018-310/2010 Univerza v Mariboru

Številka: 018-310/2010-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s sprem., v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, ob sodelovanju višje svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru (izvedba GOI del ter dobava in montaža opreme)", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika SKUPINA MG, podjetje za gradbeništvo, trgovino in storitve, d.o.o., Trg Leona štuklja 5, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 25. 11. 2010

ODLOČILA

Zahteva vlagatelja za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 15. 11. 2010, se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 23. 9. 2009, pod št. 2009-01-JN2-MF, izdal sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila "Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru (izvedba GOI del ter dobava in montaža opreme)", po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je naročnik objavil na portalu javnih naročil, dne 24. 9. 2009, pod št. objave JN7861/2009 in v Uradnem listu EU, dne 29. 9. 2009, pod št. objave 2009/S 187-269048.

Po zaključeni prvi fazi postopka oddaje predmetnega javnega naročila je naročnik izvedel drugo fazo in dne 14. 9. 2010, pod št. 302-1mf/2008/175, izdal Obvestilo o izboru, s katerim je ponudnike obvestil, da se kot najugodnejšo ponudbo izbere ponudbo poslovodečega ponudnika METEORIT, d.o.o., Miklavška cesta 82, Hoče (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Naročnik je dne 14. 10. 2010, pod št. 302-1mf/2008/234, izdal (novo) Obvestilo o izboru, s katerim je ponudnike obvestil, da se odpravi Obvestilo o izboru, z dne 14. 9. 2010 in da se kot najugodnejšo ponudbo izbere ponudbo poslovodečega ponudnika METEORIT, d.o.o., Miklavška cesta 82, Hoče.

Vlagatelj je z vlogo z dne 22. 10. 2010 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji naročila z dne 14. 10. 2010.

Vlagatelj je z vlogo z dne 15. 11. 2010 pri Državni revizijski komisiji podal zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, ker naj ne bi prejel odločitve naročnika o zahtevku za revizijo v predpisanem roku, skladno z drugim odstavkom 16. člena ZRPJN.

Naročnik je z vlogo z dne 17. 11. 2010 Državni revizijski komisiji podal pojasnilo in dokazila, da je dopolnitev zahtevka prejel dne 2. 11. 2010, zaradi česar je zahteva vlagatelja za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo preuranjena.

Državna revizijska komisija je na podlagi prejete dokumentacije naročnika in vlagatelja preverila, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za odločanje o zahtevku za revizijo vlagatelja po drugem odstavku 16. člena ZRPJN.

Določba prvega odstavka 16. člena ZRPJN določa, da po preverjanju naročnik odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Svojo odločitev mora naročnik sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo in jo posredovati v pisni obliki vlagatelju zahtevka za revizijo. Če naročnik ne odloči v navedenem roku, se šteje, da je zahtevek za revizijo zavrnil. Določba drugega odstavka 16. člena ZRPJN pa določa, da v primeru, da vlagatelj zahtevka za revizijo v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika iz prejšnjega odstavka, lahko nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. O nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo mora vlagatelj zahtevka za revizijo obvestiti tudi naročnika.

Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru iz prejete dokumentacije ugotovila, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo pri naročniku dne 25. 10. 2010, po pošti priporočeno (AR). Naročnik je zahtevek za revizijo prejel dne 26. 10. 2010, kar izhaja iz kopije poštne povratnice, ki jo je predložil vlagatelj in kar navaja tudi naročnik v pojasnilu Državni revizijski komisiji. Ker zahtevku za revizijo ni bilo priloženo potrdilo o plačilu takse za revizijo iz 22. člena ZRPJN, je vlagatelj, po pozivu naročnika, zahtevek za revizijo dopolnil z vlogo z dne 29. 10. 2010, katero je naročnik prejel dne 2. 11. 2010. Na podlagi navedenega je potrebno zaključiti, da je naročnik popoln zahtevek za revizijo (ki vsebuje vse obvezne sestavine iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN) prejel dne 2. 11. 2010.

Določbe ZRPJN ne urejajo vprašanj, povezanih s pravili o štetju rokov, zato je glede slednjih vprašanj, na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, potrebno smiselno uporabiti določbe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem., v nadaljevanju: ZPP). V drugem odstavku 111. člena ZPP je določeno, da če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. V četrtem odstavku 111. člena ZPP pa je določeno, da če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika.

Ob upoštevanju zgoraj ugotovljenega dejstva, da je naročnik prejel popolni zahtevek za revizijo dne 2. 11. 2010, je 20-dnevni rok za prejem odločitve naročnika o zahtevku za revizijo, skladno z drugim odstavkom 111. člena ZPP, začel teči naslednji dan po vročitvi, torej 3. 11. 2010 in se je iztekel dne 23. 11. 2010 (torek).

Vlagatelj je zahtevo za nadaljevanje postopka podal Državni revizijski komisiji z vlogo, ki jo je oddal po pošti, priporočeno (AR), dne 15. 11. 2010, torej na dan, ko se 20-dnevni rok še ni iztekel.

Na podlagi ugotovljenega je Državna revizijska komisija zaključila, da je vlagatelj zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo preuranjeno, še preden se je iztekel 20-dnevni rok za prejem odločitve naročnika o zahtevku za revizijo. Zakonski pogoji za odločanje o zahtevku za revizijo po drugem odstavku 16. člena ZRPJN niso podani, zato je Državna revizijska komisija zahtevo vlagatelja za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 15. 11. 2010, kot nedopustno zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 25. 11. 2010Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, Maribor
- SKUPINA MG, podjetje za gradbeništvo, trgovino in storitve, d.o.o., Trg Leona štuklja 5, Maribor
- METEORIT, d.o.o., Miklavška cesta 82, 2311 Hoče
- ALPINE BAU, GmbH Salzburg, Podružnica Celje, Mariborska 88, 3000 Celje
- ZET GRADNJE d.o.o., Gledališka ulica 8, 2000 Maribor
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana