018-265/2010 Občina Tolmin, Občina Ajdovščina, Občina Brda, Občina Bovec, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Kanal, Občina Kobarid, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Vipava

Številka: 018-265/2010-11

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice senata mag. Maje Bilbija ter članic senata mag. Nataše Jeršič in Sonje Drozdek šinko, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "izgradnjo odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja" začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba GVO d.o.o., Cigaletova ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Tolmin, Občina Ajdovščina, Občina Brda, Občina Bovec, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Kanal, Občina Kobarid, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Vipava (v nadaljevanju: naročniki), dne 23.11.2010

ODLOČILA

Vlagateljeva vloga, poimenovana "UMIK ZAHTEVKA ZA REVIZIJO", z dne 19.11.2010 (ki po vsebini predstavlja pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo), se zavrže.

Obrazložitev

Naročniki so Obvestilo o predmetnem javnem naročilu "izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja" objavili dne 22.6.2009, na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN4962/2009, s popravki pod objavami št. JN5226/2009 z dne 1.7.2009, št. JN6234/2009 z dne 3.8.2009, št. JN7093/2009 z dne 1.9.2009, št. JN8716/2009 z dne 21.10.2009, št. JN10403/2009 z dne 15.12.2009, št. JN517/2010 z dne 21.1.2010, št. JN2304/2010 z dne 23.3.2010, št. JN3097/2010 z dne 19.4.2010, št. JN6401/2010 z dne 16.7.2010, št. JN7755/2010 z dne 20.8.2010, št. JN8482/2010 z dne 9.9.2010, ter št. JN8600/2010 z dne 13.9.2010.

Naročniki naročilo oddajajo po odprtem postopku.

Zoper razpisno dokumentacijo naročnikov je vlagatelj dne 14.9.2010 vložil zahtevek za revizijo. Naročniki so dne 22.9.2010 sprejeli sklep, s katerim so vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemljen zavrnili.
Vlagatelj je z vlogo z dne 28.9.2010 naročnike obvestil o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročniki so z dopisom, z dne 30.9.2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 4.10.2010, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopili zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji. Državna revizijska je z dopisom z dne 14.10.2010 naročnike pozvala na odstop celotne dokumentacije v izvirniku. Naročniki so dne 3.11.2010 odstopili tudi dokumentacijo, ki se nanaša na Načrt razvoja občin iz leta 2008 in 2010.

Državna revizijska komisija je o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločila s sklepom številka 018-265/2010-8, ki ga je sprejela 18.11.2010.

Državna revizijska komisija je dne 22.11.2010 s strani naročnikov po telefaksu prejela vlagateljevo vlogo, poimenovano "UMIK ZAHTEVKA ZA REVIZIJO", z dne 19.11.2010 (v nadaljnjem besedilu: pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo). V omenjeni vlogi vlagatelj Državno revizijsko komisijo obvešča, da umika svoj zahtevek za revizijo.

Iz četrte alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN izhaja, da lahko Državna revizijska komisija na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo s sklepom ustavi. Ker iz sklepa številka 018-265/2010-8 izhaja, da je Državna revizijska komisija odločitev o vlagateljevem zahtevku za revizijo v zadevi, sprejela dne 18.11.2010, vlagateljevo pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo pa je po telefaksu prejela dne 22.11.2010, torej po sprejemu odločitve in izdaji sklepa številka 018-265/2010-8, niso izpolnjeni pogoji, ki jih ZRPJN (v četrti alineji prvega odstavka 23. člena) določa za sprejem sklepa o ustavitvi postopka revizije. V posledici navedenega je Državna revizijska komisija, upoštevajoč četrto alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevo pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo (vlagateljevo vlogo, poimenovano "UMIK ZAHTEVKA ZA REVIZIJO", z dne 19.11.2010) kot prepozno zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 23.11.2010


Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Občina Tolmin, Ulica Padlih borcev 2, 5220 Tolmin,
- družba GVO d.o.o., Cigaletova ulica 10, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.