018-315/2010 športno rekreacijski center Tivoli

Številka: številka:018-315/2010-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljevanju: ZRPJN), po predsednici senata Vidi Kostanjevec, Miriam Ravnikar šurk in mag. Nataši Jeršič kot članic senata ob sodelovanju svetovalke Milene Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku "Rekonstrukcija bazenske tehnike šolskega bazena v Centralnem kopališču Tivoli" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Ponirek Zvonko Rajterič s.p., Ulica bratov Mernikov 7, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika športno rekreacijski center Tivoli, Celovška cesta 25, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 02.12.2010

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.
3. Vlagatelj mora vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5.000,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 21.07.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 22.07.2010, pod št. objave JN6596/2010.

Po pregledu in postopku ocenjevanja prispelih ponudb je naročnik z Obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika dne 18.08.2010 kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika Makro 5 investicije d.o.o., Kidričeva 46, Koper (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).
V obrazložitvi obvestila je naročnik med drugim navedel, da je ponudbe vlagatelja, ponudbo ponudnika Energoplan d.d., Pod hribom 55, Ljubljana in ponudbo ponudnika CMC Ekocon d.o.o., Zapolje I/10, Logatec iz razloga, ker presegajo zagotovljena finančna sredstva iz sklepa naročnika, številka JN 17/2010-S z dne 21.07.2010, ki so znašala 220.000,00 EUR označil kot nesprejemljive in nepopolne ponudbe. Naročnik je iz razloga, ker je zgoraj navedene ponudbe označil kot nepopolne ponudbe glede na merilo najnižje cene ocenjeval le ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika Sotom H.V. d.o.o., Ob železnici 14, Ljubljana.


Vlagatelj je dne 26.08.2010 vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, ki jo je naročnik dne 31.08.2010 s sklepom zavrgel, istega dne pa je vlagatelj opravil vpogled v dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je dne 02.09.2010 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik podal izjavo pooblaščene osebe za zastopanje zgolj za enega izmed treh zakonitih zastopnikov, s čimer izbrani ponudnik ni izpolnil pogoja iz točke 5. poglavja 2.2.1. navodil razpisne dokumentacije. Po mnenju vlagatelja je s podajo izjave za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc za zgolj enega zakonitega zastopnika razvidno, da ostala dva zakonita zastopnika ne soglašata s tem, da naročnik za namene javnega razpisa pridobi njune podatke iz uradnih evidenc. Nadalje vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila imel dospele neporavnane obveznosti v zadnjih šestih mesecih, saj naj bi imel dospele neporavnane obveznosti do družb CMC EKOCON d.o.o. in Dartech d.o.o., kot dokazilo pa vlagatelj med ostalimi dokazili prilaga izpisek iz spletnega portala gvin.com, iz katerega izhaja, da je imel izbrani ponudnik od dne 23.08.2010 blokirane transakcijske račune odprte pri petih bankah ter boniteto iz katere je razvidno, da je plačilni indeks izbranega ponudnika 62, kar nakazuje na zamudo s plačili in sklep o izvršbi ter tri opomine podjetja Dartech d.o.o.. Kot nepopolno označuje vlagatelj ponudbo izbranega ponudnika iz razloga, da v ponudbi ni predložil seznama tehničnega osebja ter izjave in lastnega seznama tehnične opreme. Vlagatelj je tudi mnenja, da predmet, ki ga ponuja vlagatelj ni skladen s predmetom javnega naročila, saj je naročnik prospektni material izbranega ponudnika posredoval projektantu, ki je podal mnenje, da je ponujena oprema večinoma (ne v celoti!) enakih karakteristik, kot so bile zahtevane v tehničnih specifikacijah predmeta javnega naročila. Zaradi ugotovitve ali ponujena oprema ustreza zahtevanim tehničnim karakteristikam vlagatelj predlaga postavitev izvedenca ustrezne stroke, ki naj ugotovi ali je oprema in material, ki ga je ponudil izbrani ponudnik, enakih karakteristik kot oprema, zahtevana v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelj prereka tudi pravilnost ponudbe drugouvrščenega ponudnika SOTOM d.o.o., pri kateri sicer ni bila opravljena presoja in ocenjevanje. Po navedbah vlagatelja ponudnik SOTOM d.o.o. v ponudbi ni predložil lastnih seznamov tehničnega osebja ali strokovnih organov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila in tehnične opreme, popisa del na CD in kalkulativnih elementov, navedel pa je zgolj refeenco izdelave filtracije, ne pa dobave in montaže opreme, kakor je to zahtevala razpisna dokumentacija.
Vlagatelj tudi zatrjuje, da je naročnik napačno označil njegovo ponudbo kot nesprejemljivo, saj je iz spisovne dokumentacije razvidno, da je ocenjena vrednost 220.000,00 EUR, kar ni enako višini zagotovljenih sredstev, na katero 21. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2 veže nesprejemljivost ponudbe.
Kot slednje vlagatelj zatrjuje, da je naročnik nezakonito zavrgel zahtevo za dodatno obrazložitev, saj jo je vložil v zakonitem tridnevnem roku.
Vlagatelj predlaga razveljavitev Obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika, z dne 18.08.2010, podredno pa predlaga, da se razveljavi sklep o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev z dne 31.08.2010 ter se naročniku naloži, da v roku treh dneh od prejema odločitve o zahtevku za revizijo vroči dodatno obrazložitev skladno z 79. členom ZJN-2 ter zahteva povračilo stroškov revizijskega postopka.


Naročnik je dne 08.11.2010 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da nepodaja izjave za dva zakonita zastopnika še ne pomeni, da se zastopnika ne strinjata s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc, vlagatelj pa ne predlaga dokazila, ki bi tovrstno tolmačenje potrdili. Ponudbo izbranega ponudnika bi zaradi obravnavanega razloga lahko obravnavali kot formalno nepopolno ponudbo, nikakor pa ne kot nepopolno ponudbo še navaja naročnik. Glede blokade transakcijskih računov izbranega ponudnika naročnik navaja, da so blokade nastopile šele po izdaji Obvestila o oddaji javnega naročila, to je 18.08.2010 ter, da blokade transakcijskih računov na dan izbire v uradnih evidencah niso bile zavedene, predloženi sklep o izvršbi pa še ni postal pravnomočen, zato ga ni mogoče šteti kot listino, ki bi dokazovala neizpolnjevanje pogoja o poravnavnanih zapadlih obveznostih. Glede priložitve seznama tehničnega osebja in seznama tehnične opreme naročnik navaja, da sta bila priložena v ponudbi, zato vlagateljev očitek zavrača kot neutemeljen. Iz interne komunikacije med naročnikom in projektantom ne izhaja, da ponujena oprema ne ustreza zahtevam naročnika, vlagateljeve navedbe o tem pa so zgolj pavšalne in vlagatelj za neskladje ponujene opreme z zahtevano tehnično opremo ne prilaga dokazil.
Naročnik je skladno z ZJN-2 ocenjeval le ponudbo izbranega ponudnika, zato se do vlagateljevih navedb o nepravilnosti ostalih ponudb ne more izreči. Naročnik navaja, da je vlagateljeva ponudba nesprejemljiva, pa tudi nepopolna iz razlogov nepredložitve seznama tehnične opreme in tehničnega osebja, izjave o podizvajalcih, popisi del na CD, nepredložitve ustreznih finančnih zavarovanj in prekratkega roka veljavnosti ponudbe.

Vlagatelj je dne 11.11.2010 vložil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo in pripravljalno vlogo. Naročnik je dne 22.11.2010 odstopil spisovno dokumentacijo v presojo Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je preverila zakonitost naročnikove odločitve o nesprejemljivosti in nepopolnosti vlagateljeve ponudbe.

Naročnikovo ravnanje, t.j. izločitev ponudbe vlagatelja, kot nesprejemljive in nepopolne, je potrebno presojati z vidika prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Skladno z 21. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 pa je nesprejemljiva ponudba tista ponudba, katere ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva ali ponudba, katere cena je višja od cen, ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu.

Iz obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila z dne 18.08.2010 izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo označil kot nesprejemljivo iz razloga, ker presega zagotovljena finančna sredstva iz sklepa naročnika o pričetku postopka, št. JN 17/2010-S z dne 21.07.2010. Iz sklepa o pričetku postopka z dne 21.07.2010 izhaja ocenjena vrednost v višini 220.000,00 EUR.

Državna revizijska komisija je revizijski očitek vlagatelja, da je naročnik nezakonito izločil njegovo ponudbo kot nesprejemljivo, saj je presegala ocenjeno vrednost, ne pa višino zagotovljenih sredstev na katero 21. točka 2. člena ZJN-2 veže nesprejemljivost ponudbe, ocenila kot neutemeljen.

Ocenjena vrednost je vrednost, ki jo mora naročnik v skladu s prvim odstavkom 14. člena ZJN-2 izračunati upoštevaje celotno skupno vrednost plačil brez DDV, vključno z možnostjo povečanja obsega naročila in katerimkoli povečanjem vrednosti pogodbe zaradi izbire pravilnega postopka javnega naročanja, in sicer tako, da je njena višina primerljiva s cenami na trgu, ki veljajo za predmet javnega naročila, če je dostopen na trgu in ni prilagojen posebnim potrebam naročnika. Zagotovljena sredstva pa predstavljajo znesek, ki ga ima naročnik predvidenega in pripravljenega za plačilo obveznosti, ki izvirajo iz pogodbe o izvedbi javnega naročila.

V konkretnem primeru je potrebno ugotoviti, da je naročnik zagotovljena sredstva predvidel v približno enaki vrednosti, kot je ocenil vrednost predmetnega javnega naročila.
Po pregledu spisovne dokumentacije in na podlagi pojasnila naročnika o višini zagotovljenih sredstev (Državna revizijska komisija je pojasnilo naročnika prejela dne 29.11.2010) Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ocenjena vrednost, kot jo je naročnik navedel v sklepu o pričetku postopka oddaje javnega naročila skoraj enaka višini zagotovljenih sredstev. Višino zagotovljenih sredstev za izvedbo prenove bazenske tehnike-Tivoli in Kodeljevo v znesku 130.996,00 EUR je naročnik pridobil na podlagi Pogodbe o financiranju programa investicijsko vzdrževalnih del na športnih objektih v lasti Mestne občine Ljubljana za čas od 1.1.2010 do 31.12.2010, sklenjene med naročnikom in Mestno občino Ljubljana dne 01.07.2010, preostala sredstva NRP 315 v višini 89.600,00 EUR pa bo naročnik pokril iz nerazporejenega dobička preteklih let, katerega konto se glasi Kto. 985 .
Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da znaša višina zagotovljenih sredstev za izvedbo predmetnega javnega naročila 220.596,00 EUR. Vlagateljeva ponudbena cena v višini 320.880,00 EUR presega višino zagotovljenih sredstev, zato je potrebno ponudbo vlagatelja, skladno z določilom 21. in 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 označiti kot nesprejemljivo in nepopolno ponudbo.

V posledici navedenega Državna revizijska komisija ostalih vlagateljevih revizijskih navedb, ki se nanašajo na zatrjevano nepopolnost izbrane ponudbe in ostalih ponudb ter na kršitve, povezane z zavrženjem zahteve za dodatno obrazložitev ni vsebinsko obravnavala. V zahtevku za revizijo vlagatelj ne zatrjuje enakih ali vsaj istovrstnih domnevnih kršitev naročnika, na podlagi katerih je naročnik njegovo ponudbo izločil kot nepopolno, zato upoštevajoč načelo enakopravne obravnave ponudnikov in ustaljeno prakso Državne revizijske komisije slednje ne zadostuje za obravnavo zatrjevanih kršitev.
Glede na predhodno zapisano Državna revizijska komisija zaključuje, da naročniku v okviru revizijskih navedb ni mogoče očitati kršitev določil ZJN-2, zato je vlagateljev zahtevek skladno z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer strošek vplačane takse v višini 5.000,00 EUR, strošek nagrade za postopek v višini 1.400,00 EUR in strošek izdatkov v višini 20,00 EUR, povečano za 20% DDV. Državna revizijska komisija je zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, zato je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Ker je zahtevek za revizijo zavrnila tudi Državna revizijska komisija, je morala ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti tako, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, 02.12.2010

Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, Brdnikova ulica 44, Ljubljana
- športno rekreacijski center Tivoli, Celovška cesta 25, Ljubljana
- Makro 5 investicije d.o.o., Kidričeva 46, Koper
- Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja in javno zasebno partnerstvo, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.