018-276/2010 Občina Moravske Toplice

Številka: 018-276/2010-18

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 11.a člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice Miriam Ravnikar šurk, kot predsednice senata, članice mag. Maje Bilbija in članice Vide Kostanjevec, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila "[j]avni razpis za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij Goričko" in na podlagi predloga naročnika OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice (v nadaljnjem besedilu: naročnik), Državni revizijski komisiji, da sprejme sklep, da zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji naročila, dne 24. novembra 2010 sprejela

ODLOČILA

Predlog naročnika Državni revizijski komisiji, da sprejme sklep, da zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji naročila "[j]avni razpis za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij Goričko", kot izhaja iz vloge številka 381-00002/2009, z dne 12. novembra 2010, poimenovane "IZDAJA SKLEPA, DA VLOŽENI ZAHTEVEK ZA REVIZIJO NE ZADRŽI SKLENITVE POGODBE", podan na podlagi prvega odstavka 11.a člena ZRPJN, se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 31. avgusta 2009 sprejel sklep o začetku postopka izvedbe javnega naročila "JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADNJE, UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA ODPRTEGA šIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ GORIČKO - JN7103/2009" (v nadaljnjem besedilu: naročilo). Obvestilo o naročilu za oddajo naročila po postopku konkurenčnega dialoga je bilo dne 02. septembra 2009 objavljeno na Portalu javnih naročil in sicer pod številko objave JN7103/2009 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo), v Uradnem glasilu Evropske unije, to je v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (TED - Tenders Electronic Daily), številka 2009/S 171, pa je bilo objavljeno dne 05. septembra 2009 (in sicer pod številko dokumenta 246834). Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku so bila na Portalu javnih naročil objavljena dne 02. oktobra 2009 (pod številko objave JN8083/2009), dne 05. novembra 2009 (pod številko objave JN9228/2009), dne 07. januarja 2010 (pod številko objave JN104/2010), dne 02. februarja 2010 (pod številko objave JN831/2010), dne 19. februarja 2010 (pod številko objave JN1278/2010), dne 18. marca 2010 (pod številko objave JN2148/2010), dne 28. aprila 2010 (pod številko objave JN3363/2010), dne 13. maja 2010 (pod številko objave JN3845/2010), dne 21. maja 2010 (pod številko objave JN4111/2010), dne 27. maja 2010 (pod številko objave JN4319/2010), dne 01. junija 2010 (pod številko objave JN4493/2010), dne 07. junija 2010 (pod številko objave JN4703/2010), dne 15. junija 2010 (pod številko objave JN5040/2010), dne 21. junija 2010 (pod številko objave JN5289/2010), dne 28. junija 2010 (pod številko objave JN5516/2010), dne 05. julija 2010 (pod številko objave JN5784/2010) in dne 12. julija 2010 (pod številko objave JN6147/2010). Dodatne informacije so bile dne 07. oktobra 2009 (pod številko dokumenta 276384) objavljene v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2009/S 193, dne 10. novembra 2009 (pod številko dokumenta 310415) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2009/S 216, dne 09. januarja 2010 (pod številko dokumenta 005225) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 6, dne 05. februarja 2010 (pod številko dokumenta 034766) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 25, dne 24. februarja 2010 (pod številko dokumenta 054513) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 38, dne 23. marca 2010 (pod številko dokumenta 083807) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 57, dne 30. aprila 2010 (pod številko dokumenta 125221) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 84, dne 18. maja 2010 (pod številko dokumenta 142858) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 95, dne 26. maja 2010 (pod številko dokumenta 150274) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 100, dne 29. maja 2010 (pod številko dokumenta 155623) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 103, dne 03. junija 2010 (pod številko dokumenta 160236) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 106, dne 09. junija 2010 (pod številko dokumenta 165963) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 110, dne 18. junija 2010 (pod številko dokumenta 174569) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 117, dne 25. junija 2010 (pod številko dokumenta 182214) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 121, dne 01. julija 2010 (pod številko dokumenta 190413) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 125, dne 08. julija 2010 (pod številko dokumenta 198194) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 130, dne 15. julija 2010 (pod številko dokumenta 206832) pa v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2010/S 135.

Naročnik je dne 06. septembra 2010 sprejel "OBVESTILO O IZBIRI ZASEBNEGA PARTNERJA", številka 381-00002/2009 (obv) (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o izbiri). Gospodarski subjekt Telemach Murska Sobota, d. d., Lendavska ulica 29, 9000 Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), je dne 16. septembra 2010 na pošto oddal zahtevek za revizijo z dne 14. septembra 2010 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo), naročnik pa je dne 28. septembra 2010 sprejel sklep številka 381-00002/2009, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V posledici prejetega obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, je Državna revizijska komisija dne 15. novembra 2010 sprejela sklep številka 018-276/2010-14 (v nadaljnjem besedilu: sklep številka 018-276/2010-14), s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v obvestilu o izbiri.

Državna revizijska komisija je dne 15. novembra 2010 prejela naročnikovo vlogo številka 381-00002/2009, z dne 12. novembra 2010, poimenovano "IZDAJA SKLEPA, DA VLOŽENI ZAHTEVEK ZA REVIZIJO NE ZADRŽI SKLENITVE POGODBE" (v nadaljnjem besedilu: predlog naročnika za sprejem sklepa, da zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji naročila), dne 18. novembra 2010 pa še mnenje vlagatelja o predlogu naročnika za sprejem sklepa, da zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji naročila, z dne 17. novembra 2010 (v nadaljnjem besedilu: mnenje vlagatelja o predlogu naročnika).

Po pregledu in proučitvi dokumentacije spisa zadeve je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, na podlagi 11.a člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Iz prvega odstavka 11.a člena ZRPJN izhaja, da lahko Državna revizijska komisija na obrazloženi predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila. Ker je Državna revizijska komisija o vlagateljevem zahtevku za revizijo s sklepom številka 018-276/2010-14 že odločila (z omenjenim sklepom je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v obvestilu o izbiri), tudi ni pravne podlage za odločanje o predlogu naročnika Državni revizijski komisiji, da sprejme sklep, da zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji naročila. V posledici navedenega je Državna revizijska komisija naročnikov predlog za sprejem sklepa, da zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji naročila "[j]avni razpis za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij Goričko", kot izhaja iz vloge številka 381-00002/2009, z dne 12. novembra 2010, poimenovane "IZDAJA SKLEPA, DA VLOŽENI ZAHTEVEK ZA REVIZIJO NE ZADRŽI SKLENITVE POGODBE", podan na podlagi prvega odstavka 11.a člena ZRPJN, zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 24. novembra 2010


Predsednica senata
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.,
predsednica Državne revizijske komisijeVročiti:
- OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice
- odvetnik Matjaž Pantelič, Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana
- GVO, d. o. o., Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije