018-296/2010 DARS d.d.

Številka: 018-296/2010-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter članic Miriam Ravnikar šurk in Sonje Drozdek-šinko kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Servis in vzdrževanje klimatskih in prezračevalnih naprav", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Kolektor Koling d.o.o., Arkova ulica 43, Idrija (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 18.11.2010

ODLOČILA

Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, vsebovana v Obvestilu o oddaji javnega naročila, z dne 29.9.2010.

Obrazložitev

Naročnik je dne 6.7.2010 sprejel sklep, št. 218/2010, o začetku postopka oddaje javnega naročila "Servis in vzdrževanje klimatskih in prezračevalnih naprav", in razpis objavil dne 7.7.2010 na Portalu javnih naročil, pod številko JN5952/2010, ter dne 10.7.2010 v Uradnem glasilu EU, pod številko objave 2010/S 132-202927.

Naročnik je dne 29.9.2010 izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, v katerem je navedel, da je kot najugodnejšega izbral ponudnika Astech d.o.o., Godovič 102, Godovič (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagateljevo ponudbo je naročnik označil za nepravilno, ker naj bi ta kot referenčno potrdilo v ponudbi predložil zgolj potrdila za dobavo in vgradnjo klimatskih in prezračevalnih naprav, ne pa tudi za servisiranje, kot je bilo zahtevano v točki II.4.4.a) razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je dne 7.10.2010 vložil zahtevek za revizijo (datiran 1.10.2010), v katerem predlaga razveljavitev postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj kot napako v razpisu navaja, da ta ne vsebuje predpisanega obrazca za potrjevanje referenc, kot napako v postopku izbire pa, da je naročnik njegovo ponudbo izločil zaradi spornih referenčnih potrdil, na katerih naj ne bi bilo z besedo napisano "servisiranje" in "vzdrževanje". Vlagatelj navaja, da so podpisniki referenc pregledali, za kakšen razpis se potrdilo izdaja, ter da v kolikor razpisanih del ne bi bilo med opravljenimi, referenc tudi ne bi potrdili. Dalje vlagatelj navaja, da so vsa dela navedena tudi v pogodbah, ki so napisane na referenčnih potrdilih, ter da bi lahko naročnik vsebino referenc preveril tako, da bi poklical navedeno kontaktno osebo, česar pa ni storil.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom, z dne 25.10.2010, zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik v obrazložitvi navaja, da so vlagateljevi očitki za napake v razpisni dokumentaciji glede na zakonsko predpisan rok za uveljavljanje le-teh prepozni. Glede očitka, ki se nanaša na vsebino referenčnih potrdil, pa naročnik navaja, da je vlagateljevo ponudbo ocenil kot nepravilno, ker je navedel reference zgolj za dobavo in vgradnjo klimatskih in prezračevalnih naprav, ne pa tudi za servis in vzdrževanje teh naprav, kar je predmet naročnikovega razpisa. Naročnik dodaja še, da referenc ne preverja, če iz teh ni razvidno, da se nanašajo na enak predmet, kot je predmet naročnikovega javnega naročila.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 26.10.2010, obvestil, da bo na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo (ki jo je Državna revizijska komisija, glede na njeno vsebino, ne glede na poimenovanje štela kot obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo), nakar je naročnik le-tej odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu v pristojno odločanje.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija sprva ugotavlja, da je vlagateljev očitek, ki se nanaša na napako v razpisu, v katerem naj bi manjkal obrazec za potrjevanje referenc, skladno s šestim odstavkom 12. člena ZRPJN prepozen. Gre namreč za navedbo, ki se nanaša na vsebino razpisne dokumentacije, s katero se je vlagatelj seznanil ob njenem prevzemu, šesti odstavek 12. člena ZRPJN pa določa, da vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. Državna revizijska komisija zato te revizijske navedbe ni vsebinsko obravnavala.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala utemeljenost vlagateljeve navedbe, da je naročnik njegovo ponudbo neutemeljeno izločil zaradi domnevno nepravilnih referenc, ne da bi njihovo skladnost z zahtevami iz razpisne dokumentacije predhodno preveril.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji (v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe), v točki II.4.4. "Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti (45. člen ZJN-2)" določil:

" a) reference: ponudnik navede vsaj 3 reference za zadnje tri (3) leta, pri čemer mora biti vrednost vsake navedene reference najmanj 60.000,00 EUR (z DDV). Reference se morajo nanašati na enak predmet, kot je predmet naročnikovega javnega naročila, vključno z dobavo in vgradnjo klimatskih in prezračevalnih naprav. Ponudnik mora priložiti referenčna dokazila pogodbenih partnerjev, ki jih ponudnik navaja v izjavi številka 4 - UGOTAVLJANJE TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI in iz katerih je razvidna pogodbena vrednost (vrednost z DDV), številka pogodbe in potrditev pogodbenih partnerjev, da so pogodbene obveznosti, ki jih navaja, opravljene pravilno, kakovostno in v dogovorjenih rokih. Naročnik bo priznal referenco, če so bile storitve, ki jih navaja, zaključene ali prevzete najkasneje v zadnjem letu pred predložitvijo ponudbe. Naročnik pa ne glede na predložene reference lahko izloči ponudbo, če ima sponudnikom dokazano slabe izkušnje pri izpolnjevanju obveznosti iz prej sklenjenih pogodb ali iz prejšnjih postopkov javnega naročanja."

Nadalje je iz naročnikovega obrazca "VIII.4. Izjava št. 4 - UGOTAVLJANJE TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI" razvidno, da je naročnik od ponudnikov zahteval navedbo pogodbenih partnerjev za referenčne storitve skladno s točko II.4.4. razpisne dokumentacije. Glede na to, da slednja glede referenc odkazuje na predmet javnega naročila (ki je, skladno s točko I.1. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, servis in vzdrževanje klimatskih in prezračevalnih naprav), vključno z dobavo in vgradnjo klimatskih in prezračevalnih naprav, gre povzeti, da je naročnik kot referenčne storitve zahteval:
- servis,
- vzdrževanje,
- dobavo in
- vgradnjo
klimatskih in prezračevalnih naprav.

Državna revizijska komisija je z vpogledom v vlagateljevo ponudbo ugotovila, da je ta zgoraj citirani naročnikov pogoj glede referenc izpolnil na način, da je v obrazcu "Izjava št. 4" izpolnil predvidene rubrike (leto / pogodbeni partner / kontakt / vrednost pogodbe) z ustreznimi podatki, ter da je priložil referenčna potrdila tistih pogodbenih partnerjev, ki jih je navedel v izjavi. Državna revizijska komisija sicer ugotavlja, da se omenjena referenčna potrdila izrecno nanašajo le na dobavo in vgradnjo klimatskih in prezračevalnih naprav, vendar pri tem opozarja, da naročnik za referenčna potrdila ponudnikovih pogodbenih partnerjev, s katerimi ponudnik dodatno (poleg izpolnjenega obrazca "Izjava št. 4") dokazuje izpolnjevanje pogoja referenc, ni predvidel nobenega obrazca niti zanje ni predpisal oblike, temveč jih je sestavil vsak ponudnik sam.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ob pregledu vlagateljeve ponudbe ugotavlja, da je že iz izpolnjenega obrazca "Izjava št. 4" mogoče sklepati, da vlagatelj izpolnjuje naročnikove zahteve za vse 4 referenčne storitve, enake predmetu javnega naročila (t.j. servis, vzdrževanje, dobava in vgradnja klimatskih in prezračevalnih naprav). V priloženih potrdilih pogodbenih partnerjev je vlagatelj res izrecno navedel le dve od zahtevanih referenčnih storitev (dobavo in vgradnjo), vendar to po mnenju Državne revizijske komisije še ne pomeni, da vlagatelj ne izpolnjuje naročnikovega pogoja, temveč kvečjemu, da je potrdilo formalno nepopolno. Iz predloženih referenčnih potrdil namreč ne gre, kot to zatrjuje naročnik, jasno in nedvoumno zaključiti, da vlagatelj spornega pogoja ne izpolnjuje, temveč je kvečjemu možno vzpostaviti dvom, ali vlagatelj pogoj glede referenc v celoti izpolnjuje.

Skladno s 17. točko prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) je formalno nepopolna ponudba "tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila". Glede na to, da je bila v konkretnem javnem naročilu edino merilo cena (točka II.5. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), gre domnevno pomanjkljivost priloženih referenčnih potrdil v vlagateljevi ponudbi obravnavati kvečjemu kot formalno nepopolnost. Skladno z določbo prvega odstavka 78. člena ZJN-2 bi tako moral naročnik, po mnenju Državne revizijske komisije, dopustiti in omogočiti dopolnitev domnevne pomanjkljivosti k "Izjavi št. 4" priloženega referenčnega potrdila, oziroma bi predhodno lahko vsebino referenčnih storitev celo sam preveril pri tam navedenih kontaktnih osebah pogodbenih partnerjev.

K takšnemu postopanju bi naročnika po presoji Državne revizijske komisije v danih okoliščinah konkretnega primera zavezovalo tudi načelo enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2), ki med drugim zahteva, da se ponudniki v primerljivih položajih obravnavajo enako, oziroma da se v primerljivih položajih ne obravnavajo različno. Kot je razvidno iz predložene spisovne dokumentacije (ponudba izbranega ponudnika, z dne 16.8.2010), namreč tudi v referenčnih potrdilih pogodbenih partnerjev, ki jih je k "Izjavi št. 4" priložil izbrani ponudnik, niso zapisane vse 4 zahtevane referenčne storitve (servis, vzdrževanje, dobavo in vgradnjo klimatskih in prezračevalnih naprav), temveč so izrecno navedene le "dobava, montaža in vzdrževanje "split" klima sistemov".

Državna revizijska komisija zato toliko bolj meni, da je naročnik vlagateljevo ponudbo neutemeljeno izločil, oziroma da je to storil preuranjeno, saj bi moral izpolnjevanje pogoja referenc v vlagateljevi ponudbi prej preveriti.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija zaključila, da je naročnik z izločitvijo vlagateljeve ponudbe kot nepravilne ravnal v nasprotju z določili 78. in 80. člena ZJN-2, in je vlagateljevemu zahtevku ugodila tako, da je razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila.

Vlagatelj je sicer predlagal razveljavitev postopka oddaje naročila v celoti, vendar Državna revizijska komisija takemu predlogu ni sledila, saj vlagatelj za predlagano ravnanje ni navedel nobenih pravno relevantnih argumentov. Državna revizijska komisija pojasnjuje, da je mogoče nastalo sporno situacijo sanirati že z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila, kot izhaja iz "Obvestila o oddaji javnega naročila" z dne 29.9.2010, torej z vrnitvijo postopka oddaje javnega naročila v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 18.11.2010

Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.,
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Kolektor Koling d.o.o., Arkova ulica 43, Idrija
- DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. divizije 4, Celje
- Astech d.o.o., Godovič 102, Godovič
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana