018-286/2010 Mestna občina Ptuj

Številka: 018-286/2010-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice senata mag. Maje Bilbija ter članic senata Sonje Drozdek-šinko in Vide Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila gradenj "Izgradnja vrtca Podlesek - Med vrti", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Konstruktor VGR d.o.o., Jadranska cesta 25, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj (v nadaljevanju: naročnik), dne 5.11.2010

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrže kot prepozen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 7.6.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za izgradnjo vrtca Podlesek - Med vrti, in razpis za predmetno javno naročilo dne 14.6.2010 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN4973/2010.

Naročnik je dne 31.8.2010 sprejel Odločitev o priznanju sposobnosti, s katero je sposobnost priznal osmim kandidatom. Vlagatelju je bila naročnikova odločitev, kot potrjuje poštna povratnica, vročena dne 13.9.2010.

Vlagatelj je dne 17.9.2010 pri naročniku vložil zahtevo za vpogled v prijave ponudnikov, ki jim je naročnik priznal sposobnost, ter ostalo spisovno dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila. Kot izhaja iz zapisnika o vpogledu, mu je bil ta omogočen dne 24.9.2010.

Vlagatelj je dne 24.9.2010 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja pomanjkljivosti prijav ostalih kandidatov, predlaga razveljavitev naročnikove odločitve o priznanju sposobnosti tem kandidatom ter zahteva povračilo stroškov revizijskega postopka. Navedeni datum vložitve zahtevka za revizijo izhaja iz poštne ovojnice in med strankama ni sporen.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom, z dne 7.10.2010, zavrnil kot neutemeljenega.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 18.10.2010, obvestil, da želi postopek revizije nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo, nakar je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v pristojno odločanje.

Državna revizijska komisija je po pregledu spisovne dokumentacije in ob preverjanju procesnih predpostavk ugotovila, da je vlagateljev zahtevek za revizijo, datiran z dne 24.9.2010, prepozen.

ZRPJN v prvem odstavku 12. člena določa, da se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, in ta zakon, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Desetdnevni rok za vložitev zahtevka je prekluziven, kar pomeni, da ponudnik po izteku tega roka izgubi pravico uveljavljati pravno varstvo v revizijskem postopku. V skladu z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN mora namreč naročnik v primeru, če ugotovi, da je bil zahtevek za revizijo vložen prepozno, le-tega s sklepom zavreči. Če tega ne stori že naročnik, zahtevek za revizijo na podlagi 1. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrže Državna revizijska komisija.

Kot je razvidno iz predložene dokumentacije, je bila v obravnavanem primeru Odločitev o priznanju sposobnosti, z dne 31.8.2010, vlagatelju vročena dne 13.9.2010, kar potrjuje poštna povratnica. Ob navedenem se je v skladu s pravili o računanju rokov iz 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 s spremembami; v nadaljevanju: ZPP), ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo tudi v postopkih revizije postopkov oddaje javnih naročil, prekluzivni rok desetih dni za vložitev zahtevka za revizijo iz prvega odstavku 12. člena ZRPJN iztekel dne 23.9.2010.

Na dejstvo, da je bil zahtevek za revizijo, z dne 24.9.2010, vložen prepozno oziroma je formalno zamujen, ne more vplivati zahteva vlagatelja na podlagi 22. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2), da mu naročnik omogoči vpogled v prijave ostalih kandidatov, saj to dejanje, skladno z določbami ZJN-2 in ZRPJN, nima vpliva na tek roka za vložitev zahtevka za revizijo (drugačne posledice za potek roka ima lahko, skladno z 2. alinejo tretjega odstavka 79. člena ZJN-2, npr. zahteva za dodatno obrazložitev). Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je edini datum, od katerega je v konkretnem primeru mogoče računati rok za vložitev zahtevka za revizijo, datum prejema odločitve o priznanju sposobnosti (13.9.2010), ter da se je vlagatelju, kot navedeno zgoraj, 10-dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel z dnem 23.9.2010. Ker gre za prekluzivni rok, je potrebno ugotoviti, da je vlagatelj s tem dnem izgubil pravico uveljavljati pravno varstvo, ter da je posledično istega dne odločitev naročnika o priznanju sposobnosti postala pravnomočna.

Glede na navedeno je bilo potrebno zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavreči kot prepoznega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je zavrnila tudi zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 5.11.2010
Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.,
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Konstruktor VGR d.o.o., Jadranska cesta 25, 2000 Maribor
- Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj
- Energoplan d.d., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana
- Granit d.d., Ljubljanska cesta 69, 2310 Slovenska Bistrica
- Gradbeništvo Milan Pintarič s.p., Sp. ščavnica 32, 9250 Gornja Radgona
- PGP Ljutomer d.o.o., Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer
- Gradbeno podjetje Ptuj, Osojnikova c. 9, 2250 Ptuj
- GP Project ing d.o.o., Vošnjakova 6, 2250 Ptuj
- IGD Holermuos d.o.o., Vrazova ul. 9, Ormož
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana