018-295/2010 Mestna občina Maribor

Številka: 018-295/2010-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice senata mag. Nataše Jeršič ter članic senata Sonje Drozdek-šinko in Miriam Ravnikar šurk, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila gradenj "Zamenjava parnega kotla v kotlovnici Energetike Maribor", začetega na podlagi pritožbe ponudnikov Mitraka d.o.o., Kamniška 35, Maribor, C.P. Biro d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, MIEL Inženiring d.o.o., Efenkova cesta 61, Velenje, Strgar Inženiring d.o.o., Murnova ulica 8, Brežice, in Planer d.o.o., Meljski dol 7, Maribor, ki jih zastopa Odvetniška pisarna Ketiš-Janžekovič o.p., d.n.o., Ulica Vita Kraigherja 8, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 15.11.2010

ODLOČILA

1. Pritožba se zavrne kot neutemeljena.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 3.8.2010 na Portalu javnih naročil, pod številko JN7045/2010, objavil razpis za oddajo javnega naročila gradenj "Zamenjava parnega kotla v kotlovnici Energetike Maribor".

Naročnik je dne 24.9.2010 izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, na podlagi katerega je kot najugodnejšega izbral ponudnika Mollier d.o.o. Celje, Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je od naročnika z dopisom, z dne 4.10.2010, zahteval dodatno obrazložitev njegove odločitve o oddaji javnega naročila.

Naročnik je dne 11.10.2010 izdal sklep, da se vlagateljeva zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila zavrže. Navedeni sklep je bil vlagatelju vročen dne 18.10.2010, kar potrjuje poštna vročilnica.

Vlagatelj je dne 14.10.2010 podal predlog po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN za zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, ki mu Državna revizijska komisija ni ugodila (sklep št. 018-281/2010-2, z dne 18.10.2010).

Vlagatelj je v istem dokumentu (z dne 14.10.2010) vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da naročnik na njegovo zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila ni odgovoril, čeprav se je iztekel rok treh dni, ter navaja druge kršitve naročnika v postopku oddaje javnega naročila: nepravilnost objave javnega naročila, napake v zvezi z merili za ocenjevanje ponudb in razpisno dokumentacijo ter nepravilnost odločitve o oddaji javnega naročila. Vlagatelj predlaga razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila in izločitev ponudbe izbranega ponudnika kot nepopolne ter zahteva povračilo stroškov revizijskega postopka.

Naročnik je sprejel sklep, z dne 19.10.2010, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel kot prepoznega. Kot izhaja iz poštne vročilnice, je vlagatelj navedeni sklep prejel dne 25.10.2010.

Vlagatelj je pri Državni revizijski komisiji zoper naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo vložil pritožbo, z dne 26.10.2010, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 28.10.2010. Vlagatelj v pritožbi navaja, da je naročnik napačno uporabil določila ZRPJN in zahtevek za revizijo neutemeljeno zavrgel kot prepoznega. Vlagatelj navaja, da bi moral naročnik na njegovo zahtevo za dodatno obrazložitev odgovoriti najpozneje do 8.10.2010, ker pa vlagatelj do navedenega roka dodatne obrazložitve ni prejel, je dne 14.10.2010 vložil zahtevek za revizijo, saj je v tretjem odstavku 79. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določeno, da teče rok za vložitev zahtevka za revizijo od dneva prejema odločitve o zahtevi za dodatno obrazložitev. Vlagatelj dalje navaja, da je dne 18.10.2010 prejel naročnikov sklep o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, ki je po vlagateljevem mnenju materialnopravno in procesno nepravilna. Vlagatelj navaja, da naročnik njegove zahteve za dodatno obrazložitev ne bi smel zavreči, ter da četudi bi jo smel zavreči, bi moral to storiti najkasneje do 8.10.2010. Vlagatelj še opozarja, da je določilo tretjega odstavka 79. člena ZJN-2 tudi ustavnopravno sporno in da bo potrebno pri Ustavnem sodišču RS zahtevati presojo ustavnosti in zakonitosti navedenega člena, saj naj bi bila z njim kršena temeljna ustavna pravica enakega varstva pravic, v povezavi s pravico enakosti pred zakonom in načelom pravice do pravnega sredstva, ker veže varstvo ponudnikovih pravic na nepredvidljivo in subjektivno odločitev naročnika o zahtevi za dodatno obrazložitev. Vlagatelj še navaja, da naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila ne vsebuje razlogov za zavrnitev njegove ponudbe in prednosti ponudbe izbranega ponudnika v razmerju do vlagatelja. Vlagatelj zaključuje, da je naročnikov sklep, s katerim je zahtevo za dodatno obrazložitev zavrgel, nepravilen in nezakonit, ter da zoper njega ni imel možnosti vložitve pravnega sredstva, zato zahteva razveljavitev tega sklepa kot tudi sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov po priloženem stroškovniku.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, z dne 2.11.2010, pozvala k odstopu spisovne dokumentacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom, ki jo je od naročnika prejela dne 8.11.2010.

Po prejemu in pregledu dokumentacije ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika Državna revizijska komisija pritožbi ni ugodila, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama sporno, ali je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil pravočasno.

Skladno s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni po prejemu odločitve o oddaji javnega naročila. To pravilo je treba upoštevati tudi v povezavi s tretjim odstavkom 79. člena ZJN-2, ki določa, da teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja od dneva prejema dodatne obrazložitve, v primeru zavrženja zahteve za dodatno obrazložitev pa od dneva prejema odločitve o oddaji naročila. Slednja določba pomeni, da vložitev zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila sicer varuje rok za vložitev zahtevka za revizijo iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN, vendar le v primeru, da naročnik o zahtevi vsebinsko odloči, ji torej ugodi in vlagatelju izda dodatno obrazložitev, ali pa jo zavrne. V primeru, da naročnik vlagateljevo zahtevo za dodatno obrazložitev zavrže, pa zakon jasno določa, da teče rok za vložitev zahtevka za revizijo od dneva prejema odločitve o oddaji javnega naročila.

Iz dokumentacije je razvidno, da je vlagatelj naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila prejel dne 1.10.2010 (kot potrjuje poštna vročilnica), da je vlagatelj dne 4.10.2010 na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev, da je vlagatelj dne 14.10.2010 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, ter da je vlagatelj naročnikov sklep o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev prejel dne 18.10.2010 (kot potrjuje poštna vročilnica). Ta dejstva med strankama niso sporna.

Glede na to, da je naročnik vlagateljevo zahtevo za dodatno obrazložitev zavrgel (pri čemer Državna revizijska komisija ni presojala, ali je naročnik pri tem ravnal pravilno in zakonito, saj za to ni najti zakonske podlage), je vlagatelju rok za vložitev zahtevka za revizijo pričel teči z dnem 1.10.2010 (s prejemom naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila) in se mu je, skladno s pravili o štetju rokov iz 111. in 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s spr., v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, iztekel dne 11.10.2010. Zahtevek za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil (šele) dne 14.10.2010, je tako glede na navedeno prepozen.

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem opozarja, da je glede zamude roka za vložitev zahtevka za revizijo brezpredmetno vlagateljevo sklicevanje na določbo tretjega odstavka 79. člena ZJN-2, skladno s katero mora naročnik dodatno obrazložitev odločitve ali odločitev o zavrženju zahteve ponudniku poslati v treh delovnih dneh po prejemu zahteve, saj gre za t.i. instrukcijski rok, na zamudo katerega ne materialni (ZJN-2) ne procesni zakon (ZRPJN) ne vežeta nobenih sankcij za naročnika.

Državna revizijska komisija dalje opozarja, da tudi vlagateljevo ugibanje o ustavnosti in zakonitosti določbe tretjega odstavka 79. člena ZJN-2, skladno s katero teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja v primeru zavrženja zahteve za dodatno obrazložitev od dneva prejema odločitve o oddaji naročila, ne more biti upoštevno, saj Državna revizijska komisija ni pristojna za presojo ustavnosti oziroma zakonitosti sporne določbe, temveč mora, skladno z načelom zakonitosti (1. točka prvega odstavka 3. člena ZRPJN), svoje odločitve opreti na veljavne predpise o javnem naročanju, kamor sodi tudi citirana določba.

Državna revizijska komisija se sicer delno strinja z vlagateljem, da sporna določba "veže varstvo ponudnikovih pravic na nepredvidljivo in subjektivno odločitev naročnika o zahtevi za dodatno obrazložitev", vendar obenem opozarja, da je ponudnik (v konkretnem primeru: vlagatelj) odgovoren za varovanje svojih pravic v postopku pravnega varstva oziroma mora paziti, da v kakšni pravici ni prekludiran zaradi zamude roka. V praksi bo torej takšna zakonska določba (da v primeru zavrženja zahteve za dodatno obrazložitev teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja od dneva prejema odločitve o oddaji naročila) od ponudnika zahtevala, da bo moral v primeru, ko bo od naročnika zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, pa le-te ne bo prejel do izteka roka za vložitev zahtevka za revizijo iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN (deset dni od prejema odločitve o oddaji javnega naročila), zahtevek za revizijo vložiti pred iztekom tega roka.

Državna revizijska komisija nenazadnje ugotavlja, da se je "nevarnosti" prekluzije pravice do vložitve zahtevka za revizijo, ki jo predstavlja zgoraj citirana zakonska določba, zavedal tudi vlagatelj, saj je zahtevek za revizijo vložil dne 14.10.2010, še pred prejemom naročnikovega odgovora na njegovo zahtevo za dodatno obrazložitev (naročnikov sklep o zavrženju zahteve za dodatno obrazložitev je vlagatelj prejel dne 18.10.2010), vendar je bil ta vseeno prepozen, saj bi ga moral vložiti najpozneje 11.10.2010.

Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelju ni uspelo izkazati, da bi naročnik neupravičeno zavrgel zahtevek za revizijo, zato je pritožbo, skladno z drugo alinejo drugega odstavka 23. člena ZRPJN, zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval tudi povračilo stroškov. S potrditvijo naročnikove odločitve o zavrženju zahtevka za revizijo je treba zaključiti, da vlagatelj ni upravičen do povračila stroškov, nastalih z revizijo (22. člen ZRPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 15.11.2010Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.,
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniška pisarna Ketiš-Janžekovič o.p., d.n.o., Ulica Vita Kraigherja 8, Maribor
- Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor
- Mollier d.o.o. Celje, Opekarniška cesta 3, Celje
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana