018-309/2010 Občina Ajdovščina

Številka: 018-309/2010-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata, članice Sonje Drozdek-šinko in članice mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "[s]klop 1: VAROVANJE POVODJA REKE VIPAVE - KANALIZACIJA BUDANJE, USTJE, DOLENJE IN LOKAVEC" in "[s]klop 2: KANALIZACIJA ŽAPUŽE" ter na podlagi vloge, poimenovane "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO oz. podredno ZAHTEVEK ZA REVIZIJO", z dne 11. novembra 2010, ki jo je vložil vlagatelj ECO TIM INŽENIRING, d. o. o. , Koper, Ankaranska cesta 7, 6000 Koper (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katerega po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana, zoper ravnanje naročnika OBČINA AJDOVšČINA, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 03. decembra 2010 sprejela

ODLOČILA

1. Vlagateljeva vloga, poimenovana "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO oz. podredno ZAHTEVEK ZA REVIZIJO", z dne 11. novembra 2010, se v njeni primarni vsebini, to je v vsebini obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, zavrže.

2. Vlagateljeva vloga, poimenovana "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO oz. podredno ZAHTEVEK ZA REVIZIJO", z dne 11. novembra 2010, se v njeni podredni vsebini, to je v vsebini zahtevka za revizijo, odstopi v odločanje naročniku.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19. avgusta 2010 sprejel "SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN IMENOVANJU STROKOVNE KOMISIJE", številka 4301-16/2010-2, za "[s]klop 1: VAROVANJE POVODJA REKE VIPAVE - KANALIZACIJA BUDANJE, USTJE, DOLENJE IN LOKAVEC" in "[s]klop 2: KANALIZACIJA ŽAPUŽE", obvestilo o javnem naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi pa je bilo pod številko objave JN7715/2010 dne 20. avgusta 2010 objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je dne 06. oktobra 2010 sprejel dokument, poimenovan "Zadeva: PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN POVABILO K POGAJANJU", številka 4301-16/2010-26 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o priznanju sposobnosti in vabilo k pogajanjem), ki ga je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, prejel dne 11. oktobra 2010. Iz omenjenega obvestila o priznanju sposobnosti in vabila k pogajanjem med drugim izhaja, da je vlagatelj vabljen "k udeležbi v nadaljevanju postopka s pogajanji, saj" mu "je bila na podlagi predložene ponudbe priznana usposobljenost za sodelovanje v postopku", pa tudi, da naročnik od vlagatelja pričakuje, da mu bo do "12.10.2010 do 10:00 ure, v skladu z navodili protokola pogajanj," dostavil "novo ponudbo v obliki in na način", "kot je določeno v razpisni dokumentaciji".

Naročnik je dne 15. oktobra 2010 (po tem, ko je vlagatelj na podlagi obvestila o priznanju sposobnosti in vabila k pogajanjem naročniku predložil ponudbo) sprejel dokument, poimenovan "Zadeva: POVABILO K 2. KROGU POGAJANJ", številka 4301-16/2010-41 (v nadaljnjem besedilu: povabilo k drugemu krogu pogajanj). Iz povabila k drugemu krogu pogajanj med drugim izhaja, da je vlagatelj vabljen "k udeležbi v 2. krogu" pogajanj.

Naročnik je, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, dne 19. oktobra 2010 prejel vlagateljevo vlogo, poimenovano "Zadeva: Opozorilo na kršitev razpisnih pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. 4301-16/2010 (JN 7715/2010)", z dne 18. oktobra 2010 (v nadaljnjem besedilu: opozorilo na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010).

Naročnik je dne 22. oktobra 2010 sprejel "ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka 4301-16/2010-54 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se zadevno javno naročilo za oba sklopa odda ponudniku "CPG, d.d., Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica".

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, prejel dne 25. oktobra 2010, dne 29. oktobra 2010 pa je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel vlagateljevo vlogo, poimenovano "ZAHTEVA ZA DODATNO OBRAZLOŽITEV ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA (po 3. odstavku 79. člena ZJN-2) in ZAHTEVA ZA VPOGLED V DOKUMENTACIJO POSTOPKA (po 6. odstavku 22. člena ZJN-2)", z dne 28. oktobra 2010.

Naročnik je dne 03. novembra 2010 sprejel dokument, poimenovan "DODATNA OBRAZLOŽITEV ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA ter ODOBRITEV ZAHTEVE ZA VPOGLED V DOKUMENTACIJO", številka 4301-16/2010-56, ki ga je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, prejel dne 04. novembra 2010.

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, dne 12. novembra 2010 priporočeno s povratnico na pošto oddal vlogo, poimenovano "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO oz. podredno ZAHTEVEK ZA REVIZIJO", z dne 11. novembra 2010, ki jo je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel dne 15. novembra 2010. V omenjeni vlogi vlagatelj:
- zatrjuje, da ima opozorilo na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 vse sestavine zahtevka za revizijo iz 12. člena ZRPJN, pa tudi, da je pravna narava aktov opredeljena z njeno vsebino, napačno poimenovanje (akta) pa nima pravnih posledic,
- zatrjuje kršitve naročnika pri vodenju zadevnega postopka s pogajanji (naročnik naj bi med drugim ravnal protipravno, ko je namesto sprejema odločitve o oddaji naročila ponudnike povabil k predložitvi ponudb "za nov krog pogajanj"), pa tudi, da ima utemeljene razloge za ugotovitev, da je bil "izbrani ponudnik pred oddajo ponudbe v 2. krogu pogajanj" seznanjen s ponudbenimi cenami ostalih ponudnikov,
- zatrjuje, da naročnik nima nobenega (drugega) podatka glede zagotovljenih sredstev, zato lahko podatek glede zagotovljenih sredstev predstavlja samo ocenjena vrednost naročila,
- zatrjuje, da naročnik dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila ni izdal v skladu s "83. členom ZJNVETPS",
- zatrjuje, da je izbrana ponudba iz razlogov, ki jih v vlogi podrobneje navaja, nepopolna.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom številka 018-309/2010-2, z dne 15. novembra 2010, pozvala na odstop dokumentacije. Omenjeni poziv je naročnik, kakor to izhaja iz poštne povratnice, vrnjene Državni revizijski komisiji, prejel dne 17. novembra 2010, dne 19. novembra 2010 pa je Državna revizijska komisija v prilogi naročnikovega dopisa, poimenovanega "Zadeva: Dostava spisovne dokumentacije", številka 4301-16/2010-63, z dne 19. novembra 2010 (v nadaljnjem besedilu: dopis številka 4301-16/2010-63), prejela dokumentacijo, ki ji jo je odstopil naročnik.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj svojo vlogo, z dne 11. novembra 2010, poimenoval "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO oz. podredno ZAHTEVEK ZA REVIZIJO" (poimenovanje vloge pa sledi njeni vsebini), zato je omenjeno vlogo (najprej) obravnavala v njeni primarni vsebini, torej v vsebini obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo).

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je spor med vlagateljem in naročnikom (najprej) v tem, ali je vlagateljevo opozorilo na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 (po vsebini) šteti za zahtevek za revizijo. Medtem, ko vlagatelj zatrjuje, da "ima navedena vloga vse sestavine zahtevka za revizijo iz 12. člena ZRPJN", pa tudi, da "je pravna narava aktov opredeljena z njeno vsebino zato napačno poimenovanje nima pravnih posledic", po drugi strani naročnik v dopisu številka 4301-16/2010-63 pojasnjuje, da "navedenega dokumenta" po njegovem mnenju "nikakor ni mogoče šteti kot zahtevek za revizijo".

V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija izpostavlja, da je že v več svojih sklepih zapisala, da ni pomembno poimenovanje same vloge (na primer opozorilo, zahtevek za revizijo ali pritožba), temveč je pomembna njena vsebina. Pravna narava dokumenta (vloge) je opredeljena predvsem z njeno vsebino, napačno poimenovanje pa za stranko nima pravnih posledic (smiselno zelo podobno tudi sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, opravilna številka III Ips 46/93, ter sodba Višjega sodišča v Mariboru, opravilna številka Cpg 116/97). Vloga se presoja po njeni vsebini in ne po tem, kako jo je stranka poimenovala, saj napačno poimenovanje vloge za stranko ne sme imeti škodljivih posledic (smiselno zelo podobno tudi sodba Višjega sodišča v Ljubljani, opravilna številka I Kp 1223/2007).

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija vpogledala v vlagateljevo opozorilo na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 in ugotavljala, ali ga je po (njegovi) vsebini šteti za zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN izhaja, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti: 1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, 2. naziv naročnika, 3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, 4. kršitve, 5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 6. potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljevo opozorilo na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 vsebuje naziv vlagatelja zahtevka za revizijo (v glavi dokumenta), naziv naročnika, javno naročilo, kršitve in dejstva, ne vsebuje pa navedbe kontaktne osebe, dokazov, s katerimi se kršitve dokazujejo (niti dokaznih predlogov), ter potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da v opozorilu na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 vlagatelj najprej v pretežnem delu povzema naročnikova in svoja ravnanja v postopku oddaje zadevnega javnega naročila, potek postopka pogajanj, lastno razumevanje določb razpisne dokumentacije, pa tudi lastno razumevanje ocenjene vrednosti zadevnega naročila in "razpoložljivih sredstev naročnika". V nadaljevanju opozorila na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 vlagatelj zatrjuje, da "ni nobenega razloga za to, da naročnik izvede še drugi krog pogajanj", saj "bi moral glede na razpisne pogoje, ki jih je sam določil, po izvedenem prvem krogu pogajanj kot najugodnejšega ponudnika izbrati" vlagatelja, pa tudi, da "[i]zvedba 2. kroga pogajanj oz. dodatnih pogajanj, predstavlja ravnanje, ki je glede na dane okoliščine v nasprotju z določili razpisne dokumentacije oz. gre za ravnanje, s katerim se kršijo razpisni pogoji, ki jih je naročnik določil sam", ter predlaga, da naročnik "najavljen drugi krog pogajanj" prekliče in odloči, da je "kot najugodnejši ponudnik izbrana naša ponudba". Vendar pa izpostavljena vsebina (v povezavi z ostalimi navedbami v opozorilu na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 in dejstvi, ki bodo predstavljene/predstavljena v nadaljevanju tega sklepa) še ne dopušča zaključka, da je opozorilo na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 (po vsebini in ne glede na njegovo poimenovanje) šteti za zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je opozorilo na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 v konkretnem primeru v bistvu njegove vsebine razumeti (natanko) tako, kot je poimenovano, torej (zgolj) kot opozorilo vlagatelja, ne pa kot zahtevek za revizijo. Iz opozorila na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 je tako jasno razbrati namen vlagatelja, ki je v tem, da naročnika opozori na domnevne zatrjevane kršitve (kot na primer: "s tem dopisom opozarjamo na ugotovljeno kršitev") in zahteva njihovo odpravo (preklic), ne pa v tem, da vloži zahtevek za revizijo. Da niti vlagatelj sam opozorila na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 ne smatra kot zahtevka za revizijo, izhaja med drugim tudi iz navedbe v njem, da bo "v primeru, da naročnik ne bo ravnal v skladu s tem pozivom (in tako, kot se je zavezal z razpisno dokumentacijo), na DRK" vložil "zahtevek za revizijo". Res je sicer, kot v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo opozarja vlagatelj, da je v izpostavljenem delu zapisal, da bo zahtevek za revizijo vložil "na DRK" (ne pa pri naročniku - 1. stavek tretjega odstavka 12. člena ZRPJN), vendar pa je v opozorilu na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 (kar je ključno) jasno izražena napoved nameravanega bodočega ravnanja vlagatelja glede zahtevka za revizijo, to je, da zahtevek za revizijo (šele) bo (torej z morebitno bodočo kasnejšo vlogo) vložil. Glede na doslej navedeno ni mogoče slediti vlagatelju, ki lastno navedbo, da bo "v primeru, da naročnik ne bo ravnal v skladu s tem pozivom (in tako, kot se je zavezal z razpisno dokumentacijo), na DRK" vložil "zahtevek za revizijo", zgolj zaradi zapisa "na DRK" (pravilno: "na naročnika") smiselno tolmači kot napoved, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, ne pa, kot je opozorilo na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 v tem delu tudi dejansko razumeti, da zahtevek za revizijo (šele) bo (torej z morebitno bodočo kasnejšo vlogo) vložil. Vsebina vlagateljevega opozorila na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 povsem sovpada z vsebino instituta pisnega opozorila, ki sta ga do začetka veljavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 19/2010 - ZJN-2B; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2B) oziroma do začetka veljavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 19/2010 - ZJNVETPS-B; v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS-B) normirala tako Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2), v drugem odstavku 79. člena, kot Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS), v drugem odstavku 83. člena.

Pri obravnavanju (vsebine) vlagateljevega opozorila na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 ni mogoče prezreti niti naslednjih dejstev, ki prav tako ne vodijo do zaključka, da je bil vlagateljev namen vložiti zahtevek za revizijo, oziroma, da je (kot zatrjuje sam) njegovo opozorilo na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 po vsebini šteti za zahtevek za revizijo:
- iz opozorila na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 ne izhaja, da bi vlagatelj z njegovo kopijo obvestil tudi ministrstvo, pristojno za finance. Če bi vlagatelj dejansko imel namen vložiti zahtevek za revizijo, ali bi smatral, da je vložil zahtevek za revizijo, bi to v opozorilo na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 gotovo zapisal (podobno, kot je zapisal "v vednost Župan Občine Ajdovščina"), saj bi s kopijo opozorila na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010, če ga je smatral kot zahtevek za revizijo, skladno s 3. stavkom tretjega odstavka 12. člena ZRPJN moral obvestiti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Vlagatelj tega, da bi s kopijo opozorila na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 obvestil ministrstvo, pristojno za finance, niti ne zatrjuje,
- vlagatelj je opozorilo na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 namenil gospodu P. K., ki je v nazivu naslovnika naveden med zapisom "OBČINA AJDOVšČINA" in zapisom "Cesta 5. maja 6a", "5270 Ajdovščina", ne pa županu, ki na podlagi prvega odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZLS-UPB2 s spremembami) predstavlja in zastopa naročnika, Občino Ajdovščina. Opozorilo na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 je vlagatelj županu naročnika namenil zgolj "v vednost". Slednje dejstvo izhaja tako iz zapisa "(v vednost Župan Občine Ajdovščina)" (neposredno pod navedbo naslovnika), kakor tudi iz zapisa "v vednost Župan Občine Ajdovščina" (v smislu pisarniške odredbe pod podpisnikom).

V povzetku vsega doslej navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je opozorilo na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 v konkretnem primeru v bistvu njegove vsebine razumeti (natanko) tako, kot je poimenovano, torej (zgolj) kot opozorilo vlagatelja, ne pa kot zahtevek za revizijo. Iz opozorila na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 je tako jasno razbrati namen vlagatelja, ki je v tem, da naročnika opozori na domnevne zatrjevane kršitve in zahteva njihovo odpravo (preklic), ne pa v tem, da vloži zahtevek za revizijo, saj je v njem jasno izražena tudi napoved nameravanega bodočega ravnanja vlagatelja glede zahtevka za revizijo, to je, da zahtevek za revizijo (šele) bo (z morebitno bodočo kasnejšo vlogo) vložil. V konkretnem primeru zato naročnik ni ravnal v nasprotju z določbami ZRPJN, ko opozorila na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 (po vsebini) ni štel za zahtevek za revizijo in o njem ni odločil, saj je, glede na jasno izraženo vlagateljevo napoved, da zahtevek za revizijo (šele) bo (z morebitno bodočo kasnejšo vlogo) vložil, upravičeno zaupal temu, kar je v opozorilu na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 navedel prav vlagatelj sam.

Omenjenega zaključka ne more spremeniti niti vlagateljevo sklicevanje na sklep Državne revizijske komisije številka 018-128/05-31-989, z dne 10. maja 2005 (v nadaljnjem besedilu: sklep številka 018-128/05-31-989), saj je bilo dejansko stanje v takratni zadevi drugačno od dejanskega stanja v tokratni zadevi. Prav tako v tokratni zadevi (glede na konkretno vsebino opozorila na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010) ni bilo ugotovljeno napačno poimenovanje vlagateljeve vloge, poimenovane "Zadeva: Opozorilo na kršitev razpisnih pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. 4301-16/2010 (JN 7715/2010)", z dne 18. oktobra 2010, pač pa je bilo ugotovljeno, da je opozorilo na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 v konkretnem primeru v bistvu njegove vsebine razumeti (natanko) tako, kot je poimenovano, torej (zgolj) kot opozorilo vlagatelja, ne pa kot zahtevek za revizijo.

Ker vlagatelj v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo ni uspel izkazati, da bi naročnik s tem, ko vlagateljevega opozorila na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 (po vsebini) ni štel za zahtevek za revizijo in o njem ni odločal kot o zahtevku za revizijo, kršil določbe ZRPJN, je vlagateljevo vlogo, poimenovano "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO oz. podredno ZAHTEVEK ZA REVIZIJO", v njeni primarni vsebini, torej v vsebini obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, na podlagi prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrgla. Vlagatelj namreč lahko (na podlagi drugega odstavka 16. člena ZRPJN) nadaljuje (revizijski) postopek pred Državno revizijsko komisijo v primeru, ko v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika o zahtevku za revizijo. V konkretnem primeru vlagatelj zahtevka za revizijo dne 18. oziroma 19. oktobra 2010 (v smislu opozorila na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010) ni vložil, zato naročnik o njem upravičeno ni odločal, v ZRPJN pa ni najti niti pravne podlage za odločanje Državne revizijske komisije o vlagateljevem obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, ki ima temelj v opozorilu na kršitev razpisnih pogojev z dne 18. oktobra 2010 (ne pa v vloženem zahtevku za revizijo).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju preverila, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za odločanje o vlagateljevi vlogi, poimenovani "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO oz. podredno ZAHTEVEK ZA REVIZIJO", z dne 11. novembra 2010, v njeni podredni vsebini, to je v vsebini zahtevka za revizijo.

Ker mora o zahtevku za revizijo skladno s 16. in 17. členom ZRPJN (najprej) odločiti naročnik, vlagatelj pa bo lahko postopek pred Državno revizijsko komisijo nadaljeval (ali vložil pritožbo) šele, ko bo o zahtevku za revizijo odločil naročnik oziroma bodo za to izpolnjeni vsi zakonski pogoji, je Državna revizijska komisija vlogo, poimenovano "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO oz. podredno ZAHTEVEK ZA REVIZIJO", z dne 11. novembra 2010, v njeni podredni vsebini, to je v vsebini zahtevka za revizijo, na podlagi določb ZRPJN odstopila v odločanje naročniku.

Državna revizijska komisija naročnika še opozarja, da bo moral vlagateljevo vlogo, poimenovano "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO oz. podredno ZAHTEVEK ZA REVIZIJO", z dne 11. novembra 2010, v njeni podredni vsebini, to je v vsebini zahtevka za revizijo, obravnavati kot zahtevek za revizijo in o njem, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, odločati v skladu s 16. členom (in 17. členom) ZRPJN. Vlagatelj bo lahko, če bo to ocenil za potrebno, skladno z ZRPJN uveljavljal nadaljnje pravno varstvo pred Državno revizijsko komisijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 03. decembra 2010


Predsednica senata
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- OBČINA AJDOVšČINA, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina
- Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana
- CPG, d. d., Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije