za dobavo svetlobne signalizacije objavljen pred uveljavitvijo novele ZJN-2B, predmetni postopek oddaje javnega naročila izvaja po določbah, ki so veljale pred uveljavitvijo novele. Ker je bil 57. člen ZJN-2 spremenjen z novelo ZJN-2B, 63a. člen ZJN-2 pa v zakon vnesen šele z novelo (vlagatelj očita naročniku, da je kršil 8. točko prvega odstavka 57. člena oziroma 63 a. člen ZJN-2, ker ni objavil obvestila o dodatnih informacijah), kar pomeni, da se določila, ki se nanaša na objavo obvestila o dodatnih informacijah v tem postopku oddaje javnega naročila ne uporabljajo, Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku ni sledila. Če je mogoče zahtevek za revizijo v tem delu razumeti kot očitek vlagatelja, da ni bil seznanjen z vsemi odgovori oziroma spremembami razpisne dokumentacije, pa je potrebno vlagatelja opozoriti, da temu ni tako. Kot namreč izhaja iz objave na Portalu javnih naročil, je naročnik vse odgovore na postavljena vprašanja in vse spremembe razpisne dokumentacije objavil na Portalu javnih naročil, in sicer dne 18.01.2010 (Pojasnilo št. 1), dne 25.01.2010 (Pojasnilo št. 2 in Dodatek št. 1) ter dne 15.02.2010 (Pojasnilo št. 3 in Dodatek št. 2).

Vlagatelj se v nadaljevanju "zgolj iz previdnosti" sklicuje na predhodno vložen zahtevek za revizijo ter na zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo in navaja, da vztraja pri vseh revizijskih navedbah ter dokazih iz obeh vlog.

V četrtem odstavku 12. člena ZRPJN so (taksativno) naštete obvezne sestavine zahtevka za revizijo. Vlagatelj mora, skladno z določili četrte in pete točke četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, v revizijskem zahtevku navesti tako kršitve, kot tudi dejstva in dokaze, s katerimi se zatrjevane kršitve dokazujejo. Zahtevek za revizijo je namreč namenjen zatrjevanju kršitev, ki naj bi jih v postopku oddaje javnega naročila domnevno storil naročnik, zato ZRPJN od vlagatelja zahteva aktivno vlogo pri navajanju dejstev in predlaganih dokazih - zavezuje ga, da v revizijskem zahtevku navede pravno relevantna dejstva in da za trditve o teh dejstvih ponudi tudi ustrezne dokaze. Vlagatelj se v tem delu zahtevka za revizijo zgolj sklicuje na revizijske razloge in dokaze, ki jih je navedel v predhodnem revizijskem postopku. Takšno sklicevanje ni dopustno, saj je zahtevek za revizijo samostojna vloga, ki mora v skladu z zgoraj navedenim zakonskimi določili, vsebovati tako kršitve, kot tudi dejstva in dokaze, s katerimi se te kršitve dokazujejo. Ker zgolj sklicevanje na druge vloge tem pogojem ne zadošča, jih Državna revizijska komisija ni mogla upoštevati. Tudi sicer je šele iz zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo (vloga, z dne 29.11.2010) mogoče ugotoviti na katere dokumente se vlagatelj pravzaprav sklicuje.

Ob vsem opisanem je bilo potrebno zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrniti kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi zahtevo za povračilo stroškov nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 15.12.2010Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije 4, Celje
odvetnik Borut Bernik Bogataj, Kidričeva cesta 1, škofja Loka
ULTIMA d.o.o., Cesta v Zgornji Log 113, Ljubljana
Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva 2, Ljubljana
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana