018-291/2010 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-291/2010-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s sprem., v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Sonji Drozdek šinko, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nakup in pogarancijsko vzdrževanje parnega sterilizatorja", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika SANOLABOR, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 26.11.2010

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo, z dne 1.10.2010, se ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, vsebovana v Odločitvi o oddaji naročila, izdani dne 22.9.2010, pod št. 01-172/3-10.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 2.500,00 EUR, v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po poteku roka, določenega v tej točki.

Obrazložitev

Naročnik je dne 9.6.2010 sprejel Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Nakup in pogarancijsko vzdrževanje parnega sterilizatorja". Obvestilo o javnem naročilu je naročnik objavil na portalu javnih naročil, dne 14.6.2010, pod št. objave JN4975/2010.

Naročnik je dne 22. 9. 2010, pod št. 01-172/3-10, izdal Odločitev o oddaji naročila, s katero je ponudnike obvestil, da se javno naročilo odda ponudniku MOLLIER, d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 1.10.2010 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila, izločitev ponudbe izbranega ponudnika kot nepopolne ter oddajo javnega naročila vlagatelju.

Vlagatelj je navajal, da je izbrani ponudnik podal ponudbo za sterilizator S., s priključno močjo električnega generatorja pare 17 kW. V točki 4a razpisne dokumentacije, na strani 12, je bilo zahtevano, da se pri vsaki strokovni zahtevi obvezno navede stran in alinejo v ponudbi oziroma prospektu/katalogu, iz katere je razvidno izpolnjevanje določenega naročnikovega pogoja, v tem primeru zahteve za priključke, priključna moč 18 kW. Kot dokaz za izpolnjevanje te zahteve je izbrani ponudnik priložil izjavo proizvajalca, kjer je eksplicitno navedeno, da ima standardni aparat proizvajalca M., tip S., vgrajen električni generator pare s tremi grelci, od katerih ima vsak priključno moč 7,5 kW, kar znaša skupaj 22,5 kW. Proizvajalec dalje izjavlja, da njihovi standardni parni sterilizatorji S. ustrezajo in izpolnjujejo zahteve po standardih in normah, ki se potrdijo z izdajo CE certifikata s strani neodvisnega pristojnega organa za izdajo certifikata za medicinske proizvode razreda IIa. Na naslednji strani izjave pa proizvajalec izjavlja, da bi na posebno zahtevo bilo mogoče opremiti enoto z električnim generatorjem, ki bi imel samo dva grelca moči 7,5 kW, kar bi v tem primeru znašalo 17 kW in bi zadovoljilo zahteve iz razpisne dokumentacije. To po prepričanju vlagatelja pomeni, da je ponudba izbranega ponudnika neustrezna in nepopolna in bi jo moral naročnik izločiti. Izbrani ponudnik po mnenju vlagatelja ponuja neobstoječ proizvod, za katerega ni izkazal in tudi ni mogel izkazati skladnosti z zahtevanimi standardi, saj še ni izdelan in posledično tudi nima CE certifikata. Zahteva po veljavnem certifikatu je bila podana v točki 1 splošnih zahtev naročnika na strani 12 in točki 12 na obrazcu 1. Vlagatelj je še ugotovil, da je izbrani ponudnik v ponudbi priložil prospekt proizvoda S. s končno priključno močjo 24,5 kW, pri čemer je podatke v originalnem prospektu, kjer je to navedeno, prekril, kar vlagatelj dokazuje s prospektom s spletne strani proizvajalca. Navedeno pomeni potvarjanje kataloga, zavajanje naročnika in zavestno prekrivanje dejanskih tehničnih podatkov v bistvenem delu, ki so v razpisni dokumentaciji opredeljeni kot merilo ustreznosti proizvoda. Izbrani ponudnik je dalje podal nepopoln CE certifikat, saj iz njega ni razvidno, za kateri tip aparata je izdan. Običajno je kot priloga certifikatu priložena lista tipskih proizvodov, ki jih certifikat vključuje. Vlagatelj je še navajal, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil dokument, poimenovan "EC-Declaration of Conformity", ki ni izdan s strani neodvisnega organa. Ta dokument je neustrezen, saj ni izdan skladno z določbami direktive za medicinske pripomočke 93/42/EEC. V navedeni direktivi so medicinski proizvodi, glede na njihov namen in zahtevnost uporabe, razdeljeni v kategorije I, II in III. Proizvodi morajo biti izdelani v skladu s harmoniziranimi standardi in testirani za njihov namen uporabe, za kar proizvajalci pridobijo CE certifikat neodvisnega organa. Pridobljeni CE certifikat velja samo za testirane tipe proizvodov, kar pa ponujeni sterilizator S., ki bi ga proizvajalec šele predelal v aparat s priključno močjo 17 kW, prav gotovo ni proizvod, ki bi odgovarjal tem zahtevam.

Vlagatelj je tudi izpostavil, da je zoper odločitev naročnika o oddaji naročila v predhodnem postopku oddaje javnega naročila za isti predmet Nakup in pogarancijsko vzdrževanje parnega sterilizatorja, objavljen pod št. objave JN8364/2009, vložil zahtevek za revizijo. Izbrani ponudnik je v tem razpisu ponudil standardni aparat proizvajalca M., tip S., z močjo 24,5 kW, kar je bilo ugotovljeno kot neustrezno. Vlagatelj se sedaj sprašuje, kako lahko isti ponudnik zagotavlja, da bo enako velika komora, ki naj bi bila preurejena standardna komora, zagotavljala z enim grelcem manj optimalno delovanje že z močjo 17 kW.

Vlagatelj še pripominja, da odločitev naročnika ne izpolnjuje vseh zakonskih zahtev, saj naročnik v pravnem pouku ni navedel višine takse za vložitev zahtevka za revizijo.

Naročnik je dne 19.10.2010, pod št. 01-172/7-10, izdal odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Navedel je, da je komisija naročnika ugotovila, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi priložil tako veljaven CE certifikat, kot tudi pri vsaki strokovni zahtevi posebej navedel, kje v ponudbi oziroma prospektu se dokazilo o izpolnjevanju posamezne zahteve nahaja. Izbrani ponudnik je ponudil parni sterilizator S., ki je po zagotovilih proizvajalca M. ustrezen glede na zahtevane standarde in direktive, tudi v primeru, da ima ponujeni sterilizator namesto treh dva grelca, katerih skupna priključna moč je 17 kW. Na podlagi priloženih dokumentov komisija naročnika ne dvomi, da je ponujeni aparat skladen s standardi in normami, ki so podlaga za izdajo CE certifikatov s strani neodvisnih organov. Komisija naročnika se ne strinja z ugotovitvami vlagatelja, da je izbrani ponudnik v ponudbi priložil CE certifikat, ki se nanaša na aparat S. z vgrajenimi tremi grelci, ki pa ne velja v primeru, da ponudnik ponudi enak aparat le z dvema grelcema. Vlagatelj navaja, da neodvisni organi poleg CE certifikata običajno priložijo tudi listo tipskih proizvodov, ki jih omenjeni certifikat vključuje, kar pa, glede na besedo "običajno", ne velja za vse organe, ki certifikate izdajajo, zato se naročnik ne strinja z navedbo, da CE certifikat izbranega ponudnika ni v celoti ustrezen, ker nima liste tipskih proizvodov, kar tudi sicer ni bila izrecna naročnikova zahteva. Izbrani ponudnik je v ponudbi navedel vse zahtevane podatke, na podlagi katerih je komisija odločila, da je ponudba popolna in ustrezna ter, glede na merilo 100 % najnižja cena, najugodnejša. Naročnik se tudi ne strinja s trditvami vlagatelja, da je izbrani ponudnik spreminjal vsebino prospekta oziroma ga preuredil tako, da bi naročnika hote zavedel ter prekrival resnične podatke o ponujenem aparatu. Glede na dejstvo, da je izbrani ponudnik prav tako kot vlagatelj, naročnikov dolgoletni poslovni partner, je naročnik mnenja, da se izbrani ponudnik vendarle ni posluževal dejanj, ki jih izpostavlja vlagatelj. Naročnik se je ponovno odločil za podane tehnične specifikacije na podlagi a) točke tretjega odstavka 37. člena ZN-2, saj se v razpisni dokumentaciji sklicuje na zahteve po standardih in direktivah, pri čemer pa je potrebno poudariti, da gre za nov razpis, kjer so bile zahteve postavljene drugače kot v prejšnjem razpisu, zato primerjava med prejšnjim in sedanjim razpisom ni primerna. ZN-2 v 5. točki 37. člena določa, da če naročnik izkoristi možnost iz a) točke tretjega odstavka tega člena, določi tehnične specifikacije v smislu storilnostnih ali funkcionalnih zahtev, ne sme zavrniti ponudbe za gradnje, proizvode ali storitve, skladne s slovenskim standardom, ki prevzema evropski standard, z evropskim tehničnim soglasjem, skupno tehnično specifikacijo, mednarodnim standardom ali tehničnim referenčnim sistemom, ki so ga določili evropski organi za standardizacijo, če se te specifikacije nanašajo na storilnostne ali funkcionalne zahteve, ki jih določajo. Ponudnik mora v svoji ponudbi dokazati s katerimikoli ustreznimi sredstvi in način, ki je sprejemljiv za naročnika, da gradnja, blago ali storitev, ki je skladna s standardom, izpolnjuje storilnostne ali funkcionalne zahteve naročnika. Ustrezno sredstvo bi lahko bila tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusih priznanega organa. Naročnik je mnenja, da je izbrani ponudnik v celoti sledil navedenim določilom ter ponudil ustrezen aparat, zato komisija ni imela zakonske podlage, da bi ponudbo izbranega ponudnika štela za nepopolno oziroma neustrezno. Naročnik je glede višine plačila takse v odločitvi o oddaji naročila pojasnil, da je višino takse pozabil navesti.

Vlagatelj je z vlogo z dne 22.10.2010 naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z vlogo z dne 25.10.2010 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje in revizije predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o izvedbi in reviziji postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Na podlagi tako izvedenega dokaznega postopka je Državna revizijska komisija kot nesporno med strankama ugotovila, da je naročnik predmetno javno naročilo izvajal po odprtem postopku, v katerem je prejel tri pravočasne ponudbe. Kot izhaja iz odločitve o oddaji naročila, je naročnik najprej opravil pregled ponudb in pri tem ugotovil, da je ena izmed ponudb nesprejemljiva. Naročnik je izmed preostalih dveh popolnih ponudb (ponudba vlagatelja in ponudba izbranega ponudnika), glede na merilo najnižja cena, izbral ponudbo izbranega ponudnika.

Med strankama je sporno vprašanje, ali je naročnik pri oddaji naročila ravnal skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2) in določili razpisne dokumentacije, s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot popolno. Vlagatelj je zatrjeval, da naj izbrani ponudnik za ponujeni proizvod s tehničnimi karakteristikami, ki so navedene v ponudbi, ne bi predložil popolnega certifikata, oziroma naj bi ponujal neobstoječ proizvod, za katerega ni izkazal in tudi ni mogel izkazati skladnosti z zahtevanimi standardi, saj še ni izdelan in nima certifikata.

Naročnik je zahteve v zvezi z dokazovanjem ustreznosti tehničnih zahtev ponujenega proizvoda zapisal v razpisni dokumentaciji (stran 12), v Splošnih zahtevah naročnika, v točki 1, ki se je glasila:

"Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi (certifikat mora biti veljaven za ves čas trajanja pogodbe in mora biti v ponudbi priložen)."

Naročnik je za izpolnjevanje navedenega pogoja za priznanje sposobnosti zahteval naslednje dokazilo (Obrazec 1, stran 16 razpisne dokumentacije):

"Ponudnik mora v ponudbi priložiti veljaven CE certifikat."

Naročnik je v okviru Strokovnih kriterijev za izbor parnega sterilizatorja na 14. strani razpisne dokumentacije med zahtevami za priključke med drugim določil: "maximalni električni priključek celotnega postroja (sterilizator, generator pare, mehčanje vodeâ??) 18 kW- obstoječi elektroenergetski sistem ne dopušča večjih moči)".

Državna revizijska komisija je v zvezi z izpolnjevanjem navedene zahteve ugotovila, da gre za vprašanje izkazovanja tehnične sposobnosti ponudnika skladno s 45. členom ZJN-2 in vprašanje (ne)pravilnosti ponudbe. Določba 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 določa, da je nepravilna ponudba tista, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence, ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona. Skladno z drugo alinejo j) točke drugega odstavka 45. člena ZJN-2 lahko gospodarski subjekti izkažejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti v zvezi s proizvodi, ki jih je treba dobaviti, s certifikati, ki jih izdajajo uradne pooblaščene ustanove ali pristojne agencije za nadzor kakovosti, s katerimi se potrdi skladnost izdelkov s tehničnimi specifikacijami ali veljavnimi standardi.


Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji navedel pojem aparatura in pojem oprema. Na slednji pojem je naročnik vezal predložitev CE certifikata za ponujeno opremo.

Med strankama ni sporno dejansko stanje, katerega je ugotovila tudi Državna revizijska komisija z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika z dne 27.7.2010, da je izbrani ponudnik ponudil parni sterilizator, proizvajalca M., tip S. Za izpolnjevanje zgoraj navedenega pogoja so bile priložene naslednje listine:

1. dokument "EC - Declaration of conformity", izdan dne 1.1.2010 s strani družbe B., da na lastno odgovornost izjavlja, da medicinska oprema, parni sterilizator S., ki se uvršča v razred IIa, ustreza vsem zahtevam določb Direktive 93/42/EEC in 97/23 /EC,
2. certifikat, izdan dne 9.6.2009, ki potrjuje usklajenost proizvajalca M. za načrtovanje in razvoj, proizvodnjo, prodajo, vgradnjo in servisiranje opreme za sterilizacijo in dezinfekcijo, s standardom kakovosti ISO 9001:2008,
3. EC-certifikat, izdan dne 21.1.2010 s strani TĂśV SĂśD Product Service GmbH, ki potrjuje, da je proizvajalec M. implementiral sistem zagotavljanja kakovosti za dizajn, proizvodnjo in končni pregled kategorij produktov: naprave in sistemi za sterilizacijo, dezinfekcijo in predelavo v zdravstvenih ustanovah, skladno z Direktivo 93/42/EEC,
4. certifikat, izdan dne 4.6.2009 s strani TĂśV SĂśD Product Service GmbH, ki potrjuje usklajenost proizvajalca M. za dizajniranje in razvoj, proizvodnjo, načrtovanje, prodajo in vgradnjo medicinskih sistemov ter za servisiranje teh sistemov, posebej namenjenih sterilizaciji, dezinfekciji in pranju, kot tudi potrjevanju procesov pranja, dezinfekcije in sterilizacije, s standardom kakovosti EN ISO 13485:2003/AC:20007.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz listin, predloženih v ponudbi izbranega ponudnika, ni razvidno, da izbrani ponudnik izpolnjuje naročnikovo zahtevo, skladno s katero bi morala ponudba vsebovati veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi. Državna revizijska komisija pri tem namreč opozarja, da navedene zahteve ni mogoče interpretirati drugače, kot da je naročnik zahteval predložitev certifikata za ponujen (torej konkreten, obstoječ) proizvod, ne pa predložitev izjave o skladnosti proizvoda, in tudi ne predložitev certifikata o splošni skladnosti proizvajalca glede njegovega poslovanja.

Iz razpisne dokumentacije izhaja tudi to, da je naročnik zahteval predložitev certifikata, torej dokumenta, ki ga ponudniku izda tretja oseba, ne pa predložitev izjave o skladnosti. Iz Direktive 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih (v nadaljevanju: Direktiva) izhaja, da izjava o skladnosti po prilogi II predstavlja postopek, s katerim proizvajalec, ki izpolnjuje obveznosti, predpisane v oddelku 1 Direktive, zagotovi in izjavi, da zadevni izdelki izpolnjujejo določbe Direktive, ki veljajo zanje (prvi odstavek 2. točke priloge II Direktive). Iz navedene definicije tako izhaja, da izjavo o skladnosti sprejme proizvajalec sam, in da v tem primeru dokumenta ne izda tretja oseba. Glede na izrecno naročnikovo zahtevo (tj. pogoj) po predložitvi certifikata, Državna revizijska komisija ugotavlja, da izjava o skladnosti ne zadostuje za izpolnitev naročnikovih zahtev (oziroma za izpolnitev pogojev, ki jih je postavil v razpisni dokumentaciji).

Upoštevajoč navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz certifikatov, ki jih je v ponudbi predložil izbrani ponudnik, ni mogoče jasno in nedvoumno ugotoviti, da le-ta izpolnjuje naročnikovo zahtevo po predložitvi veljavnega CE certifikata proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi, zato naročnik ni ravnal pravilno, ko je njegovo ponudbo označil kot popolno. Takšna ponudba je namreč vsaj formalno nepopolna (glede na to, da bi šlo za nepopolnost v delu, ki ne vpliva na njeno razvrstitev glede na merila; gl. 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in bi moral naročnik takšno nepopolnost pred izbiro odpraviti (tako, da bi dopustil oz. omogočil dopolnitev takšne ponudbe), oziroma, če izbrani ponudnik domnevne formalne nepopolnosti ne bi odpravil, bi bilo takšno ponudbo potrebno izločiti kot neprimerno (gl. 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ker ne bi izpolnjevala naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je ob ugotovljenem zaključila, da je potrebno zahtevku za revizijo vlagatelja ugoditi in je, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila, vsebovano v Odločitvi o oddaji naročila, izdani dne 22. 9. 2010, pod št. 01-172/3-10.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Odločitev o stroških temelji na tretjem odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala celotne priglašene stroške po stroškovniku iz zahtevka za revizijo, in sicer za takso v višini 2.500,00 EUR.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 2.500,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka, določenega v tem odstavku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 25.11.2010Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- SANOLABOR, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana
- MOLLIER, d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana