018-307/2010 Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Številka: 018-307/2010-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) ter na podlagi 154. člena Zakona o pravdnem postopku (uradno prečiščeno besedilo - ZPP-UPB3, št. 73/2007 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZPP), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, po članici Vidi Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "[i]zdelava projektne in razpisne dokumentacije za izgradnjo in uvedbo informacijske podpore vodenja centralne evidence o malem delu" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Nanosoft, d. o. o., Ljubljanska cesta 37D, 1241 Kamnik (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katerega zastopa odvetniška družba AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI, o. p., d. o. o., šestova ulica 2, 1000 Ljubljana , zoper ravnanje naročnika REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 18. novembra 2010 sprejela

ODLOČILA

1. Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "[i]zdelava projektne in razpisne dokumentacije za izgradnjo in uvedbo informacijske podpore vodenja centralne evidence o malem delu", katerega obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo dne 01. oktobra 2010 objavljeno na Portalu javnih naročil (pod številko objave NMV1727/2010), začet z vlagateljevo vložitvijo zahtevka za revizijo, znak vlagatelja N/100-MPr, z dne 14. oktobra 2010, se v delu, v kateremu zahtevku za revizijo ni ugodil že naročnik (v delu, ki izhaja iz 2. točke izreka odločitve številka 430-93/2010/9, z dne 02. novembra 2010), ustavi.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 865,00 eurov (EUR) in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, po poteku tega roka (v primeru zamude) pa skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 27. septembra 2010 sprejel sklep o začetku postopka (oddaje) javnega naročila, številka 430-93/2010/1, za "[i]zdelav[o] projektne in razpisne dokumentacije za izgradnjo in uvedbo informacijske podpore vodenja centralne evidence o malem delu", obvestilo o naročilu male vrednosti pa je bilo (pod številko objave NMV1727/2010) dne 01. oktobra 2010 objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, dne 15. oktobra 2010 prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, znak vlagatelja N/100-MPr, z dne 14. oktobra 2010 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo).

Naročnik je vlagatelja s pozivom številka 430-93/2010-4, z dne 19. oktobra 2010, pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo in sicer na posredovanje ustreznega dokazila o plačilu takse v višini, kot jo določa 22. člen ZRPJN. Naročnik je, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, dne 21. oktobra 2010 prejel vlagateljevo vlogo, znak vlagatelja N/100-MPr, z dne 20. oktobra 2010, poimenovano "POTRDILO O PLAČILU TAKSE", s prilogo (v nadaljnjem besedilu: vloga z dne 20. oktobra 2010).

Dne 02. novembra 2010 je naročnik sprejel odločitev številka 430-93/2010/9, s katero je vlagateljevemu zahtevku za revizijo v delu ugodil, v delu pa ga je kot neutemeljenega zavrnil (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo).

Naročnik je dne 04. novembra 2010 sprejel odločitev številka 430-93/2010/10, s katero je zavrnil vse ponudbe, razen ene vloge, ki jo je izločil.

Naročnik je, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, dne 09. novembra 2010 prejel vlagateljevo vlogo, znak vlagatelja N/100-MPr, z dne 08. novembra 2010, poimenovano "ZAHTEVEK ZA NADALJEVANJE POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO zaradi razveljavitve razpisne dokumentacije" (v nadaljnjem besedilu: vloga z dne 08. novembra 2010).

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 430-93/2010/12, z dne 10. novembra 2010, ki ga je Državna revizijska komisija (skupaj s prilogami) prejela dne 12. novembra 2010, odstopil dokumentacijo Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, dne 16. novembra 2010 na pošto priporočeno s povratnico oddal vlogo, znak naročnika N/100-MPr, z dne 15. novembra 2010, poimenovano "UMIK REVIZIJSKEGA ZAHTEVKA" (v nadaljnjem besedilu: vloga, poimenovana umik zahtevka za revizijo), ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 17. novembra 2010. V omenjeni vlogi vlagatelj naročnika in Državno revizijsko komisijo obvešča, da "zahtevek za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo v točki 2. odločitve naročnika z dne 2.11.2010, v kateri naročnik vlagateljevemu revizijskemu zahtevku ni ugodil, umika, vztraja pa pri nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo glede točke 3. odločitve naročnika z dne 2.11.2010".

Iz četrte alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN (v povezavi z uvodno povedjo omenjenega člena) izhaja, da lahko Državna revizijska komisija na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo s sklepom ustavi. V posledici ugotovitve, da je vlagatelj vlogo, poimenovano umik zahtevka za revizijo, podal še pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije (o vlagateljevem zahtevku za revizijo), Državna revizijska komisija pa jo je pred sprejemom svoje odločitve (o vlagateljevem zahtevku za revizijo) tudi prejela, je Državna revizijska komisija zadevni postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "[i]zdelava projektne in razpisne dokumentacije za izgradnjo in uvedbo informacijske podpore vodenja centralne evidence o malem delu" v delu, v kateremu zahtevku za revizijo ni ugodil že naročnik (v delu, ki izhaja iz 2. točke izreka odločitve o zahtevku za revizijo), ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da mu naročnik povrne "stroške tega revizijskega postopka skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije do plačila". Vlagatelj stroške, nastale z revizijo, katerih povračilo zahteva, v zahtevku za revizijo tudi opredeljeno navede.

Ker je vlagatelj z zahtevkom za revizijo delno uspel, je Državna revizijska komisija na podlagi 154. člena ZPP (v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN) odločila, da se vlagatelju (v sorazmerju z doseženim uspehom v postopku) povrne četrtina opredeljeno navedenih (priglašenih) potrebnih stroškov, nastalih z revizijo.

Kot potrebne stroške, nastale z revizijo, je v zadevnem postopku revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila Državna revizijska komisija opredelila:
- takso (za zahtevek za revizijo) v višini 2.500,00 EUR,
- nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 EUR, ki jo je Državna revizijska komisija določila na podlagi 22. člena ZRPJN, skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009 in 35/2009 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije) ter Zakonom o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 in 35/2009 - ZOdv-C; v nadaljnjem besedilu: Zakon o odvetniški tarifi), in sicer po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera,
- 20 % davek na dodano vrednost v višini 160,00 EUR, izračunan na podlagi tarifne številke 6007 Zakona o odvetniški tarifi glede na nagrado za revizijski postopek (na podlagi "Seznam[a] davčnih zavezancev - pravne osebe" v stisnjeni obliki, ki izkazuje stanje podatkov na dan 18. novembra 2010, dostopen pa je na spletni strani Ministrstva za finance, Davčne uprave Republike Slovenije, je namreč mogoče zaključiti, da je pooblaščena odvetniška pisarna, ki zastopa vlagatelja, v seznamu davčnih zavezancev vpisana kot davčni zavezanec).
skupaj torej 3.460,00 EUR. Državna revizijska komisija je višjo stroškovno zahtevo vlagatelja zavrnila, saj je ocenila, da stroški nad priznano višino niso bili potrebni oziroma zanje ni najti pravne podlage v veljavnih predpisih.

Ker je vlagatelj z zahtevkom za revizijo delno uspel, Državna revizijska komisija pa je odločila, da se vlagatelju (v sorazmerju z doseženim uspehom v postopku) povrne četrtina potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 865,00 eurov (EUR) in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, po poteku tega roka (v primeru zamude) pa skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 18. novembra 2010


Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
- odvetniška družba AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI, o. p., d. o. o., šestova ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije