018-302/2010 Mestna občina Kranj

Številka: 018-302/2010-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s sprem., v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter Sonje Drozdek šinko in Vide Kostanjevec kot članic senata, ob sodelovanju višje svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Dobava in montaža notranje opreme za novo osrednjo knjižnico Kranj", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika HIT PRELESS, d.o.o., Žlebe 1, Medvode, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Zmagoslav Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 25. 11. 2010

ODLOČILA

1. Ugotovi se, da je naročnik s sklepom, izdanim dne 12. 10. 2010, pod št. 612-2/2009-43/02, zahtevku za revizijo z dne 23. 9. 2010 ugodil in razveljavil odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 1: serijsko izdelani elementi opreme, kot izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila, izdani dne 15. 9. 2010, pod št. 612-2/2009-140-(47/03).

2. Naročnikova odločitev, da se postopek oddaje javnega naročila "Dobava in montaža notranje opreme za novo osrednjo knjižnico Kranj" za sklop 1: serijsko izdelani elementi opreme, v celoti razveljavi (kot izhaja iz sklepa, izdanega dne 12. 10. 2010, pod št. 612-2/2009-43/02), se razveljavi v delu, ki presega vlagateljev pravovarstveni predlog iz zahtevka za revizijo z dne 23. 9. 2010.

3. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 5.960,00 EUR, v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po poteku roka, določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 2. 11. 2009, pod št. 612-2/2009-1-(47/03), izdal Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila ""Dobava in montaža notranje opreme za novo osrednjo knjižnico Kranj". Obvestilo o javnem naročilu je naročnik objavil na portalu javnih naročil, dne 12. 11. 2009, pod št. objave JN9444/2009 in v Uradnem listu EU.

Naročnik je dne 2. 2. 2010, pod št. 612-2/2009-36-(47/03), izdal Obvestilo o oddaji naročila, po posameznih sklopih, v okviru katerega je za sklop 1: serijsko izdelani elementi opreme, naročilo oddal ponudniku EUROLESCO, d.o.o., Tržaška cesta 371, Ljubljana. Navedena odločitev naročnika je bila razveljavljena v revizijskem postopku, s sklepom Državne revizijske komisije, izdanim dne 20. 4. 2010, pod št. 018-62/2010-4.

Naročnik je v ponovnem postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb, dne 3. 6. 2010, pod št. 612-2/2009-107-(47/03), izdal Odločitev o oddaji naročila, v okviru katere je za sklop 1: serijsko izdelani elementi opreme, naročilo ponovno oddal ponudniku EUROLESCO, d.o.o., Tržaška cesta 371, Ljubljana. Navedena odločitev naročnika je bila razveljavljena v revizijskem postopku, s sklepom Državne revizijske komisije, izdanim dne 3. 8. 2010, pod št. 018-165/2010-4.

Naročnik je v ponovljenem postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb, dne 15. 9. 2010, pod št. 612-2/2009-140-(47/03) sprejel Odločitev o oddaji naročila, s katero je javno naročilo ponovno oddal ponudniku EUROLESCO, d.o.o., Tržaška cesta 371, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 23. 9. 2010 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila z dne 15. 9. 2010 v sklopu 1. Vlagatelj je povzel razloge, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija v sklepu št. 018-165/2010, zaradi katerih je po njegovem mnenju ponudba izbranega ponudnika nepopolna, naročnik pa je pri izboru ponudb ravnal neenakopravno. V nadaljevanju je vlagatelj izpodbijal naročnikovo ravnanje, ko je odločitev o oddaji naročila oprl na izvedensko mnenje, opozoril pa je tudi na podpisnika odločitve o oddaji naročila, ki ni bil župan, ampak podžupan, zaradi česar se vlagatelju postavlja vprašanje, kdo dejansko stoji za to odločitvijo in ali je imel podpisnik soglasje župana.

Naročnik je dne 29. 9. 2010, pod št. 612-2/2009-107-(47/03), na podlagi 80. člena ZJN-2, izdal odločitev, da v sklopu 1 javno naročilo ne odda nobenemu ponudniku, ker ni prejel nobene popolne ponudbe.

Vlagatelj je z vlogo, prejeto pri naročniku dne 7. 10. 2010, naročnika obvestil, da se ne strinja z ravnanjem naročnika, ki je sprejel novo odločitev v postopku oddaje javnega naročila, saj je po mnenju vlagatelja naročnik dolžan pred sprejemom nove odločitve odločiti o zahtevku za revizijo. Vlagatelju so z vložitvijo zahtevka za revizijo nastali tudi stroški, ki jih je naročnik v primeru uspeha dolžan povrniti. Vlagatelj poziva naročnika, da naj, kolikor o zahtevku za revizijo ne bo odločil in gre njegovo ravnanje šteti kot molk, dokumentacijo odstopi Državni revizijski komisiji.

Naročnik je dne 12. 10. 2010, pod št. 612-2/2009-43/02, na podlagi 16. člena ZRPJN, v zvezi z zahtevkom za revizijo vlagatelja, izdal sklep, da se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila "Dobava in montaža notranje opreme za novo osrednjo knjižnico Kranj" za sklop 1: serijsko izdelani elementi opreme. V obrazložitvi sklepa je naročnik navajal, da je v skladu s 16. členom ZRPJN, potem, ko je preveril, da je zahtevek za revizijo vlagatelja pravočasen in ga je vložila upravičena oseba, ponovno preveril vsa dejstva in se odločil, da razveljavi celotni postopek oddaje javnega naročila v sklopu 1. Na podlagi izvedenega odprtega postopka naročnik namreč ni prejel nobene popolne ponudbe, zato je moral vse prejete ponudbe v skladu z 80. členom ZJN-2 izločiti oziroma zavrniti. Javnega naročila zato v tem odprtem postopku ni možno oddati, naročnik pa bo začel nov postopek oddaje javnega naročila. Glede na dejstvo, da v tem postopku ni bilo sprejete odločitve o utemeljenosti revizije, niti niso bila zahtevku za revizijo priložena nobena dokazila o plačilu stroškov revizije, naročnik ni sprejel odločitve o stroških. Naročnik je v pravnem pouku vlagatelja napotil na nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, skladno s 17. členom ZRPJN.

Vlagatelj je z vlogo z dne 18. 10. 2010 naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z vlogo z dne 3. 11. 2010 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje in revizije predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o izvedbi in reviziji postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Na podlagi tako izvedenega dokaznega postopka je Državna revizijska komisija kot nesporno med strankama ugotovila, da je naročnik predmetno javno naročilo izvajal po odprtem postopku, v katerem je v sklopu 1: serijsko izdelani elementi opreme, v zvezi s katerim je nastal predmetni spor, prejel sedem pravočasnih ponudb, kar izhaja iz Zapisnika o odpiranju ponudb z dne 7. 1. 2010. Kot najugodnejšo in edino popolno je naročnik v prvem sklopu izbral ponudbo izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija je v predmetnem sporu ugotovila, da je naročnik o zahtevku za revizijo odločil, in sicer tako, da mu je ugodil, pri čemer pa je prekoračil meje zahtevka za revizijo.

Prvi odstavek 16. člena ZRPJN določa, da naročnik po preverjanju odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Izhajajoč iz prvega odstavka 16. člena ZRPJN je mogoče zaključiti, da vlagatelj v zahtevku za revizijo lahko postavi razveljavitveni (kasatorični) zahtevek, s katerim (v primeru ugoditve zahtevku za revizijo) zahteva razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v določenem delu ali v celoti. Naročnik na podlagi presoje utemeljenosti dejstev, ki jih vlagatelj navede v zahtevku za revizijo, o zahtevku za revizijo odloči tako, da zahtevku za revizijo ugodi in postopek oddaje javnega naročila (delno ali v celoti) razveljavi ali zahtevek za revizijo zavrne (kot neutemeljen). Naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo ima v primeru ugoditve zahtevku za revizijo razveljavitveni (kasatorični) učinek, saj se z njo razveljavi določena naročnikova odločitev oziroma naročnikovo ravnanje v postopku oddaje javnega naročila (npr. odločitev o oddaji javnega naročila).

Vlagatelj je v konkretnem primeru v zahtevku za revizijo postavil pravovarstveni predlog, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji naročila, št. 612-2/2009-140-/47/03) z dne 15. 9. 2010, iz katere izhaja, da se predmetno javno naročilo za sklop 1 odda ponudniku EUROLESCO, d.o.o., Tržaška cesta 371, Ljubljana.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je naročnik o zahtevku za revizijo odločil (16. člen ZRPJN) s sklepom, št. 612-2/2009-43/02, izdanim dne 12. 10. 2010, in sicer na način, da mu je ugodil. Takšno ravnanje naročnika izhaja tako iz pravne podlage, ki jo je naročnik navajal v sklepu (16. člen ZRPJN), iz izreka sklepa, v katerem je zapisano, da se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila "Dobava in montaža notranje opreme za novo osrednjo knjižnico Kranj" za sklop 1: serijsko izdelani elementi opreme in iz obrazložitve sklepa, ki potrjuje izrek in v katerem je naročnik navajal, da je v skladu s 16. členom ZRPJN, potem, ko je preveril, da je zahtevek za revizijo vlagatelja pravočasen in ga je vložila upravičena oseba, ponovno preveril vsa dejstva (torej je opravil meritorno presojo) in se odločil, da razveljavi celotni postopek oddaje javnega naročila v sklopu 1. Naročnik je še navajal, da na podlagi izvedenega odprtega postopka ni prejel nobene popolne ponudbe (torej je ugotovil, da je tudi ponudba izbranega ponudnika nepopolna), zato je moral vse prejete ponudbe v skladu z 80. členom ZJN-2 izločiti oziroma zavrniti. Javnega naročila zato v tem odprtem postopku ni možno oddati, naročnik pa bo začel nov postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik je torej s tem, ko je razveljavil celotni postopek oddaje predmetnega javnega naročila v sklopu 1, razveljavil tudi odločitev o oddaji naročila, št. 612-2/2009-140-(47/03) z dne 15. 9. 2010 v sklopu 1, katero je vlagatelj izpodbijal v zahtevku za revizijo, zaradi česar je potrebno zaključiti, da je vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel. Zato ne more biti upoštevna naročnikova obrazložitev v sklepu z dne 12. 10. 2010, da v postopku ni bilo sprejete odločitve o utemeljenosti revizije, saj iz sklepa (pravne podlage, izreka in preostale obrazložitve) jasno izhaja, da je naročnik razveljavil postopek oddaje naročila na podlagi vloženega zahtevka za revizijo skladno s 16. členom ZRPJN.

Državna revizijska komisija je zato zaključila, da vlagatelju ni mogoče priznati pravnega interesa za vnovično odločanje o zahtevku za revizijo in je skladno z ustaljeno prakso, zaradi rešitve spora in odprave morebitnih nejasnosti med strankama, zgolj ugotovila, da je naročnik s sklepom, izdanim dne 12. 10. 2010, pod št. 612-2/2009-43/02, zahtevku za revizijo z dne 23. 9. 2010 ugodil in razveljavil odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 1: serijsko izdelani elementi opreme, kot izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila, izdane dne 15. 9. 2010, pod št. 612-2/2009-140-(47/03).

Državna revizijska komisija je dalje ugotovila, da je naročnik pri odločitvi o zahtevku za revizijo prekoračil meje zahtevka za revizijo.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo z dne 23. 9. 2010 zahteval razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila v sklopu 1: serijsko izdelani elementi opreme, ki izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila, izdane dne 15. 9. 2010, pod št. 612-2/2009-140-/47/03. Vlagatelj je torej postavil jasen revizijski (pravovarstveni) predlog, ki se nanaša na razveljavitev dela postopka oddaje predmetnega javnega naročila v sklopu 1.

Iz naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, sklepa št. 612-2/2009-43/02, z dne 12. 10. 2010 (izreka in obrazložitve) pa je razvidno, da je naročnik predmetni postopek oddaje javnega naročila v sklopu 1 v celoti razveljavil.
Iz določil 2. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem., v nadaljevanju: ZPP), ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, izhaja, da je naročnik v revizijskem postopku dolžan odločati v mejah zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru ugotovila, da naročnik v postopku odločanja o zahtevku za revizijo ni odločal v mejah postavljenega predloga (zahtevka) vlagatelja, saj je, kljub vlagateljevi zahtevi po razveljavitvi dela postopka oddaje javnega naročila (odločitve o oddaji javnega naročila v sklopu 1), razveljavil celoten postopek oddaje predmetnega javnega naročila v sklopu 1.

Državna revizijska komisija je zato naročnikovo odločitev, da se postopek oddaje javnega naročila "Dobava in montaža notranje opreme za novo osrednjo knjižnico Kranj" za sklop 1: serijsko izdelani elementi opreme, v celoti razveljavi (kot je razvidna iz sklepa, izdanega dne 12. 10. 2010, pod št. 612-2/2009-43/02), skladno z ustaljeno prakso, razveljavila v delu, ki presega vlagateljev pravovarstveni predlog iz zahtevka za revizijo z dne 23. 9. 2010.

Navedeno pomeni, da naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo ostaja v veljavi v delu, v katerem je naročnik zahtevku za revizijo ugodil tako, da je razveljavil odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila v sklopu 1, št. 612-2/2009-140-(47/03) z dne 15. 9. 2010.

Državna revizijska komisija ob tem naročnika še opozarja, da lahko naročnik (novo) odločitev v postopku oddaje javnega naročila (npr. izbira najugodnejšega ponudnika, zavrnitev vseh ponudb, prekinitev postopka oddaje javnega naročila) sprejme v postopku oddaje javnega naročila in ne v postopku pravnega varstva (odločanja o zahtevku za revizijo) in šele potem, ko se postopek pravnega varstva zaključi. Naročnik mora pri tem s svojo (novo) odločitvijo seznaniti vse ponudnike v postopku oddaje javnega naročila, ki imajo zoper to (novo) odločitev možnost uveljavljanja (ponovnega) pravnega varstva v obsegu, kot ga zagotavlja ZRPJN.

S tem sta ugotovitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa in odločitev iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljeni.

Ker je naročnik odločil o zahtevku za revizijo vlagatelja, na način, da mu je ugodil, odločitve o stroških, nastalih z revizijo pa ni sprejel, je Državna revizijska komisija ugotovila, da ima vlagatelj izkazan pravni interes za odločanje o povrnitvi stroškov postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Odločitev o stroških temelji na tretjem odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 5.000,00 EUR, odvetniško nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 EUR, katere višino je določila skladno s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi - ZOdvT (Uradni list RS, št. 67/08) po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera in 20 % DDV na odvetniško nagrado v višini 160,00 EUR (Tar. št. 6007 ZOdvT), vse skupaj v znesku 5.960,00 EUR. Državna revizijska komisija je ostale priglašene stroške ocenila kot nepotrebne.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 5.960,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka, določenega v tem odstavku. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 25. 11. 2010


Predsednica senata:
Mag. Maja Bilbija
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, Kranj
- Odvetniška pisarna Zmagoslav Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana
- EUROLESCO, d.o.o., Tržaška cesta 371, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana