018-320/2010 Javni Holding Ljubljana, d.o.o.

Številka: 018-320/2010-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 ter 53/07; v nadaljevanju: ZRPJN) po predsednici senata mag. Nataši Jeršič in Sonji Drozdek šinko ter mag. Maji Bilbija kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "Izvajanje gradbenega nadzora nad izgradnjo 1. faze Kompleksa Snaga na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani" začetega na podlagi pritožbe ponudnika Lokainženiring d.o.o., Kapucinski trg 7, škofja Loka, ki ga zastopa odvetniška pisarna Zmagoslav Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 7.12.2010

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz naročnikovega sklepa, št. 01-1000-I-013975/2010, z dne 19.11.2010.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo odločiti skladno s 16. členom ZRPJN.

3. Odločitev o priglašenih stroških pritožbenega postopka se pridrži do odločitve o vlagateljevem revizijskem zahtevku, vloženem pri naročniku dne 12.10.2010.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17.06.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je predmetni postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 6092/2010, z dne 13.07.2010 in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti pod št. objave 201/S 135-207689, z dne 15.07.2010.

Naročnik je dne 28.09.2010 sprejel Obvestilo o oddaji javnega naročila, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika A.V. ZIDAN d.o.o., Zajčeva cesta 37, Komenda (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 01.10.2010 podal zahtevo za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Vlagatelj je vpogled v ponudbo izbranega ponudnika opravil dne 06.10.2010.

Dne 11.10.2010 je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje nepopolnost in nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni predložil soglasja vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji predmetnega javnega naročila in vseh zahtevanih dokazil za podizvajalce. Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 28.09.2010 in priglaša povračilo revizijskih stroškov.

Naročnik je dne 19.11.2010 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je vlagatelj prepozno dopolnil zahtevek za revizijo, saj je poziv na dopolnitev prejel 03.11.2010, potrdilo o dopolnitvi zahtevka za revizijo višini 2.500,00 EUR pa je naročnik prejel 04.11.2010, drugo potrdilo o vplačilu takse v višini 2.500,00 EUR pa šele dne 09.11.2010. Ker je vlagatelj zamudil tridnevni rok za dopolnitev zahtevka za revizijo, je naročnik zahtevek za revizijo s sklepom zavrgel.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo dne 23.11.2010 vložil pritožbo, v kateri zatrjuje, da je pravočasno dopolnil zahtev za revizijo, saj je pooblaščenec vlagatelja naročnikov poziv k dopolnitvi prejel dne 04.11.2010, zahtevek pa je dopolnil dne 8.11.2010. Vlagatelj predlaga razveljavitev sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo z dne 19.11.2010 in priglaša revizijske stroške, nastale s pritožbo.

Naročnik je z dopisom z dne 02.12.2010 odstopil spisovno dokumentacijo Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med vlagateljem pritožbe in naročnikom spor v tem, ali je vlagatelj na podlagi naročnikovega poziva pravočasno dopolnil zahtevek za revizijo, posledično pa, ali je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo upravičeno zavrgel.

Določilo četrtega odstavka 12. člena ZRPJN določa, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim navesti tudi potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN (6. točka četrtega odstavka 12. člena ZRPJN), peti odstavek istega člena pa med drugim določa: "Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija mora o pritožbi odločiti v osmih dneh.".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ob preverjanju popolnosti zahtevka ugotovil, da mu ni priloženo potrdilo o plačilu takse, kot to določa 12. člen ZRPJN, zato je vlagatelja pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo. Naročnik je v pozivu na dopolnitev zahtevka za revizijo vlagatelja pozval, da mu v roku treh dni po prejemu zadevnega poziva predloži potrdilo o plačilu takse, obenem pa ga pravno podučil, da bo sicer vlagateljev zahtevek za revizijo zavržen.

Kakor izhaja iz spisovne dokumentacije je naročnik poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo posredoval vlagatelju in pooblaščencu vlagatelja. Poziv na dopolnitev zahtevka za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 03.11.2010, pooblaščenec vlagatelja pa dne 04.11.2010.

Vlagatelj je zahtevek za revizijo vložil po pooblaščencu (pooblastilo za zastopanje v revizijskem postopku je bilo priloženo zahtevku za revizijo), zato se skladno s 137. členom Zakona o pravdnem postopku Uradni list Republike Slovenije, 73/2007 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZPP), katerega določbe se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, smiselno uporabljajo glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, vsa pisanja vročajo pooblaščencu. V konkretnem postopku je tridnevni rok za dopolnitev zahtevka za revizijo pričel teči dne 04.11.2010, torej tistega dne, ko je poziv prejel pooblaščenec vlagatelja.

Ker je rok za dopolnitev zahtevka za revizijo iz petega odstavka 12. člena ZRPJN določen po dnevih, se dan vročitve (04.11.2010) ne všteje, temveč se šteje za začetek roka prvi naslednji dan (petek, 05.11.2010). Navedeno pomeni, da bi se tridnevni rok iz petega odstavka 12. člena ZRPJN (praviloma) iztekel dne 07.11.2010. Ker je bila omenjenega dne (torej zadnji dan roka) nedelja se je rok za dopolnitev zahtevka za revizijo iz petega odstavka 12. člena ZRPJN (ob smiselnem upoštevanju četrtega odstavka 111. člena ZPP) iztekel s pretekom prvega prihodnjega delavnika, to je s ponedeljkom, 08.11.2010.

Vlagatelj je dopolnitev zahtevka za revizijo naročniku poslal priporočeno po pošti, zato se ob smiselni uporabi določb 111. in 112. člena ZPP upošteva oddajna teorija, kar pomeni, da se za dan izročitve dopolnitve zahtevka za revizijo šteje dan, ko je bila dopolnitev oddana na pošti. Kakor je razvidno iz kuverte, v kateri je bila posredovana dopolnitev zahtevka za revizijo, je bila dopolnitev oddana na pošto dne 08.11.2010, torej znotraj tridnevnega roka.

V posledici zapisanega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj pravočasno dopolnil svoj zahtevek za revizijo, torej v treh dneh, šteto od dne, ko je pooblaščenec prejel naročnikov poziv na dopolnitev zahtevka za revizijo, zato naročnik ni imel ustrezne zakonske podlage za zavrženje vlagateljevega zahtevka za revizijo zaradi omenjenega razloga.

Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik ravnal nepravilno, ko je zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen, zato je pritožbi, skladno s tretjo alinejo drugega odstavka 23. člena ZRPJN, ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz sklepa, št. 01-1000-I-013975/2010, z dne 19.11.2010 ter odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti skladno s 16. členom ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval tudi povračilo pritožbenih stroškov.
Državna revizijska komisija je na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se odločitev o priglašenih stroških pritožbenega postopka pridrži do odločitve o vlagateljevem revizijskem zahtevku, vloženem pri naročniku dne 12.10.2010.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 7.12.2010Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniška pisarna Zmagoslav Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana
- A.V. ZIDAN d.o.o., Zajčeva cesta 37, Komenda
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana