018-300/2010 Energetika Celje, javno podjetje d.o.o.

Številka: 018-300/2010-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in mag. Maje Bilbija, kot članic senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Izgradnja povezovalnega vročevoda vzhodnega in zahodnega omrežja" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MOLLIER d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, zanj v njegovem imenu in za njegov račun Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 29.11.2010

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Odločitev o izločitvi vseh ponudb, št. E-JN-DO 02/2010, z dne 15.09.2010.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 5.000,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 18.06.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 23.06.2010, pod št. objave JN 5390/2010.
Naročnik je z Obvestilom oddaji naročila, z dne 12.08.2010, ponudnike obvestil, da je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo družbi Esotech d.d., Velenje.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 23.08.2010 vložil zahtevek za revizijo,. Naročnik je zahtevku za revizijo ugodil in razveljavil izpodbijano odločitev (dokument št. E-JN-DO 02/2010, z dne 03.09.2010).

Naročnik je dne 15.09.2010 sprejel Odločitev o izločitvi vseh ponudb (dokument E-JN-DO 02/2010). Iz obrazložitve navedene odločitve izhaja, da so vse štiri prejete ponudbe nepopolne.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 27.09.2010 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj uvodoma pojasnjuje dosedanji potek postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik v zadnjem letu vodil že tri postopke, vedno tako, da vlagatelj ni uspel pridobiti razpisanega posla. Vlagatelj poudarja, da naročnik očitno preferira ponudnika Esotech d.d., Velenje. Kot zatrjuje vlagatelj, naročnik v postopkih zaostruje pogoje in v njegovi ponudbi išče malenkosti, na podlagi katerih bi jo lahko izločil. Vlagatelj v zvezi s tem še zatrjuje, da mu je naročnik v tem postopku že priznal usposobljenost, ko pa je uspel dokazati, da je ponudba ponudnika Esotech d.d., Velenje nepopolna (in bi morala biti izbrana vlagateljeva ponudba), je naročnik sprejel izpodbijano odločitev.
Vlagatelj zatrjuje, da je njegova ponudba pravilna oziroma, da je kvečjemu formalno nepopolna. Kot poudarja vlagatelj, naročnik njegove ponudbe ne bi smel izločiti, pač pa bi ga moral pozvati k pojasnilom oziroma k dopolnitvam.
Vlagatelj navaja, da gre pri dokazilih a), b), c), č), e) in f), ki se nanašajo na kadrovsko sposobnost (točka VIII/d/1), za listine, ki jih izdajajo tuje institucije in so zato podane v tujem jeziku. Ker naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da bi morale biti listine prevedene v slovenski jezik, bi moral vlagatelja pozvati k dopolnitvi ponudbe.
Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik v točki VIII/d/1 zahteval predložitev dokazil o usposobljenosti ključnega osebja in drugega strokovnega osebja za izvedbo razpisanih del. Kot poudarja vlagatelj, je v ponudbo priložil vrsto certifikatov za dokazovanje usposobljenosti strokovnega tehničnega kadra. Vlagatelj navaja, da je predložil tudi certifikat proizvajalca Logstor za podjetje, s čimer je še dodatno podkrepil dejstvo, da gre za podjetje, ki zaposluje usposobljen kader. Vlagatelj poudarja, da so se šolali kadri in ne podjetje, kar pomeni, da je s certifikatom priznana kompetenca zaposlenim. Ker pa tovrstnega dokazila naročnik sploh ni zahteval, poudarja vlagatelj, slednji ne more biti predmet presoje.
Vlagatelj še navaja, da je glede porekla ponujene opreme (Obr. e/1) navedel uradno navedene nazive podjetij, ki jih le-ta navajajo tako na svojih spletnih straneh, kakor tudi v uradnih dokumentih. Za družbo Logstor, poudarja vlagatelj, je predložil celo izpis iz uradnega trgovskega registra Danske. Vlagatelj še navaja, da naročniku so ali bi mu vsaj morale biti poznane oznake držav, in sicer DK za Dansko, D za Nemčijo. Vlagatelj poudarja, da je njegova ponudba v zvezi s tem popolna in da bi ga moral naročnik tudi v tem delu pozvati, naj to domnevno pomanjkljivost odpravi.
Vlagatelj nadalje navaja, da se sporni referenci glasita na podjetje Logstor A/S. Kot ugotavlja vlagatelj, sta obe referenci dani proizvajalcu cevi (to je družbi Logstor A/S), ki je cevi dobavil, dejanska dela pa so bila izvedena s podizvajalci. Glede na to, poudarja vlagatelj, da je naročnik za isti predmet javnega naročila navedene reference predhodno že označil kot ustrezne, vlagatelj le-teh ni dopolnjeval z dodatnimi dokazili. Vlagatelj še poudarja, da je tudi sicer predložil štiri reference, od katerih za naročnika dve nista sporni. Iz navedenega razloga, poudarja vlagatelj, je njegova ponudba popolna.
Vlagatelj se strinja z naročnikom, da so dokazila investitorjev predložena v tujem jeziku. Ker pa naročnik prevodov ni zahteval, še poudarja vlagatelj, bi ga moral tudi v tem delu pozvati k odpravi domnevne nepravilnosti.
Vlagatelj se ravno tako strinja z naročnikom, da je testno poročilo in potrdila predložil v tujem jeziku. Vlagatelj poudarja, da naročnik zahteve po prevodih v zvezi z navedenimi listinami ni zahteval in ponovno poudarja, da bi ga moral naročnik pozvati k odpravi domnevne pomanjkljivosti.
Vlagatelj še navaja, da je pripravil popise z ročnim vpisovanjem cen. Kot poudarja vlagatelj, je vsako napako žigosal in podpisal bodisi ob samem podatku bodisi z žigom in podpisom odgovorne osebe na vsaki strani dokumenta. Z navedenem, poudarja vlagatelj, je naročnikovo zahtevo celo presegel.
Vlagatelj zatrjuje, da je na obrazcu Obr. e/1 (poreklo ponujene opreme) za ključne materiale navedel proizvajalce opreme z vsemi zahtevanimi podatki. Ker je v skladu z novelo ZJNVETPS dobavitelj vsak gospodarski subjekt, ki za ponudnika dobavlja blago ali izvaja storitev ali gradnjo, ta določba velja le za ponudnike in njihove dobavitelje, ne nanaša pa se na proizvajalca oziroma dobavitelja ponudnikovega podizvajalca.
Vlagatelj predlaga, da se naročnikova odločitev v delu, ki se nanaša na nepopolnost njegove ponudbe, razveljavi.

Naročnik je s sklepom, z dne 21.10.2010, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov. Naročnik uvodoma poudarja, da je v vseh postopkih, ki so se nanašali na predmetno javno naročilo vse ponudnike obravnaval enakovredno, enakopravno in nediskriminatorno. Kot poudarja naročnik, je vlagateljeva navedba o tem, da daje prednost ponudniku Esotech d.d., Velenje neresnična in žaljiva, ravno tako pa je neresničen tudi vlagateljev očitek o tem, da v njegovi ponudbi išče malenkosti. Naročnik poudarja, da je vlagatelj tisti, ki išče nepomembne pomanjkljivosti v ponudbah drugih ponudnikov, pri čemer svoje pomanjkljivosti označuje kvečjemu kot formalne nepopolnosti. Naročnik v zvezi s tem še navaja, da je zainteresiran, da bi čim prej izbral ponudnika, zato je v izpodbijani odločitvi tudi navedel, da bo postopek nadaljeval po postopku s pogajanji brez predhodne objave. S tem, poudarja naročnik, pa je dal vsem ponudnikom zopet enake možnosti.
Naročnik še navaja, da je v izpodbijani odločitvi jasno navedel, zakaj ponudnikov ni pozval k odpravi formalnih nepopolnosti. Z navedenim, poudarja naročnik, bi ponudnikom povzročil nepotrebne stroške, saj so ponudbe nepopolne tudi iz razlogov, ki jih ni mogoče sanirati.
Naročnik se strinja z vlagateljem v tem, da je njegova ponudba (zgolj) formalno nepopolna v delih, ki se nanašajo na prevode listin, v delu, ki se nanašajo na nazive držav (točka VIII/e/, Obr. e/1) in v delu, ki se nanaša na popravo napak. Glede ostalih pomanjkljivosti, poudarja naročnik, pa je vlagateljeva ponudba nepopolna iz razlogov, ki jih ni več mogoče odpraviti.
Naročnik navaja, da se ne strinja z vlagateljevimi navedbami v delu, ki se nanašajo na dokazila o usposobljenosti ključnega tehničnega osebja. Kot poudarja naročnik, je vlagatelj v ponudbo predložil dva certifikata, in sicer:
1. Certifikat podjetja JR-Isotronic - Dudenhofen, kot zastopnika za podjetje ZPU Miedzyrzec Sp.zo.o., Poljska, ki ga je izdalo podjetju Metallum Zorman d.o.o., Poljčane (to podjetje je odstopilo svoje kadrovske in druge zmogljivosti za izvedbo del podjetju Z&A in je zadolženo za izvedbo in dobavo predizoliranih cevi in sistema, Z&A pa je naveden kot podizvajalec vlagatelja), za delavca S.P. in D.Z., in sicer za termo skrčne spojke na ceveh po EN 253 in EN 449, z dne 28.09.2009. Kot poudarja naročnik, je certifikat neustrezen, ker se ne nanaša na izvedbo del z elektro varjenimi spojkami (kot je zahtevano v razpisu) in ne s termo skrčnimi spojkami.
2. Certifikat K 7107 EW WELDING JOINT, z dne 01.09.2009, podjetja Logstor kot proizvajalca in dobavitelja cevi, se glasi na podjetje Metallum Zorman d.o.o., Poljčane in ne na delavca, ki naj bi bil usposobljen za tako delo, kar je pogoj pri tehničnih zahtevah o usposobljenosti kadrov.
Naročnik še navaja, da je zahteval, da mora imeti ponudnik najmanj dve, s strani investitorja potrjeni referenci, in sicer za izvedene vročevode s premerom DN 250 ali več in minimalne dolžine trase 300m, Kot ugotavlja naročnik, je vlagatelj predložil štiri reference, in sicer: Toplovod Slovenske Konjice, Toplovod Žaga Loče, Vročevod v okolici Sofije in Vročevod v Sofiji. Prvi dve referenci, poudarja naročnik ne ustrezata iz razloga, ker se nanašata na toplovoda (in ne na vročevoda). Drugi dve referenci, še navaja naročnik, pa se nanašata na dobavitelja oziroma proizvajalca opreme, to je na družbo Logstor, ki je sicer dobavitelj ključne opreme za cevovode in spojke, vendar pa vlagatelj te družbe ni navedel kot partnerja ali podizvajalca, kar bi moral storiti.
Naročnik navaja, da iz razloga, ker se vlagatelj sklicuje na edini veljavni referenci podjetja Logstor, bi moral to podjetje ali njegovega uradnega zastopnika v RS vključiti kot podizvajalca in zanj predložiti vso potrebno dokumentacijo. V nasprotnem primeru namreč noben od subjektov, ki sodelujejo v vlagateljevi ponudbi, nima potrebnih referenc. Naročnik v zvezi s tem še poudarja, da je vlagatelj prav takšno nepopolnost očital ponudniku Esotech d.d. Velenje (v zahtevku za revizijo, z dne 23.08.2010) in s svojo navedbo tudi uspel.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 25.10.2010, naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj navaja, da se z naročnikovo odločitvijo ne strinja in ugotavlja, da v odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik navaja razloge, ki niso bili navedeni že v izpodbijani odločitvi (in sicer glede certifikata JR Isotronic in glede preostalih dveh referenc, ki ju je predložil vlagatelj). Vlagatelj poudarja, da se do novih ugotovitev naročnika o nepopolnosti njegove ponudbe ne bo opredelil, ker bi navedeno predstavljalo širitev zahtevka za revizijo, kar pa v tej fazi postopka ni več dopustno.
Vlagatelj še navaja, da se certifikat lahko izda podjetju - to je v obravnavanem primeru podjetju Metallum Zorman d.o.o., Poljčane. Naveden certifikat, poudarja vlagatelj, dokazuje usposobljenost podjetja s strani proizvajalca Logstor in dokazuje, da ga slednji priznava skupaj z zaposlenimi vred za verodostojnega izvajalca spojk cevi. Vlagatelj še oddaja, da šolanja niso enostavna in poceni in da je takšna znanja smiselno pridobiti takrat, ko se ve, da bo takšno znanje tudi dejansko uporabljeno na konkretnem projektu.
Vlagatelj se na koncu še sprašuje, od kod naročniku podatki o zastopniku podjetja Logstor v Sloveniji - to je o podjetju Esta d.o.o., Ljubljana. Vlagatelj poudarja, da navedenega zastopnika v ponudbi ni navedel, kar pomeni, da je naročnik iskal informacije pri družbah, ki v postopku niso sodelovale. Takšno poizvedovanje po oceni vlagatelja presega običajno skrbnost in je dodaten dokaz diskriminatornega obravnavanja vlagatelja.

Naročnik je z dopisom, z dne 28.10.2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 02.11.2010, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 16.11.2010 podaljšala rok za odločitev, o čemer je obvestila obe stranki.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji dne 19.11.2010 posredoval dopis, v katerem je navedel, da naročnikova spisovna dokumentacija ni popolna. Vlagatelj je zaprosil, da se naknadno predložena korespondenca (opravljena med naročnikom in podjetjem Esta d.o.o., Ljubljana) vloži v spis in se jo obravnava kot del spisovne dokumentacije.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

V obravnavanem primeru vlagatelj zlasti zatrjuje, da je njegova ponudba (edina) pravilna in popolna ter da je naročnik v tem in v predhodnih postopkih vseskozi preferiral ponudnika Esotech d.d., Velenje.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da gre pri obravnavanem postopku oddaje javnega naročila za nov in samostojen javni razpis, zato le-ta v ničemer ni vezan na razpisna postopka, na katera se sklicuje vlagatelj in ki sta bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 12.08.2009, pod št. objave JN 1735/2009 in dne 08.03.2010, pod št. objave 5390/2010. Ker sta oba navedena postopka pravnomočno končana (o čemer med strankama v tem postopku ni spora), o le-teh v obravnavanem postopku ni več mogoče razpravljati. Sklicevanje vlagatelja na predhodna javna razpisa je v obravnavani zadevi brezpredmetno, saj se vsak javni razpis vodi kot celota in je izključno na naročniku, da vsakokrat znova (upoštevaje določbe ZJN-2) določi oziroma pripravi razpisno dokumentacijo. Očitek vlagatelja, ki kot kršitev naročnika navaja dejstvo, da je naročnik v tem postopku postavil strožje pogoje kot v predhodnih postopkih, je torej potrebno zavrniti.

Naročnik je v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, navedel tudi nove razloge za zavrnitev vlagateljeve ponudbe oziroma je navedel nove ugotovitve v zvezi z vlagateljevimi referencami in v zvezi z dokazili o usposobljenosti vlagateljevega ključnega tehničnega osebja, s katerimi vlagatelj v trenutku vložitve zahtevka za revizijo ni bil seznanjen. Tako je naročnik v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, navedel, da je vlagateljeva ponudba nepopolna tudi iz razloga, ker za dva delavca S.P. in D.Z. predložen certifikat podjetja JR-Isotronic - Dudenhofen nanaša na termo skrčne in ne na elektro varjene spojke ter iz razloga, ker tudi referenci Toplovod Slovenske Konjice in Toplovod Žaga Loče ne ustrezata zahtevam iz razpisne dokumentacije (in sicer zato, ker se nanašata na toplovoda in ne na vročevoda). V zvezi z navedenimi (novimi) razlogi, ki jih je naročnik navedel šele v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, se je mogoče strinjati z vlagateljem, ki v obvestilu o nadaljevanju revizijskega postopka opozarja, da je naročnik nedopustno razširil razloge za izločitev vlagateljeve ponudbe. Državna revizijska komisija je že v več svojih odločitvah (glej npr. odločitve v zadevah 018-114/2005, 018-464/06, 018-35/2008, 018-185/2009, 018-149/2010) zapisala, da je naročnik dolžan v postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb le-te popolno pregledati in v odločitvi o dodelitvi naročila oziroma v dodatni obrazložitvi navesti vse razloge, zaradi katerih je ponudbo določenega ponudnika izločil kot nepopolno. Učinkovito pravno varstvo (4. točka prvega odstavka 3. člena ZRPJN) je namreč lahko v postopkih oddaje javnih naročil zagotovljeno le, če ima ponudnik možnost v revizijskem postopku izpodbijati vse naročnikove ugotovitve, ki se nanašajo na nepopolnost njegove ponudbe. Ker v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (praviloma) ni dopustno navajati novih kršitev, tudi naročnik v sklepu, s katerim odloči o zahtevku za revizijo, ne sme navajati novih razlogov za nepopolnost ponudbe določenega ponudnika, ki jih ni navedel že v odločitvi o dodelitvi naročila ali dodatni obrazložitvi svoje odločitve - s tem bi bil tak ponudnik namreč onemogočen v možnosti učinkovitega pravnega varstva. Zato se je lahko tudi Državna revizijska komisija, ob upoštevanju naročnikove obrazložitve Odločitve o izločitvi vseh ponudb št. E-JN-DO 02/2010, z dne 15.09.2010, omejila le na presojo tistih domnevnih nepravilnosti vlagateljeve ponudbe, ki so bile vlagatelju znane do poteka roka za vložitev zahtevka za revizijo in zoper katere vlagatelj tudi ugovarja (ustreznost referenc Vročevod v okolici Sofije in Vročevod v Sofiji in ustreznost certifikata K 7107 EW WELDING JOINT, z dne 01.09.2009, družbe Logstor), medtem ko ostale domnevne nepravilnosti, ki jih naročnik navaja šele v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, v predmetnem revizijskem postopku ne morejo biti relevantne. Državna revizijska komisija zato v predmetnem revizijskem postopku ni ugotavljala, ali je vlagateljeva ponudba pravilna in popolna tudi v delu, ki se nanaša na referenci Toplovod Slovenske Konjice in Toplovod Žaga Loče ter na certifikat podjetja JR-Isotronic, ki je bil predložen za osebi S.P. in D.Z.

Vlagateljevih očitkov, ki se nanašajo na neprevedeno dokumentacijo, na oznake držav in na popravo napak, Državna revizijska komisija ni presojala. Glede na dejstvo, da se naročnik v tem delu revizijskega zahtevka izrecno strinja z navedbami vlagatelja, je Državna revizijska komisija štela, da v tem delu med strankama ni (več) spora.

Naročnik je vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nepravilno in nepopolno iz razloga, ker se vlagatelj sklicuje na referenci družbe Logstor AS Denmark (referenca Vročevod v okolici Sofije in referenca Vročevod v Sofiji), ki jo v ponudbi ni navedel niti kot partnerja niti kot podizvajalca.

Naročnik je v VIII. točki (Pogoji za priznanje sposobnosti) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe med drugim zapisal:

"Naročnik bo priznal sposobnost gospodarskim subjektom/ponudnikom na osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev (zahteva velja smiselno in v skladu z zahtevami za samostojnega ponudnika, vodilnega ponudnika in partnerja oz. partnerje v primeru skupne ponudbe in za podizvajalca oz. podizvajalce, ki morajo biti obvezno navedeni)."

Dalje je naročnik, in sicer v točki f (reference) Pogojev za priznanje sposobnosti(med drugim) zapisal:

"Ponudnik mora imeti v zadnjih petih letih - v letih 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 najmanj dve (02) s strani investitorja potrjeni referenci za izvedene vročevode s premerom DN 250 ali več in minimalne dolžine trase 300 m, z aktivnim nordijskim sistemom kontrole važnosti na osnovi detekcije in z določitvijo lokacije napak. Ta pogoj mora ponudnik dokazovati z dokumentacijo o dolžini trase, dimenziji cevovoda, načinu kontrole vlažnosti z določitvijo lokacije napak z vezalno shemo sistema in s podatki o vgrajenih armaturah, vse potrjeno od investitorja.
Upoštevajo se reference vseh ponudnikov v skupni ponudbi, kot tudi podizvajalcev."

Naročnik je v razpisno dokumentacijo predložil tudi obrazec f/1/ REFER, v katerega so morali ponudniki vpisati naziv objekta (z opisom objekta glede na zahteve o referencah), lokacijo, dolžino trase, premer cevovoda, leto izvedbe in investitorja (naročnika). Naročnik je v obrazcu ponudnike ponovno opozoril, "da se navedejo reference za izgradnjo vročevodov s premerom DN 259 ali več in minimalne dolžine trase 300 m z aktivnim nordijskim sistemom kontrole važnosti na osnovi detekcije in z določitvijo lokacije napak in ponovno zapisal, da mora ponudnik naveden pogoj dokazovati z dokumentacijo o dolžini trase, dimenziji cevovoda, načinu kontrole vlažnosti z določitvijo lokacije napak z vezalno shemo sistema in s podatki o vgrajenih armaturah, kar mora biti vse potrjeno od investitorja".

Iz zgoraj citiranih navodil izhaja, da bo naročnik upošteval tudi reference vseh partnerjev v skupni ponudbi kot tudi reference podizvajalcev. Naročnik je torej dovolil ponudnikom, da se sklicujejo na reference drugih gospodarskih subjektov, ponudniki pa so morali v tem primeru te gospodarske subjekte (bodisi kot partnerje ali kot podizvajalce) v ponudbi tudi navesti. Ker se obe referenci glasita na družbo Logstor A/S, torej na družbo, ki je vlagatelj ni navedel niti kot partnerja niti kot podizvajalca, vlagateljevemu očitku, ni mogoče slediti. Na navedeno ugotovitev ne more vplivati niti vlagateljevo zanašanje na dejstvo, "da je naročnik že v predhodnih dveh javnih razpisih te iste reference sprejel kot ustrezne". Naročnikova navodila v spornem segmentu so bila namreč jasna in nedvoumna. Naročnik je izrecno dopustil sklicevanje na reference drugih gospodarskih subjektov, v tem primeru pa so jih morali ponudniki v ponudbo (bodisi kot partnerje ali kot podizvajalce) "obvezno navesti". Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom tudi v tem, da bi moral vlagatelj v obravnavanem primeru za družbo Logstor A/S predložiti tudi vse preostale dokumente, ki jih je v zvezi s podizvajalci zahteval naročnik, česar pa vlagatelj ravno tako ni storil.

Ker pa je naročnik zahteval predložitev (vsaj) dveh referenc in ker naročnik preostalima dvema referencama, ki ju je predložil vlagatelj (vsaj v izpodbijani odločitvi), ni kakorkoli oporekal, se je potrebno strinjati z vlagateljem v tem, da je (ne glede na zgoraj navedeno), upravičeno štel, da je sporni referenčni pogoj iz točke f (Reference) Pogojev za priznanje sposobnosti, izpolnil.

Naročnik je vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nepravilno in nepopolno tudi iz razloga, ker naj vlagatelj ne bi izpolnil kadrovskega pogoja iz točke d (Kadrovska in tehnična sposobnost) Pogojev za priznanje sposobnosti. Kot je zapisal naročnik, je vlagateljeva ponudba nepravilna in nepopolna iz razloga, "ker se certifikat za usposobljenost za varilne spoje, ki ga je izdala družba Logstor (certifikat K7107 EW WELDING JOINT) glasi na družbo Metallum Zorman d.o.o. , Poljčane in ne na določeno osebo".

Naročnik je kadrovske pogoje navedel v prvem odstavku točke d (Kadrovska in tehnična sposobnost) Pogojev za priznanje sposobnosti in v prvem odstavku točke D) (Kadrovska in tehnična sposobnost) Pogojev in dokazil za priznanje sposobnosti. Iz navedenih točk razpisne dokumentacije izhaja:

"Ponudnik mora imeti ustrezno osebje s potrebno izobrazbo in atesti ter izpiti in potrdila od proizvajalcev opreme, skladno z Zakonom o graditvi objektov ter standardi SIST EN ISO 3834-3, SIST EN ISO 3834-2 in SIST EN 253:2009 (varilci, izvajalci izolacijskih spojev in sistema kontrole vlažnosti).

Dokazilo

d/1: kadrovske zmogljivosti

ponudnik s sedežem v ali izven Republike Slovenije: podpisan in žigosan lasten poimenski seznam ključnega tehničnega osebja in drugega strokovnega osebja z dokazili o njihovi strokovni usposobljenosti za izvedbo predmetnih del in z navedbo njihovih delovnih izkušenj ter z navedbo področja dela, ki ga bodo opravljali v zvezi s tem naročilom."

Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil tudi obrazca i/4/ PROSTZMOGLJ in i/5/ODGOVVODJA. Ponudniki so morali oba obrazca izpolniti z nazivom in sedežem in podpisati in žigosati vnaprej pripravljeno "Izjavo glede prostih zmogljivosti" (obrazec i/4/) in vnaprej pripravljeno "Izjavo glede odgovornega vodje" (obrazec i/5/). Drugih zahtev in navodil v zvezi s kadri naročnik v razpisno dokumentacijo ni zapisal.

Kot ugotavlja Državna revizijska komisija, so naročnikove zahteve v spornem delu razpisne dokumentacije zapisane ohlapno in nedorečeno, saj je odločitev o skupnem številu potrebnih delavcev in (posledično) odločitev o številu potrebnih delavcev, ki bodo delali na posameznih področjih razpisanih del očitno prepustil ponudnikom. Iz zgoraj citiranih zahtev izhaja, da je naročnik v zvezi s kadrovsko usposobljenostjo od ponudnikov zahteval zgolj predložitev lastnega seznama delavcev, z dokazili o njihovi strokovni usposobljenosti, z navedbo njihovih delovnih izkušenj ter z navedbo področja dela, ki ga bodo opravljali na razpisanem projektu. Naročnik je zahteval tudi predložitev dveh vnaprej pripravljenih obrazcev, s katerimi so mu ponudniki potrdili, da bodo imeli v času izvajanja predmetnega javnega naročila proste kadrovske zahteve. Edini izrecni pogoj, ki ga je mogoče v zvezi s tem razbrati iz razpisne dokumentacije, je naročnikova zahteva, "da bo odgovorni vodja del ali njegov namestnik strojni izvajalec izgradnje predmetnega vročevoda, z izpolnjenimi pogoji, skladno z določili Zakona o graditvi objektov in njegovih sprememb in dopolnitev" (navedena dikcija izhaja iz obrazca 1/5, ki so ga morali ponudniki podpisati in žigosati).

Pregled vlagateljeve ponudbe pokaže, da je v ponudbo predložil tako sezname delavcev (ki so jih pripravili sodelujoči podizvajalci) kot tudi več potrdil o opravljenih atestih, ki se glasijo na delavce iz priloženih seznamov, potrdila o opravljenih strokovnih izpitih, potrdila o opravljenih usposabljanjih in o izvedenih referenčnih delih. Naročnik v izpodbijani odločitvi za nobenega izmed navedenih dokumentov ni zapisal, da ne ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije. Ker iz zgoraj citiranih navodil ni mogoče razbrati niti tega, s kolikšnim številom "ključnega tehničnega osebja in drugega strokovnega osebja" mora razpolagati posamezni ponudnik, tudi ni mogoče ugotoviti s kolikšnim številom "atestov ter izpitov in potrdil od proizvajalcev opreme, skladno z Zakonom o graditvi objektov ter standardi SIST EN ISO 3834-3, SIST EN ISO 3834-2 in SIST EN 253:2009" naj bi razpolagal posamezen ponudnik. Ker je torej vlagatelj predložil vrsto dokumentov (med katerimi so tudi potrdila o opravljenih atestih za večje število delavcev) in ker naročnik za nobenega od teh ni ugotovil, da ne ustreza postavljenim zahtevam, je Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku sledila. Ob upoštevanju ohlapnih navodil namreč vlagateljeve ponudbe v tem segmentu ni mogoče obravnavati kot nepravilno in nepopolno zgolj iz razloga, ker se eden izmed predloženih certifikatov (Certifikat K 7107 EW WELDING JOINT, z dne 01.09.2009, podjetja Logstor) "glasi na podjetje Metallum Zorman d.o.o., Poljčane in ne na delavca, ki naj bi bil usposobljen za takšno delo".

Ob upoštevanju vseh navedenih ugotovitev je Državna revizijska komisija v skladu s 3. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je z revizijskim zahtevkom uspel, zato mu Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN priznava stroške vplačane takse za revizijski zahtevek v višini 5.000,00 EUR, medtem ko mu ostalih priglašenih stroškov (in sicer 1.000,00 EUR za pripravo zahtevka za revizijo) ne priznava, saj na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN in drugega odstavka 151. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, s spremembami), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, ni najti zakonske podlage za ugoditev takšni zahtevi (vlagatelja namreč ni zastopal odvetnik ali druga oseba, ki ima po zakonu pravico do nagrade).

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.000,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 29.11.2010


Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje
- Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, Celje
- MOLLIER d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana