018-318/2010 Elektro Slovenija, d.o.o.

Številka: 018-318/2010-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s sprem., v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice Miriam Ravnikar šurk ter članic mag. Nataše Jeršič in mag. Maje Bilbija, ob sodelovanju svetovalke Milena Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nabava in montaža napajalnih sistemov IKT opreme po sklopih", začetega na podlagi pritožbe ponudnika Konzorcij C&G d.o.o., Riharjeva 38, Ljubljana in PRINSIS d.o.o., Peske 15, Trzin, ki ga zastopa odvetnik Samoel Peterlin, Kotnikova ulica 34, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO - SLOVENIJA, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 7.12.2010

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz naročnikovega sklepa, št. 1089/820/mp, z dne 11.11.2010.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo odločiti skladno s 16. členom ZRPJN.

3. Odločitev o priglašenih stroških pritožbenega postopka se pridrži do odločitve o vlagateljevem revizijskem zahtevku, vloženem pri naročniku dne 25.10.2010.

Obrazložitev

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu "Nabava in montaža napajalnih sistemov IKT opreme po sklopih" objavil na Portalu javnih naročil, dne 19. 5. 2010, pod št. objave JN3997/2010 in Uradnem listu EU, dne 21. 5. 2010, pod št. objave 2010/S 98-148162.

Naročnik je dne 11.10. 2010 izdal Odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku, s katero je ponudnike obvestil, da se predmetno naročilo za sklop 1: UPS napajalni sistem za objekt RTP Beričevo in sklop 2: UPS napajalni sistem za objekt RTP Podlog odda ponudniku MIDES INTERNATIONAL d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana (v nadaljevanju: prvoizbrani ponudnik), za sklop 3: RPS napajalni sistem za objekt nadgradnja TDM in sklop 4: Razsmernik 48 VDC/230VAC za objekt gradnja TDM pa ponudniku ELEKTRONABAVA d.o.o., Cesta 24. junija, Ljubljana (v nadaljevanju: drugoizbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 25.10.2010 vložil zahtevek za revizijo zoper Odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku, z dne 11.10.2010, v katerem navaja, da sta ponudbi prvoizbranega in drugoizbranega ponudnika zaradi neizpolnjevanja tehničnih zahtev nepopolni.

Naročnik je dne 11.11.2010 vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da vlagatelj zaradi pomanjkanja pravnega interesa ne izkazuje aktivne legitimacije, saj je bila njegova ponudba s sklepom Državne revizijske komisije št. 018-201/2010-8, z dne 08.09.2010, spoznana za nepopolno ponudbo, vsakršne dopolnitve ponudbe, ki se vežejo na tehnične specifikacije pa upoštevajoč določilo 82. člena ZJNVETPS niso dopustne. Naročnik tudi navaja, da vlagatelj ni dopolnil zahtevka za revizijo v predpisanem roku, saj je prepozno posredoval potrdilo o vplačilu takse.

Vlagatelj je dne 22.11.2010 na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo, v kateri navaja, da je naročnik nezakonito zavrgel zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je ob vložitvi zahtevka za revizijo posredoval pooblastilo odvetniku za zastopanje v predmetnem revizijskem postopku, ki ga naročnik očitno ni upošteval. Vlagatelj tudi zavrača naročnikovo ugotovitev, da naj bi prepozno dopolnil zahtevek za revizijo s potrdilom o vplačilu takse, saj je pooblaščenec poziv prejel dne 02.11.2010, potrdilo o vplačilu takse pa je posredoval priporočeno po pošti dne 05.11.2010 (in k pritožbi prilaga kopijo potrdila o oddaji pošiljke). Glede pomanjkanja aktivne legitimacije vlagatelj navaja, da je Državna revizijska komisija drugostopenjski organ in ne more s svojo odločitvijo izločiti ponudbe kot nepopolne, v kolikor to na prvi stopnji z odločitvijo o oddaji javnega naročila ne stori naročnik sam. Vlagatelj priglaša pritožbene stroške v višini 2.000,00 EUR, povečano za DDV.

Naročnik je z dopisom z dne 23.11.2010 odstopil spisovno dokumentacijo Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem pritožbe in naročnikom poteka spor o tem, ali je vlagatelj na podlagi naročnikovega poziva pravočasno dopolnil zahtevek za revizijo (posledično pa, ali je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo upravičeno zavrgel).

Določilo četrtega odstavka 12. člena ZRPJN določa, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim navesti tudi potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN (6. točka četrtega odstavka 12. člena ZRPJN), peti odstavek istega člena pa med drugim določa: "Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija mora o pritožbi odločiti v osmih dneh."

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ob preverjanju popolnosti zahtevka ugotovil, da ni priloženo potrdilo o plačilu takse in pooblastilo, kot to določa 12. člen ZRPJN, zato je vlagatelja dne 25.10.2010 pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo. Naročnik je v pozivu na dopolnitev zahtevka za revizijo vlagatelja pozval, da mu v roku treh dni po prejemu zadevnega poziva predloži potrdilo o plačilu takse in pooblastilo pooblaščenca.

Kakor izhaja iz spisovne dokumentacije, je naročnik poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo posredoval vlagatelju in pooblaščencu vlagatelja. Poziv na dopolnitev zahtevka za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 27.10.2010, pooblaščenec vlagatelja pa dne 02.11.2010.

Vlagatelj je zahtevek za revizijo vložil po pooblaščencu (pooblastilo za zastopanje v revizijskem postopku je bilo priloženo zahtevku za revizijo), zato se skladno 137. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list Republike Slovenije, 73/2007 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZPP), katerega določbe se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, smiselno uporabljajo glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, vsa pisanja vročajo pooblaščencu. V konkretnem postopku je tridnevni rok za dopolnitev zahtevka za revizijo pričel teči dne 02.11.2010, torej tistega dne, ko je poziv prejel pooblaščenec vlagatelja.

Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo iz petega odstavka 12. člena ZRPJN je določen po dnevih, zato se dan vročitve (02.11.2010) ne všteje, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan (sreda, 03.11.2010). Navedeno pomeni, da se je tridnevni rok iz petega odstavka 12. člena ZRPJN iztekel na dan 05.11.2010.

Iz prejete spisovne dokumentacije je razvidno, da je naročnik vlagateljevo dopolnitev zahtevka za revizijo prejel dne 08.11.2010. Državna revizijska komisija je dne 29.11.2010 naročnik pozvala k posredovanju kuverte, v kateri je vlagatelj posredoval dopolnitev zahtevka za revizijo. Naročnik je dne 02.12.2010 posredoval Državni revizijski komisiji dopis, v katerem zatrjuje, da je vlagateljevo dopolnitev zahtevka za revizijo prejel z navadno pošto, zato kuverte ni shranil.

Državna revizijska komisija je ob preverjanju, ali je bila dopolnitev zahtevka za revizijo posredovana pravočasno, upoštevala navedbe obeh strank: naročnikovo trditev, da je bila dopolnitev posredovana z navadno pošto in vlagateljevo trditev, da je dopolnitev posredoval priporočeno po pošti dne 05.11.2010. Vlagatelj je v dokazovanje svoje navedbe priložil kopijo potrdila o oddaji pošiljke z dne 05.11.2010, kjer je kot naslovnik naveden naziv in naslov naročnika. Državna revizijska komisija je ob presoji navedb strank spora sledila vlagatelju, da je dopolnitev posredoval pravočasno, saj je v dokazovanje pravočasnosti posredovanja dopolnitve zahtevka za revizijo predložil kopijo potrdila o oddaji pošiljke z dne 05.11.2010, naročnik pa nasprotno za dokazovanje svoje navedbe ni predložil nobenih dokazil (npr. kuverto, v kateri je bila dopolnitev posredovana).

Državna revizijska komisija tako zaključuje, da je vlagatelj oddal dopolnitev zahtevka za revizijo dne 05.11.2010 priporočeno na pošti. Vlagatelj je dopolnitev zahtevka za revizijo naročniku poslal priporočeno po pošti, zato se ob smiselni uporabi določb 111. in 112. člena ZPP upošteva oddajna teorija, kar pomeni, da se za dan izročitve dopolnitve zahtevka za revizijo šteje dan, ko je bila dopolnitev oddana na pošti. Kakor je razvidno iz potrdila o oddaji pošiljke, ki jo je predložil vlagatelj, je bila dopolnitev zahtevka za revizijo oddana na pošto dne 05.11.2010, torej znotraj tridnevnega roka.

V posledici zapisanega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj pravočasno dopolnil svoj zahtevek za revizijo, torej v treh dneh, šteto od dne, ko je pooblaščenec prejel naročnikov poziv na dopolnitev zahtevka za revizijo, zato naročnik ni imel ustrezne zakonske podlage za zavrženje vlagateljevega zahtevka za revizijo zaradi omenjenega razloga.

Državna revizijska komisija je tudi preverila, ali je naročnik ravnal zakonito, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zaradi pomanjkanja aktivne legitimacije zavrgel (iz razloga, ker je ponudba vlagatelja neprimerna, neprimernost vlagateljeve ponudbe pa je ugotovila tudi Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-201/2010-8).

Državna revizijska komisija pojasnjuje, da je skladno z določilom 4. točke prvega odstavka 3. člena ZRPJN učinkovito pravno varstvo mogoče zagotoviti v postopkih oddaje javnih naročil le, če ima ponudnik možnost v revizijskem postopku izpodbijati vse naročnikove ugotovitve, ki se nanašajo na nepopolnost njegove ponudbe.

Ugotoviti je potrebno, da gre pri obravnavanem postopku oddaje javnega naročila za nov in samostojen postopek oddaje javnega naročila (vlagatelj izpodbija naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila z dne 11.10.2010), zato le-ta v ničemer ni vezan na postopek na katerega se v sklepu o zavrženju zahtevka za revizijo sklicuje naročnik (Državna revizijska komisija je z odločitvijo št. 018-201/2010-8, z dne 08.09.2010 razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila z dne 07.07.2010). Sklicevanje naročnika na predhodno izvedeni postopek oddaje javnega naročila je v obravnavani zadevi brezpredmetno, saj se vsak postopek oddaje javnega naročila vodi kot celota in se postopek oddaje javnega naročila konča z izdajo odločitve o oddaji javnega naročila.

Državna revizijska komisija izpostavlja, da presoja Državne revizijske komisije iz sklepa št. št. 018-201/2010-8, z dne 08.09.2010 o nepopolnosti ponudbe vlagatelja (v postopku oddaje javnega naročila, ki se je končal z izborom najugodnejšega ponudnika z dne 07.07.2010) v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila ne more (in ne sme) vplivati na presojo revizijskih navedb, kot izhajajo iz zahtevka za revizijo z dne 22.10.2010. Namreč pri presoji utemeljenosti navedb, kot izhajajo iz zahtevka za revizijo, je potrebno slediti ustavno določeni pravici, pravici do pravnega sredstva, ki pa se v revizijskem postopku zagotavlja s pravico ponudnikov, da v revizijskem postopku (ki se z naročnikovimi ravnanji, npr. ravnanja naročnika v zvezi z določili razpisne dokumentacije ali s sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila začne vsakič znova) ugovarjajo zoper vsako naročnikovo odločitev oziroma vsako domnevno kršitev naročnika.

Upoštevajoč predhodno zapisano, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni imel ustrezne zakonske podlage za nepriznanje aktivne legitimacije zaradi omenjenega razloga.

Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik ravnal nepravilno, ko je zahtevek za revizijo zavrgel, zato je pritožbi skladno s tretjo alinejo drugega odstavka 23. člena ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz sklepa št. 1089/820/mp, z dne 11.11.2010 ter odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti skladno s 16. členom ZRPJN.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval tudi povračilo pritožbenih stroškov.
Državna revizijska komisija je na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se odločitev o priglašenih stroških pritožbenega postopka pridrži do odločitve o vlagateljevem revizijskem zahtevku, vloženem pri naročniku dne 12.10.2010.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 7.12.2010
Predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.
Predsednica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Samoel Peterlin, Kotnikova ulica 34, Ljubljana
- ELEKTRO - SLOVENIJA, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana
- MIDES INTERNATIONAL d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana
- ELEKTRONABAVA d.o.o., Cesta 24. junija, Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana